Erik

Pedersen

Leganger

Født 1679
Foreldre: Peder Iversen Leganger og Karen Lauritzdatter Lind

Gift 27.11.1703 med Anna Henriksdatter Sylvius
a. Henrik
b. Lars  
c. Anna
c. Nicolai
d. Karen Lind 
d. Peder
e. Hans Steenbuch
f.  Elisabeth
g. Anna Christina

Død 21.06.1740

Sogneprest i Veø 1719 til 1740. Prost i Romsdal 1725 - 1740.

Jakob Andreas Eeg
Elisabeth Leganger
Erik Leganger
Anna Sylvia
Anna Sylvia Eeg
Kjøbm. O.I en Englænder
Børge
Riborg Schultz
Jørgen Schultz
Johanna Krantz Eeg.
Erik
Magdalena Kvist
Anna Katarina
Drude Kristine
John Ramsay
Martinette
Jacob Schultz
Karen Elisabeth
Lars Barkow 
Riborg Kristine Schultz
Gjertrud Dortea
Jakob Andreas Eeg var allerede en Mand i fremrykket Alder ved Faderens Død. Han havde i Nogle Aar været Forretningsmand paa Molde, men var vendt tilbake til Gjermanes, hvor vi i 1738 finder ham benævnt adjungeret Foged. I virkeligheden er det nu ham som væsentlig bestyrer Fogedembedet. omendskjønt Faderen endnu bestyrer kontoret og i Navnet var Foged til sin Død.
   Jacob Andreas synes ikke at have nydt nogen videnskabelig Uddannelse; han havde vel faaet sin væsentligste Uddannelse hos Faderen og var i Lighed med denne en dygtig øg høit anseet Embedsmand.
   Efter Faderens Død fik han Embedet efter ham og indehavde det til sin Død i 1786.Han var gift med Elisabeth Leganger i 1738, Datter af Sogneprest Erik Leganger paa Veøy og H. Anna Sylvia. Han døde i 1740 og hans Hustru 1748 begge nedsatter i Veøy Kirke.
Jacob Andreas Eeg og  Elisabeth Leganger havde følgende Børn:
1. Anna Sylvia Eeg f. 1739 g.m. Kjøbm. O.I en Englænder.
2. Børge f. 1740 g. m. sin kusine Riborg Schultz, Datter af Kapt. Jørgen Schultz og Johanna Krantz Eeg.
3. Erik f. 1741 g. m. Magdalena Kvist, konsul i Nizza død 1813 i Kjøbenhavn.
4. Anna Katarina f. 1744 ug.
5. Drude Kristine f. 1750 ug.
6. John Ramsay f. 1751?
7. Martinette f. 1753 g. m. Foged Jacob Schultz paa Toten.
8. Karen Elisabeth f. ? ug.
9. Lars Barkow f. 1755 g.m. Riborg Kristine Schultz, kst. Foged en Tid, fjernet 1788.
10. Gjertrud Dortea f. 1744 ug.
   Af Døtrene sees Karen Elisabet 38 Aar, Anna Katarina 59 Aar og Gjertrud Dortea 55 Aar, alle ugifte, at have boet paa Ytre Remmem i 1801. Gaarden havde tilhørt deres Fader og havde været Underbrug under Gjermanes.
   Som Faderen var ogsaa Jacob Andreas Eeg en interesseret Gaardbruker. Herom skal jeg anføre hvad G. Schøning skriver i sin Reisebeskrivelse (1ste B. S. 164): Gjermenes eller rettere Gjermundnes, hvor bemeldte Foged boer, har uden Tvivl tilforn været en meget anseelig Gaard og et Konge-Sæde. Den er endnu en av de største og bedste Gaarde i Romsdalen, paa hvis Dyrkelse nysnævnte Foged har anvendt megen Flid og Bekostning. Der er en Frugt- og Blomster- og en Kjøkenhave. Her vokser Aprikoser, men som sjelden bliver ret Modne (dette skede dog i 1773, da de blev temmelig modne), Keiserinder, Pergamotter og andre Slags Pærer, her vokser ligeledes Kaviller og en Hob andre Æbler, dessuden Rund Kirsebær, Mai-Kirsebær, hvite og sorte spanske Kirsebær etc. En skjøn Hæk saa jeg her af Hassel-Træer. Lystkvartererne i Blomsterhaven var omsatte med Buskbom og Navnetræk var gjort deraf. Der stod og tvende runde Kugler og andre smaa Træer af samme. Man har her frembragt Meloner, som har veiet 8 Mark eller 4 Pund. Fogden Eeg har holdt Gartnere og derved bragt det her saa vidt. Nu bruger han dertil en Bondekarl, som han af hine har ladet oplære. Fogden har ellers i andre Maader meget forbedret sin Gaard. Han kan paa den ny holde 10-12 Heste, 50 Melkekjør og derover, saa 30 Td. og høste derefter 200 til 250 Td..
....
Holzførster Schnitler har leveret en kort beskrivelse af de 3 nordligste Prestegjelde i Romsdals Provsti. Her skriver han om Fogden Jakob Andreas, at han var en af sin Tids bedste Jorddyrkere i Romsdalen, der fremfor mange andre Landmænd har anvendt betydelig paa Gaarden og den nærliggende Avlsgaard Remmem.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

