Andreas

Larsen

 


Gift med Zara Ravnsberg
a. Lars
b. Daniel
c. Jens Ørfeldt
Gift 2. gang med Catharina Schielderup

Skifte 18.04.1781

Norsk Slekthistorisk Forening tollere gjennom 300 år av Osv. I. Melbye

Larsen, Andreas

Larsen, Andreas. Forpaktningssocietets­overbetjent i Molde i 15 år. Tollekspeditørbetjent og konsumpsjons­inspektør sammesteds 1. jan. 1777 til død 1781.

Kilde: Genealogi.no

Consumptions Administrator Larsen
Catharina Schielderup
E. Hammer
Consumptions Administrator Larsen var gift med Catharina Schielderup - hun var Enke 1791 - og da Husbestyrerinde hos Amtmand i Romsdalen E. Hammer.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 713 : 1771 31/8

Lars Tejen
Marthe Lorentze
Hartvig Luytkis
Andreas Larsen
Else Condors
Maren Condors
Mads Sivertsen Sechenæs

Molde Skifteprt. 1 p. 713 : 1771 31/8 efter afg. Lars Tejen paa Molde mellem hans Enke Else Tejen og Datteren Marthe Lorentze 1 Aar gl., med Formynder Sr. Hartvig Luytkis. Enkens Lagværge Sr. Andreas Larsen.
Boets Midler udbragtes ved Auktion til 36-0-22. dertil kom en Arv som Enken Else Condors var tilfalden efter Sin Søster Maren Condors som efter Generalauditør P. F. Korens Missive af 22/9 1772 udgjorde 8-2-0. 
Boets Formue 44-1-0; - Boets Gjeld og Omkostninger 44-1-0. Om Boets Vaanegaard s. Sergeant Mads Sivertsen Sechenæs.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 282 :  under Dato Molde 11/1 1777

Ulrich H. Wingaard
Andreas Larsen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 282 : Ulrich H. Wingaard har under Dato Molde 11/1 1777 for Consumptions Administrator Andreas Larsen her paa Molde - saaframt han skulde komme noget til kort paa de ham af Kgl. Majst. allernaadigste anbetroede Consumptionsoppebørsler her paa Molde - saa forbinder jeg mig at indestaa for den Summa 150 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 928 : 1779 6/7

Gotlieb Fridr. Lange
Ulrich Wingaard
Zara Ramnsberg
Andreas Larsen
Lars Larsen
Daniel Ramsberg Larsen
Jens Ørfeldt Larsen

Molde Skifteprt. 1 p. 928 : 1779 6/7 blev i overvær af Sr. Gotlieb Fridr. Lange og Sr. Ulrich Wingaard holdt Skifte efter afdøde Mad. Zara Ramsberg mellem Enkemanden Sr. Andreas Larsen og deres sammenavlede Børn: 1/ Lars Larsen 10 Aar gl.  2/ Daniel Ramsberg Larsen 10 Aar gl.   3/ Jens Ørfeldt Larsen 7 Aar til formynder for disse blev Faderen ansat.
Registreret: 8 Sølvskeer a 24 Lod a 2 ort - 12 - ~; Porselainskoper, - Stervboets Huse 150 - ~;
Midler 249-1-12; Gjeld og Omkostninger 109-0-22 - Til Deling 140-0-14. Faderen 70-0-7; hver Søn 23-1-10.
* Sara Ramsberg gift 1/m Jens Ørfeldt? - kfr. hans Skifte 1766 10/5.
** I Registeret staar Zara Ravnsberg.

Kilde: Collin

Molde Kirkes regnskab 1780 1/6

Inspekteur Larsen

I Molde Kirkes Regnskab 1780 1/6 havde Inspekteur Larsen en lugt Stol paa Kvindfolksiden N. 1.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskab 1781 i Januar

Larsen

Molde Kirkes Regnskab 1781 i Januar; betalt for Larsens Barns Begravelse, begge Klokker - 2 ort 8 sk.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskab 1781 i April

Larsen

Molde Kirkes Regnskab 1781 i April, betalt for Larsens Begravelse, begge Klokker, Bedste Ligklæde og Baare. 1-1-8.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 982 : 1781 18/4

Andreas Larsen
Catharina Schjelderup Larsen
Lars Andreassen Larsen
Daniel Andreassen Larsen
Ulrich Wingaard
Jens Ørfeldt Larsen
Peter Magnus Wingaard
Johan Thue Finne
Mathias Bammann
Tolder Aschenberg
Fredrik Wingaard
Sara Ravnsberg Larsen

