Christopher

Andersen

Lem

Født ca. 1681
Foreldre Anders Christophersen Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe

Gift med Anna Boyesdatter Friis
a. Ingeborg Cathrine Lem døde som barn.
b. Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
c. Anders Lem Søfarende "druknede ved at glide paa Skøiter"
d. Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem 
e. Ane (Anne) Christence Lem
f.  Iver Lem død som barn.
g. Ingeborg Munthe Lem
h.
Ludvig Christopher Munthe

Gift med Anna Olsdatter Tønder

Skifte 26.04.1747

Romsdals Tingbog 3 p. 86 : 1703 22/10

Just Andersøn Sætnes
Christopher Lem
Niels Lem
Endre Ellings. Tockle
Anders Olsen Tocklehagen
Ludvig Lem
Iver Lem
Ole Olsen Sætnes
Just Lassesøn Rejten

 

Romsdals Tingbog 3 p. 86 : 1703 22/10 Ting for Romsdals Ott. hvor Just Andersøn Sætnes stevnet Christopher og Niels Lem for Overlast i hans Hus med hans Vinduers Indslagelse oc meere, hvorom hand sin skriftlige Stevneseddel indgaf, saa oc  udj samme stevnet Endre Ellings. Tockle oc Anders Olsen Tocklehagen, som Schaden har besigtiget, dessem forefindende at forklare. Iligemaade var stefnt Ludvig oc Iver Lem, som med sine Brødre var i Compagnie, da dette skede, endeligen var stefnet Ole Olsen Sætnes oc Just Lassesøn Rejten at vidne, hvis dennem her om er vitterligt, at de indstefnte møtte ingen ingen uden alene Lodvig Lem hvor fore, de indstefnte Vidnesbyrd, efter Citantens Paastand, aflagde deres Æd, at vidne hvis dennem var vitterligt, oc gjorde de begge deres Forklaring overenstemmende saaledes: at Christopher Lem kom til Jost Sætneses Gaard ridende med en dragen Kaarde i Haanden, oc reed ind i Mandens Stue oc hug hans  Bord oc Bielche, siden reed ud igjen oc søgte efter manden, men fick hannem icke fa; Iligemaade kom Niels Lem ridende og med en afbrøt Rive, indslog Jost Setneses Vinduer i Sengestuen, i Kaaven oc udj dauglig Stuen, tilsammen sex Støcker, oc derefter udfordrede de Manden med de Ord: "Kom ud din Hund oc din tiuf."; Iver Lem kom strax efter sin Broder Christopher ind i Stuen oc luchte Kovedøren op, oc icke videre Overlast beviste, Ludvig Lem kunde hverken Citanten eller Vidnerne nogen Overlast tilsige, de 2de Mænd nemlig Endre Ellings. Tockle og Ander Olsen Tocklehagen, som denne tilføiede Skade har besiktiget, forklarede saaledes at ucj overbemelte Huse var gandske indslagen - 6 Vinduer, allene i det ene Vindue, I Sengestuen, var tilbage nogle Ruder, saa og vister der i Bordet og Bielchene, hvorledis der udj var hugget eller slagit, -  Herimod Ludvig Lem under sin oc sin Broder Iver Lems Haand deres skriftlige Svar oc Paastand paa Alt forbemelte begjerede Jost Anderson, begjerede, beskrevn, til videre.-

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 104 : 1708 20/8

Niels Christensen Hiermaal
Jacob Thue
Otto Jacobsen
Erik Lange
Amtmand Nobel
Capt. Brun
Christopher Lem
Kiell Stub
Peder Johansen
Anne Munthe
Ludvig Iversen
Nils Arentsen
Cap. Catterbach
Olluf Sjursen
Anders Ingebrigtsen Hammervold

 