Veø Kirkebog 1722 13/5

E. Leganger
Hans Steenbuch
Otto Friis
Inger Margrethe Hr. Otthos
Elizabeth Engelhart
Børge Eeg
Ole Henrichsøn Sylbius
Andreas Schjelderup

Veø Kirkebog 1722 13/5 blev min (dvs. Præsten E. Leganger) lille Søn: Hans Steenbuch døbt af Hr. Otto Friis. tls Inger Margrethe Hr. Otthos, Demosll. Elizabeth Engelhart, Fogden Børge Eeg, Ole Henrichsøn Sylbius, Studiosus Andreas Schjelderup.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1722 Tirsdagen 14/7

E. Leganger
Iver Christophers. Myllenphort
Helle Margaretha Jørgensdatter Mejer

Veø Kirkebog 1722 Tirsdagen 14/7 copulerede gj (Hr. E. Leganger) Hr. Iver Christophers. Myllenphort oc Madem:le Helle Margaretha Jørgensdatter Mejer - Paa Vaage -.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 248 : 1722 23/11

Erich Leganger

Romsdal Skifteprt. 6 p. 248 : 1722 23/11 Skifte i Fanne Otting hvor Hr. Erich Leganger fordrer 1-0-16.. 

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 230 : Moldegaard 1/8 1723

Erich Must
Morten Wium
Erich Leganger

Romsdal Pantebog 1 p. 230 : Moldegaard 1/8 1723 sælger Erich Must og Morten Wium til Ærv. Hederl. og vellærde Hr. Erich Leganger hans Hustru og Arvinger den Gaard Inder-Herje skyldende 1 vog 2 pd. 12 mrk. fiskes leje med Bøxel og Herlighed udj Ræven Otting for 110 Rdlr.

Kilde: Collin

Veøy KIrkebog 1723 Dom Sept.

Hr. Leganger
Mentz Ascani
Barbara Marie Ascani
Maren Myhre
Berthe Engelhart
Capt Mentzonius
Lieutnt Thems
Anders Schjelderup

Veøy Kirkebg 1723 Dom Sept. døbt av mig (Hr. Leganger) i Røe Kirke Hr. Mentz Ascanii Datter Barbara Marie. Sp. Seles? Maren Myhre, Berthe Engelhart, Cap. Mentzzonius, Lieutnt Thems, Andreas Schielderup Stud

Kilde: Collin

Veøy Kirkebg 1724 dom 16. Trinit

Ottho Friis
E. Leganger
Anna Chirstina
Madme. sal. Hr. Engelharts
Mille Susanna Munthe
Anna Catharina Meyer
Lieutenant Nannestad
Hans Engelhardt

Veøy Kirkebg 1724 dom 16. Trinit i Veø kirke døbte Hr. Ottho Friis min (E. Leganger) lille Datter: Anna Chirstina - tls. Madme. sal. Hr. Engelharts, Demoiselle Mille Susanna Munthe, Demoiselle Anna Catharina Meyer, Lieutenant Nannestad, Studios Hans Engelhardt.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1726 - Tisdag 19/2

Hr. Leganger
Andrea Heiberg
Chistopher
Hille Margretha
Ludvig Lem
Hans Engelhard
Olle Sogge

Veø Kirkebog 1726 - Tisdag 19/2 døbt (af Hr. Leganger) i Grytten Kirke Hr. Andrea Heibergs Søn Chistopher. tils. min Hustru, Hille Margretha, Ludvig Lem, Hans Engelhard, Olle Sogge.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p.415 : 1726 23/11

Erich Leganger

Romsdal Skifteprt. 6 p.415 : 1726 23/11 Skifte i Fanne Otting hvor Hr. Erich Leganger fordrer - 3 -  .

