Gotlieb 

Friederich

Lange

 

Gift med enken Gjertrud Green
Gift med enken Margrethe Hansdatter Wingaard
a.
Johan Gotlieb
b. William
c. Gjertrud Hanna

Død før juni 1783 

Han var handelsmann og kirurg.  

Boet etter Gottlieb F. Lange viste i 1786 aktiva 5809 rdlr. og passiva 984 rdlr.. Gården ble kjøpt av Cl. L. Stephensen.

Veø Kirkebog 1754 30/7

Prosten Røring
Gottlieb Frederic Lange

Veø Kirkebog 1754 30/7 døbt i Vedø Kirke Prosten Rørings Dttr.. blandt Fadderne Feldtskjær Gottlieb Frederic Lange.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 298 : 1756 1/5

Claus Lund
Gottlieb Frederich Lange

Molde Skifteprt. 1 p. 298 : 1756 1/5 begynte Skifte paa Molde efter sal. Claus Lund hvor Sr. Gottlieb Frederich Lange fordrede Medicamenter og Opvartning i den afdødes Svaghed 5-2-6; ligesaa 1764 16/8

Kilde: Collin

Vedø Kirkebog 1759 24/7

Gotlieb Frederik Lange

Vedø Kirkebog 1759 24/7 havde Hospitalsfeldtskiæreren paa Molde Sr. Gotlieb Frederik Lange besigtiget et Liig.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 145 : Molde 1710 1763

Gotlieb Frederich Lange
Fredrik Lund
Claus Lund
Mads Jensen Widerø
Anders Hammer

Molde Skjøde og Pantebog I p. 145 : Under Dato Molde 1710 1763 har Gotlieb Frederich Lange vitterliggjort retmæssig Gjeld til sin Stifsøn Fredrik Lund 700 Rd. og Pantelån med 2. Prioritet min ejende og paa Skiftet efter min sal. Formand Claus Lund udlagde Gaard og Grund her paa Molde imellem Mads Jensen Widerø og Anders Hammers Gaard.(Utslettet iflge Lov 19/8 1845)

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 23/8 1765

Gotlieb Fredrik Lange
Jacob Andr. Eeg

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 23/8 1765 har Gotlieb Fredrik Lange for af Foged Jacob Andr. Eeg laante 450 Rdlr. - pantsat sine  nu tilforhandlede Grunde udj Brendslen i Boe fiskevær med alle derpaa staaende og for Ettertiden oppsættende Huse - saavel Vaanehuser som Søbrygger og dertil høvende Huse og det med 1ste  Prioritet Ret ligeledes alle mine Baade med Søredskab af alle Sorter - Til ydermere Forsikring pantsettes gj med 2. Prioritets Ret mine faste og løse Eiendele af hvad Navn Nævnes kan. - Aflæst 2/12 1776.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 :  6/11 1765

Jeppe Nielsen Juul
Hans Michael Klingenberg
Mads Jensen Widerøe
Gottlieb Frederich Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 6/11 1765 har Jeppe Nielsen Juul Indvaaner og Apotheker her paa Molde for af  Lieutnt. Hans Michael Klingenberg laante 134 Rdl. pantsat sin Eiendoms Grund med Haveplads og paastaaende Søhuse, som forhen har tilhørt Mads Jensen Widerøe - beliggende mellem Sr. Gottlieb Frederich Lange og min iboende gaard og Grund paa den anden Side. - Aflæst 14/8 1769.

