Ludvig

Andersen

Lem

Født ca. 1681
Foreldre Anders Christophersen Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe

Gift med Maren Boyesdatter Friis
a. Ingeborg Helena
b. Karen

 

Romsdals Tingbog 3 p. 86 : 1703 22/10

Just Andersøn Sætnes
Christopher Lem
Niels Lem
Endre Ellings. Tockle
Anders Olsen Tocklehagen
Ludvig Lem
Iver Lem
Ole Olsen Sætnes
Just Lassesøn Rejten

 

Romsdals Tingbog 3 p. 86 : 1703 22/10 Ting for Romsdals Ott. hvor Just Andersøn Sætnes stevnet Christopher og Niels Lem for Overlast i hans Hus med hans Vinduers Indslagelse oc meere, hvorom hand sin skriftlige Stevneseddel indgaf, saa oc  udj samme stevnet Endre Ellings. Tockle oc Anders Olsen Tocklehagen, som Schaden har besigtiget, dessem forefindende at forklare. Iligemaade var stefnt Ludvig oc Iver Lem, som med sine Brødre var i Compagnie, da dette skede, endeligen var stefnet Ole Olsen Sætnes oc Just Lassesøn Rejten at vidne, hvis dennem her om er vitterligt, at de indstefnte møtte ingen ingen uden alene Lodvig Lem hvor fore, de indstefnte Vidnesbyrd, efter Citantens Paastand, aflagde deres Æd, at vidne hvis dennem var vitterligt, oc gjorde de begge deres Forklaring overenstemmende saaledes: at Christopher Lem kom til Jost Sætneses Gaard ridende med en dragen Kaarde i Haanden, oc reed ind i Mandens Stue oc hug hans  Bord oc Bielche, siden reed ud igjen oc søgte efter manden, men fick hannem icke fa; Iligemaade kom Niels Lem ridende og med en afbrøt Rive, indslog Jost Setneses Vinduer i Sengestuen, i Kaaven oc udj dauglig Stuen, tilsammen sex Støcker, oc derefter udfordrede de Manden med de Ord: "Kom ud din Hund oc din tiuf."; Iver Lem kom strax efter sin Broder Christopher ind i Stuen oc luchte Kovedøren op, oc icke videre Overlast beviste, Ludvig Lem kunde hverken Citanten eller Vidnerne nogen Overlast tilsige, de 2de Mænd nemlig Endre Ellings. Tockle og Ander Olsen Tocklehagen, som denne tilføiede Skade har besiktiget, forklarede saaledes at ucj overbemelte Huse var gandske indslagen - 6 Vinduer, allene i det ene Vindue, I Sengestuen, var tilbage nogle Ruder, saa og vister der i Bordet og Bielchene, hvorledis der udj var hugget eller slagit, -  Herimod Ludvig Lem under sin oc sin Broder Iver Lems Haand deres skriftlige Svar oc Paastand paa Alt forbemelte begjerede Jost Anderson, begjerede, beskrevn, til videre.-

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 191 : 1705 2/4

Iver Larsson
Anders Lem
Inger Iversdttr.
Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 4 p. 191 : 1705 2/4 Skifte paa Harøen efter sal. Iver Larsson forrige Bundelensmand, hvor overværende paa Magr. Anders Lems Vegne som Formynder for Dattreren Inger Iversdttr. sig haver paataget hans Søn Ludvig Lem.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 153 : 1709

Jørgen Andersen
Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 5 p. 153 : 1709 Skifte paa Eyde i Reven Otting efter sal. Jørgen Andersen, hvortil Mr. Ludvig Lem var skyldig - 10 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Pantebog 1 p. 42 : Under Dato Grytten 3/9 1710

Iver Andersøn Lem
Kiel Stub
Ingebor Andersdtr. Lem
Anders Andersen Lem
Christopher Andersson Lem
Ludvig Andersson Lem

