Jens

Iverssøn

Født 1676
Foreldre Iver Jensen og Anne Pedersdatter

Gift med Berrit (Povelsdatter?)

Skifte 18.09.1723

Noen notater som ikke må tas for seriøst - skal bearbeides.

 

Iver Iversen Folketelling 1701 : 48 år
Barn: 
Iver Iversen 1701 : 8 år
Jens Iversen 1701 : ?

Iver Jensen 70 Jens Iversen 25    
    Iver Iversen 14

 

Romsdal Skifteprt.  N. 5 p. 11 : 1708 21/3

Jens Iversen

Romsdal Skifteprt.  N. 5 p. 11 : 1708 21/3 Skifte i Søre-Bjørnsund hvor Mons. Jens Iversen fordrer 5 ort 13 sk.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 37 : For 1706 29/7 til 1712 12/7

Jens Erichsen Gran
Jens Ifuersen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 37 : For 1706 29/7 til 1712 12/7 har Jens Erichsen Gran aflagt Kirkeregnskab; fra 1712 12/7 antoges Jens Ifuersen til Kirkeværge ; 1714 27/11 hafuer Sr. Jens Gran ..... mig paa sin Obligation - 50 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskab 1716 5/7

Jens Ifuersen
Ifuer

Molde Kirkes Regnskab 1716 5/7 kjøbt udj Bergen ved min (dvs. Kirkeværgen Jens Ifuersens) og Broder Ifuer et Par Voxlius veiet 12 pd. a 2 ort - 6 - ~ ;

Kilde: Collin

Romsdal Amts kopibog I p. 244 : Under Dato Molde 14/1 1717

Jens Iversen
Johannes Friis

Romsdal Amts kopibog I p. 244 : Under Dato Molde 14/1 1717 beklager Jens Iversen, "som paa nogle Aar og endnu har været og er betynget med Kirke Værgeried for Molde Kirke og i slig henseende skulde gj ydmygist formode at nyde Lovens 2de Bogs. 9 Cap. 1 og 2 Arti. God ad, som frier mig for andre pariculaire Tyngsler og Bebyrdelser, ikke desmindre maa gj fornemme hvorledes Sorenskriveren Msr. Johannes Friis end yderligere vilde bebyrde mig med formynderskab for en sal. Niels Aagesens Søn, thi er gj herved min ydmyge Begjæring at fj maate for et af Delene blive forskaaned enten Kirkeværgeriet |som gj gjerne helst saa§ heller og formynderskabet, saa som det skulde falde mig vanskeligt og altfor tongt begge Dele at forestaa." - hvortil Amtmanden 16/1 resolverede: "Efterdi Monsr. Jens Iversen haver igjen antaget Kirkeværger embedet for Molde Kirke til man skrivendes vorden Aar 1720 altsaa bør han imidlertid at nyde de Friheder som Loven forunder Kirkeværgeren.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 39 : Aar 1717 15/1

Erich Must
Thomas von Westen
Jens Ifversen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 39 : Aar 1717 15/1 var velædle og velbyrdige Amtmand og Bergraad Erich Must Sognepræst til Vedøen og Lector SS Theologie Thomas von Westen forsamlede udj Kirketjenesren Jens Ifversens Hus for at efterse Regnskaberne for Molde Kirke i de Aar 1712 1717 5/1.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 122 : Datum Romsdalmarked 3/10 1720

Lorentz Holst
Jens Iversen
GeneralMajor v. Schultz
Iver Jensen
Olle Sørensen

Romsdals Pantebog 1 p. 122 : Datum Romsdalmarked 3/10 1720 sælger Raadmand Lorentz Holst i Trondhjem til Monsr. Jens Iversen paa Molde samt hans Hustru og Arvinger alle de Husmandspladser i Søre Bjørnsund som mig fra sal. Hr. GeneralMajor v. Schultz i betaling Ao 1715 blev udlagt, nembl. sal. Iver Jensens bevilgede Grunde, Olle Sørensen Grund etc. - for 56 Rd.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog  1721 17/3