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 607 : 1729 12/6

Erich Leganger 

Romsdal Skifteprt. 6 p. 607 : 1729 12/6 Skifte i Røven Otting hvor Hr. Erich Leganger fordrer 1-2-~; 1730 27/6 i Fanne Otting hvor Hr. Erich Leganger fordrer 1-0-12;

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvardsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1730 dom 2de Adv

Johan Morsing
E. Leganger

Veø Kirkebog dom 2de Adv. forrettede Hr. Johan Morsing [i min (E. Leganger) fraværelse i Trundhjem til Troskabs Edens afleggelse for vor allernaadigste Konge Chr. V] Gudstjeneste i Vestnes Kirke.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1734 Festo annunciet Maria

E. Leganger
Lars Leganger

Veø Kirkebog 1734 Festo annunciet Maria i Vedø samme Dag gj forestillede min (E. Leganger) Søn Hr. Lars Leganger for Menighederne, oplæste den Confirm. paa hans Vocation  og Biscopens Collats.

Kilde Collin

Veø Kirkebog 1735 29/6

Hr. Leganger
Andrea Heiberg
Danchert
Fru Lossius
Mad Kyns
Lars Barhoug
Svend Veblungsnes
 Danchert Danchertsen

Veø Kirkebog 1735 29/6 døbt gj (Hr. Leganger)  i Gryttens Kirke Hr. Andrea Heibergs Søn Danchert. tils. Fru Lossius, Mad Kyns, Hr. Lars Barhoug, Svend Veblungsnes, Danchert Danchertsen.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11

Eich Pedersen Leganger
Jacob Lund
Ouden Heiberg
Erich Andersen Bredahl
Hans Ehm
Hans Brejer Borch
Claus Lund
Christopher Lem
Ludvig Lem
Hans Puls

A. E. A. S. B. E. H. D. P  Ao 1728
A.B.K.J.A 1685
J.H.L. M. C(?)D. M. B
F.L.M.B
J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718
C.L. Ao 1723
H.J.P.C.D.R 1701
 H.P.E.R. 1701
H.P.A.H.S.P. H.E.B.D.L.H.D.P

