Peder

Adamsen

Jalles

Født 01.03.1720
Foreldre: Adam Jansen Jalles  og Mette Susanne Harboe

Gift 1. gang mai 1753 med Ulrica Antonette Eeg
a. Mette Susanne
b. Adam
c. Anne Cathrine
Gift 2. gang 29.10.1765 med Christence Hansdatter Wingaard
d. Ulrikke Antonette Jalles
e. Inger Margrethe
f. Johanne Barbara  

Død 22.06.1795

10 jan. 1743

Peder Jalles

Jalles, Peder, 10 jan. 1743: bekvem. [Sorenskriver i Romsdalen.]

Examinati Juris 1736–1814 Av H. Ostermann © Norsk Slektshistorisk Forening 1936–38/2005.
Av H. Ostermann. Tilrettelagt for internett 2005 av Tore H Vigerust med bistand av Elin Galtung Lihaug.

1752

Jonas Eriksen Thurman
P. Jalles

Jonas Eriksen Thurman, cst. Tolder 1752, pantsatte Aaret efter sit Hus til P. Jalles for 300 Rdlr.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905) s. 79

Under Dato Moldegaard den 29. August 1752

Hans Holst
Amtmand Fjeldsted
Peder Jalles

Under Dato Moldegaard den 29. August 1752 har Hans Holst "udj Amtmand Fjeldsteds Absence Constitueret" authoriseret Skifteprotokol N 8 for Hans Kongl. Majst. velbeskikkede Sorenskriver udj Romsdals Fogderi Ædel Peder Jalles."

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 70 : Under Dato Molde 25/11 1754

P. Jalles
Børge Eeg
Peder Hagerup

Molde Skjøde og Pantebog I p. 70 : Under Dato Molde 25/11 1754 kjendes gj undertegnede (Byfoged P. Jalles) og hermed vitterliggjør at min Kjære Værfader Velædle og velbyrdige Hr. Cammerraad Børge Eeg haver laant og betroet mig 420 Rdlr. hvilken Capital han paa Skiftet efter min Formand afg. Peder Hagerup kommer tilgode efter den udstedte Lodseddel formeld og da bemelte afg. Peder Hagerup og min Kone udj hendes Enkestand samme Capital har havt Rentefrie, har min K. Værfader ligeledes forundt mid Capitalen foruden Renters Svarelse - pantsætter min iboende og tilhørende her paa Molde med tilhørende Søhuse og underliggende frie Eiendomsgrund samt øvrige mine Eiendele - aflæst 5/8 1765.

kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 98 : Under Dato Molde 12/7 1757

Jonas E. Thurman
Hendrich Lyche
Byfoged Jalles

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 98 : Under Dato Molde 12/7 1757  har Jonas E. Thurman til sin Broder Sr. Hendrich Lyche kongl. Majst. velbeskikket Controllør ved Molde Toldsted, Skjødet en Gaard og Grund og det under Dato  Molde 12/7 1757 har bemelte Lyche for Byfoged Jalles skyldig 300 rdlr.  pantsat "min nu paaboende Gaard med incorporerede Grund her i Byen ved Kirken beliggende med e udj Husene befindende Jernkakkelo etc." Aflæst 15/4 1765.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1759 21/6

Ulric Feldtmann
Anna Catharina Lossius
Petter Stephan Schielderup
Peder Jalles

Veø Kirkebog 1759 21/6 ægteviede paa Vestad Hr. Second Lieutenant Ulric Feldtman med Anna Catharina Lossius |: som tilforn havde avlet en Datter sammen - vide dette Barns daap 6/4  a, c:| og nu havde erhaldet Kgl. Tilladelse til at ægtevies i Huset uden foreg. Signing etc. day. Christianborg 18/5 1759 .. - Sp. Captitaine Petter Stephan Schielderup og Hr. Byfoged Peder Jalles.

Kilde: Collin

29/10 1765

P. Jalles
Christence Wingaard
Johan Thue Finne

P. Jalles blev 29/10 1765 gift med sin 2den Hustru Christence Wingaard - Enke efter Kjøbmand  paa Molde Johan Thue Finne, død i Februar  1762, hun død 25/4 1778.

Kilde: Collin

1769 26/6

L. Aschenberg
Byfogd Jalles
S. Fietzens
Hans Jørgen Duborgs Enke
Sverke Harthun
Ole Jonsen Farquam

1769 26/6 tilskjødte L. Aschenberg Byfogd Jalles følgende  S. Fietzens Bo tilhørende Grunde 1/de Grunde som nu beboes af Hans Jørgen Duborgs Enke, Sverke Harthun og Ole Jonsen Farquam 2/ det saakalte BrandLoft med Huser og Grund for 216 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 205 : Ao 1769 16/8

Hans Lund
Peder Jacob Lund
Hans Pedersen
Byfoged Jalles

Molde Skjøde og Pantebog I p. 205 : Ao 1769 16/8 efter bekjendgjørelse Off. Auktion holdt i Mdm. afg. Hans Lunds Enkes Huus over de Eiendele hendes Barn efter deres afg. Fader Hans Lund udj Arv var tilalden efter Skiftebrev af 20/5 1769, hvor deriblandt er udlagt  udj Arv paa Sønnen Peder Jacob Lund en Grund her paa Molde som for nærværende Tid beboes af Hans Pedersen, hvilken Grunds Strækning er efter Hans Pedersens meddelte Bøxelseddels Indhold dato 1/8 1731 grundet paa et Skjøde af 4/3 1679 følgende: fra nordvest til Sydøstesiden 15 1/2 Alen og bent østen til imod er 18 Alen og fra Syd-vest til Nord-Østre-Side 15 1/2 Alen lang paa den nordvestre Side og paa den Syd-østre Side fra Syd-vest til Nord øst 11 1/4 Alen - kjøbt af Byfoged Jalles for 16 Rdlr. - og ham tilskjødet 1/9 1769 .