Romsdal Tingbog 4 p. 104 : 1708 20/8  blev af Niels Christensen Hiermaal forvalter over Canestrøm Gaard og Gods paa Normøre administreret en Extraret paa Molde Ladested - hvor de kgl. Majst. Sorenskriver udj Romsdals Fogderi Sr. Jacob Thue havde sin Tiltale til hederlig og vellærd Mand Hr. Otto Jacobsen, Capellan til Vedøens Menigheder formedelst han om Nattetider efter at Ljuset var slugt, og enhver sig fredeligen havde lagt til hvile med Hug og Slag hannem groveligen skal overfaldet udj Fogden Sr. Erik Langes brøllup paa Gjermenes den 7 Februar næstleden efter hans Suplique til velbr Hr. Cammerraad og Amtmand Nobel af 10 febr. om et Extrat ordinaire Ting og en upartisk Dommer dennem imellem at kjende etc
Sorenskriveren lod læse en Beskikkelse til Capt. Brun, Studiousus Christopher Lem og Hr. Kiell Stub deres Sandhed at vilde tilstaa med deres Svar samme Dato. Noch lod Sorenskriveren lese en Beskikkelse til endel af Gjæsterne om hans Comportement i Bryllupet med deres Svar dat ut Supra - Udi Hr. Otto Jacobsens Fuldmægtiges Peder Johansens Hosværelse og paabøn blev Hr. Capit. Bruns skriftlig Vidnesbyrd for Retten liudelig oplæst. Madame Anne Munthe Sr. Ludvig Iversen indgaf et skriftlig Vidnesbyrd under hendes egen haand uden æed dat. Røvigen 12/8 1708. m.m.
Nils Arentsen som er Cap. Chaterbags Tambur efter aflagde Eed blev tilspurgt af Sorenskriveren om hand ikke hørte at han begjærede Fred i sin Seng og havde Præsten hannem noget at tiltale kunde det ske i Morgen - ligesaa tilspurgte om ikke Hr. Otto overfaldt hannem i sit Leje alligevel han bad om Fred, men Præsten svarede vilde ej lade Sorenskriveren fred, men overfaldt ham i Sengen, men hvorledes det gik til kunde han ikke egentlig sige eftersom Lyset var slukt, til det 3dje Spurgte Sorenskriveren ham om han ikke saa at Cap. Brun tog Præsten fra sin Sæng og raabte efter Lys eller der skeer en Ulycke - hvortil han svarede det var sant nok.
Capt. Catterbach lod ved sin Corporal Olluf Sjursen svare det han vidste intet af noget Clamerj førend Tamburen sagde ham det paa Sengen som han laa, stod derpaa op, gik ind paa Loftet til dennem, da var skriveren og præsten tilsammen paa Gulvet i Mørket, hvor han saa at Skriveren slog Hr. Otto overende i Hr. Cap. Bruns Seng og derpaa bad Catterbach at Brun vilde skille dem ad, hvilket han tilligemed Christopher Lem efterkom gik derpaa tilsengs og lagde sig - videre havde han ikke at sige.
- Blev saaledes eragtet at saafremt Sagen efter Anledning af loven ikke kan fremmes. Ville Parterne møde for Præstens Verneting i Vedøens Præstegaard dj. 17/9, hvor da skal forhøres.
- Præsten blev alvorlig et Forlig forevist, at afbede hos Sorenskriveren hans forseelse, igjen erklære ham og refundere hans Omkostning - det Hr. Otto ingenlunde vilde forstaa, men eskede en endelig Dom.
I Dommen siges bl. Ander at "Vidnesbyrdene accorderer at Sorenskriveren i denne Forsamling har comporteret som en honet Mand til alles Fornøielse" - Præsten "har der tvertimod et meget slet Rygte for hans usømmelige Forhold baade imod Brudgommen og Gjesterne, hvilket forbeholdes til Vedkommendes loulige paatale for hans competent Forum til den geistlige Ret at Hr. Otto Jacobsen omsider for en ringe Question har toucheret Sorenskriveren med nærgaaende Skjeldsord der lettelig kundet foraarsage Klammerj, bør ikke at komme Hr. Sorenskriver Jacob Thue til præjudere paa hans gode Rygte i nogen Maader. - Men at Hr. Otto Jacobsen end ydermere har forøvet saadan grum Overlast om Nattetide overfaldt Sorenskriveren paa hans Seng og leje efterat Lyset var slukt og enhver sig fredeligen havde lagt til rollighed med hug og Slag bør Hr. Otto Jacobsen efter gjorte Irettesettelse at bøde til hans kgl. Majst. 3de 6 Lod Sølv - hvorimod Sorenskriveren derhos maatte søge Nødverge til at forsvare sig frikjendes for foegdens Irettesættelse i denne Sag. - Processens Omkostning til de 3de extraordinære Ting og tider 2de kostbare Reiser for Dommeren fra Nordmoer til Romsdalen udj fo.enskab a 5 rd. er 10 Rd for tidsspilde umage og 2de travaliereiser a 10 Rd. er 20 Rd. - Lensmændene og Laugrette for 2de Sessioner a 5 Rd. - er 10 Rd. - tilsammen 40 Rdlr. betaler Sagvolderen Hr. Otto Jacobsen tilligemed det mer at udrede 15 dager efter denne Doms louglige Anvissning under Exekution og Adfærd efter Loven,