Westad
Yttre Harøen
ndre Harøen 

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11 var Eich Pedersen Leganger Prost og Sogneprest til Vedø, Jacob Lund Sogneprest til Agerø og Ouden Heiberg Sogneprest til Grytten forsamlede paa Gaarden Westad i Agerø Prestegjeld for at registrere og vurdere efter forhenværende Pastor til Boe Menigheder Sal. Hr. Erich Andersen Bredahl udj Overvær af Enkens Lagværge Msr. Hans Ehm.
Registreret Sølv : 1 kande inskr. A. E. A. S. B. E. H. D. P. Ao 1728 med forgylt Penge i Laaget vejr 103 1/2 Lod 2 ort 4sk - 56 - 6. 1 do. Ao 1734 v. 103 L 2 qv. a 2 ort 4 sk - 56 - 6; 1 do 1735 v. 103 Lod a 2 ort 4 sk. 55 - 3 - 4 sk.; 1 do Ao. 1737 v. 103 Lod a 2 ort 4; 1 do. Ao 1738 v. 101 Lod a 2 ort 4 sk. - 54 - 2 - 20 sk.; 1 dreven Sølvskaal insk. A.B.K.J.A 1685 v. 22 Lod a 2 ort; - 11 - ; 2 Sølvskee. insk. J.H.L-M.C(?)D.M.B v 7 Lod a 2 ort. - 2 - 2 - 12 sk.; 2 Sølvskee ins. F.L.M.B v 7 Lod - 3 - 2; 1 do insk. J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718 v. 3 Lod a 2 ort - 1 - 2; 1 do insk. C.L. Ao 1723 v. 2 1/2 Lod a 2 ort - 1 - 1 -; 2 Smaa Theskeer v. 1 Lod a 2 ort 2 sk; Tilsammen Sølv for 305 Rd.
Tin merket: H.J.P.C.D.R 1701; H.P.E.R. 1701; H.P.A.H.S.P.; H.E.B.D.L.H.D.P
10 Kiør; 3 Quier: 1 graoxem 6 Kalver, 9 Souver, 4 Lam, 4 Gieder, 3 Hester.
Jordegods: Westad 3 voger fisk .... 150 Rd; Yttre Harøen 1 vog Fisk uden Bøxel, Indre Harøen 2 Bp 12 mrkl. med Bøxel over 4 pd. 12 mrkl., 90 Rd. (disse to eiendommene blev senere omberegnet, Yttre Harøen til 18 Rd og Indre Harøen til 20 Rdlr.)
Husene paa Westad med 3 Jernovner ... 100 Rdlr.; Præstens Studerekammer .... 7 - 2.
Søe Boen ... 7 Rd.
Korn-Tienden angivet af Enken og hendes Lagværge at være i dette Aar indkommen Hafre 120 td., Byg 6 1/2 td., Ostetiende  14 Rdlr. - hvoraf Hafren er taxeret for 3 ort 16 sk. = 119 Rd. 16 sk; Bygget for 1 Rd 1 ort - 9 Rdlr 12 Sk. Summen paa den gandske Tiende - 141 - 1 - 4 sk. - hvilken Tiende blev Enken overleveret der til hendes Husholdningsfornødenhed, der til Arbeidere og adskillige Smaaregningers Betaling.
Til senere Skiftesamling varsles at møde de nærmeste Frænder Hr. Hans Brejer Borch Capelan for Christiania Menighed, Mons. Claus Lund boende paa Molde, Mons. Christopher Lem boende paa Westad i Wedø kald og Mons. Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten, - Saa og en Mand i Fosen Monsr. Hans Pols Enkens Sødskenbarn. pg. 186 nævnes Sr. Claus Lund, Borger til Trondhjem og resid. paa Molde, Mons. Hans Puls. Indvaaner i Lillefosen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 21/6

Eric Leganger
Hr. Heiberg

Veø Kirkebog 1740 21/6 døde Sognepræsten Hr. Eric Leganger - og 28/6 begravet, Ligprædiken af Hr. Heiberg.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprt. p. 199 : Ao. 1740 18/10

Jacob Lund
Andreas Heiberg
Johan Morsing
Erich Leganger
Jacob Andreas Eeg
Laurent Samuelsen Lind
Margaret Joh. Dat
Henderich Leganger 
Sigvard Munch
Lars Leganger
Anna Sylvia
Anna Leganger
Karen Lind Leganger
Peder Leganger
Nils Legange
Elisabeth Leganger
Hans Steenbuck Leganger
Anna Christina Leganger
Hr. Castberg
Mad. Engelhatris
Gunner Fisser
Erik Røring