Kilde; Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 219 : Under Dato Molde 28/7 1771

Byfoged Jalles
Paul Berentz
Mr. Jensbye
Svend Olsen
Peder Knudsens Enke
Ole A. Løche
Madame Berentz
Hans Wingaard Finne
Poul Michael Finne
H. W. Paust
G. F. Lange

 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 219 : Under Dato Molde 28/7 1771 har Byfoged Jalles - efter 5/6 1771 avholdt Auction udj afg. Tolder Paul Berentz afg. Enkes Hus bemelte hendes efterladte Stervboets Huus bestaaende af Vaane og Søhuse saaledes som samme nu forefindes med frie Eiendoms Grund samt trende under Gaarden beboede Hus mands Grunde der beboes 1/ af Mr. Jensbye, som svarer aarlig Grundleje 7 ort  2/ af Svend Olsen og svarer aarlig 5 ort, og 3/ af afg. Peder Knudsens Enke, som og svarer aarlige 5 ort og svares af disse Grunde aarlig kjendelse til Rechnæs Eier 3 ort - Skjødet til Mr. Ole Løche for 351-3-0 og har Ole A. Løche samme Dag pantsat Eiendommen til Madame Berentz' Arvinger Hans Wingaard Finne og Poul Michael Finne for af dem laante 350 Rdlr. - og har H. W. Paust og G. F. Lange .... cautioneret.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 245: Molde 19/5 1773 

Peder Aagesen
Byfogd Jalles
Anders Kalsnesset
Just Christensen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 245: Molde 19/5 1773 har Peder Aagesen for til byfogd Jalles skyldte 99 rdlr. pantsat ??? 2 - 3 i Indre Kalsvigen, som nu er bøgslet og bruges af Anders Kalsnesset, en Grund her paa Molde som nu beboes af Just Christensen, i Samboring med Inventarie etc. Skiftraad? og  ??feste i tilliggende 2. Prioritet i Gaarden Eide skyldende 246?, samt min boende gaard her paa Molde samt Sengeklede og andet Indbo Aftalt 3/p 1798

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 948 : 1779 16/6 

Malena Lyng
Ludvig Lem
Aage Hansen Lund
Byfoged Jalles
Henrich Øwre
Peder Myhren
Andreas Lindberg
Mali Myhren
Klokker Strøm
Jens Nilsen Holm

Molde Skifteprt. 1 p. 948 : 1779 16/6 begynte Skifte paa Molde efter sal. Malena Lyng, Ludvig Lems. I dette Bo indestod Aage Hansen Lunds Arv efter Faderen, som efter Byfoged Jalles udstedte Lodseddel var Lem af Henrich Øwre leveret med 279-3-16 og har Lem indvilget en under 1/3 1780 dateret "Beregning over Aage Hansen Lunds gjorte Omkostninger til hans Opdragelse samt lærdom og Klæder med videre, som af hans tilfaldne Arv efter Faderen er bekostet, fra Mai 1770 til Juni 1778, da han bortreiste til Amsterdam.
for 1770 April er betalt til Peder Myhrens Kone for hans Kost og Tilsyn dette Aar - 20 Rd. og Dkoleløn til Andreas Skrædder - 1 Rd.
for 1771 April er betalt til Mali Myhren for hans Kost og Tilsyn dette Aar - 21 Rd. og Skoleløn til Andreas Lindberg - 1 Rd.
for 1772 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 24 Rd.
for 1773 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 24 Rd.
for 1774 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 25 Rd.
for 1775 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 26 Rd.
for 1776 oc 1777 betalt til Klokker Strøm, hvert 28 Rd. og 1778 til Klokker Strøm for 11 Mdr. - 22 Rd. - og 1778 til Skipper Jens Nilsen Holm til Reisepenger til ham - 2-0-11. Efter Beregninger kom Myndlingen tilgode 32-2-13;

Kilde: Collin

1783 28/5

P. Jalle
Anders Borch Munthes
Wensell

1783 28/5 skjøder P. Jalle til Sara Lund sal. Anders Borch Munthes  - Wensells Gaard.

Kilde: Collin

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 2 : 1786 7/1 kl. 10 

P. Jalles
Ulrich Wiingaard
Friedrich Wingaard
Margarethe Wingaard
Godlieb Friederich Lange

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 2 : 1786 7/1 kl. 10 Aften indfandt gj mig Byfogd P. Jalles i Overværelse af Sr. Ulrich Wiingaard og Friedrich Wingaard udj Stervboet efter den en Moment ved Døden afgangne Madame Margarethe Wingaard, forhen afdøde Hospitals Chirurgus og Handelsmand Godlieb Friederich Langes Efterleverske for at forsegle og annotere de Eiendele hun sig kan have efterladt. "Døren til Krambod-Loftet forseglet. Kramboden lukket og forseglet",

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 338 : Under Dato Molde 24/5 1787

Byfoged Jalles
Amtmandinde Tønders
Hannibald Nielsen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 338 : Under Dato Molde 24/5 1787 har Byfoged Jalles - efter 1756 5/9 afholdt Auktion over afg. Frue Amtmandinde Tønders Stervboe tilhørende Vaaneggard med Søhus og Grund her i Byen bestaaende af en Bygning hvorudj en Stue, 1 Sengkammer, 1 Spiskammer, 1 Kjøkken, 1 Gang uden for og 1 Spisestue med Kjelder under og behørig Lofter over samt 2 Jernkakkelovner; videre et Ildhus med en indmuret Jern - Malm - Pande udj og 1 Fehus med Loft, samt endelig en Søhus (?) med stor Sval hos alt staaende paa frie Eiendomsgrund tilligemed en Haveplads, hvorfor det blev buden af Monsr. Hannibald Nielsen - 224 Rdlr. - han tilskjødet Eiendommen.