Kilde: Collin

Branntakst for Molde 1767 - 1787

Gotlieb Friderich Lange
Claus Stephensen

Branntakst for Molde 1767 - 1787

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

126

Gotlieb Friderich Lange

1 vaane Bygning

N1

500

1 sidebygning

N2

50

1 Stabur

N3

100

1 Søeboed

N4

150

1 Dito

N5

100

1 Dito

N6

100

1000

1777

119

Gotlieb Friderich Lange

1 vaane Bygning

N1

350

1 sidebygning

N2

50

1 Stabur

N3

100

1 Søeboed

N4

100

1 Dito

N5

100

1 Dito

N6

50

1 Dito

N7

50

800

1786

119

Lange og hustrue døde, huset kjøpt og beboes av Claus Stephensen

1787

110

Claus Stefensen

En Vaane Bygning af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

300

En side Bygning af tømmer bestaaende af Fæehuus og Høe Huus med steen Tag

N2

80

Et Stabur af tømmer 2 Etager med torve Tag

N3

100

Et stort Nøst med een Sval og steen Tag

N4

100

En borgestue med Ildhuus og 2de Kamre, en Etage og steen Tag

N5

100

En stoer Søe Boed af tømmer 3 Etager med steen Tag

N6

200

880

Molde Skjøde og Pantebog I p. 231 : Molde 30/11 1771

Gotlieb Frederich Lange
Mads Widerøe

Molde Skjøde og Pantebog I p. 231 : Molde 30/11 1771  har Gotlieb Frederich Lange der ifølge den oprettede Convention mellem Generalforpagterne i Trondhjem udj det trondhjemske Told og Consumptions forpagtning fra 1771 Aars Begyndelse til 1776 ...usive finder sig pligtig for den ene Part eller Actie som mig velbemelte forpagtning efter udstædte Actie Brever accorderet til Securitet for Skade og Opsigelse fra min Side for Capital 100 Rdlr. at pantsætte mit herpaa Molde efter afg. Mads Widerøe tilkjøbte med frie tilhørende EiendomsGrund samt tilhørende store Hauge Platz der indhegnet er ogsaa frie Grund, som er min rigtige Eiendom.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 260 : Byfogden dj. 17/1 1774

Jeppe Nielsen Juul
Gottlieb Fredrik Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 260 : Byfogden dj. 17/1 1774 vitterliggjør at 1767 15/5 ved off. Auction opbuden 1 Søbod med frie Eiendomsgrund samt tilliggende Haveplads beliggende næst ved Sr. Langes iboende Vaanegaard, hvilken Vaanegaard med Grund og Haver tilhørende afg. Jeppe Nielsen Juuls Stervboe blev af Sr. Gottlieb Fredrik Lange som høistbydende for 150 Rdlr. tilslagen - og ham nu tilskjødet.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 261 : Under Dato Kaaberholmen 28/11 1774

P. Schelderup
Gotlieb Fredrik Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 261 : Under Dato Kaaberholmen 28/11 1774 har P. Schelderup solgt og skjødet til Sr. Gotlieb Fredrik Lange et sig tilhørende Hus staaende paa Moldegaards Grund med Jernkakelofn, Kjøkken og Lofter samt en Sidesval. - for 20 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 915 :  12/6 1776

Majorinde Fietzens
Gottlieb Fredric Lange

Molde Skifteprt. 1 p. 915 : i Fru Majorinde Fietzens Bo er af "Feltskjær Gottlieb Fredric Lange indgivet Regning dat. Molde 12(6 1776.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 321 : Under Dato Kjøbenhavn 11/1 1783

Fredrik Lund
Gotlib Fedrik Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 321 : Under Dato Kjøbenhavn 11/1 1783 har Studiosus Fredrik Lund udstedt afkald for sin Arv til sin Stedfader Sr. Gotlib Fedrik Lange, Borger og Kjøbmand udi Kjøbstaden Molde.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskab 1783 i juni 

Gotlieb Frederic Lange

Molde Kirkes Regnskab 1783 i juni : betalt for Gotlieb Frederic Langes Jord paa Kirkegaarden - 16 sk.; begge Klokkerne - 2 ort; begge Ligklæderne - 2 ort 16 sk.; bedste Ligbaare 16 sk.; voxliusene paa Alteret at brende - 1-2-0; tils. 3 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 2 : 1786 7/1 kl. 10 

P. Jalles
Ulrich Wiingaard
Friedrich Wingaard
Margarethe Wingaard
Godlieb Friederich Lange

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 2 : 1786 7/1 kl. 10 Aften indfandt gj mig Byfogd P. Jalles i Overværelse af Sr. Ulrich Wiingaard og Friedrich Wingaard udj Stervboet efter den en Moment ved Døden afgangne Madame Margarethe Wingaard, forhen afdøde Hospitals Chirurgus og Handelsmand Godlieb Friederich Langes Efterleverske for at forsegle og annotere de Eiendele hun sig kan have efterladt. "Døren til Krambod-Loftet forseglet. Kramboden lukket og forseglet",

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4

Lange
Sr. Mentzonius

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes Bo i Molde hvortil Sr. Mentzonius var skyldig 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Byes Skifteprt. No. 2  1786 23/1

Margrethe Wingaard
Gottlieb Fredrik Lange
Johan Gotlieb Lange
Peter Magnus Wingaard
William Lange
Ulrich Wingaard
Gjertrud Hanna Lange
Hans Wingaard
Fredrich Wingaard
Bastian Friis
Niels Bang
Christian Resch