Romsdal geistl. Skifteprt. p. 199 : Ao. 1740 18/10 var paa Vedø Præstegaard i Romsdalen forsamlede Jacob Lund, præpos. over Romsdal Prostie og Sognepræst til Agerø, Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Johan Morsing Pastor til Næsset - for registrere og vurdere Efterladenskaber i Stervboet efter afg. Sl. Hr. Erich Leganger forhen Proust over Romsdal Prosti og Sognepræst til Vedø Gjeld.
I Overvær af Enkens Lagværge Monsr. Jacob Andreas Eeg.
Regr. Guld: 1 Guldkjede v 9 Lod 1/2 qn. a Loddet 8 Rd. 2 ort - 77-2-6; et Par Næbber v. 1 qn. - 2-0-12;
Sølv: 1 Sølv kande inskr. Laurent Samuelsen Lind og Margaret Joh. Dat. vægt 78 Lod a 2 ort - 39 - ~; 1 do. mindre hvorpaa staar et Navn i en Træek v. 48 Lod a 2 ort - 24 -~; 1 Skaal v. 59 Lod 1 qn. - a 2 ort - 29-2-12; 1 liden Pærekande v. 34 Lod mindre 1/2 qn. - 16-3-18; et stort Bæger 17 L. 3 1/2 qn. a 2 ort - 8-3-18; 1 do 17 L. 3 qn. - 8-3-12; 6 ny Sølvskeder v. 25 Lod a 2 ort - 12-2;
1 Dusin Sølvskeder v. 45 Lod 1/2 qn. - inskr. E.L.A.S. a 2 ort - 22-2-6;  6 do. inskr. M.T. v. 23 Lod 2 qn. - 11-3-~; 1 Potageske- 18 L. a 2 ort - 9-~; 1 Sukkerbørse v. 21 Lod a 2 ort - 10-2-~; 1 Præsenter Tallerchen v. 23 Lod 3 Qn. a 2 ort 11-3-12; 1 Skafteskaal veier med Skaftet 25 Lod 3 Qn. - Skaftet veier 3 qn. - a 2 ort - 12-2-0; 1 do. uden Skaft v. 18 Lod 3 qn. a 2 ort - 9-1-12; 1 Stor The Kande med fad til v. 40 1/2 Lod, afgaar for Skaftet 5 qn. a 2 ort - 19-2-12; 1 do mindre v. 25 Lod 1 qn. afgaar for Skaftet 1 Lod - 12-0-12; 1 Theflaske inskr. E.L.A.S. v. 19 Lod 1/2 qn. - 9-2-5; 1 do  inskr. M.T. v. 15 Lod 1 qn. 7-2-12; 1 Suckerfad v. 8 Lod 3 qn. - 4-1-12; 1 pucklet do. v. 8 L. 2 qn. 4-1-; 1 lidet Sølv Bæger med en Træch udj v. 6 Lod 3 1/2 qn. - a 2 ort - 3-1-18; 1 do. større ins. J.V.T..A.E.V. v.  9 Lod a 2 ort - 4-2-0; 1 do. H.J.V.M.E.K  v. 8 Lod 1/2 qn. 4-0-6; 1 Par Salt Karrer v. 14 Lod 3 qn. - 7-1-12. Tilsam. Guld og Sølv 384-0-6.
2 Hester, 14 Kiør, 1 Graoxe, 2 Kalver, 16 faar.
Jordegods: Gaarden Herie skyld 1 Vog 2 pd. 12 mrk. fisk - 60 Rdlr. ; 1 Sag paa samme Gaard - 12 -~; Grunden og Sag til samme Sag, hvortil er particulaire Skjøder og Adkomster - 20 - ~; 1 Nøst under samme Gaard 14 Rd.; Quærnhus under samme Gaard med Quærn - 6 Rd.; i De nyopbyggede Huse i Stensaaen med en liden Jerovn samt underliggende kværnhus og kverner tilsammen 80 Rd.
Tin inskr. L.J.:S.A.H.D; H.J.SfD.D; L.L.S.H.M.B.D.N;
   Den yngste Søn var efter Faderens Afgang forskicket til Thrundhjembs Publique Skole.
1741 13/8 Samling paa Arvetomten Vedø Præstegaard, ~Af Arvingerne mødte velærdv. Hr. Lars Leganger; derimod er indløben fra den ældste Søn Monsr. Henderich Leganger en Skrivelse af Dato Egersund 17/3 1741 og ligesaa fra Velærv- Hr. Sigvard Munch, Sognepræst til Haa Prgld i Christiansands Stift dat. Haa Præstegaard 22/4 1741.
1741 11/9 Samling. Hr. Lars Leganger havde forlatt Proustiet..
1741 13/9 var Skifteforvalterne forsamlede paa Gaarden Stensaaen liggende nær ved Wedø |: hvorhen Provstinden Mdme. Anna Sylvia sal. Hr. Erich Legangers efterladte Enke, efter Naadens Aarets Expiration er henflyttet for at boe og besidde som hendes Enkesæde:| for at fuldføre Skiftet efter hendes Mand mellem hende som Moder og hendes Børn:
1/ Monsr. Henrich Leganger.   2/ Velærværdige Hr. Lars Leganger   3/ Madame Anna Leganger Velærv. Hr. Sigvadt Munchis Kjæreste;   4/Jomfru Karen Lind Leganger   5/ Monsr. Peder Leganger   6/ Velærv. Hr. Nils Leganger   7/ Madame Elisabeth Leganger Monsr. Jacob Andreas Eegs Kjæreste   8/ Monsr. Hans Steenbuck Leganger   9/Jfr. Anna Christina Leganger. - Tilstede Monsr. Jacob Andreas Eeg som Enkens Lagværge.
Indtægt i Naadens Aaret: Indkommen Landskyld af Mensalgodset for Aar 1740 - 56 Rd.; Korntienden 1740 beregnet til 220 Td. Hafre hvoraf i Huset forbrugt 80 Td., og de øvrige 140 Td. inden Aarets Udgang solgt a td. 5 Rd. - 175 Rd.; Byg-Tienden forbrugt til Huset. Smaatienden tilsammen - 28 Rd; Offer Told som er indkommen - 115 Rd.; HøitidsOffer i 3 Høitider - 90 Rd.; Accidentelle Forretninger og smaa Bøxelen tilsammen - 165 Rd.; For Tjeneste i Hospitalet 1740 - 50 Rd. For Aparte tjenester i Molde Kirke som aarlig belønnes med 20 Rdlr. bliver i Behold naar Forenskaben fradrages - 8 Rd. : Tilsammen 687 Rdlr.
Blant Boets Udgifter var: Hr. Lars Legangers Capelans Løn for 1740 - 75 Rd.; nok 1/2 Aars Løn af 1741 - 37 - 2 - 0; Hr. Castbergs Løn for 1740 - 50 Rd.; nok 1/2 Aars Løn af 1741 - 25 Rd. - og resterende Reisepenge for Hr. Castberg til hans Ordination - 10 Rd. Aasiddernes Skat for 1740 og 1741 a 8 Rd.- 16 Rd. ; til Skolekassen for 1740 - 4-3-0; Noch 1/2 Aar 1741 - 2-1-12; Enkens sal. Mad. Engelhatris Pension for 1740 foruden Korntienden - 20 Rd. og nok for 3 Mdr. af 1741 til den sal. Kvindes Forfald efter Accord med hendes Arvinger 8-1-8.
Ved Ms. Jacob Andreas Eegs Anføret betalt til Monsr. Gunner Fisser i Bergen imod hans Kvittering en Fordring af min Søn Henrik Leganger for Penger han havde forstrakt til sin Broder Peder Leganger og til Søsteren Karen Lind af Summa 30 Rd. ; For min Søn Hans Steenbuchs Logemente i Trondhjem til næstkommende Michaelis Tid - 40 Rd. Ail anført i Regning dat.  Stensaaen 11/9 1741.
Enkens Lagværge gjorde den Paastand at hun efter sin Formening har Ret til at nyde i dette indeværende Aar sin Andel i den Offertold, som i tilstundende Høst skal ydes, efterdi, da hendes Naadens Aar med hendes sal. Mands Frafald som skede den   Juni 1740, begyndtis var allerede Paaske og Pinse Høitider forbiløben, og derved de 2/3 af det samme Aars tilhørende Offer Told af den sal. Mands allerede fortjente og altsaa kunne vente nogen Forleding paa de to Høitiders Offer, nemlig Paaske og Pinse Høitiders af dette Aar, forinden hendes Naadens Aar er exipireret. - Hvortil velærverd. Hr. Peder Røring svarede at han ej vil nægte Enken den 3. Part saavel af Offertolden som af Tiende og Landskyld i dette Aar, i vis Formodning at hans Arvinger nyder samme Ret.- Efter saadan Forening mellem dem angaaende angives efterfølgende Boen til Indtægt:
1/ Et halvt Aars Løn for Tjenester i Hospitalet paa Molde nemlig fra ny Aar 1741 til Naadens Aarets expiration - 25 Rd.
2/ Et halvt Aars Belønning for Tjenester i Molde kirke efterat Frenskabet er fradraget .. 4 Rd.
3/ Den 3, Del af Offertolden for dette Aaar, som hende af velærv. Hr. Røring er accorderet for Vedø kirke. .... 25 Rd.
Derimod kan intet udføres Boen til Indtægt i denne Post af Bolsø Kald, hvor ingen Præst endnu er ankommen, som hun kan accordere med.
4/ Den tredje Del af Tienden for dette Aar kan ej førud vides og derfor ei heller udføres.