Kilde: Collin

23/12 1788

P. Jalles
Peder Leth Øwre

I P. Jalles skjøte (Enen) dat. 23/12 1788 til P. Leth Øwre heter det bl.a. ".... som jeg hermed selger Skiøder og afhænder til min Svoger (= svigersønn) Hr. Byfogd og Sorenskriver Peder Leth Øwre.

Kilde: Jørgen Olavsen-Holm: Bolsøyboka s. 257 (fotnote)

7/9 1791

Just Adolph Lahusen
Johanne Barbara Jalles
Byfogd og Sorenskriver Jalles

Skibskaptein Just Adolph Lahusen gift med Johanna Barbara Jalles. Lahusen havde kjøbt Svigerfaderens (Byfogd og Sorenskriver Jalles) hus paa Molde - efter Skjøde af 7/9 1791 for 200 Rd. - han fordrer i hans Boe for Kaffe, Sukker og Brendevin saa han har formentlig drevet Handel.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 242 : 1795 8/6

Peder Jalles
Adam Jalles
Mette Susanne Jalles
Peder Leth Øwre
Ulrikke Antonette Jalles
Hans Fredrik Allan
Inger Margrethe Jalles
Caspar Kahrs
Johanna Barbara Jalles
Just Adolph Lahusen
Christence Wingaard
Johan Thue Finne
H. T. Møller
Mdme Main
Peder Larsen Møkkelbostad
Jacob Møller
Peder Ellingsen Nerland
Stephensen
Kammerjunker Brockdorff
Prost Krog
Jens Møller
Hr. Fürstenberg
Jfr. Abelset
Hr. Schladermund
Grindberg
Henrich Meincke
Petter Møller
Generalauditør Koren
Anders Berg
Lars A. Uthoff
Præst Støren
Klokker Nordgaard
Kammerraad Eeg
Nils Blix
Cornelius Lindal
Stor-Karen
Sommer
Paul Michael Finne

Molde Skifteprt. 2 p. 242 : 1795 8/6 var de tilstedeværende Arvinger efter afdøde forrige Byfoged og Sorenskriver Peder Jalles i Molde Bye forsamlede udj Stervbohuset for at holde en Registrationsforretning over den afdøde Efterladenskab, som når Stervbogjelden er betalt, tilfalder hans efterlevende Børn, 1 Søn og 4 Døttre, nemlig
af 1. ægteskab
1/ Sønnen Hr. Adam Jalles, Præst for nærværende Tid i Danmark
2/ Datteren Mette Susanne Jalles gift med Byfogd og Sorenskriver Peder Leth Øwre
af 2. ægteskab
3/ Datteren Ulrikke Antonette Jalles gift med Sognepræst Hr. Hans Fredrik Allan
4/ Datteren Inger Margrethe Jalles gift med Foged Caspar Kahrs
5/ Datteren Johanna Barbara Jalles gift med Skibscaptein Just Adolph Lahusen

pg. 244 : 
Byfoged Jalles var gift to Gangen og Sidste Gang med Christence Wingaard, som tidligere havde været gift med Johan Thue Finne, hun døde for 16 Aar tilbage og havde da Byfoged Jalles Skiftet og udbetalt sit halve Bo til hans og hendes Børn.

