Ludvig

Munthe

Lem

Født
Foreldre Christopher Andersen Lem og Anna Boyesdatter Friis 

Gift 1. gang med Andrea Ludovica Lund
a. Jacob Lund
b.
Christopher Johan
c. Hans Friis

d. Ludvig Lund
e.
Andrea f. 1765, Molde

Gift 2. gang 21.09.1770 med Magdalena Kirstine Mortensdatter Lyng
f.  Andreas (uvisst hvilket ekteskap)
g.
Ludvig Andreas

Skifte 11.02.1792

Kjøbmand paa Molde. Skal ha hatt 2 barn med Magdalene Lyng, begge død i sin barndom. Kilde: Erlandsen: 
Geistligheden i Tromsø Stift s. 134.(Dette må være feil! Barn ser ut til å finnes i folketellingen for 1801)

Malene Krirstine Lyng
Andreas Eriksen Bredal
Thomas Hammond
Ludvig Munthe Lem
Ingeborg Lyng
Malene Kristine Lyng gift 1/ med Andreas Eriksen Bredal - efter ham Skifte paa Molde 1770 10/1. Thomas Hammond paa Søndmør kalder Bredal for Svoger.
2/ med Ludvig Munthe Lem. 
Skifte efter hende begynte 1779 16/6.
-Samme Hammond kalder ogsaa Ludvig Munte Lem Svoger. Hammond var gift med Ingeborg Lyng.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 461 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Anna Tønder
Ludvig Christopher Lem
Boja Carina
Anna Christence Lem
Ingeborg Munthe Lem
Elisabeth Margrethe Lem
Niels Lossius
Captein Skjelderup
Ludvig Lem
Jacob Andreas Eeg
Jacob Mortensen Schultz
Samuel Green
Reinholdt Skive
Consumptionsforvalter Krull
Elisabeth Maria Erichdttr. Bredahl
Fru Lossius

 

M.K.B. 1732
L.M.J.D.D. Faddergave 1722
J.W.M.S. 1714
E.P.H 1740
Guldsmedens Stempel L.B.
B.B.S.K.J. 1706
H.P.S.A.S.O.D.S V.
4.H.A.C.J. 1680.
J.M.S.K.J.D. V.
J.H.S.R: E.D.B.