Til samme Extrating var Hr. Otto Jacobsen ogsaa stevnet at møde af Anders Ingebrigtsen Hammervold, som Præsten ogsaa havde overfaldt med Slag etc - ved en anden Anledning.

Kilde: Collin

Molde Pantebog 1 p. 42 : Under Dato Grytten 3/9 1710

Iver Andersøn Lem
Kiel Stub
Ingebor Andersdtr. Lem
Anders Andersen Lem
Christopher Andersson Lem
Ludvig Andersson Lem

Molde Pantebog 1 p. 42 : Under Dato Grytten 3/9 1710 : Iver Andersøn Lem, værende paa Lister i Christiansand Stift kjendes og vitterliggjør at gj affri Villie og ret broderlig Affectation haver decretioneret og overdraget - "min kjære Svoger Hederlig og Vellærde Mand Hr. Kiel Stub Cominister til Gryttens Præstegjæld samt hans kjæreste min ælskelige Søster Ingebor Andersdtr. Lem en efter min sal. Moder arvelig tilfalden Jordepart udj Gaarden Røe, liggende i Sund Otting, neml. 1 Vog fiskes leje" etc. "Sammeledes og med ligedan Ret og Tilstand haver jeg Anders Andersen Lem ogsaa af broderlig Kjærlighed overgivet min Arvepart efter min sal. Moder udj ditto Gaard Røe, som er en halv Vog med Bøxel til bemelte min Svoger Hr. Kiel Stub og Søster Ingeborg Lem ligeledes at eie, raade og beholde". Til Bekræftelse under beggevores Haand og Segl og venlig ombeder vores Kjære Brødre Christopher og Ludvig Anderssønner Lem med os til vitterlighed at underskrive.
Publiseret paa den Gaard Jendem i Sund Otting. 28/1 1711.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 303 : Under Dato Aach i August 1718

Christopher Lem

Romsdal Amts Kopibog I p. 303 : Under Dato Aach i August 1718 andrager Christopher Lem tilligemed sin Nabo hvorledes da forbireisende handler med deres Ager og Enger mm. Amtmanden i en Resolution kalder dem for Aachs Opsiddere og tillader Lem at han maa anlegge en anden Vei uden omkring hans Gjærdesgaard.

Kilde: Collin

1713 19/12

H. J. Smit
Christopher Andersen Lem 

 

1713 19/12 sælger Assesor og Sorenskriver H. J. Smit til Monsr. Christopher Andersen Lem Gaarden Aack og Aagsreiten i Romsdal Otting og under Dato Hagestad paa Vaage 23/3 1714 pantsætter C. Lem til nævnte Smit for til denne skyldig Gjeld 260 Rd. de af ham tilforhandlede Gaarder Aag og Aagsreiten.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 253 : Grytten 23/6 1723

Anders Christophersen Lem
Christopher Andersen Lem

Romsdal Pantebog 1 p. 253 : Grytten 23/6 1723 Anders Christophersen Lem Proust over Romsdal og Sognepræst til Grytten vitterliggjør med sin Hustrus Samtykke at have solgt og skjødet til min Søn Christopher Andersen Lem og hans Arvinger min Ejende Odelsgaard Yttre-Brevigen i Romsdal Otting som skylder Een Vog fiskes leje med Bøxel og Herlighed til samme vogs leie - hvorfor mig betalt med rede Penge 70 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 283 : 1723 8/9

Anders Olsen Volden
Christopher Lem
Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 6 p. 283 : 1723 8/9 Skifte efter Anders Olsen Volden hvor Christopher Lem og Ludvig Lem hver skylder 10 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p.478 : 1728 12/6