pg. 245
I Boet fandtes af Guld: 1 Medaille vegtig Lod 2 gvt. 1 1/2 Øsken a 9 Rd - tax 21 Rd; solgtes til Foged Kahrs for 20 Rd.; 1 do. veier 2 Lod a 9 Rd., tax 18 Rd; solgtes til H. T. Møller for 17-2-0; 1 Spansk Dukat tax 2-2-0; solgt til Byfoged Øwre for 2 Rdlr.; 1 par Guldøreringe 3 Rd - solgtes til N. Møller, 1 par Pandtelokker  - 2 Rdlr; solgtes til H. T. Møller for 2-2-0.
Af Sølv: 1 Medaille vægtig 6 Lod 3 1/2 Quintin a 3 ort = 5 Rdlr. solgt til Hr. H. F. Allan for 5-3-12; 1 dobbelt Specie v. 6 Lod 1 qn. a 2 ort = 3-1-0; i mindre do vægt 3 Lod a 3 ort = 2-1-0; 1 do vægt 4 Lod a 2 ort 12 sk; 1 forgilt Sølvring 1-0-12; 1 stor Ølkande vægtig 101 Lod 1 qn a 2 ort 12 tax. 63-1-3 solgt til Mdme Main for 63-3-5 3/4; 1 aflang Suppeskaal med 2de Hav og 4 Knapper under vægtig 46 Lod 2 qn a 2 ort 12 ak. = 29-0-6 solgt til Peder Larsen Møkkelbostad for  29-0-6; 1 stor uddrevet Kaffekande med Fad vægtig 96 Lod a 2 ort 12 = 60 Rdlr solgt til H. T. Møller for 60 Rdlr.
1 uddrevet Thekande med Fad, vægtig 45 Lod a 2 ort 12 sk. = 25 Rdlr. solgt til H. T. Møller for 25 Rdlr.; 1 Vandkomme vægtig 29 Lod 2 1/2 qn. a 2 ort 12 = 14-3-1 solgt til Do Møller for 15-3-0; 2 Thefalsker tilsammen vægtig 23 Lod 2 qn. a 2 ort 12 sk. = 14-3-9; solgt til Do. Møller for 15-2-9 1/4; 1 todobbelt Sukkerfad vægt 28 Lod a 2 ort 8 sk. = 16-1-8 solgt til Do. Møller for 19-1-14 1/8; i mondre Kaffekande med Fad vægt 69 Lod 3 qn. a 2 ort 8 sk. = 40-2-18 solgt til Peder Larsen Mykkelbostad for 46-0-10 3/4; 1 Thekande med Fad vægtig 31 Lod a 2 ort 8 = 18-0-15 solgt til Hr. Jacob Møller for 18-3-20; 1 Vandkomme vægtig 17 1/2 Lod a 2 ort 8 sk. = 10-0-20 solgt til Byfoged Øwre for 10-2-7; 1 lidet Sukkerfad vægt 7 Lod = 4-0-7 solgt til Peder Ellingsen Nerland for 4-0-18 1/4; 1 Suppeskaal med Laag og 2de Hav vægt 48 Lod a 2 ort 8 sk. = 28 rdlr. solgt til Stephensen for 29-1-0; 1 uddrevet SølvKande med Træhav vægt 21 Lod a 2 ort4 sk. = 11-2-5 solgt til H. T. Møller fore 12-2-11; 1 Sukkerbørse vægt 17 Lod a 2 ort 4 sk. = 9-0-20: solgt til Kammerjunker Brockdorff for 11-1-8: 1 par Lyssestager vægt 31 Lod 3 qn. a 2 ort 8 sk. = 18-2-2 solgt til Foged Kahrs 18-2-2; i liden uddrevet Tallerken paa 3 Fødder vægtig 11 Lod a 2 ort 4 sk. = 5-3-20 solgt til J. Møller 6-1-6; 1 stort Bæger vægt 14 1/2 Lod a 2 ort 8 sk solgt til Prost Krog for 8-1-12; 1 mindre do vægt 6 Lod 3 qn. = 3-1-1 solgt til Peder Larsen Møkkelbostad for 4-0-20 1/4; 1 mindre do vægtigt 7 Lod = 3-3-4 solgt til Corporal Ole Eide 4-1-17 1/4; 1 forgylt Tomling vægt 8 Lod 3 qn. = 5-0-10 solgt Madme Main for 5-3-2; 1 mindre do 5 Lod 1 1/2 qn. = 3-0-12 solgt til Hr. Jens Møller for 3-2-16; 1 Fiskespade vægt 9 Lod 1 1/2 qn = 5-0-7 solgt til Kammerjunker Brockdorff 6-1-0; 1 Potageske vægt 12 Lod = 6-2-4 solgt til Hr. Fürstenberg 8-3-17; 1 Melke Ske vægt 4 Lod 2 qt. = 2-2-3 solgt til Jfr. Abelset 3-0-0; 1 Sukkerknibe 6 1/2 Lod = 1-3-0 solgt til H. T. Møller 2-0-0; 10 Sty. Theskeer vægt 6 1/2 Lod = 3-3-4 solgt til Hospitalforstander Øwre 4-2-13; 5 Sty. do. 3 Lod 1/2 qn. = 1-2-7 solgt Hr. Schladermund 2-0-1; 1 pr. Spiseskeder vægt 7 Lod 1/2 qn. =3-3-11 solgt Schladermund 4-3-7; 1 do vægt 3 Lod 3 qn. = 2-0-3 solgt Sergeant Jelset 2-1-13; 2 do med Korte Skafter vægt 5 Lod 1 qn. = 2-3-9 solgt Byfoged Øwre 3-1-18; 1 hvidt Ølkrus med Sølvlaag 14 Lod = 8-3-0 solgt T. Schielderup 9-1-0; Capmus halv Rigsdaler 1798 1 hvidt Ølkrus med Sølvlaag 4 1/2 Lod = 2-3-4 solgt Madme. Lahusen 3-1-12; 1 Ponce Øse vægt 5 Lod 3 qn. = 3-2-9 solgt Kammerjunker Brockdorff 6-1-9; TobaksDaase 17 1/2 Lod a 2 ort 8 sk. = 10-0-20 solgt Byfoged Øwre 10-2-7.
1 par Sko og 1 par Knespænder vægt 3 Lod 3 qn. = 2-3-3 solgt Madme Main 2-0-21; 1 Sølvbind  Spænde 1 3/4 Lod = 0-3-8 solgt Grindberg 1-0-8; 16 Sty runde Knapper vægt 2 Lod 2 1/2 Qn. = 1-1-16 solgt Grindberg 1-1-10; 4 Sty smaa Sølvplader og 1 KaabeHægte 1 Lod 3 qn = 0-3-12 Grindberg 1-0-2; 2 viinskeer vægt 2 Lod 1 1/2 qn = 1-0-18 solgt N. Møller 3-2-0; 2 par Sølvskaftede Kniver Gafler af Sølv a 2 ort er solgt Jacob Møller-1-1-0; 1 Sølvbelagt Snushorn 2-2-0 solgt Hr. H. F. Allan 1-0-0: 1 Glas Fladske med Sølvlaag 2-2-0 solgt Mame Main 2-2-4; 1 liden Valbiert Kande med Sølvgarnering 2-2-0 solgt Hr. Kammerjunker Brockdorff 3-0-8; 1 Kokus Nød med Sølvskrue 1-0-0; 1 liden Agats Snusdaase 1-0-0 solgt Grindberg 2-0-0; 1 Snusdaase i form av en Hund med Perlemors Laag og Tamback Garnering 1-0-0 solgt Hr. Adam Jalles 1-0-0; 1 spanskrør med Sølvknapp 1-0-0 Byfoged Øwre 2-1-8; 1 Kaarde med Staalfæste 2-0-0 solgt Byfiged Øwre 1-2-0.
Glastøj: 5 Sty Vinglas 10 Sty do 8 sk. 5 Pokaler 1 Skilpadde Daase.