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 461 : 1747 26/4 tilligemed tvende edsvorne Vurderingsmænd indfandt gj mig paa Gaarden Westad i Wold Oting for at registrere efter af. Christopher Andersen Lem mellom hans Kiæreste Anna Tønder og hans med forrige koneavlet og efterladte Børn: Ludvig Christopher Lem, Boja Carina, Anna Christence og Ingeborg Munthe Lem samt den afdøde Elisabeth Margrethe Lems Stervboe.
Auction i Boet hodltes den 25/5 og solgtes da: Gaarden Wæstad, skyldende 3 Voger med Bøxel og Herlighed og Bøcelraadighed over 1/2 Vog mere tilligemed underliggende 2de Husmands-Pladser, samt indmuret Bryggepande, 2de Bilægger Kakelovne, 1 stort Skab i Kjelderstuen, 1 Kværn med Hus og Saug med Redskab vurderet for 400 Rdlr. = solgtes til Hr.  Capitaine Niels Lossius for 560 Rdlr. - og skulde Stervboet  Stervboet bekoste Auktionsskjødet.
Registreret: 1 hvid Grahest 7 ~; solgt for 8-0-10; 1 Ulsblaekt Skiudt - 7 ~, solgt for 12 ~; 1 gulblast Skiudt - 5 ~, solgt for 7-3-4;; 1 brunt Hesteføl - 3 -~; solgt for 5-3-1; 1 ulsblakt Skiudt Føl - 3- ~; solgt for 4-2-2;
12 Kiør; 2 Kvier; 2 Oxer; 12 Gieder med og uden Kid; 1 stor Gra Brækre; 6 Sauer, 2 Lam;
2 Sølvskeer ins. M.K.B. 1732 - vegtig 6 Lod 3 1/2 qn. - 3-1-18; 1 Do. ins. L.M.J.D.D. Faddergave 1722 v, 2 L. 3 1/2 q.- 1-1-18; 1 do ins. J.W.M.S. 1714 v. 3 Lod 1 qt. -1-2-12; 2 do. ins. E.P.H 1740 v. 6t Lod 1 q.n - 3-9-12;; 1 Sølvske Guldsmedens Stempel L.B. v. 2 1/2 Lod - 1-1-0;
1 Sølvske med flatt Skaft uden Mærke med Løvværk paa Bladet v. 2 1/2 Lod 1/4 Qn. -1-1-6; 3 Sølvskeer ins. B.B.S.K.J. 1706 v. 7 Lod 2 1/2 qn. 3-3-6; 1 do ins. H.P.S.A.S.O.D.S V. 2 1/2 Lod - 1-1; 1 Sølv bæger ins. 4.H.A.C.J. 1680. v. 16 Lod 1 qt. - 8-0-12; ~
1 Bæger uden Mærke v. 0 Lod 1 1/2 qn. -4-2-18; 1 Smør Brikke J.M.S.K.J.D. V. 1Lod 3 1/2 qn - 3-3-18; - 2 Smaa Bollerforgyldt inden i gjort av Engelsk Croner v. 3 L. 1 qn. - 1-2-12; 1 Bolle med forgyldt Navn og Bredde v. 5 L. - 2-2-0; 1 do ins. J.H.S.R: E.D.B. 1689 v. 5 Lod 3 qn. - 2-3-12; - 1 liden SølvLaag Crus laaget vægt 4 Lod 3 q. - 2-1-12.
Skiftesamling 1747 4/9 hvor tilstede Enkens Lagværge "Captein Skjelderup; og Ludvig Lem som formyndert for Anna Christence Lem, og  Samuel Green paa sin Kone Boja Lems Vegne; mens Ludvig Lems formynder Jacob Andreas Eeg, som dertil var  varslet; var ikke mødt; ei heller Ingebor Lems formynder Jacob Mortensen Schultz, som var varslet, og befandtes videre Boet til Indtægt : 1 Vog fisk i Røe med Bøxel - 36 Rd.; paa denne Vog er buden af Capt. Skjelderup over vurderingen - 9 Rdlr. ~ hos Ole Sæth efter Obligation af 12/6 1736 - 90 Rd. ; fra Sr. Samuel Green efter Obligation af Dato 16/5 1746 - 80 Rd. 
- 1 Vog i Gaarden Næs med Bøxel og Herlighed udlagt paa sal Lem efter hans Fader for 75 Rdlr.
Hos Sr. Ludvig Lem tilgode Landskyld for 16 Aar - 20-2-16;
   Boets Midler 1315-2-12: Boets Gjeld 603-3-12; Til Deling 711-2-15; deraf Enken 355-3-0; Sønnen 118-2-10; hver Datter 59-1-5.
- Hr. Reinholdt Skive fordrede under Dato Jlen 10/? 1746 Consumption efter Forordning og Præstemanntallet for Aar 1745  - hannem selve Consumption 2- ;  hans Kjæreste - 2 -~; 2de Døttre 1. Termin - 2-~ 2-~; 3 Døttre 2. Termin - 3-~; Drenge Consumption og Folkeskat - 4-2-; og 1 Pige do - 2-0-16; Hestestald 1 Rdlr. - Westad Saug 2 Arbeidere - 1-1-8; tils. 18 Rdlr. 
- Consumptionsforvalter Krull fordrer efter Regning Trondhjem 14/4 1747 "1747 For 1. Termin Consumption og Folkeskat af ham selv og Kjæreste Consumption a 1 Rd. - 2.; 1 Datter do 1- ; for Samuel Green og Kjæreste - 2 Rd.; 2de Tjeneste Drenge Consumption og Folkeskat a 1 Rd. 12 sk.- 2-1-0; 2de Tjenestepiger Ditto a 1-0-8 - 2-0-16; 1 Hestestald - 2 Rdlr. ; Noch for Wæstad Soug af 2de Arbeidere Comsumption og Folkeskat a 1 ort 20 sk. - 3 ort 6; Heste Stald - 2 Rd; tils. 11-1-8;
- Under Dato Throndhjem 8/7 1747 fordrer Boy Tvedt i afgangnge Svoger Christopher Lems Stervboe 15 -2-0; - for Sukker, Svedsker, Mandler, Hvedemel, Fruentimmer Handsker.
- Samuel Green fordrede under Dato Molde 3/8 1747 i sin Svigerfaders Bo. 21-2-15.
Myndlingen Elisabeth Maria Erichdttr. Bredahl havde indestaaende Arv i Boet.
Sønnen Ludvig Christopher Lem havde i Boet indestaaende sin Mødrenearv 149 Rdlr.; findes in natura efter Skiftebrevet Jordegods for 124 Rdlr., 1 Sølvkonfektfad v. 6 3/4 Lod - 3 Rd-1-12; m.m.
Ingeborg Christophersdttr. havde i Boet indestaaend sin Mødrenearv 74-2-0; derav findes in natura Gaarden Eeg skylder ..... 40 Rd. - og udj Gaarden Vestad - 20 Rd. : Anne Christence 
kommer til Gode for 1 Pudesvahr - 0-2-12; Landskyld af Smaage - 1 Rdlr.; udj Vestad 20 Rdlr. heraf Rente udj 8 Aar saasom s.ede har været borte - 8 Rd. ; Boja Landskyld af Smaage 1 Rdlr.
Anne Christence udlagdes for det Tilkommende paa sin Mødrenearv hos sin Formynder Ludvig Lem som han kjøpte paa Auktionen for 22-2-8 og udj den Vog i Ness hos Ludvig Lem - 7-0-4;
Sønnen Ludvig Christophersen Lem udlagdes paa sin Arvepart "1 Vog i Gaarden Røe hvortil han er Odelsberettiget, som hans Formynder Sr. Eeg har antaget for det, som for den er buden - 45 Rd.: denne Vog i Røe var vurderet for 36 Rdlr. og blev for den buden over vurderingen af Hr. Capitain Skjelderup - 9 Rdlr.
Anne Christence udlagdes : udj Ness som hendes Formynder Ludvig Lem er skyldig for - 59-1-5.
I Boet fordrede Fru Lossius for 1 Adrien - 7 Rdlr.

