Daniel

Joensen

(1)

Født ca. 1641
Far:  Joen Augustinussen og Marit Olsdatter

Gift 1. med Marit Andersdatter
a. Marthe
b. Anne Marthe
c. Sønnøve
Gift 2. gang 1693 med Gjertrud Richertsdatter (Hagerup)
d. Anne Catherina

Død mellom 26.03.1703 og 05.04.1705

Joen Augustinussen har postmester Collin satt opp følgende hypotese: Daniel Joensen ( ca. 1640 - etter 1703) er "maaske eller hed" Joen Augustinussen og var bror til Marit Augustinusdatter gift med Ole Olsen Helt på Smørholmen. I enkelte slektstavler er Joen Augustinusser satt med Augustinus Jensen (Wivel) som far. 

Det er kanskje mer sannsynlig at Joen er sønn av lensmann i Halse, Augustinus Joensen Hals (ca. 1565-1632).  Noen tavler har Augustinus gift med Gjertrud Hansdatter Todal (ca. 1578 - 1652).

På FamilySearch kan ein finne ein Augustinus Jonsen (1560 - 1626) g. ca. 1605 i Halse, MR. med Ingebor Pedersdatter f. ca. 1575. Far til Augustinus: Jon Halzen (FS) og far til Ingebor var Peder Skalvig (FS). Augustinus Jonsen var lensmann i Halse på Nordmøre. Det skal være et kjent barn etter Augustinus og Ingebor, nemlig Ingeborg Augustinusdatter. 

Augustinus hadde barna Joen (1606-1671), Daniel (1610-1662), Isak og Ingeborg.

Joen var gift med Marit Olsdatter (1603-1676) og hadde barna: Marit, Anne, Augustinus og Kari.

Men om disse personene har noen forbindelse til Marit Augustinusdatter, vet en ikke! Det er bare hypoteser.  Hverken FamilySearch eller andre oppgir kilde.

Romsdal Sogelag Årsskrift 1956 : Folkeskatten 1681 for Aukra, Vågøy og Hustad. Ved Herlof Grüner

Daniel Jonson
Søfrenn Hoversøn
Karen Thruntsd
Anders Olsen

 

Vogøe Annex Sogn :

J dette Sogn er ikkun Een Vdligger som dog bruger ringe handell. Hand angiffuer sig saaledes:
1 Jeg self Daniel Jonson, som er Vanfør, med min Quinde som og er skrøbelig.
2 En Voxen Dreng, Søfrenn Hoversøn.
3 En voxen pige Karen Thruntsd.
4 Een liden dreng ved nafn Anders Olsen som endnu icke hafver gaaet til cacramentet, formoder ham frij.
                        Biønsund d. 20 Martij 1681.
                                                            Daniell Jons. Eghd.

Romsdal Sogelag Årsskrift 1956 : Folkeskatten 1681 for Aukra, Vågøy og Hustad. Ved Herlof Grüner

Trondhjem bys utliggerne 1683-1692 / nr. 1 Utliggerne i Romsdalen

Daniel Joensen

Kilde: Tore H. Vigerust

 

Daniel Jonssøn (Jenssøn).

Daniel Joensøn, betalte 10 rdl i byskatten 1683

Daniel Jenßen opsagt sit Borgerschab, betalte - rdl i byskatten 1684

Daniel Jenßen opsagt sit borgerschab, betalte rdl i byskatten 1685

Kilde: Tore H. Vigerust

25/6 1683

Daniel Joensen Bjørnsund

Daniel Joensen Bjørnsund oppsagt sitt borgerskap i Trondhjem 1683-25-6-

Kilde: Brod. Borg. 1683 Entl. 25-6.

1688

Daniel Jonson

... og Strandsiddere i Bjørnsund, som for Ao 1688 skulde svare Kongen 1/2 Rdlr. i Skat, var Daniel Jonson.

Kilde: Collin

1692

Daniel Joensen
Joen Augustinussen
Marita Augustinusdatter

Daniel Joensen (i Bjørnsund) hans Fader var maaske eller hed "Joen Augustinussen" ? - og var en broder til Marita Augustinusdatter se hende 1692..

Kilde: Collin
Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10 

Iver Toresen Smørholm
Frantz Lund Endset
Daniel Joensen
Marite Augustunidatter
Tore Toreron

Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10 Ting for Vaage Otting, hvortil Iver Toresen Smørholm og Frantz Lund Endset af Nordmøre indstefnet Daniel Joensen udj Bjørnsund, til at indfrie hans udgifne Obligation som blev i rett lagt, Dat. Smørholm d. 6. April 1670. "Daniel mødte i Rette, og foregaf aldrig noget gaat af disse Penge at have havt, men foregaf at disse paastefnte Penge, var hannem af sal. Iver Toresens sal. Hustru Marite Augustunidatter var i hendes Enkesede udj Hjemme leveret, hvilke han igjen leverede sine sal. foreldre og di for hannem opødede, oc siden Iver Toresen bemeldte enke ægtede maatte han denne paastevnte Obligation til hannem udgifne, oc for dessen Aarsage, saasom Daniel Joensen Obligationens Capital efter Afskrivning, befindes at have betalt, foregaf han at No 87, da han var hos Iver Smørholmen, oc paa Obligationens Aflutnitning leverede en Koe, sagde Iver til hannem, at naar hand da for renten betalte hannem 10 Rdlr. skulle de være forligte, Monsr. Frans Endset, som paa begges Vegne møtte foregaf at hans Kjærestes Stiffader Iver Toresen, har negtet aldrig saadant løfte at have gjort, og efter Obligationens Indhold afskede Dom, - Daniel Joenson paastod at hvis han bekjender, er sandferdig og derpaa sin Ed ville aflægge, oc at han ikke sin Obligatiob da igjen affordrede, eller nogen bevis skriftlig af Ifer Toresen fik eller fordrede, var hans Enfoldighed oc hans Godtroenhed til ......... Iver Toreson saasom hans sal. Hustru var hans faster, saa oc for han har vaaren hans forrige Tjener, sagde oc at dette Iver Toresons Løfte skede i hans sal. Hustru, som da levede, saavel som hans Broder sal. Tore Toersons oververelse, hvorfor hand ikke kunde tvile paa dessen Rigtighed, men lod sig ved muntlig Løfte benøye, oc fastelig paastod at dette Løfte aldri af Iver Toresen skal kunne benægtes, Avsagt: Iver Toreson vil selv udj egen Person møde i Rette oc til Daniel Joensons Paastand nermere svare til videre Doms afsigelse.

Kilde: Collin

1692 

Marite Augustinusdttr
Iver Toresen Smørholmen
Franz Lund
Daniel Joensen

Marite Augustinusdttr 1692 (hun gift 2/ Iver Toresen Smørholmen og kalder Franz Lund paa Endset (Einsæt) Nordmøre for hans ..es Stiffader) kalder Daniel Joensen i Bjørnsund for "hans Faster"  - Daniel Joensens Faders Navn Joen Augustinussen" .....niel  Joensen siger "at han vaaren hans (Iver Toresens) forrige Tjener.

Kilde: Collin

... 1698 14/1 

Morten Schultz
Frederich Echoff
Daniel Jonsen Bjørnsund
Petter Bryssel

 

... 1698 14/1 Ting for Waagø Ott. hvor Fogden Sr. Morten Schultz paa Frederich Echoffs Vegne indstefnet Daniel Jonsen Bjørnsund sin udgifne ..... dat. Bergen 15/6 1696 at indfrie oc betale. Daniel Joensen mødte, lovede efterhaanden at betale Hvorpaa Petter Bryssel paa fogdens .....atte udj Rette oc begjerede Dom. Hvorpaa blev afsagt; Saasom Daniel Joensen sin Obligation vedgaar oc lover den at betale, saa bør han det .....at efterkomme inden 15 Dage under Exekution.

Kilde: Collin

..1701 11/1 

Aage Nielsen i Drønnesund
Daniel Joenson
.ans Nielson Husøen
Jens Nielsen

..1701 11/1 Ting for Vaagø Otting hvor til Aage Nielsen i Drønnesund stefnet Daniel Joenson i Bjørnsund at indfri sin til hannem udgifne Obl. paa Capital ......8 sk. - dat. Bjørnsund 25/2 1699 samt dessem forfaldne Rente, til Sagen at Svare møtte ingen, men ved en Skrivelse begjerede Dilation, hvorpaa .......aniel Joens. forelegges til næste Ting at møde og ham svare, saafremt han ikke vil lide Dom. - og til samme Ting .....ans Nielson Husøen stefnet Daniel Joens. i Bjørnsund til at indfrie hans udgifne Obligation til hans sal. Broder Jens Nielsen af Capital 40 Rdlr. ...... Aars resterende Rente, dat. Bjørnsund 24/1 1694 - møtte ikke, og afsagt samme Dom som foran.

Kilde: Collin

..01 19/7 

Aage Nielsen
Daniel Jonsen
Richert Richertsen
Jon Larsen

..01 19/7 Ting for Vaagø Otting hvor Aage Nielsen indstefnet Daniel Joensen efter forr. Tiltale, paa Daniel Jonsens Vegne møtte Richert Richertsen oc sagde at Daniel ........... ikke skal være saameget skyldig, som hand ved Afregning formente at skulle bevise; Lensmanden Jon Larsen begjerede Dom efter Obligationens ....... hvorpaa blev afsagt: Richert Richertsøns paastand kand ikke mod den udgifne Obligation andsees, - men Daniel Joenson, tilkjendes sin udgivne Obligation .... forfaldne Renter skadesløs at betale inden 15 Dage under Exekution.

Kilde: Collin

Folketelling for 1701

Daniel Joensen

Daniel Joensen Nørebjørnsund i folketelling for 1701 - han er da 60 år gammel.