Ole Smed
Karen
Berthe Jens Iversøns
Ingeborg Jensdatter
Iver Iversøn
Johan Hysin

Veø Kirkebog  1721 17/3 døbt i Molde Kirke Ole Smeds Pigebarn Karen, blandt Faderne Berthe Jens Iversøns; 1721 dom 7 trin. Bergithe Jens Iversøns, Ingeborg Jensdatter, Iver Iversøn fadder til Johan Hysings Barn.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 203 : 1721 21/5

Aage Odensen
Jens Ifversen
Johan Joenson

Romsdal Skifteprt. 6 p. 203 : 1721 21/5 Skifte paa Molde hvor Aage Odensen og  Mons. Jens Ifversen Vurderingsmand. (I Johan Joensons Bo).

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1721 16/6

Johan Aagesen (Find)
Anna Johansdatter (Find)
Anna Gran
Ingeborg Bendissen (Cimber)
Mette Cimber
Jens Odenss.,
Jens Iverssøn

Veø kirkebog 1721 16/6  Molde Kirke døbt Johan Aagesens Datter Anna. Sponsorer: Anna Grans, Ingeborg Bendissens, Mette Cimber, Jens Odenss., Jens Iverssøn

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 235 : 1722 20/4 

Hendrik Pofvelsen
Jens Ifversen

Romsdal Skifteprt. 6 p. 235 1722 20/4 Skifte paa Molde efter sal. Hendrik Pofvelsen hvor Jens Ifversen fordrer - 40-2-4.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 255 : 1723 24/4

Jens Iversens Kvinde

Romsdal Skifteprt. 6 p. 255 : 1723 24/4 Skifte paa Molde i Fanne Otting hvor Udlæg skeet til sal. Jens Iversens Kvinde - 1 ort 12 1/2 sk.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 281 : 1723 1/6

Hans Brun
Berrit sal. Jens Iversens

Romsdal Skifteprt. 6 p. 281 : 1723 1/6  Skifte paa Molde efter sal. Controllør Hans Brun hvor Berrit sal. Jens Iversens fordrer - 2-2-14.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 269 : 1723 12/6

Jens Iversens Kvinde

Romsdal Skifteprt. 6 p. 269 : 1723 12/6 Skifte paa Tornæs i Vaagø Otting hvor Sal. Jens Iversens Kvinde fordrer 0-1-3.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p.46 : 1723 9/8

Erich Must
Erich Leganger
Jens Iversøn

Molde Kirkes Regnskabsbog p.46 : 1723 9/8 var Amtmand Erich Must og Sognepræst Erich Leganger forsamlede udj afg. forrige Kirkeværger Sahl. Jens Iversøns Hus for at efterse Regnskaberne for Molde Kirke fra 21/10 1720 til 9/8 1723.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 285 : 1723 18/9

Knud Bendixsen
Bastian Erichsen
Jens  Iversen
Iver Iversen
Anders Iversen
Mette Iversdtr.
Anne Iversdtr.
Anne Maria Iversdtr.
Jørgen Stabel
Jens Thorsen
Oberste Storm

 

J.J.S.
O.K.S.B.P.D.
O.K.S.J.H.D.
J.N.F.M.I.D.
Jens Iversens Navn i en Trech
J.J.S.A.P.D.
B.P.D. 1692