Molde Byes Skifteprt. No. 2  1786 23/1 Registrering - afdøde(Margarethe Wingaard) havde havt Kgl. Bevilling til at sidde i uskiftet Bo efter Mandens Død.(Gottlieb Fredrik Lange) -
Deres Arvinger vare deres med hinanden udj Ægteskab sammenavlede og i live værende Børn:
1/ Sønnen Johan Gotlieb Lange, i 10. Aar gl. - for hvem Morbroderen Sognepræst  velædle og Velærværdige Hr. Peter Magnus Wingaard ved Fredrikstad til formynderblev udnævnt.
2/ Sønnen William Lange, 8 Aar gl. - for denne blev Morbroderen, Kjøbmand her i Molde Sr. Ulrich Wingaard til Formynder Ansat.
3/ Datteren Gjertrud Hanna Lange, gl. 5 Aar , med den for hende opnævnte og anordnede Formynder Morbroderen Provst og Sognepræst velærv. Hr. Hans Wingaard i Sønfjord.
Paa de fraværende Formynderes Vegne var nærværende Broderen Skibskapitain Dr. Fredrich Wingaard.
Til Vurderingsmænd var opnævnt: Hr Obervrejer og Maaler Bastian Friis og Kjøbmand Sr. Niels Bang.
Registreret i Kontant Mynt - 72 Rd. 3 ort 10; i Kobbermynt 1-2-15; Bankosedler 126 Rdlr..
I Boet fandtes Medicamenter og dertil hørende - som af Apotheker Signeur Christian Resch blev vurderet til 95-1-4;
Formynderen Ulrich Wingaard forestillede at, da det alle tider har været Brug at Datteren eller Døttrene efter en afdød Moder har faaet hendes Gang-Klæder, Guldtøi og videre, som har været hende ene tilhørende og vedkommet hendes Pynt, uden at Sønnerne derudi har bekommet nogen Deel, da de igjen har beholdt Faderens Gangklæder, saa begjærede han, at Datteren Giertrud Hanna Lange maatte forlods af Stervboet erholder hendes Moders Gangklæder, Guldstads osv. - hvilket bifaldes.
Boet eiede endel Effekter i Fiskeværet Boe - Sr. Fredrich Wingaard skyldig til Boet 250-3-13.
Boets udestaaende Gjeld 1034-3-18.

Kilde: Collin

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 32 : 1786 23/1

Gotlieb Fredrik Lange
Margarethe Wingaard
Claus Lund Stephensen
Peter Møller
Knud Olsen
Ulrich Wingaard
Hans Wingaard
Ole Lie
Niels Bang
Johan Lange
Hans Fredrik Allan
William Lange
Hans Strøm
Fasmer
Gjertru Hanna Lange
Hans Wingaard Finne
Inger Anna Wingaard

 

 

S.W.
I.M.R. (=Inger Margrethe Rødberg)


Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 32 : 1786 23/1 Sterboets (Gotlieb Fredrik Lange og
Margarethe Wingaard) Vaanegaard her i Molde bestaaende af 1 stor Bygning, hvorudj 1 Storstue, 1 Dagligstue, 1 anden Stue, 1 Sengekammer, 1bod, 1 Kjøkken, 1 Spoiskammer med tilhørende Overværelser, hvorudj ere 3 Jernkakkelovne og 2de Kjellerrum under . 2/ en mindre Bygning bestaaende af 1 Borgerstue med Jernkakkelovn udj; 1 Ildhus, 1 Salthus, 1 Materialkammer, 3/ et stort Stabur. 4/ et Vognskjul. 5/ et Fehus og Stald samt et Hønsehus under et Tæcke. 6/ 3 Søboder, et stort Baadnøst, 1 Sjaa og et Svinehus - alt i god og forsvarlig Stand, staaende paa frie Eiendoms Grund, tilligemed 2de tilhørende og hosliggende store Haverum - taxeret for 800 Rdlr, - solgtes til Sr. Claus Lund Stephensen for 851 Rdlr.
2/ Udj Gaarden øde Søre Nessie i Fanne Otting er Stervboet eiende og tilhørende 2 pd. 8 mrkl. fiskes Leje med Bøxel og Landskyld med overbøxel til 14 mrkl. mere efter Skjøde af 9/6 1761 - taxeret til 30 Rdlr. - solgtes til Sr. Peter Møller for 60 Rdlr. 
3/ Gaarden Skomagernæsset i Vaagø Otting, skyldende 18 mrk. med Bøxel og Landskyld med paastaaende Huse-Bygninger, beboede af Knud Olsen, eies efter Skjøde af 12/12 1762 - Solgtes til Opsidderen Knud Olsen for 63 Rd. 2 sk. 
4/ Stervboets eiende Huse i Fiskeværet Boe:
a/  En Vaaning bestaaende af 1 Stue med Jernkakkelovn, 1kjøkken, 1 Spiskammer, og 1Sval med Sper Lofter, under et Tæcke, 1 Storstue og en Sval ligeledes under et Tæcke, samt en Søbod alt staaende paa frie Eiendoms Grund, kaldet Brendslen - efter Skjøde af 23/8 1765 - taxeret for 100 Rdlr. - kjøbtes af Sr. Ulrich Wingaard.
b/ En Vaaning ovenfor, bestaaende af en Stue med Jernkakkelovn udi, 1 Kjøkken og Sper Loft, staaende paa Bøxlet Grund, samt 1 Søbod, der staar paa Stervboets forbemelte tilhørende Brendsele Grund, efter Skjøde af 12/8 1758, hvorved erindres, at ifald disse Huse blive separerede, følger ei Søbod-Grunden med disse sidste benævnte, men de først bemelte Huse - tax. for 100 Rdlr. - kjøbtes af Sr. Ulrich Wingaard. Præsten i Bo Hr. Ole Lie fordrede Grundleie af deres Huse her i Boe for 1865 - 1 Rd.; for 1886 - 1 Rdl.
Ulrich Wingaard kjøbte a og b for 100 Rdlr.
5/ Halvparten i en opbygget Stol i Molde Kirke Tax. 10 Rdlr. - kjøbtes af Ulrich Wingaard 10 Rdlr.
6/ 1/7 Part i Søre-Hegdahls Ringer? - tax. 4 Rdlr. - Kjøbtes af Sr. Peter Møller for 10 Rdlr. 2 ort.
- Auktioneret en Medaille med Inscription: "Schøn wie Rachel Klug wie Ruth"".
Ved Auktionen over Boets Eiendomme udbragtes til 1095 Rdlr. og Boets Løsøre 4042-1-17 - tilsammen 5137-1-17, - Omkostninger 338-3-8. I Behold 4798-2-9;
pg. 35 : Sr. Niels Bang fordrer under Dato Molde 13/8: "for fragt og Underholdning for Johan Lange  til Fredrikstad 6 Rdlr.; betalt 2 Mænd fra Aaresund til Fredrikstad 2 Rd.; Contant leveret ham 1 ort,
Under Dato Molde 15/9 1786 fordrer Studiosus theologica Hans Fredrik Allan: " Mr. Johan Lange har nydt 1/2 Aars Information i det latinske Sprog, for samme er mig tilgodekommende i afg. Mad. Langes Bo den Summa 15 Rdlr. a 30 Rdlr. Aaret, Ligesaa har Mr. Willum nydt Information et 1/4 Aar i det latinske Sprog, saavel som for sin Christendom, men da samme ei var bestandig, saa paa anføres derfor ickun - 6 Rdlr.
pg. 36 : Klokker Hans Strøm fordrer for Afdødes 3 Børns Skolegang hos mig forleden Aar 1785 og 1786 - og siger: "for den lille Gjertru Hanna Langes Skolgang hos mig i dette Aar 1786, som er over 1/2 Aar til hun skal reise" - 1 Rdlr 2 ort.