 

Molde Skifteprt. 1 p. 982 : 1781 18/4 Registrering og Vurdering efter afg. Consumptions Inspectør og Told Inspecteurs Betjent Hr. Andreas Larsen - til Skifte mellem Enke Madam Catharina Schjelderup Larsen og den Afdødes af forrige Ægteskab avlede Børn: 1/ Lars Andreassen Larsen 13 Aar gl.  2/ Daniel Andreassen Larsen 13 Aar gl. - formynder for disse to Sr. Ulrich Wingaard.  2/ Jens Ørfeldt Larsen gl. 11 Aar, formynder Sognepræsten Hr. Peter Magnus Wingaard.
  Registreret endel Sølvtøi (Consumptions Skriveren Andreas Larsen kjøpte 1773 31/12 afg. Johan Thue Finnes Vaanegaard  m.m. og laante han hertil af Rechnes Hospital samme Dag - 100 Rdlr.).
Boets Vaane- og Søhuse med frie Eiendomsgrund og Haverum solgtes ved Auction 1781 6/6 til Sr. Mathias Bammann for 169 Rd. 2 ort.
Afdøde tilkom Gage som Consumptions Inspektør af Consumptionskassen for 1 kv. 1781 - 25 Rdlr. og som Expeditions Toldbetjent af Trondhjems Stiftamtmandskasse for samme kvartal, procentskatten fraregnet - 24 Rdlr. - Videre tilkom Boet for 5 Dage i April 1781 - 8 Rdlr. 35 sk.; hvorfra afdrages den paabudne Afkortning af hans Gage for d. A., der har beløbet 26 Rd. 35 sk. a 1 procent til fattige og 1 1/3 procent for prompte Betaling og stemplet Papir tils. 60 sk.
Endvidere er af Tolder Aschenberg til Skifteforvalteren deponeret a/ den afdødes tilkommende Procenter af Told Intradernes Overskud for Ao. 1780 af Beløb 28-3-7  b/ af hans Gage 0-1-13; c/ af Consumptionen af her indførte Varer fra Danmark i Aaret 1780, nemlig af 19 Rd. 78 sk. 12pct - 2-1-12.
   Boets hele Indtægt - 394-1-17. Gjeld og Omkostn. 363-2-16. Igjen 30-3-1; Enkens Lod 15-1-12 1/2. Sønnelod 5-0-12 1/6.
Sr. Fredrik Wingaard fordrer efter Regning af 16/2 1781 i Boet efter "Hr. Svoger Larsen".
p. 989 : Afdødes 3 Sønner Lars, Daniel og Jens Ørfeldt fordrer deres i Boet indstaaende Arv efter Deres Moder Madme Sara Ravnsberg Larsen efter Skiftebrev af 6/7 1769 - 70-0-6.

Kilde: Collin

31/10 1782

Andreas Larsen
Mathias Bamman

31/10 1782 er efter dj. 6/6 1781 afholdt 3die Auktion  over afg. Consumptions Inspektør Andreas Larsens Vaanegaard og Grund - skjødet til Feldtskjær Mathias Bamman.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 40 : Under Dato Molde 9/12 1786

Berette Jonsdattr
Ole Olsen Smed
Catharina sal. Andreas Larsen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 40 : Under Dato Molde 9/12 1786 har Berette Jonsdattr. Enke efter afg. Ole Olsen Smed skjødet til  Mdme. Catharina sal. Andreas Larsen sine  eiende Huse i Moldegjerdet paa Moldegaard Grund bestaaende af 1 Stue med Jernkakkelovn udj, samt 1 Kjøkken, 1 Kammer, 1 Skot og 3die Lofter over, 1 Fæhus, et Hølade, 1 Smidie, og 1 Nøst for 95 Rdlr.

Kilde: Collin

27/6 1789

Karen Brems
Abraham Schielderup
Catharina sal. Larsens
Amtmand Hammer

Karen Brems sal. Abraham Schielderups (Død 2/5 1795) har i sit Testamente af 27/6 1789 - testamenteret "min nu iboende lille Gaard, som ej vedkommer Moldegaards øvrige Bygninger, skal efter min Død tilhøre Enken Madame Catharina sal. Larsens til fuldkommen Eiendom tilligemed endel Møbler - en Koe og 2de gode Faar, som stedse, uden Vederlag skal fødes paa Moldegaard - videre ønsker Testatricen at Madame sal. Larsens fremdeles som hidintil maatte forblive i sin Tjeneste hos Amtmand Hammer.

Kilde: Collin