Romsdal Skifteprt. 6 p. 285 : 1723 18/9 Skifte med Vurderingsmændene Sr. Knud Bendixsen og Sr. Bastian Erichsen paa Molde Ladested efter sal. Jens  Iversen mellem hans efterladte Enke og hans Søskende 1/ Iver  og 2/ Anders Iversønner, 3/ Mette, 4/ Anne og 5/ Anne Maria Iversdøttre. Som Lagværge for Enken mødte Jørgen Stabel. Til Formynder for Anne istedetfor sal. Jens Thorsen sættes hendes Broder Iver Iversen.
Registreret Sølv: 10 Sølvskeer inskr. J.J.S vegt 31 Lod - 15-2-0; 1 do inskr. O.K.S.B.P.D. v. 8 3/4 - 3-3-7; 1 fladskaftet Do. inskr. O.K.S.J.H.D. -1-0-2; 1 do. inskr. J.N.F.M.I.D. v. 2 Lod 3 qt. - 1-1-1; 1 Beger med Jens Iversens Navn i en Trech  v. 9 Lod - 4-2-3; 1 mindre Do inskr. J.J.S.A.P.D v. 6 Lod 2-3-16; 1 do. inskr.  B.P.D. 1692 a 4 1/2 Lod - 1-3-18;
- I Sambøring med Segl og behørig Redskab - 10- ~; 1 stort fjørnfar med Segl og Redskab - 8 ~ ; 1 do. med Segl og Redslkab  - 4 - ~; 4 Par Sildenod med Baad - 30 - ~; 1 Kastenodt - 2- ~;
- Fiskevarer 2 1/2 Læst Sild - 30 Rd.;
- Kjøbmandsvare: 20 fl. Spansksalt a 7 ort - 35 ~;; 2 vog Blatobach - 8 - 2 - ; 6 nye Torskegarn - 4-2-; nogle gamle do. - 1-2-;
- Kornvare : 40 td. Havre - 30 Rd.; 30 st. Byg 30 Rd.; 6 fl. Malt - 7 - 2 -; 4 Sække 6-1-.
- Jordegods: 1/2 vog fiskes Leje med Bøxel udj Svenøen - 12 Rdlr.
Hvad sig den Part angaar som han efter hans sal. Fader udj hans iboende Huse var tilfalden til Summa 29-1-12. vilde Enken ikke nyde nogen Del udj mens efter sin sal. Mands Villie hans Søskende at være tilfalden.
- ! Haveplads beliggende syndenfor Molde Kirke hvoraf svares aarlig i Grundleje til velb. Hr. Oberste Storm - 20 Sk. - 8-0-0;
- Den sal. Mands iboende Huser med Søboer samt hvis mur og nagelfast findes - 160 Rd.
- Hvad sig den Part angaar som sal. Jens Iversen udj Søre Bjørnsund er eiende og de saasom den sal. Mand i levende live for den Umage hans Broder Iver Iversen har haft er hannem foreret det Enken med Lagverge consenterede, dog paa den Condition at hun efterdags som forhen nyder sit Brug og en Handel i bemelte Bjørnsund - som hendes sal. Mand forhen nødt og brugt haver men efter hendes frafald Iver Iversen alene at være tilhørig.
   Boets Formue 554-2-17; Gjeld: Vederlag for den sal. Mands Begravelse 40 Rd. og Skiftesalarium 14 Rd. Til Deling 500-2-17. Enkens Lod 250 - 1 - 8 1/2; 1 Broderlod 55-2-12 5/9; 1 Søsterlod 27-3-6.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 68 : Molde 3/11 1735

Berete sal. Jens Iversen
Paul Quale
Margrethe sal.Stabels
Iver Ivers.
Aage Pedersen
Johan Hysing
Johan Løche

Romsdals Pantebog 2 p. 68 : Molde 3/11 1735 sælger Berete sal. Jens Iversens med min Datters og Venners Samtykke fra mig og mine Arvinger til Sr. Paul Quale min herpaa Molde iboende Gaard og Grund - se Molde Eiendom 45. Skjødet er tilføiet:"at dette kjøb med min Villie er skeed test Margrethe sal.Stabels." og "I Overværele af er som Enkens paarørende underskriver oc forsegler : Iver Ivers. og Aage Pedersen.
Til Vittelrighed efter Begjær Johan Hysing. Johan Løche.
Se Eiendom 45, hvorefter Paul Quale til hende havde opbygget et Hus, hvilket med Grund, i Salgstilfælde sørst bydes ham.

Kilde: Collin