Iver

Andersen

Lem


Foreldre Anders Christophersen Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe
Romsdals Tingbog 3 p. 86 : 1703 22/10

Just Andersøn Sætnes
Christopher Lem
Niels Lem
Endre Ellings. Tockle
Anders Olsen Tocklehagen
Ludvig Lem
Iver Lem
Ole Olsen Sætnes
Just Lassesøn Rejten

 

Romsdals Tingbog 3 p. 86 : 1703 22/10 Ting for Romsdals Ott. hvor Just Andersøn Sætnes stevnet Christopher og Niels Lem for Overlast i hans Hus med hans Vinduers Indslagelse oc meere, hvorom hand sin skriftlige Stevneseddel indgaf, saa oc  udj samme stevnet Endre Ellings. Tockle oc Anders Olsen Tocklehagen, som Schaden har besigtiget, dessem forefindende at forklare. Iligemaade var stefnt Ludvig oc Iver Lem, som med sine Brødre var i Compagnie, da dette skede, endeligen var stefnet Ole Olsen Sætnes oc Just Lassesøn Rejten at vidne, hvis dennem her om er vitterligt, at de indstefnte møtte ingen ingen uden alene Lodvig Lem hvor fore, de indstefnte Vidnesbyrd, efter Citantens Paastand, aflagde deres Æd, at vidne hvis dennem var vitterligt, oc gjorde de begge deres Forklaring overenstemmende saaledes: at Christopher Lem kom til Jost Sætneses Gaard ridende med en dragen Kaarde i Haanden, oc reed ind i Mandens Stue oc hug hans  Bord oc Bielche, siden reed ud igjen oc søgte efter manden, men fick hannem icke fa; Iligemaade kom Niels Lem ridende og med en afbrøt Rive, indslog Jost Setneses Vinduer i Sengestuen, i Kaaven oc udj dauglig Stuen, tilsammen sex Støcker, oc derefter udfordrede de Manden med de Ord: "Kom ud din Hund oc din tiuf."; Iver Lem kom strax efter sin Broder Christopher ind i Stuen oc luchte Kovedøren op, oc icke videre Overlast beviste, Ludvig Lem kunde hverken Citanten eller Vidnerne nogen Overlast tilsige, de 2de Mænd nemlig Endre Ellings. Tockle og Ander Olsen Tocklehagen, som denne tilføiede Skade har besiktiget, forklarede saaledes at ucj overbemelte Huse var gandske indslagen - 6 Vinduer, allene i det ene Vindue, I Sengestuen, var tilbage nogle Ruder, saa og vister der i Bordet og Bielchene, hvorledis der udj var hugget eller slagit, -  Herimod Ludvig Lem under sin oc sin Broder Iver Lems Haand deres skriftlige Svar oc Paastand paa Alt forbemelte begjerede Jost Anderson, begjerede, beskrevn, til videre.-

Kilde: Collin

Molde Pantebog 1 p. 42 : Under Dato Grytten 3/9 1710

Iver Andersøn Lem
Kiel Stub
Ingebor Andersdtr. Lem
Anders Andersen Lem
Christopher Andersson Lem
Ludvig Andersson Lem

Molde Pantebog 1 p. 42 : Under Dato Grytten 3/9 1710 : Iver Andersøn Lem, værende paa Lister i Christiansand Stift kjendes og vitterliggjør at gj affri Villie og ret broderlig Affectation haver decretioneret og overdraget - "min kjære Svoger Hederlig og Vellærde Mand Hr. Kiel Stub Cominister til Gryttens Præstegjæld samt hans kjæreste min ælskelige Søster Ingebor Andersdtr. Lem en efter min sal. Moder arvelig tilfalden Jordepart udj Gaarden Røe, liggende i Sund Otting, neml. 1 Vog fiskes leje" etc. "Sammeledes og med ligedan Ret og Tilstand haver jeg Anders Andersen Lem ogsaa af broderlig Kjærlighed overgivet min Arvepart efter min sal. Moder udj ditto Gaard Røe, som er en halv Vog med Bøxel til bemelte min Svoger Hr. Kiel Stub og Søster Ingeborg Lem ligeledes at eie, raade og beholde". Til Bekræftelse under beggevores Haand og Segl og venlig ombeder vores Kjære Brødre Christopher og Ludvig Anderssønner Lem med os til vitterlighed at underskrive.
Publiseret paa den Gaard Jendem i Sund Otting. 28/1 1711.

Kilde: Collin

Molde Pantebog 2 p. 57 : Liater 7/9 1727

Iver Andersen Lem
Jacob Mortensen Schultz
Anders Lem
Morten Schultz

Molde Pantebog 2 p. 57 : Liater 7/9 1727 overdrager og afhænder Iver Andersen Lem  kgl. Majst. Sorenskriver ov Lister Lehn i Christiansan Stift fra mig, min Hustru og Arvinger til min æskelige Fætter Msr. Jacob Mortensen Schultz vohnhaftig paa Molde i Romsdalen 1 pd. fiskes leje i Gaarden Venaas i Grøtten Præstegjæld som mig efter min Fader forrige Proust og Pastor i Romsdalen sal. afg. Magr. Anders Lem med bøksel er tillagt - Da jeg denne liden Gaardpart med mere efter min fader ad - interim og efter mig gjorde Beretninger hafde antaget |: min tiltalle i andre Maader til andre ubehindret§ saasom gj ikke ved hvad vaagen kand naar mig engang Skiftebrevene efter mine foreldre kommer til ansiun hvilke gj hittil haver naat seet  Midlertid skal dog Morten Schultz for sig og sine af mig og mine arvinger være forvisset og følge velbr. Schultz.

Kilde: Collin