Molde Pantebog 1 p. 42 : Under Dato Grytten 3/9 1710 : Iver Andersøn Lem, værende paa Lister i Christiansand Stift kjendes og vitterliggjør at gj affri Villie og ret broderlig Affectation haver decretioneret og overdraget - "min kjære Svoger Hederlig og Vellærde Mand Hr. Kiel Stub Cominister til Gryttens Præstegjæld samt hans kjæreste min ælskelige Søster Ingebor Andersdtr. Lem en efter min sal. Moder arvelig tilfalden Jordepart udj Gaarden Røe, liggende i Sund Otting, neml. 1 Vog fiskes leje" etc. "Sammeledes og med ligedan Ret og Tilstand haver jeg Anders Andersen Lem ogsaa af broderlig Kjærlighed overgivet min Arvepart efter min sal. Moder udj ditto Gaard Røe, som er en halv Vog med Bøxel til bemelte min Svoger Hr. Kiel Stub og Søster Ingeborg Lem ligeledes at eie, raade og beholde". Til Bekræftelse under beggevores Haand og Segl og venlig ombeder vores Kjære Brødre Christopher og Ludvig Anderssønner Lem med os til vitterlighed at underskrive.
Publiseret paa den Gaard Jendem i Sund Otting. 28/1 1711.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 77 : Actum Næss 13/12 1712

Kjeld Hansen Stub
Ludvig Lem

Romsdals Pantebog 1 p. 77 : Actum Næss 13/12 1712 sælger Kjeld Hansen Stub. Medtjener til Grytten Kald til sin Svoger Sr. Ludvig Lem en hans Kjæreste tilfalden odelsgaard Røe skyld 2 vog i Sund Otting,

¨Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p.  138 :  Actum Næss 16/7 1717

Ludvig Andersen Lem
Joen Jacobsen Remmem

Romsdals Pantebog 1 p.  138 :  Actum Næss 16/7 1717 har Ludvig Andersen Lem skjødet til velagte Dannemand Joen Jacobsen Remmem en min arvelig tilfalden Odelsjord kaldet Remmen i Romsdal Ott.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 53 : 1719 19/4

Lodvig Lemb

Romsdals Skifteprt. 6 p. 53 : 1719 19/4 Skifte paa Soggerej i Romsdals Otting hvor Lodvig Lemb fordrer - 1 ort 6 sk. 

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 283 : 1723 8/9

Anders Olsen Volden
Christopher Lem
Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 6 p. 283 : 1723 8/9 Skifte efter Anders Olsen Volden hvor Christopher Lem og Ludvig Lem hver skylder 10 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 330 : 1724 29/10

Anders Saagge Megaard 
Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 6 p. 330 : 1724 29/10 Skifte efter Anders Saagge Megaard hvor Ludvig Lem fordrer - 24 Rdlr.

Cilde: Collin

Veø Kirkebog 1726 - Tisdag 19/2

Hr. Leganger
Andrea Heiberg
Chistopher
Hille Margretha
Ludvig Lem
Hans Engelhard
Olle Sogge

Veø Kirkebog 1726 - Tisdag 19/2 døbt (af Hr. Leganger) i Grytten Kirke Hr. Andrea Heibergs Søn Chistopher. tils. min Hustru, Hille Margretha, Ludvig Lem, Hans Engelhard, Olle Sogge.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p.446 : 1727 12/6

Ludvig Lem

Romsdal Skifteprt. 6 p.446 : 1727 12/6  Skifte i Romsdal Otting hvor Ludvig Lem fordrer - 6-2-0.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 505 : 1729 27/5

Ludvig Lem

Romsdal Skifteprt. 6 p. 505 : 1729 27/5 Skifte i Ræven Otting hvor Sr. Ludvig Lem fordrer 30 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11

Eich Pedersen Leganger
Jacob Lund
Ouden Heiberg
Erich Andersen Bredahl
Hans Ehm
Hans Brejer Borch
Claus Lund
Christopher Lem
Ludvig Lem
Hans Puls

A. E. A. S. B. E. H. D. P  Ao 1728
A.B.K.J.A 1685
J.H.L. M. C(?)D. M. B
F.L.M.B
J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718
C.L. Ao 1723
H.J.P.C.D.R 1701
 H.P.E.R. 1701
H.P.A.H.S.P. H.E.B.D.L.H.D.P

