Anders

Andersen

Lem


Foreldre Anders Christophersen Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe
 
Molde Pantebog 1 p. 42 : Under Dato Grytten 3/9 1710

Iver Andersøn Lem
Kiel Stub
Ingebor Andersdtr. Lem
Anders Andersen Lem
Christopher Andersson Lem
Ludvig Andersson Lem

Molde Pantebog 1 p. 42 : Under Dato Grytten 3/9 1710 : Iver Andersøn Lem, værende paa Lister i Christiansand Stift kjendes og vitterliggjør at gj affri Villie og ret broderlig Affectation haver decretioneret og overdraget - "min kjære Svoger Hederlig og Vellærde Mand Hr. Kiel Stub Cominister til Gryttens Præstegjæld samt hans kjæreste min ælskelige Søster Ingebor Andersdtr. Lem en efter min sal. Moder arvelig tilfalden Jordepart udj Gaarden Røe, liggende i Sund Otting, neml. 1 Vog fiskes leje" etc. "Sammeledes og med ligedan Ret og Tilstand haver jeg Anders Andersen Lem ogsaa af broderlig Kjærlighed overgivet min Arvepart efter min sal. Moder udj ditto Gaard Røe, som er en halv Vog med Bøxel til bemelte min Svoger Hr. Kiel Stub og Søster Ingeborg Lem ligeledes at eie, raade og beholde". Til Bekræftelse under beggevores Haand og Segl og venlig ombeder vores Kjære Brødre Christopher og Ludvig Anderssønner Lem med os til vitterlighed at underskrive.
Publiseret paa den Gaard Jendem i Sund Otting. 28/1 1711.

Kilde: Collin

Molde Pantebog 2 p. 57 : Liater 7/9 1727

Iver Andersen Lem
Jacob Mortensen Schultz
Anders Lem
Morten Schultz

Molde Pantebog 2 p. 57 : Liater 7/9 1727 overdrager og afhænder Iver Andersen Lem  kgl. Majst. Sorenskriver ov Lister Lehn i Christiansan Stift fra mig, min Hustru og Arvinger til min æskelige Fætter Msr. Jacob Mortensen Schultz vohnhaftig paa Molde i Romsdalen 1 pd. fiskes leje i Gaarden Venaas i Grøtten Præstegjæld som mig efter min Fader forrige Proust og Pastor i Romsdalen sal. afg. Magr. Anders Lem med bøksel er tillagt - Da jeg denne liden Gaardpart med mere efter min fader ad - interim og efter mig gjorde Beretninger hafde antaget |: min tiltalle i andre Maader til andre ubehindret§ saasom gj ikke ved hvad vaagen kand naar mig engang Skiftebrevene efter mine foreldre kommer til ansiun hvilke gj hittil haver naat seet  Midlertid skal dog Morten Schultz for sig og sine af mig og mine arvinger være forvisset og følge velbr. Schultz.

Kilde: Collin