Johan

Godlieb

Lange


Foreldre Gotlieb Fredrik Lange og 

Gift i Molde 26.07.1803 med Karen Lind Wingaard

Molde Kirkebog 1803 26/7

Johan Godlieb Lange
Karen Lind Wingaard

Molde Kirkebog 1803 26/7 copuleret Hr. Johan Godlieb Lange og Jomfru Karen Lind Wingaard. Sp. Nic. Møller, Hr. Grindberg.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 545 Molde 3 Aug. 1803

Johan Gotlieb Lange
Hr. Stenbuch
Karen L. Wingaard
Christ. Abelseth Møller
Nicolai Møller
Erich Leganger Wingaard

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 545 : Underskrevne Jeg Johan Gotlieb Lange Lærer ved Betlehems Skole i erben Vitterliggjør hermed at have befuldmægtiget Sognepræsten i Molde  velærverdige Hr. Stenbuch ianledning min Hustrues Karen L. Wingaards tilfaldne Arveparter, saavel Fædrene som den efter hendes Fader-Broder Hr. Christ. Møller hende testamenterede Arvelod paa mine Vegne at modtage etc. Molde 3 Aug. 1803  J. Lange
"Ved Samfrendeskifte under Dato 3/9 1789 er min Hustru Karen Lind Wingaard udj Fedrenrarv tilfalden 192-0-20, hvilken Capital har indestaaet hos Moderen og Stedfaderen kjøbmand Nicolai Møller uden Renters Ansvar i Hensyn til min Hustrus Ophold i Hans Foreldres Hus ligetil 11 Julii 1802, da Capitalen blev udsat til Broderen Kjøbmand Erich Leganger Wingaard efter hans udstædte Pantobligation under samme Dato og thinglyst 6 Sept. samme Aar - Renten heraf fra bemelt. Aars 11 Juni 1802 til Hansdagen 1804, som er 2 Aar a 2 3/4 procent beløbes - 14-1-13.
Ligesaa er min Hustru ved allernaad. konfirm. Testament rfter hendes Farbroder Studiosus Abelseth Møller leveret Capital 411-1-17, Renter heraf fra 11 Decmbr. 1802 til 11 Juni 1804 er 1 1/2 Aar a 3 3/4 % 23-3-9, tilsam. 641-0-15 som modtaget.

Kilde: Collin