Jens Aagesen Find
Christopher Lem

Romsdal Skifteprt. 6 p.478 : 1728 12/6 Skifte efter Jens Aagesen Find i Boe hvor Christopher Lem skyldte - 6-3-0.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. 2 p. 96 : Brevigen 29/7 1737

Christoffer Andersen Lem
Anders Jørgensen Brevig

Romsdal Panteb. 2 p. 96 : Brevigen 29/7 1737 sælger Christoffer Andersen Lem med sin Hustrues Samtykke fra sig og Arvinger til velagte Mand Anders Jørgensen Brevig og hans Arvinger en min Odelsgaard Brevigen beliggende i Isfjorden skyldte aarlig 2 vog fiskes leje med Bøxel og Herlighed og alle underliggende Pertinentier og Appendentier - for 360 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 98 : Vestad 18/10 1737

S. Meldal
Christoffer Andersen Lem
Ludvig Iversen Munthe

Romsdal Pantebog 2 p. 98 : Vestad 18/10 1737 sælger S. Meldal fra sig og sine Arvinger til Msr. Christoffer Andersen Lem sin paaboende Gaard Vestad på Sekken i Vold Otting som jeg haver tilforhandlet af Toller Ludvig Iversen Munthe paa afholdt Auktion - for 500 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11

Eich Pedersen Leganger
Jacob Lund
Ouden Heiberg
Erich Andersen Bredahl
Hans Ehm
Hans Brejer Borch
Claus Lund
Christopher Lem
Ludvig Lem
Hans Puls

A. E. A. S. B. E. H. D. P  Ao 1728
A.B.K.J.A 1685
J.H.L. M. C(?)D. M. B
F.L.M.B
J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718
C.L. Ao 1723
H.J.P.C.D.R 1701
 H.P.E.R. 1701
H.P.A.H.S.P. H.E.B.D.L.H.D.P

Westad
Yttre Harøen
Indre Harøen 

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11 var Eich Pedersen Leganger Prost og Sogneprest til Vedø, Jacob Lund Sogneprest til Agerø og Ouden Heiberg Sogneprest til Grytten forsamlede paa Gaarden Westad i Agerø Prestegjeld for at registrere og vurdere efter forhenværende Pastor til Boe Menigheder Sal. Hr. Erich Andersen Bredahl udj Overvær af Enkens Lagværge Msr. Hans Ehm.
Registreret Sølv : 1 kande inskr. A. E. A. S. B. E. H. D. P. Ao 1728 med forgylt Penge i Laaget vejr 103 1/2 Lod 2 ort 4sk - 56 - 6. 1 do. Ao 1734 v. 103 L 2 qv. a 2 ort 4 sk - 56 - 6; 1 do 1735 v. 103 Lod a 2 ort 4 sk. 55 - 3 - 4 sk.; 1 do Ao. 1737 v. 103 Lod a 2 ort 4; 1 do. Ao 1738 v. 101 Lod a 2 ort 4 sk. - 54 - 2 - 20 sk.; 1 dreven Sølvskaal insk. A.B.K.J.A 1685 v. 22 Lod a 2 ort; - 11 - ; 2 Sølvskee. insk. J.H.L-M.C(?)D.M.B v 7 Lod a 2 ort. - 2 - 2 - 12 sk.; 2 Sølvskee ins. F.L.M.B v 7 Lod - 3 - 2; 1 do insk. J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718 v. 3 Lod a 2 ort - 1 - 2; 1 do insk. C.L. Ao 1723 v. 2 1/2 Lod a 2 ort - 1 - 1 -; 2 Smaa Theskeer v. 1 Lod a 2 ort 2 sk; Tilsammen Sølv for 305 Rd.
Tin merket: H.J.P.C.D.R 1701; H.P.E.R. 1701; H.P.A.H.S.P.; H.E.B.D.L.H.D.P
10 Kiør; 3 Quier: 1 graoxem 6 Kalver, 9 Souver, 4 Lam, 4 Gieder, 3 Hester.
Jordegods: Westad 3 voger fisk .... 150 Rd; Yttre Harøen 1 vog Fisk uden Bøxel, Indre Harøen 2 Bp 12 mrkl. med Bøxel over 4 pd. 12 mrkl., 90 Rd. (disse to eiendommene blev senere omberegnet, Yttre Harøen til 18 Rd og Indre Harøen til 20 Rdlr.)
Husene paa Westad med 3 Jernovner ... 100 Rdlr.; Præstens Studerekammer .... 7 - 2.
Søe Boen ... 7 Rd.
Korn-Tienden angivet af Enken og hendes Lagværge at være i dette Aar indkommen Hafre 120 td., Byg 6 1/2 td., Ostetiende  14 Rdlr. - hvoraf Hafren er taxeret for 3 ort 16 sk. = 119 Rd. 16 sk; Bygget for 1 Rd 1 ort - 9 Rdlr 12 Sk. Summen paa den gandske Tiende - 141 - 1 - 4 sk. - hvilken Tiende blev Enken overleveret der til hendes Husholdningsfornødenhed, der til Arbeidere og adskillige Smaaregningers Betaling.
Til senere Skiftesamling varsles at møde de nærmeste Frænder Hr. Hans Brejer Borch Capelan for Christiania Menighed, Mons. Claus Lund boende paa Molde, Mons. Christopher Lem boende paa Westad i Wedø kald og Mons. Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten, - Saa og en Mand i Fosen Monsr. Hans Pols Enkens Sødskenbarn. pg. 186 nævnes Sr. Claus Lund, Borger til Trondhjem og resid. paa Molde, Mons. Hans Puls. Indvaaner i Lillefosen.