Westad
Yttre Harøen
Indre Harøen 

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11 var Eich Pedersen Leganger Prost og Sogneprest til Vedø, Jacob Lund Sogneprest til Agerø og Ouden Heiberg Sogneprest til Grytten forsamlede paa Gaarden Westad i Agerø Prestegjeld for at registrere og vurdere efter forhenværende Pastor til Boe Menigheder Sal. Hr. Erich Andersen Bredahl udj Overvær af Enkens Lagværge Msr. Hans Ehm.
Registreret Sølv : 1 kande inskr. A. E. A. S. B. E. H. D. P. Ao 1728 med forgylt Penge i Laaget vejr 103 1/2 Lod 2 ort 4sk - 56 - 6. 1 do. Ao 1734 v. 103 L 2 qv. a 2 ort 4 sk - 56 - 6; 1 do 1735 v. 103 Lod a 2 ort 4 sk. 55 - 3 - 4 sk.; 1 do Ao. 1737 v. 103 Lod a 2 ort 4; 1 do. Ao 1738 v. 101 Lod a 2 ort 4 sk. - 54 - 2 - 20 sk.; 1 dreven Sølvskaal insk. A.B.K.J.A 1685 v. 22 Lod a 2 ort; - 11 - ; 2 Sølvskee. insk. J.H.L-M.C(?)D.M.B v 7 Lod a 2 ort. - 2 - 2 - 12 sk.; 2 Sølvskee ins. F.L.M.B v 7 Lod - 3 - 2; 1 do insk. J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718 v. 3 Lod a 2 ort - 1 - 2; 1 do insk. C.L. Ao 1723 v. 2 1/2 Lod a 2 ort - 1 - 1 -; 2 Smaa Theskeer v. 1 Lod a 2 ort 2 sk; Tilsammen Sølv for 305 Rd.
Tin merket: H.J.P.C.D.R 1701; H.P.E.R. 1701; H.P.A.H.S.P.; H.E.B.D.L.H.D.P
10 Kiør; 3 Quier: 1 graoxem 6 Kalver, 9 Souver, 4 Lam, 4 Gieder, 3 Hester.
Jordegods: Westad 3 voger fisk .... 150 Rd; Yttre Harøen 1 vog Fisk uden Bøxel, Indre Harøen 2 Bp 12 mrkl. med Bøxel over 4 pd. 12 mrkl., 90 Rd. (disse to eiendommene blev senere omberegnet, Yttre Harøen til 18 Rd og Indre Harøen til 20 Rdlr.)
Husene paa Westad med 3 Jernovner ... 100 Rdlr.; Præstens Studerekammer .... 7 - 2.
Søe Boen ... 7 Rd.
Korn-Tienden angivet af Enken og hendes Lagværge at være i dette Aar indkommen Hafre 120 td., Byg 6 1/2 td., Ostetiende  14 Rdlr. - hvoraf Hafren er taxeret for 3 ort 16 sk. = 119 Rd. 16 sk; Bygget for 1 Rd 1 ort - 9 Rdlr 12 Sk. Summen paa den gandske Tiende - 141 - 1 - 4 sk. - hvilken Tiende blev Enken overleveret der til hendes Husholdningsfornødenhed, der til Arbeidere og adskillige Smaaregningers Betaling.
Til senere Skiftesamling varsles at møde de nærmeste Frænder Hr. Hans Brejer Borch Capelan for Christiania Menighed, Mons. Claus Lund boende paa Molde, Mons. Christopher Lem boende paa Westad i Wedø kald og Mons. Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten, - Saa og en Mand i Fosen Monsr. Hans Pols Enkens Sødskenbarn. pg. 186 nævnes Sr. Claus Lund, Borger til Trondhjem og resid. paa Molde, Mons. Hans Puls. Indvaaner i Lillefosen.

Kilde: Collin

1738 27/11

Erich Andersen Bredal
Christopher Lem
Ludvig Lem
Elisabeth
Karen Helena Bredal

1738 27/11 Skifte paa Westad i Boe efter sal. Hr. Erich Andersen Bredal, hvortil var varslet at møde som nærmeste Frænde Mrs. Christopher Lem boende paa Westad i Veø Gjeld og Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten - den første blev formynder for Datteren Elisabeth; 2. for Datter Karen Helena Bredal.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 120 : Nes 31/12 1738

Ludvig Andersen Lem
Amund Endresen Skiri

Romsdal Pantebog 2 p. 120 : Nes 31/12 1738 sælger Ludvig Andersen Lem fra sig og Arvinger til Amund Endresen Skiri sin Odelsgaard Remmen i Romsdal Otting skylder 1 vog fisk leje med Bøxel og Herlighed for 90 Rdlr.

