Hans

Jenssøn

 

Diplom fra Riksarkivet K.S.f.N.V.
No. 289 Dat. 7de April 1584

Peder Anders
Suend Hansøn
Jens Niellss paa Giellesten
Knud Olluffs paa Røssaager
Hans Rasmuss paa Haarem
Oluf y Sandøø
Oluff Gunnollfs.f
Hans Jens

Horsgaard

Foto av orginaldiplomet 1584

K.S.f.N.V.
No. 289
Dat. 7de April
1584

(Om Horsgaard liggendis udi Wedøe præstegjeld) Diplom fra Riksarkivet.
(Først kommer noe som jeg ikke greier å tyde - langt ord som begynner på L eller H, slutter muligens på ing, synes å være skrevet til senere) Wy efterschreffne her Peder Anders paa Aagerrøø, Her Suend Hansøn y Buud, Jens Niellss paa Giellesten, Knud Olluffs paa Røssaager, Hans Rasmuss paa Haarem (ikkje heilt sikker på om denne tydinga er rett) Lensmand oc fiærl (?) Oluf y Sandøø, Aed Suorne Lougrettis Mend y Romsdallen Kiendis for alle med Detthe Wortt Breff, att Løffuer Dagen nest effter Paaske Anno 1584. Kom for oss oc flere Dannemend, som den Dag ting søgtt Haffde, Ærlig Mand Oluff Gunnoll..f (Marius Sandvik/Perry Nerland har tolket det til Gumollfs) paa alle sine Brødres oc Medarffuingers Wegne, oc tillspurde Hans Jens kong Maiiss foggit huor faare hand forholler Denned Deris retthe og Sande Aadall, som er Haaskaar liggendis y Wedøe gielld y S. Peders Kircke Sogen. Der tiill Suarede forne Hans Jens att Hand alldrig efter Den Dag wiillde befatthe siig der widere med, oc Retthe Sande Aadalls mendene skall beholle Deris gottz her effter som tiillforn Att saa y Sandhed er som forsskreffuit staar wittner Wy med voris Jndzsegle som neden for aff Agerøø Aar oc Dag ut Supra.

Under skal det visstnok stå noen segl. Denne avskriften baserer seg på et fotografi som står i "Papirer fra Prestegardsloftet i Bud. Bud og Hustad Menighetsblad Nr. 5 1990 s.21. Min avskrift skiller seg noe fra avskriften som Marius Sandvik og Perry Nerland har gjort i samme kilde. Den vesentligste forskjellen er tydninga av navnet til Oluff Gumollf. For meg ser det ut til at det mangler bokstaver mellom l og f.

Svend Hansen etterfølger Peder Andersen både i Bu og Agerø. Døde i 1617.

25/4 1584

Peder Andersen
Oluff Gunndefsen
Hans Jensen
Oluff Tordsen

Peder Andersen ble ifølge Tønder og Erlndsen sogneprest til Akerø i  og sto til 1601. Han er nevnt her den 25/4 1584 da han bevitnet at Oluf Gunndefsen og hans brødre hadde forespurt fogden Hans Jensen hvorfor han forholdt dem deres odelsgård Hagaskar i Veø i St. Peters Kirkesogn. Bang sier at han trolig etterfulgte Hr. Oluff Tordsen i 1580 årene.

Han var kapellan her i 1578, da han fikk kronens part av kongetienden inntil han kunne etterfølge Hr. Oluff. Tønder sier at han hadde tjent som kapellan i Bu i 30 år.

Kjente barn:
Peder: ble ifølge Tønder sogneprest til Tingvoll.1)

Kilde: Svein T. Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700

1) Den sønnen som er nevnt skal trolig være Anders