Kilde: Collin

1738 27/11

Erich Andersen Bredal
Christopher Lem
Ludvig Lem
Elisabeth
Karen Helena Bredal

1738 27/11 Skifte paa Westad i Boe efter sal. Hr. Erich Andersen Bredal, hvortil var varslet at møde som nærmeste Frænde Mrs. Christopher Lem boende paa Westad i Veø Gjeld og Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten - den første blev formynder for Datteren Elisabeth; 2. for Datter Karen Helena Bredal.

Kilde: Collin

10/3 1739

Ane Boyesdatter Friis
Christopher Andersen Lem
Boye Friis

Ane Boyesdatter Friis (efter hende Skifte sluttet 10/3 1739) - var Christopher Andersen Lems 1. hustru). Hun havde Broderen Boye Friis.

Kilde: Collin

Veøy kirkebog 1743 21/3

Anders Halvorsen Vestre strand
Knud
Christopher Lem
Anna Lem

Veøy kirkebog 1743 21/3 døbt i Vedø Kirke Anders Halvorsen Vestre strand Barn Knud. Blandt Fadderne Christopher Lems kjæreste Anna Lem.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1747 25/4

Christopher Lem

Veø Kirkebog 1747 25/4 begraven i Vedø Kirkegaard afg. Christopher Lem 66 Aar gk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 461 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Anna Tønder
Ludvig Christopher Lem
Boja Carina
Anna Christence Lem
Ingeborg Munthe Lem
Elisabeth Margrethe Lem
Niels Lossius
Captein Skjelderup
Ludvig Lem
Jacob Andreas Eeg
Jacob Mortensen Schultz
Samuel Green
Reinholdt Skive
Consumptionsforvalter Krull
Elisabeth Maria Erichdttr. Bredahl
Fru Lossius

 

M.K.B. 1732
L.M.J.D.D. Faddergave 1722
J.W.M.S. 1714
E.P.H 1740
Guldsmedens Stempel L.B.
B.B.S.K.J. 1706
H.P.S.A.S.O.D.S V.
4.H.A.C.J. 1680.
J.M.S.K.J.D. V.
J.H.S.R: E.D.B.