Kilde Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 151 : Molde 17/12 1740

Anne Margrethe Munthe
Tolder Myhre
Ludvig Lem
Endre Olsen

Romsdals Pantebog 2 p. 151 : Molde 17/12 1740 sælger Anne Margrethe Munthe sal. Tolder Myhres til Sr. Ludvig Lem sin Odelsrett i den Gaard Hatlen som Endre Olsen nu beboer og skylder med Bøxel 1 vog 1/2 pd. fiskes leje i Romsdal Otting.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p.  52 : 1741 21/2

Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 7 p.  52 : 1741 21/2 Skifte i Romsdals Otting hvor Ludvig Lem fordrer for Korn - 5 Rd.;

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 127 : 1742 21/5

Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 7 p. 127 : 1742 21/5 Skifte paa Wichene (i Vaagø Otting) hvor Ludvig Lem skyldte 8-1-0;

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 178 : 1742 21/6

Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 7 p. 178 : 1742 21/6 Skifte i Romsdals Otting hvor Ludvig Lem fordrer 5 Rd.; 1743 16/5 Skifte Skorgen i Romsdals Otting hvor Ludvig Lem fordrer 8 Rd.; 1744 30/4 Skifte paa Unhjem i Romsdals Ott. hvor Ludvig Lem skylder 2 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 179 : Ness 3/7 1743

Ludvig Andersen Lem
Sjur Ellingsen Devold 
Erich Røring

Romsdals Pantebog 2 p. 179 : Ness 3/7 1743 selger Ludvig Andersen Lem Gaarden Indre Skorgen 1 pd 12 mrk.; Gaardepart i Hatlen 1 pd. 12 mrkl.; Næss 11/7 1742 pantsætter Sjur Ellingsen Devold til Ludvig Lem for laante 67 Rd. : 5 Markedsboder: Næss 26/3 1745 pantsætter Ludvig Andersen Lem til Prost Erich Røring sin paaboende Gaard Næss ........

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. : 1747 5/9

Elsebeth Margrethe Christophersdttr. Lem
Ludvig Lem
Boya Carine
Anna Christence Lem
Ingebor Lem
Christopher Lem
Ludvig Andersen Lem
Boy Friis

Romsdals Skifteprt. 7 p. : 1747 5/9 forsamlede paa Gaarden Westad for at registrere efter Elsebeth Margrethe Christophersdttr. Lem til Skifte mellem hendes Søskende: Ludvig Lem, Boya Carine, Anna Christence og Ingebor Lem.
Til Formynder for Ludvig Lem blev ansat Sr. Jacob Andreas Eeg, for Ingeborg Hr. Anders Borch Munthe og for Anna Christence Ludvig Andersen Lem.
Boet eiede Gaarden Overwiig som samme Tid ved Auktion blev solgt for - 22 Rdlr. ; 20 mrkl. i Smaage - 5 Rdlr.
- Tilfalden i Arv efter sin Fader Christopher Lem - 59-1-5;
- Tilkom hos Ludvig Lem som han er skyldig til Lems Stervboe - 8-2-15; og Landskyld hos Ludvig Lem for bemelte Vog Fisk - 20-2-16;
1748 27/4 Skiftet igjen foretaget og da ført til Indtægt "af det visse Udlæg efter hendes Morbroder Boy Friis tilkommer hende naar Lodsedlens Bekostning er fradraget - 22-1-4 - og udj det uvisse efter samme sin Morbroder - 4-2-7;
- Boets Midler 141-0-12; Gjeld oc Omkostn. 21-1-8: Igjen til Deling 119-3-4; deraf Broderen 47-3-7; hver Søster 23-3-19;
Broderen udlagdes i Smaage 8 mrkl. uden Bøxel - 2 - ~; hver Søster i samme - 4 mrkl.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 485 : 1747 13/11

Ludvig Lem
Maren Lem

Romsdal Skifteprt. 7 p. 485 : 1747 13/11 Skifte paa Skielbostad i Vold Otting hvor Ludvig Lem skyldte 0-2-18; Maren Lem - 3 ort.