Landskylden af Gaarden Herie for 1740 var 1-2-20; Saugen paa Gaarden havde i detter Aar været Enken mere til Skade end til Fortjeneste. -
   Boets Midler 1160-0-21; Boets Gjeld 159-2-9; til Deling 1000-2-12; Enkens Part 500-1-6;
Af den verdslige Ret var der holdet Besigtigelse over Præstegaardens Huse, da der mellem Ærverd. Hr. Erik Røring Sognepræst til Wedø og Enken Madm. sal. Legangers blev truffet den Forening at istedetfor den Aabots Bekostning som han hadde Ret til at pretendere paa de forfaldne Huse Prestegaarden tilhørende, modtaget han af Enken 50 Rdlr. nok de Huse paa Præstegaarden som Enken regnede for Overbygningshuse, hvis Værdi burde ansees denne Bo tilhørende nemlig en Stue kaldet Rødstuen tilligemed hosliggende Cammere, 1 Stabur ved Søevigen, 1 Skur bygget til Nøstet ved Søen, 1 Ildhus ved Borgestuen.
Paa de 4 eldste Sønner var i Faderens Levende Live anvendt anseelige Bekostninger til deres Fremlæring, idet 2 af dem neml. Hr. Lars og Hr. Nils Leganger er holdte til Studeringer og skole og Akademi, de andre to Sønner neml. Hendrich og Peder Leganger, som udj verdslig Stand er bleven fremholden, har ei heller manglet Hjelp og Assistance af deres Sal. Fader Tid efter anden til deres Opførsel og forfremmelse, hvilket Enken tildels ved deres egenhændige og af Deres sal. Fader accepterede Vexler, som udj Retten bleve producerede, tildels ved optegnede Beregninger over disse Bekostninger bevisliggjorde, saa at enhver af disse 4 Sønner har forud oppebaaret saa store §endskjøndt ikke alle lige Depenser, at denne svage Bo ei taaler  i det den yngste Søn Hans Stenbuch Leganger, som endnu frequenterer Skolen, derimod kan ske Vederlag, - Af Døttrene er to forsørgede nemlig Madame Anne Leganger Hr. Sigvard Munchis og Madame Elisabeth Leganger Msr. Jacob Andreas Eegs Hustru, hvilke begge som til deres Opførsel, saa og til deres Bryllups Udflyning og Hjemgift af deres Foreldres Hus ere saa vel udstyrede at her ei har saa meget af dette Bo kan forventes for de 2 umyndige og uforsørgede Døttre - hvorfor Boets anden Behgoldne Halvpart blev mellem de 3 umyndige Børn, nemlig: Sønnen Hans Stenbuch Leganger deraf en Broderlod ...... 250 Rdlr.  Datteren Jomfru Karen Lind Leganger en Søsterlod .... 125 Rdlr.- og Datteren Jomfru Anna Christina Leganger do. ... 125 Rdlr.
   Enken udlagdes Gaarden Herje, Saugen paa samme, Grunden og Elven til samme Saug samt Nøstet og Kværnhuset under samme Gaard; ligesaa de nyopbyggede Huse i Stensaasen.
   Ved Skiftets Slutning siges at for Sønnen Hans Stenbuck, som nu har tiltraadt sit 19de Aar emploieres til Bogen ogfrequenterer Trundhjems publique Skole, er Ms. Jacob Andreas Eeg formaaet at være formynder.
   For Datteren Karen Lind Leganger er hendes Søsters Mand Hr. Sigvard Munch Sognepræst til Haa Præstegjeld i Christiansands Stift formynder, - for Anna Christina Leganger begjærede Enken som Moder at formynderskabet maatte hende betroes.

Kilde: Collin

Romsdal Geistlige Skifteprt. p. 220 : 1741 18/9

Erich Leganger
Inger Margrethe Mejer

Romsdal Geistlige Skifteprt. p. 220 : 1741 18/9 Sluttet Skiftet efter sal. Hr. Erich Leganger Prest til Vedø, Blandt Boets Udgifter var : Demois: Inger Margrethe Mejers Løn - 8 Rdlr.

KIlde: Collin