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 461 : 1747 26/4 tilligemed tvende edsvorne Vurderingsmænd indfandt gj mig paa Gaarden Westad i Wold Oting for at registrere efter af. Christopher Andersen Lem mellom hans Kiæreste Anna Tønder og hans med forrige koneavlet og efterladte Børn: Ludvig Christopher Lem, Boja Carina, Anna Christence og Ingeborg Munthe Lem samt den afdøde Elisabeth Margrethe Lems Stervboe.
Auction i Boet hodltes den 25/5 og solgtes da: Gaarden Wæstad, skyldende 3 Voger med Bøxel og Herlighed og Bøcelraadighed over 1/2 Vog mere tilligemed underliggende 2de Husmands-Pladser, samt indmuret Bryggepande, 2de Bilægger Kakelovne, 1 stort Skab i Kjelderstuen, 1 Kværn med Hus og Saug med Redskab vurderet for 400 Rdlr. = solgtes til Hr.  Capitaine Niels Lossius for 560 Rdlr. - og skulde Stervboet  Stervboet bekoste Auktionsskjødet.
Registreret: 1 hvid Grahest 7 ~; solgt for 8-0-10; 1 Ulsblaekt Skiudt - 7 ~, solgt for 12 ~; 1 gulblast Skiudt - 5 ~, solgt for 7-3-4;; 1 brunt Hesteføl - 3 -~; solgt for 5-3-1; 1 ulsblakt Skiudt Føl - 3- ~; solgt for 4-2-2;
12 Kiør; 2 Kvier; 2 Oxer; 12 Gieder med og uden Kid; 1 stor Gra Brækre; 6 Sauer, 2 Lam;
2 Sølvskeer ins. M.K.B. 1732 - vegtig 6 Lod 3 1/2 qn. - 3-1-18; 1 Do. ins. L.M.J.D.D. Faddergave 1722 v, 2 L. 3 1/2 q.- 1-1-18; 1 do ins. J.W.M.S. 1714 v. 3 Lod 1 qt. -1-2-12; 2 do. ins. E.P.H 1740 v. 6t Lod 1 q.n - 3-9-12;; 1 Sølvske Guldsmedens Stempel L.B. v. 2 1/2 Lod - 1-1-0;
1 Sølvske med flatt Skaft uden Mærke med Løvværk paa Bladet v. 2 1/2 Lod 1/4 Qn. -1-1-6; 3 Sølvskeer ins. B.B.S.K.J. 1706 v. 7 Lod 2 1/2 qn. 3-3-6; 1 do ins. H.P.S.A.S.O.D.S V. 2 1/2 Lod - 1-1; 1 Sølv bæger ins. 4.H.A.C.J. 1680. v. 16 Lod 1 qt. - 8-0-12; ~
1 Bæger uden Mærke v. 0 Lod 1 1/2 qn. -4-2-18; 1 Smør Brikke J.M.S.K.J.D. V. 1Lod 3 1/2 qn - 3-3-18; - 2 Smaa Bollerforgyldt inden i gjort av Engelsk Croner v. 3 L. 1 qn. - 1-2-12; 1 Bolle med forgyldt Navn og Bredde v. 5 L. - 2-2-0; 1 do ins. J.H.S.R: E.D.B. 1689 v. 5 Lod 3 qn. - 2-3-12; - 1 liden SølvLaag Crus laaget vægt 4 Lod 3 q. - 2-1-12.
Skiftesamling 1747 4/9 hvor tilstede Enkens Lagværge "Captein Skjelderup; og Ludvig Lem som formyndert for Anna Christence Lem, og  Samuel Green paa sin Kone Boja Lems Vegne; mens Ludvig Lems formynder Jacob Andreas Eeg, som dertil var  varslet; var ikke mødt; ei heller Ingebor Lems formynder Jacob Mortensen Schultz, som var varslet, og befandtes videre Boet til Indtægt : 1 Vog fisk i Røe med Bøxel - 36 Rd.; paa denne Vog er buden af Capt. Skjelderup over vurderingen - 9 Rdlr. ~ hos Ole Sæth efter Obligation af 12/6 1736 - 90 Rd. ; fra Sr. Samuel Green efter Obligation af Dato 16/5 1746 - 80 Rd. 