Kilde: Collin 

Molde Skifteprt. I p. 130 : 1752 20/11

J. M. Schultz
Ludvig Lem

Molde Skifteprt. I p. 130 : 1752 20/11 Auktion paa Molde i sal. J. M. Schultzes Bo, hvor Ludvig Lem kjøber.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 103 : 1753 8/1

Ludvig Lem

Romsdal Skifteprt. 8 p. 103 : 1753 8/1 Skifte i Vold Otting hvor Ludvig Lem fordrer 4-2-0; 1753 15/8 Skifte i Bo Fiskevær hvor Ludvig Lem (Leth?) fordrer 1-1-0; p. 518 1757 3/6 Skifte i Vaagø Otting hvor Sr. Ludvig Lem fordrer 3 ort; p. 711 : 1768 12/2 Skifte i Boe Fiskevær hvor Ludvig Lem fordrer - 1 ort.; 

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 436 : 1754 24/5

Maren Boyesdatter Friis
Ludvig Lem
Ingeborg Helena Lem
Karen Lem
Capitain Lossius
Erik Torsteinsen
Erick Røring
Hr. Schanke
Anne Christence Christophersdttr. Lem
Anne BoyesDatter Friis 
Christopher Andersen Lem
Elisabeth Margrethe Christophersdatter Lem
Boy Friis

 