Folketelling 1701

Romsdal Skifteprt. 4 p. 43 : 1702 26/3

Gjertrud Rickertsdttr
Daniel Joenson
Richert Richertsen
Karen Richertsdttr.

Romsdal Skifteprt. 4 p. 43 : 1703 26/3 Skifte i Biørnsund i Vaagø Otting efter sal. Gjertrud Rickertsdttr. - gift med Daniel Joenson - tilstede paa Barnets Vegne er Morfaderen Richert Richertsen : I Boet fordrer Karen Richertsdttr. 2 Rd. 3 ort 12 sk. og Richert Richertsen - 6 Rd. - Kfr. Seddel Daniel Johnsen.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. p. 44: 1703 26/3

Gjertrud Rickertsdtr
Daniel Joensen
Catherina Danielsdtr.
Rickert Rickertsen
Marthe
Danielsdtr
Anne Marthe
Danielsdtr
Sønnøve
Danielsdtr

Romsdal Skifteprt. p. 44: 1703 26/3 Skifte  Bjørnsund, Vågøy otting....(revet bort i Statarkivets eks.) efter  sal avg Gjertrud Rickertsdtr. mellem hendes enkemand Daniel Joensen.og deres sammenaflede Barn  ......................... Danielsdatter
     . Barns Vegne som Formybder Morfaderen Richert ..........sen.
...... Mandens iboende Huse som bestaar i en Røgstue, i Dagligstue med en Jernkakkelofn, 1 Sengestue 4 Boer 3 Senger 
..:.   ......eskaat, 1 Nøst 1 Kipperbod, 1 Ildhus, 1 Sjaa, 2 mindre Dito, 1 Fæhus, 1 Høelade, 1 Kornlade og 2....uer tilsdammen vurderte for 70 Rdlr. 
.........0 Rd. 2 ort 18 sk. ~ Gjeld 238-0-3.
 .....ne Marthe fordrede indestaaende Mødrenearv 34-3-8. = Synnøve Danielsdatter for indestaaende 'Arf - 2 Rd.2 ort 12 sk.
....en fordrede efter Obligation dat. Bjørnsund 25/2 1699 - Capital 42 - 0 - 8. - Sal. Jens Nielsens Arvinger efter Obligation af. 24/1........ 32 Rdlr.- Henning Smidt fordrer for resterende Grundeleier 9-2-16. Johan Frimand for efterstaaende Grundeleier 14 Rd. 
....ertsdatter fordrer 2-3-12.; Povel Christensøn 1-1-12; Michal Busch - 19 - ~; Mette Margrethe Frugtknegt -5-2-0;
.....ensøn 1-2-2; Richert Richertsen - 6 - ~; Johna Mechelborgs Enke - 9 - ~; 
..ne Marte Danielsdttr. erholdt udlagt1 i Faderens Huse (for sin indestaaende Modersarv) - 34 Rd.

Kilde: Collin

(I SAT sitt Collin-arkiv er første del av skiftet delvis borte og venstre marg ikke med i min kopi)

Romsdal Skifteprt.4 p. 44 : 1703 26/3

Gjertrud Rickertsdttr
Daniel Joensen
Johan Frimand
Joen Lassesen
Hans Jørgensen

Romsdal Skifteprt.4 p. 44 : 1703 26/3 Skifte i Bjørnsund i Vaagø Otting efter sal. Gjertru Richertsdttr. Daniel Joensens - hvor Johan Frimand fordrer for resterende Grundlejer 14 Rd. og p. 103 paa Skorgen i Vesnæs Otting hvor Johan Frimand fordrer 8 Rdlr. : 1705 9/11 Skifte paa Harøen efter sal. Lensmand Joen Lassesen hvor Hans Jørgensen paa Johan Frimands Vegne for resterende Landskyld pro Ao. 95, 96 - 97 fordre 2 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 4 p. 44 : 1703 26/3

Gjertrud Rickertsdttr
Daniel Joensen
Aage Nielsøn
Jens Nielsøn

Romsdal skifteprt. 4 p. 44 : 1703 26/3 Skifte i Bjørnsund i Vaageø Otting efter sal. Gjertrud Richertsdttr. - Daniel Joensens Hustru hvor Aage Nielsøn efter Obligation  dateret Bjørnsund 25/2 1699 fordrer Capital 42-0-8 - og hvor Sr. Jens Nielsens arvinger fordrer efter Obligation af 24/1 1694 skyld 32 Rdlr. Om disse har været Brødre vides ikke, heller ikke vides, noget mere om Jens Nielsen

Kilde: Collin

1705 5/4

Daniel Joens

........ 1705 5/4 .y..........................dtes Byxelseddel given .....l.s paa de 3de Grunder i Biørnsund ...... sal Daniel Joens sammesteds til....... beboed - Dat. Hustad .....1705.

Kilde: Collin