- 1 Vog i Gaarden Næs med Bøxel og Herlighed udlagt paa sal Lem efter hans Fader for 75 Rdlr.
Hos Sr. Ludvig Lem tilgode Landskyld for 16 Aar - 20-2-16;
   Boets Midler 1315-2-12: Boets Gjeld 603-3-12; Til Deling 711-2-15; deraf Enken 355-3-0; Sønnen 118-2-10; hver Datter 59-1-5.
- Hr. Reinholdt Skive fordrede under Dato Jlen 10/? 1746 Consumption efter Forordning og Præstemanntallet for Aar 1745  - hannem selve Consumption 2- ;  hans Kjæreste - 2 -~; 2de Døttre 1. Termin - 2-~ 2-~; 3 Døttre 2. Termin - 3-~; Drenge Consumption og Folkeskat - 4-2-; og 1 Pige do - 2-0-16; Hestestald 1 Rdlr. - Westad Saug 2 Arbeidere - 1-1-8; tils. 18 Rdlr. 
- Consumptionsforvalter Krull fordrer efter Regning Trondhjem 14/4 1747 "1747 For 1. Termin Consumption og Folkeskat af ham selv og Kjæreste Consumption a 1 Rd. - 2.; 1 Datter do 1- ; for Samuel Green og Kjæreste - 2 Rd.; 2de Tjeneste Drenge Consumption og Folkeskat a 1 Rd. 12 sk.- 2-1-0; 2de Tjenestepiger Ditto a 1-0-8 - 2-0-16; 1 Hestestald - 2 Rdlr. ; Noch for Wæstad Soug af 2de Arbeidere Comsumption og Folkeskat a 1 ort 20 sk. - 3 ort 6; Heste Stald - 2 Rd; tils. 11-1-8;
- Under Dato Throndhjem 8/7 1747 fordrer Boy Tvedt i afgangnge Svoger Christopher Lems Stervboe 15 -2-0; - for Sukker, Svedsker, Mandler, Hvedemel, Fruentimmer Handsker.
- Samuel Green fordrede under Dato Molde 3/8 1747 i sin Svigerfaders Bo. 21-2-15.
Myndlingen Elisabeth Maria Erichdttr. Bredahl havde indestaaende Arv i Boet.
Sønnen Ludvig Christopher Lem havde i Boet indestaaende sin Mødrenearv 149 Rdlr.; findes in natura efter Skiftebrevet Jordegods for 124 Rdlr., 1 Sølvkonfektfad v. 6 3/4 Lod - 3 Rd-1-12; m.m.
Ingeborg Christophersdttr. havde i Boet indestaaend sin Mødrenearv 74-2-0; derav findes in natura Gaarden Eeg skylder ..... 40 Rd. - og udj Gaarden Vestad - 20 Rd. : Anne Christence 
kommer til Gode for 1 Pudesvahr - 0-2-12; Landskyld af Smaage - 1 Rdlr.; udj Vestad 20 Rdlr. heraf Rente udj 8 Aar saasom s.ede har været borte - 8 Rd. ; Boja Landskyld af Smaage 1 Rdlr.
Anne Christence udlagdes for det Tilkommende paa sin Mødrenearv hos sin Formynder Ludvig Lem som han kjøpte paa Auktionen for 22-2-8 og udj den Vog i Ness hos Ludvig Lem - 7-0-4;
Sønnen Ludvig Christophersen Lem udlagdes paa sin Arvepart "1 Vog i Gaarden Røe hvortil han er Odelsberettiget, som hans Formynder Sr. Eeg har antaget for det, som for den er buden - 45 Rd.: denne Vog i Røe var vurderet for 36 Rdlr. og blev for den buden over vurderingen af Hr. Capitain Skjelderup - 9 Rdlr.
Anne Christence udlagdes : udj Ness som hendes Formynder Ludvig Lem er skyldig for - 59-1-5.
I Boet fordrede Fru Lossius for 1 Adrien - 7 Rdlr.