B.P.S  og M.M.D 1663
G(?).L.M.F

Romsdal Skifteprt. 8 p. 436 : 1754 24/5 Registrering paa Gaarden Næss i Romsdals Otting efter afgagne Madame Maren Boyesdatter Friis til paafølgende  imellem hendes Mand Sr. Ludvig Lem og deres sammenavlede 2de Barn, som ere:
1/ Madame Ingeborg Helena Lem
2/ Jomfrue Karen Lem, formynder for hende blev beskikket velædle og velbyrdige Capitain Lossius.
Registreret 1 Sølvkande inskr. med Bogstaverne  B.P.S  og M.M.D samt Aarstal 1663 v. 92 Lod - 46 Rd.; 1 Sølvskaal v. 65 Lod 2 1/2 qn. - 32-3-6; 1 liden Sølvthe-potte med Fad v 14 Lod - 7 Rd. ; 1 aflang Sukkerfad v. 7 Lod - 3-2-0; 1 rundt do. v. 8 Lod 3 1/2 Qn. - 4-1-18; 1 Sølvtomling v 5 1/2 Lod - 2-3-0; 6 Sølvskeer ins. med Bogstaver G(?).L.M.F. i Træk vægtig 16 Lod 1 qn. - 8-0-12; 4 do. v. 11 Lod - 5-2-0; 1 Sølv Laaget Krus - 3-0-0:
- 3 Studer, 9 kjør, 1 Oxe.
Jordegods: 1 Wog fiskesleie med Bøxel og Herlighed i Gaarden Bøe i Wolds Otting - som beboes af Hans Ingebrigtsen .......50 Rd.
1 pd. fiskeleie med Bøxel og Herlighed udj bemelte Gaard Bøe, som med Bøxelrettighed over 2 1/" pd. mere bruges ag Erik Torsteinsen ........40 Rd.
Gaarden Ness i Romsdal Otting skyldende 4 Wogr fiskes Leye med Bøksel og Herlighed for 200 Rd.
Stervboets Formue taxeret til 639-1-1. - Den paafølgende 27 Mai blev foranførte Stervboets Effekter og eiendele au- ktionerede og udbragtes efter Fradrag af Auktionomkostningerne til 1192-3-1:
Gjeld: Hr. Erick Røring fordrer efter Pante Obligation af 26/3 1745, publiseret 26/7 1745 hvorudj 4 Woger udj Næss med øvrige rørlige og faste Eiendele med første Prioritet var pantsat for den Summa 160 Rd. - og efter Panteobligation af 10/1, hvorudj 2 Voger udi Mandals Nedre Bøe er Pantsat den Summa - 60 Rd. Denne Obligation er publiseret 4/7 1747. Paa disse 2de Obligationer resterer Renter fra 10/1 og 26/3 1747, der efter deen af Hr. Røring meddelte Kvittanse paa de originale indfriede Panteobligationer beløber til - 83-3-6;
Velærverdige Hr. Schanke fordrer Tiende af Gaarden Ness for Ao 1750, 1751, 1752, og 1753 - 6-3-15;
- Boet bliver pligtig "at udrede Jomfru Anne Christence Christophersdttr. Lems Arveparter som Sr. Ludvig Lem har været formynder for, hvilken Arv udj efterfølgende er bestaaende: Efter Skiftebrev efter Jomfru Lems Moder afg. Anne BoyesDatter Friis af 10/3 1739 kommer hun udj Arv udj alt den Summa - 74-2-0; af samme Udlæg er endnu udj Behold 2 Bismerpund 12 mrkl. fiskes leje med Bøxel udj Gaarden Brelie i Romsdals Otting, spm endnu er usolgt, og efter Skiftebrevet Udviser Myndlingen udlagt for - 30 Rd.; noch udj Behold Myndlingens udlagde 20 mrkl. fiskes leye uden Bøxel i Gaarden Smaage i Sund Otting, der efter hendes afg. Moders Skiftebrev er taxeret for 5 Rd. videre udlagt endel in natura, hvoriblandt 1 Sølvsmør Brække v. 5 1/2 Lod 1/2 qn. for 2-3-6; fragar 47-3-6; "Rester paa hendes Mødrenearv, som dette Stervboe komer at betale - 26-2-18;
Efter Myndlingens afg. Fader Christopher Andersen Lems Skiftebrev af 26/4 1747 kommer bemelte Myndling tilgode hendes hele Arvepart 59-1-5; (deraf var :"Da hende udj Vestad paa hendes afg. Moders Skifte var udlagt den Capital 20 Rd., som hendes Fader, medens han levede, havde i Besiddelse, er hende paa hendes Faders Skifte bleven udlagt Renter for samme Summa udj 8 Aar med 8 Rd.) : Efter Myndlingens afg. Søster Elisabeth Margrethe Christophersdatter Lems Skiftebrev af Dato 5/9 1747 er hende tilkommen i Arv 23-3-?; deraf tilkom hun af det uvisse efter sin morbroder Boy Friis 0-3-5; og udj Behold af Udlegget er 4 mrkl. i Smaage 1 - ~; : Myndlingens ganske Arvekapital 16-1-5; af denne Capital bliver at beregne hende Renter i 8 Aar, der utgjør den Summa aarlig (a 5%) er 46-2-0; og noch har formynderen oppebaaret Landskyld af Brelien i 14 Aar a 1-0-16; er 16-1-8;
Myndlingens Capital med Renter bedrager sig til 179-0-13; hvoraf hun havde faaet af formynderen 10-1-6; Igjen 168-3-7;
Boets Gjeld - 556-3-0; og Omkostn. 18-1-5; tilsam. 575-0-5; i Behold 617-2-20. Enkemandens Lod 308-3-10; enhver Søster 154-1-17;
Hvorefter saavel for Skifteomkostningerne som for Stervboets samtlige Creditorer og dets Arvinger gjort fuldkommen Udlæg i Stervboets indkasserede Auktionspenge.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 438 : 1755 2/4

Christopher Lossius
Ludvig Lems Hustru
Sr. Lems

Romsdals Skifteprt. 8 p. 438 : 1755 2/4 Skiftesamling i Ludvig Lems Hustru's Bo paa Ness i Romsdals Otting hvor Hr. Capitain Christopher Lossius udj Hævne fordrer for det han paa Sr. Lems Vegne udj Aaret 1750 paa Auktionen paa Gjermenes kjøbte der -5-2-0;

Kilde: Collin

1759 28/3

Anders Olsen
Ludvig Lem

1759 28/3 Skiftesaml. i Sr. Anders Olsens Bo paa Molde hvor Monsr. Ludvig Lem paa Næss skyldte 1-2-0.

Kilde: Collin