Blant Creditorene:
Hr. Henrich Meincke fordrer resterende Capital og renter efter 7/6 1763 - 843-3-10
Hr. Petter Møller fordrer resterende Obligation af 26/3 1792 - 560-3-7
Generalauditør Korens Stervbo efter Vexelobligation 27/10 1793 Capital og Rente 440-0-0.

p. 253: Hr. Hans Thiis Møller fordrer under Dato Moldegaard 31/12 1795 Kjendelse af Jalles's Gaard 1788, 1789, 1790, 1791, 1792 = 5 Aar a 3 or aarlig, ligesaa Græsleie og Vogterløn for 2 Kjør i Marken 1792 a 2 ort = 1-2-6.

P. 253: Under Dato 5/7 1795 fordrer Claus L. Stephensen til Molde Kirke for Gravstædets Aabning i den nordre Kors 2-2-0 Begge Klokkene 1-0-0; 2de bedste Ligklæderne 1-1-0, Voxlysenes Brænding paa Alteret 1-2-0; 2 store Talglys Alteret 20 sk; tilsammen 6-1-20.

- Anders Berg betalt for en udkillet Ligkiste for Hr. afd. Byfoged Jalles Bord og Arbeidsløn 5-0-0;
- Lars A. Uthoff betalt for et LigBeslag for Blik og Arbeide tilsammen 4 Rdlr.
- I Regning Molde 8/9 1794 har Just A. Lahusen til sin Svigerfaders Bo debitert "min Kones nødvendige Arv - 500 Rdlr. Deres Opvartning med Spise siden (?) 29 Juli 1794 som bliver 3 Aar a 100 Rdlr. = 300 Rdlr." og crediteret kjøbt deres tilforne iboende Gaard efter Skjøde af 7/9 1791 for Summa 200 Rdlr., - fordrer desuden i Regning dat. Molde 26/2 1796 - 1788 medgaaet til Ulrikke Jalles Bryllup 16 Rdlr og til Auktionen medgaaet 139 Caffe a 40 sk. = 14 Rdlr., 2 pd. Sukker a 40 sk. = 0-3-8; 2 potter Brændevin a 36 sk. = 3 ort.

p. 254: Hr. Adam Jalles fordrer ved Regning af København 4. Novmbr.  1795 sin indestaaende Mødrenearv med 500 Rdlr.; ligesaa indestaaende Arv efter min morfader Kammerraad Eeg med 33-3-2 = tilsammen 533-3-2; Renter a 4 % af ovenstaaende Capital fra 4/1 1786 til 4/11 1794 = 209-4-10 tilsam. 743-1-12.

Byfoged Øwre havde betalt til den afdødes Begravelse:"Betalt Hr. Præst Støren 12 Rd., til Ligbærerlauget 8 Rd., til Organisten 3 Rd., til Klokker Nordgaard for Invitation og Opvartning 5 Rd., Nils Blix for Opvartning og Barbering 4 Rd., til Cornelius Lindal for at sverte Ligkisten 2 Rd. for Lys til Lyskronen i Kirken 0-1-12; Betalt Stor-Karen som Kok ved Begravelsen 2 Rd., laant den Afdøde til Paaskeoffer 2 Rdlr., Betalt Sommer for den Kongl. Bevillings Indløsning - 29-1-0, porto ved samme 1-1-16; for Dødsfaldets Bekjendtgjørelse i Trondhjems Aviser 0-1-8; 1/4 procentSkat for 1795 1 Rdlr., 1 Ark stemplet Papir forlang til at opsige Hr. Peter Møllers Obligation 2 Rdlr.,  Opsigelsesvidnerne 0-1-8; Betalt for den Kongl. Bevillings Publication ved Lagthinget 1-1-8; for samme indrykkelse i Trondhjems Adressebladet - 3 Gange 5-1-6; betalt for Auktionenes bekjendtgjørelse i Trondhjems Adresseblad 1-1-0; Betalt Jfr. Zara Paust for Netteldug 1-3-0:

- Samtlige Arvinger tillagde den i Duceur som beskriver Skiftebrevet 6 Rd. Stemplet Papir til Skiftebrevet 27 Rdlr.

I et Indleg som Landfoged Paul Michael Finne, dateret Reikevig i Island 10/6 1796 og hvori han paastaaer Arv efter sin Stiffader, staar der: -"det er min Broder ikke ubekjendt hvor omhyggelig hun sørgede for sine Stedbørns Opdragelse, ja jeg er forvisset om at Byfoged Øwres nuverende Kone Mette fik Leveregler for mer end det Byfoged Jalles Bo er værd." Heraf maa sluttes, at Hustruen var af Jalles første Ækteskab og Øwres  2. Hustru.

Boets Midler udgjorde 7656-2-14 : Gjeld 4324-1-6; til Deling 3332-1-8; : Deraf Broderen. Sognepræst Hr. Jalles en Broderlod 1110-3-2 1/3; hver Søster 555-1-13 1/3. 

p. 256: opgis at Jalles med sin sidste Hustru havde 3 Døttre og til hver af disse tildelede han strax efter hendes Død - 500 Rdlr. og udbetalte han hr. Foged Kahrs og Hr. Allan deres Hustruers Mødrenearv - men Lahusens Hustrues Mødrenearv var for det meste indestaaende i Stervboet ved Svigerfaderens Dødsfald.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 250 : 1795 8/6