Kilde Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 463 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Hans Jensen Netler

Romsdals Skifteprt. 7 p. 463 : 1747 26/4 Skifte paa Westad i Volsds Otting efter sal. Christopher Andersen Lem, hvis Bo havde tilgode hos Hans Jensen Netler for 2 Td. Æbler 7 Tdr. Honer a 12 sk. faaet i Novbr. 1746 - 3-1-12.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 464 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Samuel Green
Hans Løeg

Romsdal Skifteprt. 7 p. 464 : 1747 26/4 Skifte efter Christopher Andersen Lem på Vestnes, hvor hans Svigersøn Samuel Green  af Lem hafde faaet en anvisning for bekommet timmer til Msr. Hans Løeg paa Valderøy.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 467 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Elisabeth Maria Erichsdtr. Bredahl 
Madame Frantz Lunds

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 467 : 1747 26/4 Skifte paa Vestad i Volds Ott. efter Christopher Andersen Lem, hvor Myndlingen Elisabeth Maria Erichsdtr. Bredahl havde indestaaende hende tilstaaende Arv efter Madame Frantz Lunds ialt - 61 Rd.

Kilde: Collin

Skifteprt 7 p. 465 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Elisabeth Maria Erichsdatter Bredahl
Anders Borch Munthe
Madam Frantz Lunds

Skifteprt 7 p. 465 : 1747 26/4 Skifte paa Vestad i Volds Otting efter Christopher Andersen Lem. I dette Bo havde Myndlingen Elisabeth Maria Erichsdatter Bredahl indestaaende arv:
Fædrene arv: 1 Sølvkande og 1 par Pudesvar solgt ved Auktion 17/9 1741 bedrager naar Auktion Salarium er fradraget - 54 - 2 - 22. Renter heraf fra Romsdals Marked 1746 til Markeds Tid 1747. 2 - 3 - tilsammen 57 - 1 - 22.
Herforuden er udestaaende hos Hr. Anders Borch Munthe efter Obligation for den 4de Part udj Indre Harøen 6 Rdlr. hvorfore Intet findes af Hr. Borch at være betalt, men hos hannem er at søge.
Bemelte Myndling Elisabeth Bredahl er ogsaa tilfalden efter Madam Frantz Lunds i alt 61 Rdlr,
Rente deraf for et Aar til næstkommende Romsdal Market at betale. 3 Rdlr 5 sk. tilsammen 64 - - 5,

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 464 : 26/4 1747

Christopher Andersen Lem
Consumptionsforpagter Krull

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 464 : 26/4 1747 Skifte paa Westad i Volds Otting efter sal. Christopher Andersen Lem, hvor Consumptionsforpagter Krull  ved Regning af Trondhjem 14/4 1747 fordrer Consumption og Folkeskat for 1 Termin 1747.

Kilde: Collin

Romsdals Pantbog 3 p. 17 : 1747 25/5

Niels Lossius 
Christopher Anders. Lem

Romsdals Pantbog 3 p. 17 : 1747 25/5 kjøber Capitain Niels Lossius ved Auktion efter afd. Christopher Anders. Lems Bo Gaarden Westad for 560 Rdlr. i Vold Ott. for 560 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. : 1747 5/9

Elsebeth Margrethe Christophersdttr. Lem
Ludvig Lem
Boya Carine
Anna Christence Lem
Ingebor Lem
Christopher Lem
Ludvig Andersen Lem
Boy Friis

Romsdals Skifteprt. 7 p. : 1747 5/9 forsamlede paa Gaarden Westad for at registrere efter Elsebeth Margrethe Christophersdttr. Lem til Skifte mellem hendes Søskende: Ludvig Lem, Boya Carine, Anna Christence og Ingebor Lem.
Til Formynder for Ludvig Lem blev ansat Sr. Jacob Andreas Eeg, for Ingeborg Hr. Anders Borch Munthe og for Anna Christence Ludvig Andersen Lem.
Boet eiede Gaarden Overwiig som samme Tid ved Auktion blev solgt for - 22 Rdlr. ; 20 mrkl. i Smaage - 5 Rdlr.
- Tilfalden i Arv efter sin Fader Christopher Lem - 59-1-5;
- Tilkom hos Ludvig Lem som han er skyldig til Lems Stervboe - 8-2-15; og Landskyld hos Ludvig Lem for bemelte Vog Fisk - 20-2-16;
1748 27/4 Skiftet igjen foretaget og da ført til Indtægt "af det visse Udlæg efter hendes Morbroder Boy Friis tilkommer hende naar Lodsedlens Bekostning er fradraget - 22-1-4 - og udj det uvisse efter samme sin Morbroder - 4-2-7;
- Boets Midler 141-0-12; Gjeld oc Omkostn. 21-1-8: Igjen til Deling 119-3-4; deraf Broderen 47-3-7; hver Søster 23-3-19;
Broderen udlagdes i Smaage 8 mrkl. uden Bøxel - 2 - ~; hver Søster i samme - 4 mrkl.

Kilde: Collin