Karen

Ludvigsdatter

Lem


Foreldre Ludvig Andersen Lem og Maren Boyesdatter Friis
 
Romsdal Skifteprt. 8 p. 436 : 1754 24/5

Maren Boyesdatter Friis
Ludvig Lem
Ingeborg Helena Lem
Karen Lem
Capitain Lossius
Erik Torsteinsen
Erick Røring
Hr. Schanke
Anne Christence Christophersdttr. Lem
Anne BoyesDatter Friis 
Christopher Andersen Lem
Elisabeth Margrethe Christophersdatter Lem
Boy Friis

 

B.P.S  og M.M.D 1663
G(?).L.M.F

Romsdal Skifteprt. 8 p. 436 : 1754 24/5 Registrering paa Gaarden Næss i Romsdals Otting efter afgagne Madame Maren Boyesdatter Friis til paafølgende  imellem hendes Mand Sr. Ludvig Lem og deres sammenavlede 2de Barn, som ere:
1/ Madame Ingeborg Helena Lem
2/ Jomfrue Karen Lem, formynder for hende blev beskikket velædle og velbyrdige Capitain Lossius.
Registreret 1 Sølvkande inskr. med Bogstaverne  B.P.S  og M.M.D samt Aarstal 1663 v. 92 Lod - 46 Rd.; 1 Sølvskaal v. 65 Lod 2 1/2 qn. - 32-3-6; 1 liden Sølvthe-potte med Fad v 14 Lod - 7 Rd. ; 1 aflang Sukkerfad v. 7 Lod - 3-2-0; 1 rundt do. v. 8 Lod 3 1/2 Qn. - 4-1-18; 1 Sølvtomling v 5 1/2 Lod - 2-3-0; 6 Sølvskeer ins. med Bogstaver G(?).L.M.F. i Træk vægtig 16 Lod 1 qn. - 8-0-12; 4 do. v. 11 Lod - 5-2-0; 1 Sølv Laaget Krus - 3-0-0:
- 3 Studer, 9 kjør, 1 Oxe.
Jordegods: 1 Wog fiskesleie med Bøxel og Herlighed i Gaarden Bøe i Wolds Otting - som beboes af Hans Ingebrigtsen .......50 Rd.
1 pd. fiskeleie med Bøxel og Herlighed udj bemelte Gaard Bøe, som med Bøxelrettighed over 2 1/" pd. mere bruges ag Erik Torsteinsen ........40 Rd.
Gaarden Ness i Romsdal Otting skyldende 4 Wogr fiskes Leye med Bøksel og Herlighed for 200 Rd.
Stervboets Formue taxeret til 639-1-1. - Den paafølgende 27 Mai blev foranførte Stervboets Effekter og eiendele au- ktionerede og udbragtes efter Fradrag af Auktionomkostningerne til 1192-3-1:
Gjeld: Hr. Erick Røring fordrer efter Pante Obligation af 26/3 1745, publiseret 26/7 1745 hvorudj 4 Woger udj Næss med øvrige rørlige og faste Eiendele med første Prioritet var pantsat for den Summa 160 Rd. - og efter Panteobligation af 10/1, hvorudj 2 Voger udi Mandals Nedre Bøe er Pantsat den Summa - 60 Rd. Denne Obligation er publiseret 4/7 1747. Paa disse 2de Obligationer resterer Renter fra 10/1 og 26/3 1747, der efter deen af Hr. Røring meddelte Kvittanse paa de originale indfriede Panteobligationer beløber til - 83-3-6;
Velærverdige Hr. Schanke fordrer Tiende af Gaarden Ness for Ao 1750, 1751, 1752, og 1753 - 6-3-15;
- Boet bliver pligtig "at udrede Jomfru Anne Christence Christophersdttr. Lems Arveparter som Sr. Ludvig Lem har været formynder for, hvilken Arv udj efterfølgende er bestaaende: Efter Skiftebrev efter Jomfru Lems Moder afg. Anne BoyesDatter Friis af 10/3 1739 kommer hun udj Arv udj alt den Summa - 74-2-0; af samme Udlæg er endnu udj Behold 2 Bismerpund 12 mrkl. fiskes leje med Bøxel udj Gaarden Brelie i Romsdals Otting, spm endnu er usolgt, og efter Skiftebrevet Udviser Myndlingen udlagt for - 30 Rd.; noch udj Behold Myndlingens udlagde 20 mrkl. fiskes leye uden Bøxel i Gaarden Smaage i Sund Otting, der efter hendes afg. Moders Skiftebrev er taxeret for 5 Rd. videre udlagt endel in natura, hvoriblandt 1 Sølvsmør Brække v. 5 1/2 Lod 1/2 qn. for 2-3-6; fragar 47-3-6; "Rester paa hendes Mødrenearv, som dette Stervboe komer at betale - 26-2-18;
Efter Myndlingens afg. Fader Christopher Andersen Lems Skiftebrev af 26/4 1747 kommer bemelte Myndling tilgode hendes hele Arvepart 59-1-5; (deraf var :"Da hende udj Vestad paa hendes afg. Moders Skifte var udlagt den Capital 20 Rd., som hendes Fader, medens han levede, havde i Besiddelse, er hende paa hendes Faders Skifte bleven udlagt Renter for samme Summa udj 8 Aar med 8 Rd.) : Efter Myndlingens afg. Søster Elisabeth Margrethe Christophersdatter Lems Skiftebrev af Dato 5/9 1747 er hende tilkommen i Arv 23-3-?; deraf tilkom hun af det uvisse efter sin morbroder Boy Friis 0-3-5; og udj Behold af Udlegget er 4 mrkl. i Smaage 1 - ~; : Myndlingens ganske Arvekapital 16-1-5; af denne Capital bliver at beregne hende Renter i 8 Aar, der utgjør den Summa aarlig (a 5%) er 46-2-0; og noch har formynderen oppebaaret Landskyld af Brelien i 14 Aar a 1-0-16; er 16-1-8;
Myndlingens Capital med Renter bedrager sig til 179-0-13; hvoraf hun havde faaet af formynderen 10-1-6; Igjen 168-3-7;
Boets Gjeld - 556-3-0; og Omkostn. 18-1-5; tilsam. 575-0-5; i Behold 617-2-20. Enkemandens Lod 308-3-10; enhver Søster 154-1-17;
Hvorefter saavel for Skifteomkostningerne som for Stervboets samtlige Creditorer og dets Arvinger gjort fuldkommen Udlæg i Stervboets indkasserede Auktionspenge.

Kilde: Collin

1761 4/3

Karen Lem
Prosten Røring
Christen

1761 4/3 i Wedø Kirke Demselle Karen Lem fadder til Prosten Rørings Søn Christen.

Kilde: Collin