Peder Jalles
Lars Tronsen Vestad
Aussig
Sorenskriver Bull
Ole Jensen Vestad
Ole Mortensen Vestad
Ole Lassesen Øvre-Tornes
Lars Lassesen Øvre-Tornes
Ole Pedersen Øvre-Tornes
Peder Aagesen Øvre-Tornes
Armand Nielsen Havnesset
Jørgen Fyrstenberg
Arne Olsen Nedre-Tornes
Nils Tronsen Nedre-Tornes
Sjur Olsen Nedre-Tornes
Søren Nilsen Nedre-Tornes
Lars Larsen Nedre-Tornes
Søren Sørensen Nedre-Tornes
Søren Olsen Slutaas
Arne Nielsen Talstad
Reier Christiansen Uchelberg
Tønnes Johnsen Uchelberg
Anders Knudsen Uchelberg
Foged Kahrs
Byfoged Øwre
Jon Ericsen Hæstad
Niels Andersen Austnes
Paul Ingebrigtsen Austnes
Tron Paulsen Sporsem
Halvor Knudsen Øvre-Løvigen
H. Thiis Møller
Ole Olsen Øvre-Løvigen
Knud Olsen Haaset
Ole Olsen Eidem
Christopher Olsen Hollingsæter
Lars Larsen Hollingsæter
Anders Sjursen Madberget
Lars Hansen Fangholt
Nicolai Møller
Johan Yttre Misund
Einer Povelsen Yttre Misund
Anders Hermandsen Horrem
Torfind Horrem
Ingebrigt Harnæs
Sæbjørn Harnæs
Petter Møller
Arne Knudsen Eikrem
Tron Molaksen Øvre Mork
Niels Olsen Høvigen
Aslak Guttormsen Høvigen
Erik Eriksen Høvigen
Ole Nilsen Steensvold
Erik Olsen Steensvold
Guttorm Larsen Leervold
Ole Pedersen Eidsvog
Sergeant Gussiaas
Søren Iversen Alfarnæs
Knud Ingebrigtsen Alfarnæs
Trond Knudsen Alfarnæs
Tron Olsen Strand
Just Friisvoll
Ole Eriksen Kragset
Endre Olsen 
Elling Olsen
Søren Knudsen
Christi Knudsdttr.
Ole Ingebrigtsen
Anders Olsen Selgevold
Endre Olsen Yttre Sandræs 
Ole Rasmussen Selgevold
Lars Rasmussen Yttre Holmen
Tron Paulsen Yttre Holmen
Ole Pedersen Dalset
Lars Ellingsen Voldstad
Knud Andersen Otterholm
Iver Ellingsen Otterholm
Ole Ellingsen Otterholm
Ole Baardsen Venaas
Hans Pedersen
Hospitalforstander Øwre
Sverke Harhtun
Michel Øwne
Ole Johnsen Farquam
Ole Øvreland

 

 

 

 

 

Molde Skifteprt. 2 p. 250 : 1795 8/6 begyndte Skifte efter sal. Byfoged og Sorenskriver Peder Jalles i Molde. Boet eiede følgende Jordegods:

Vestad: skylder 3 Voger med Bygsel og Landskyld, Har to Opsiddere:
- hvoraf den ene Lars Tronsen bruger Halvparten i Pladsen - 1 vog 1 pd. 12 mrkl. taxeret for 220 Rdlr.  Solgt ved Aussig til Sorenskriver Bull for 231 Rdlr.
- anden Ole Jensen bruger Halvparten i Pladsen - 1 vog 1 pd. 12 mrkl.
NB! under denne Gaard er en Husmandsplads som bruges af Ole Mortensen mod afgift 2 Rdlr. aarlig. taxeret for 250 Rdlr. Solgt til Sorenskriver Bull. for 231 Rdlr.

Øvre-Tornes skylder 5 Vog med Bygsel og Landskyld samt Leding : har 4 Opsiddere:
- hvoraf Ole Lassesen bruger 1 vog18 mrkl. taxeret for 150 Rdlr. Solgt til Ole Lassesen for 150 Rdlr.
- Lars Lassesen bruger 1 vog18 mrkl. taxeret for 150 Rdlr. Solgt til Lars Lassesen for 153 Rdlr.
- Ole Pedersen bruger 1 vog18 mrkl. taxeret for 150 Rdlr. Solgt til Iver Sjursen Grebbestad for 170 Rdlr.
- Peder Aagesen bruger 1 vog18 mrkl. taxeret for 150 Rdlr. Solgt til Opsidderen Peder Aagesen paa Hustad Kirkes Vegne for 154 Rdlr.

Husmandspladsen Havnesset beboes af Armand Nielsen som svarer aarlig 4 Rdlr. taxeret for 100 Rdlr. Solgt til Hr. Jørgen Fyrstenberg for 136 Rdlr.

Nedre-Tornes: Skyld 7 Vog 1 pd. med Bygsel og Landskyld: har 4 Opsiddere
- deraf bruger Arne Olsen 2-1-12 samt 1/3 i Nils Tronsens Plads taxeret for 300 Rdlr. Solgt til Opsidderen Arne Olsen for 301 Rdlr.
- deraf bruger  Sjur Olsen 2-1-12 samt 1/3 i Nils Tronsens Plads taxeret for 300 Rdlr. Solgt til Opsidderen Sjur Olsen for 300 Rdlr.
- deraf bruger  Søren Nilsen 1-15 herunder Lars Larsens Husmandsplads taxeret for 150 Rdlr. Solgt til Søren Nilsens Søn Søren Sørensen for 1161 Rdlr.

Slutaas: skyld 1 vog med Bygsel og Landskyld har en Opsidder Søren Olsen taxeret til 100 Rdlr. Solgt til Opsidderen Søren Olsen for 121 Rdlr.

Talstad: Skyld 1 vog med Bygsel og Landskyle har en Opsidder Arne Nielsen taxeret for 200 Rdlr. Solgt til Opsidderen Arne Nielsen for 201 Rdlr.