Til Mdm. Langes Begravelse var udbetalt: "Fasmers Regning for Kirken - 4 Rd. 3-8; Præsterne tilsammen 6-~; Klokkeren 3-~; Organisten 2 - ~; Bærerne 7-~ - for Graven og Ringeren 1-2-8; for at bære - 3-16; 2 Lys til Alteret - 16; Pladerne at lade male - 16;
Ligkisten udj Arbeidsløn - 3 - ~; for Hankerne at lade trække - 8; Beslaget 5-~; at sværte 1 ~; 5 Sidebord a 16 sk. - 3-8; - tils. 9-3-16; Ligets Accommodation - 2-16; for at lade Vinduerne indsætte og samme igjen at lade indsætte - 1-8; dertil Mandler, Canel; 6 1/4 Butellier Canel Aquavit 4-0-16; 2 Potter gl. Rom, Æddike, 5 Potter Rødvin, Sukkerbrød etc.
HospitalsChirurgen Lange var Stedfader til Studiosus Sgr. Fredrik Lund.
I Regning af Trondhjem 6/2 1786 kalder Hans Wingaard Finne Sr. Fr. Wingaard Morbroder'
Formynderen Sr. Ulrich Wingaard døde imedens Skiftet stod paa, hans Enke Inger Anna Sal. Wingaards har under Dato Molde 3/8 1787 indleveret Regning i Boet.
Datteren fik efter Moderen følgende Guldstads: 1 pr. store Guldpantebolker? = Ørenringe med sorte Agat-Stene udi; 1 pr. mindre Dito hvor Stenene hænge efter en Guldsløife. 1 pr. større Do. med røde Agatstene; et pr. sølvforgylte enkelte ditto med sorte Agatstene - ? Sty. sorte Agat Stene indlagt i Sølvforgyldt, af Pren? Ringer. 1 1/2 enkelt guldørenringe med sort Agatsten. - 1 Finger Guldring med en Diamant udi; 1 do. med 2 Krystalringe udj. 1 do. med 3 mindre do. 1 Do med 5 sorte Agatstene. 1 Freeband slet Do med 1 liden enkel Do. 1 liden Emailleret Guldbrystspænde, 1 større sølvforgylt Do. - 1 par emaillerede Guldlænkeknapper, med Bogstaverne S.W. udj - 1 Par Do do Ørenslanger , 1 pk. sølvforgyldt Kaabe-spænder. 1 st. dobbelte Guld Arme Brassieletter med Guldspænder og Klapper. - 1 Pr mindre Armebaand med Gulspænder udj. - 1 Guld Halsbaand med 16 røde Agatstene udi.
1 do. Perlebaand med 77 Guldperler udj. - 1 Do Baand af sorte og gule Glasperler. 1 stor rød fløyels sølvbroderet Pung med sølvtaske-Laas for. 1 sølv Pudderdaase med Bogstaver I.M.R. i Træk paa laaget. - 1 Sølv Snusdaase med 2 Sølvstodtknapper udj med Bogstaver J.H.W. i Træk paa Laaget. 1 liden Sølv Balsam Daase med en liden Sølvlænke udj. 2  sølvFinger Bøller og 1 Do Ring. 1 Sølv Signete med Bogstaver M.W. - 1 Sølvkjede, 1 Sølv Halsspende, 1 Sølvsvampehus med Bogstaverne H.H. under. m.m. For dette har Formynder H. Wingaard under Dato Steien Præstegaard 31/8 1786 kvitteret.
Videre Gangklæder: 1 Dragkiste af Ask med 5 Skuffer og Laase serudj, 1 Skuffen  N. 1: 1 sort Silkes Kufte  og Dkjørt; 1 blaat Atlaskes  Skiørt med silkes Søm; 1 rød fløyels engelsk Kaabe; 2 sorte Visit Do.; 1 sort Fløiels Hætte; 1 blaa stribet Silkebomulds Kufte og Skjørt; 1 violet Silkestoffes Do og Do. - I Skuffe N. 2: 1 gul Damaskes Adrienne med Skjørt; 1 skyet taftes Do med Do; 1 blaa Grodetnes Do; 1 rød Damaskes Trøye og Skjørt, 1 Broderet Damaskes Kufte. 3/ I Skuffen N. 3: 1 sort Lystrings Adrienne med Skjørt; etc.
pg. 43: Til Formynder for Sønnen William Lange - i afd. Sr. Ulrich Wingaards Sted udnævndes Myndlingens Søskendebarn: Kjøbmand Sr. Hans Wingaard Finne i Trhjem - som ei alene paataget sig formynderskabet men endog modtaget Myndlingen til forsorg - og indleverede Enken Mdm. Inger Anna Wingaard i Boet Regning   dat. 25/3 1788 over omkostningerne ved hans Reise til Thjem.
   Boets ganske Indgjeld og Formue - 5809-3-21; Boets Gjeld og Udgift: 984-1-14. - Til Deling 4825-2-7.
Hver af Sønnene arvede 1930-0-22; Datteren 935-0-11:

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4

Chirurgus og Handelsmand Lange
Jørgen Fürstenberg
Fru Amtmand Tønders

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes Bo, hvortil Sr. Jørgen Fürstenberg skyldig 1 Rd. 3 ort - og kjøber ved Auktion i samme Bo 1786 15/5 : 1786 11/2 kjøber ved Auktion efter Fru Amtmand Tønders Sr. Jørgen Fürstenberg.

Kilde: Collin

Molde Skiftprot. 2 p. 3: 1786 15/4 

Chirurgus og Handelsmand Lange
Madm Allan

Molde Skiftprot. 2 p. 3: 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes bo paa Molde - hvortil Madm Allan efter hendes forefundne Missive af 8/10 1785 - skyldig 50 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4

Handelsmand Lange
Capt. von Klingenberg
Nils Justesen
Karen Larsdatter.

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes Bo paa Molde  hvortil Capt. von Klingenberg var skyldig 3 Rd 2 sk. Capt. Klingenberg kjøber ved Auktion 1786 15/5 i samme Bo : Han boede i Fanne Otting (p. 40) ligesaa ved Auktion i Molde 1789 7/9 : 1792 11/2 Capt. von Klingenberg var Lagværge for  af afg. Nils Justesen Enke Karen Larsdatter.

Kilde: Collin

Molde Skiftprot. 2 p. 3: 1786 15/4

Chirurgus og Handelsmand Lange
Madame Hammer
Etatsraad Hammer

Molde Skiftprot. 2 p. 3: 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes bo paa Molde - hvortil Madame Hammer skyldig 2 ort 10 sk. - blant kjøberne ved Auktion i dette Bo kan nævnes Mdme Hammer og Etatsraad Hammer.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 1786 15/4

Lange
Michel Aalum

Molde Skifteprt. 2 p. 3 1786 15/4 Samling i Langes Bo paa Molde, hvortil Michel Aalum skylder 1 rd. pg. 40 boende paa Søndmør 30/1 1788 havde ei betalt.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 1786 15/4

Lange
Erich Snedker
Anne Lobus

Molde Skifteprt. 2 p. 3 1786 15/4 Samling i Langes Bo paa Molde, hvortil Erich Snedkers kone Anne Lobus skyldig 1 ort.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4

Handelsmand Lange
Christian Fredrik Meldahl
Thomas Hammond

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes Bo i Molde hvortil var skyldig afg. Sogneprest Hr. Christian Fredrik Meldahl, som er anvist at betale til Hr. Thomas Hammond 6-3-6

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 4 1786 15/5

Lange
Henning Abelsæt

Molde Skifteprt. 2 p. 4 1786 15/5 Auktion i Langes Bo paa Molde hvor Henning Abelsæt1 kjøber.

Kilde: Collin

1 Presten?

Molde Skifteprt. 2 p. 9 : 1786 15/5

Lange
Madme Mørch

Molde Skifteprt. 2 p. 9 : 1786 15/5 Auktion i Langes Bo paa Molde hvor Madme Mørch kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 10 1786 15/5

Lange
Mdme Hammon
Jfr. Hammon

Molde Skifteprt. 2 p. 10 1786 15/5 Auktion i Langes Bo paa Molde, hvor Mdme Hammon kjøber, ligesaa Jfr. Hammon.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 22 : 1786 15/5

Lange
Møllerup

Molde Skifteprt. 2 p. 22 : 1786 15/5 Auktion i Langes Bo i Molde hvor Møllerup kjøber, ligesaa 1789 7/9.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 35 : Molde 13/7 1786

Lange
Christopher Meyer
Provst Meyer
Madme Lange

Molde Skifteprt. 1 p. 35 : I Langes Bo under Dato Molde 13/7 1786 fordrer Capellanen Hr. Christopher Meyer paa sin afg. Fader Provst Meyers Stervboes Vegne:" afg. Madme Langes Stervboe skylder Præsteløn  efter Regning for Aaret 1785 - 1 Rdlr."

Kilde: Collin

1786

Ulrich Wingaard
prost Wiingard
Gottfried Friederich Lange
Fredrik Nannestad Wiingaard

Vaanegaarden nr. 27

Tvende Brødre

Ulrich Wingaard, prost Wiingards sønn, kjøpte i 1786 fra boet etter Gottfried Friederich Lange et fiskevær i Bud. Han døde året etter og ble begravet i kirkens nordre kors. Stervboet ble i 1789 oppgjort med aktiva 2460, passiva 437. Vaanegaarden nr. 27 solgtes for 700 Rdlr. til N. P. Møller som giftet seg med enken. Broderen Fredrik Nannestad Wiingaard kjøpte i 1786 Gaarden nr. 80 (den gamle prestegård) av C. Mejer for 850 Rdlr. (takst 1000 Rdlr.), den gikk senere over til Hans Thiis Møller, som eide den i 1797. Fr. Wiingaard var fører av jekten "Tvende Brødre". Han døde 4/12 1791. Enken Else Marie Bang ble gift med fogd Bull.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)