Uchelberg: skyld 2 Vog 12 mrkl. med Bygsel og Landskyld samt dessuden 6 mrkl. Landskyld uden Bygsel har to Opsiddere
- Reier Christiansen bruger 1 vog 6 mrkl. 150 Rdlr. Solgt til Reier Christiansen paa Vaage Almues Vegne, som forhen eier 1/8 Part i Kirken for 161 Rdlr.
- Tønnes Johnsen bruger 1 vog 6 mrkl. taxeret for 150 Rdlr. Solgt til Opsidderen Tønnes Johnsen for 161 Rdlr.
- Anders Knudsen bruger i Ukelberg 6 mrkl. uden Bygsel taxeret for 5 Rdlr. Solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 2-2-0;

Hæstad: af skyld 2 pd.. med Bøxel  og Landskyld samt Leding  har en Opsidder Jon Ericsen taxeret for 100 Rdlr. Solgt til Jon Ericsen for 121 Rdlr.

Austnes: af skyld 2 vog 1 pd. 12 mrkl.  med Bygsel og Landskyld samt Leding og har to Opsiddere
- Niels Andersen 1 vog 18 mrkl. med Grunden til Nodhuset taxeret for 189 Rdlr. Solgt til Opsidder Niels Andersen for 181 Rdlr.
- Paul Ingebrigtsen 1 vog 18 mrkl. taxeret for 180 Rdlr. Solgt til  Opsidder Paul Ingebrigtsen for 181 Rdlr.

Sporsem: af Skyld 2 Vog  med Bygsel og Landskyld - bruges af Tron Paulsen taxeret for 250 Rdlr. Solgt til Sorenskriver Bull for 325 Rdlr. 
pg. 254: I Boet fordrede Tron Paulsen Sporsem  tilbage den af ham betalte Bygsel, siden hans beboede Gaard blev solgt.

Øvre-Løvigen: 1 pd. Landskyld uden Bygsel, 
- deraf bruger Halvor Knudsen 12 mrkl. taxeret for 6 Rdlr. Solgt til H. Thiis Møller for 12 Rdlr.
- Ole Olsen 12 mrkl. taxeret for 6 Rdlr solgt til H. Thiis Møller for 12 Rdlr.

Haaset: 1 Vog 1 pd. 4 1/2 mrkl. med Bygsel, men Landskyld alene af 1 W. 1 pd. - bruges af Knud Olsen taxeret for 150 Rdlr.. Solgt til Opsidderen Knud Olsen paa Ole Olsen Eidems Vegne 150 Rdlr.

Sunds Otting
Hollingsæter: 3 Wog med Bygsel, Landskyld og Leding, har 2 Opsiddere, hvoraf
- Christopher Olsen bruger 1 1/2 Wog taxeret for 150 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 150 Rdlr.
- Lars Larsen bruger 1 1/2 wog taxeret for 150 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 150 Rdlr.

Madberget: 1 pd. 18 mrkl. med Bygsel Landskyld og Leding har en Opsidder Anders Sjursen taxeret for 50 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 60 Rdlr.

Fangholt: 1 1/2 Wog med Bygsel, Landskyld og Leding, har en Opsidder Lars Hansen taxeret for 110 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 140 Rdlr.

Kalvsgrsgreen eller Hollen, en Husmandsplads. taxeret for 100 Rdlr.solgt til  Hr. Nicolai Møller for 110 Rdlr.

Yttre Misund: 1 pd. med Landskyld uden Bygsel deraf bruger Johan  12 mrkl. taxeret for 4 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 4 Rdlr.
- Einer Povelsen 12 mrkl. taxeret for 4 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 4 Rdlr.

Horrem: 18 mrkl.  Landskyld uden Bygsel, deraf bruger 
- Anders Hermandsen 9 mrkl. taxeret for 3 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 3 Rdlr.
- Torfind  9 mrkl. taxeret for 3 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 3 Rdlr.

Harnæs:
1 pd. 13 mrkl. uden Bygsel bruges af Ingebrigt og Sæbjørn taxeret for 10 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 10 Rdlr.

Totalt  4313 Rdlr.

Fanne Otting
Eikrem svarer Leding aarlig 6 mrk. Smør 1/2 wog Korn.
- Hr. Petter Møller Molde i Kgl. 2 ort taxeret for 5 Rdlr. Solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 7 Rdlr.

Eikrem: Arne Knudsen svarer ligeledes 6 mrk. Smør  1/2 wog Korn efter Kgl. taxeret for 6 Rdlr. Solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 7 Rdlr.

Øvre Mork 2 pd. 6 mrkl.  Landskyld uden Bygsel bruges af Tron Molaksen taxeret for 14 Rdlr Solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 14 Rdlr.

Erisfjord Oting
Høvigen: 1 wog Landskyld uden Bygsel, deraf bruger
- Niels Olsen 1 pd. taxeret for 6 Rdlr Solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 6 Rdlr.
- Aslak Guttormsen 1 pd. taxeret for 6 Rdlr Solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 6 Rdlr.
- Erik Eriksen 1 pd. taxeret for 6 Rdlr Solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 6 Rdlr.

Steensvold: 2 Vog 1 pd. med Bygsel Landskyld og Leding, har 2 Opsiddere, hvoraf
- Ole Nilsen 1 vog 12 mrkl. taxeret for 200 Rdlr. Solgt til Sorenskriver Bull for 205 Rdlr.
- Erik Olsen ligeledes 1 Vog 12 mrkl. taxeret for 200 Rdlr. Solgt til Sorenskriver Bull for 201 Rdlr.

Leervold: Guttorm Larsen svarer Leding 3 wog 1 pd. 12 mrkl Korn eller Pgl. 0-1-12 taxeret for 4 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 4 Rdlr.

Eidsvog
- Ole Pedersen svarer aarlig Leding 20 sk. taxeret for 2 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 1-3-0.
- Sergeant Gussiaas Stervboe 20 sk. taxeret for 2 Rdlr. solgt til Foged Kahrs og Byfoged Øwre for 1-3-0.

Rødven Otting
Alfarnæs: 1 pd. 12 mrkl. Landskyld uden Bygsel deraf bruger
- Søren Iversen 12 mrkl. taxeret for 10 Rdlr. solgt til Søren Iversen for 16-3-12
- Knud Ingebrigtsen 6 mrkl. taxeret for 8 Rdlr. solgt til Knud Ingebrigtsen for 9-0-12:
- Trond Knudsen 18 mrkl. taxeret for 12 Rdlr. solgt til Tron Knudsen for 17-3-10.

Strand: Tron Olsen,  15 mrkl. Landskyld uden Bygsel taxeret for 6 Rdlr. solgt til Just Friisvoll for 10 Rdlr.

Kragset: Ole Eriksen, 1 pd. 9 mrk. Landskyld uden Bygsel taxeret for 12 Rdlr. Solgt til Opsidder Ole Eriksen for 25-1-0.

Yttre Sandnæs: 1 Wog 1 pd. Landskyld yuden Bygsel - deraf bruger
- Endre Olsen 1 pd. taxeret for 10 Rdlr. solgt til Endre Olsen for 21 Rdlr.
- Elling Olsen 1 pd. taxeret for 10 Rdlr. solgt til Elling Olsen for 20 Rdlr.
- Søren Knudsen 1 pd. taxeret for 10 Rdlr. solgt til Enken Christi Knudsdttr. for 20 Rdlr.
- Ole Ingebrigtsen 1 pd. taxeret for 10 Rdlr. solgt til Ole Ingebrigtsen for 20 Rdlr.

Selgevold: skyldte 2 1/2 Vog med Bygsel, Landskyld og Leding har 2 Opsiddere
- Anders Olsen bruger 1 wog 18 mrkl. taxeret for 250 Rdlr. solgt til Endre Olsen Yttre Sandræs for 283 Rdlr.
- Ole Rasmussen bruger 1 wog 18 mrkl. taxeret for 250 Rdlr. solgt til Ole Rasmussen Selgevold for 261 Rdlr.

Yttre Holmen skylder 3 wog med Bygsel, Landskyld og Leding, deraf bruger
- Lars Rasmussen 1 1/2 vog taxeret for 300 Rdlr. solgt til Opsidder Lars Rasmussen for 300 Rdlr.
- Tron Paulsen 1 1/2 vog taxeret for 300 Rdlr. solgt til Opsidder Tron Paulsen for 300 Rdlr.

 Dalset: Ole Pedersen 15 mrkl.  Landskyld uden Bygsel taxeret til 4 Rdlr. solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 4 Rdlr.

Romsdals Otting
Voldstad: Lars Ellingsen 1 Pd. 12 mrkl Landskyld uden Bygsel taxeret for 9 Rdlr. solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 8 Rdlr.

Volds Otting
Otterholm: 5 Woger med Bygsel, Landskyld ogLeding har 3 Opsiddere hvoraf:
- Knud Andersen bruger 1 Wog 18 mrkl. taxeret for 100 Rdlr. solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 118 Rdlr.
- Iver Ellingsen 1 Wog 2 pd. 15 m. taxeret for 150 Rdlr. solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 150 Rdlr.
- Ole Ellingsen 1 wog 2 pd. 15 mrkl.taxeret for 150 Rdlr. solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 150 Rdlr.

Venaas: Ole Baardsen, 17 1/2 mrkl. Landskyld uden Bygsel taxeret til 4 Rdlr. solgt til Byfoged Øwre og Foged Kahrs for 4 Rdlr.

Grunde:
- Den saakaldte Hans Pedersens Grund, strekkende sig fra Nordvest til Sydøst Siden 15 1/2 Alen  og bent i Øst 18 Alen fra Sydvest til Nordøst Side 15 1/2 Alen paa den Nordvestre Side og paa den Sydøstre fra Sydvest til Nordøst 11 1/4 Alen taxeret for 40 Rdlr. solgt til Hospitalforstander Øwre for 40 Rdlr.
- Sverke Harhtuns Grund som nu beboes af Smeden Michel Øwne og
- Ole Johnsen Farquams Grund er taxeret for 70 Rdlr. de 2de usolgte Grunde, som beboes af  Michel Smed og Ole Øvreland anfører Boet til Indtegt den Dagen ..... Vurdering for 70 Rdlr.

Tilsammen alt Jordegods 6590 Rdlr.

Molde Kirkes Regnskabsbog 1795 29/6

Byfoged Jalles

Molde Kirkes Regnskabsbog 1795 29/6  betalt for Hr. Byfoged Jalles Liig, Gravens Aabning 2-2-0; begge Klokker 1-0-0; begge bedste Ligklæder 1-1-0 for Voxlysernes Brending 1-2-0 tilsammen 6-1-0.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 245 : 1795 14/10

Peder Jalles
Peder Grindberg
E. Aaseth

Molde Skifteprt. 2 p. 245 : 1795 14/10 Auktion i Byfoged Peder Jalles Bo, hvor Hr. Peder Grindberg var Inkassator; 1798 23/4 sluttedes Boet efter Skipper E. Aaseth, hvor Peder Grindberg var Inkassator.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 245 : 1795 14/10

P. Jalles
Hr. Fyrstenberg

Molde Skifteprt. 2 p. 245 : 1795 14/10 Auktion i P. Jalles Bo, hvor Hr. Fyrstenberg kjøber.

Kilde: Collin