Kilde Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. : 1747 5/9

Elsebeth Margrethe Christophersdttr. Lem
Ludvig Lem
Boya Carine
Anna Christence Lem
Ingebor Lem
Christopher Lem
Ludvig Andersen Lem
Boy Friis

Romsdals Skifteprt. 7 p. : 1747 5/9 forsamlede paa Gaarden Westad for at registrere efter Elsebeth Margrethe Christophersdttr. Lem til Skifte mellem hendes Søskende: Ludvig Lem, Boya Carine, Anna Christence og Ingebor Lem.
Til Formynder for Ludvig Lem blev ansat Sr. Jacob Andreas Eeg, for Ingeborg Hr. Anders Borch Munthe og for Anna Christence Ludvig Andersen Lem.
Boet eiede Gaarden Overwiig som samme Tid ved Auktion blev solgt for - 22 Rdlr. ; 20 mrkl. i Smaage - 5 Rdlr.
- Tilfalden i Arv efter sin Fader Christopher Lem - 59-1-5;
- Tilkom hos Ludvig Lem som han er skyldig til Lems Stervboe - 8-2-15; og Landskyld hos Ludvig Lem for bemelte Vog Fisk - 20-2-16;
1748 27/4 Skiftet igjen foretaget og da ført til Indtægt "af det visse Udlæg efter hendes Morbroder Boy Friis tilkommer hende naar Lodsedlens Bekostning er fradraget - 22-1-4 - og udj det uvisse efter samme sin Morbroder - 4-2-7;
- Boets Midler 141-0-12; Gjeld oc Omkostn. 21-1-8: Igjen til Deling 119-3-4; deraf Broderen 47-3-7; hver Søster 23-3-19;
Broderen udlagdes i Smaage 8 mrkl. uden Bøxel - 2 - ~; hver Søster i samme - 4 mrkl.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 69 : Under Dato Molde 16/9 1754

Ludvig M. Lem
J. A. Eeg

Molde Skjøde og Pantebog I p. 69 : Under Dato Molde 16/9 1754 har Ludvig M. Lem til Foged J. A. Eeg for skyldige 700 Rdlr. pantsat "min paa Molde staaende Gaard saavel som mine ejende Huser i Boe samt andre faste og og løse Eiendele". - Udgaar ifølge Lov af 19/8 1845.

Kilde: Collin

Molde 22/12 1762

Ludvig M. Lem
Mads Viderø

Ved Regning Molde 22/12 1762 fordrer Mr. Ludvig M. Lem i Mads Viderøs Bo for 1757 16/4 bekomne 6 td. fransk Salt.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 599 : 1769 9/9

Ludvig Munthe Lem
Andrea Ludovica Lund
Christopher Lem
Hans Friis

 

C.P.L.J.M.
J.G..A.M.B. 1777 (1677?)
H.F.J.M.L. 
J.B.K.
K.O. 
A.K.
J.A.L.L.L

Molde Skifteprt. 1 p. 599 : 1769 9/9 blev efter behørig Bekjendgjørelse Registr. og Vurder. udj Sr. Ludvig Ldems Hus her i Byen efter hans afdøde Hustru Madme. Andrea Ludovika Lund til Deling mellem Enkemanden velbemelrte Sr. Ludvig Munthe Lem og deres sammenavlede i Livet værende 2 Sønner Christopher Lem 10 Aar og Hans Friis 6 Aar - Faderen blev deres Formynder.
Registr. Sølvtøi: 1 Sølvtrækpotte med fad veier 24 Lod - afgaar for Hanken 1 Lod - altsaa 23 Lod a 2 ort 4 sk. - 12-1-20; 1 Sølvsukkerstrø Bøsse med C.P.L.J.M. 8 Lod 1 qn. a 2 ort 8 sk. 4-3-6; 1 Potageske inskr. J.G..A.M.B. 1777 (1677?) vejer 11 Lod a 2 ort 4 sk. - 5-3-20; 2 Sukkerfade inskr. H.F.J.M.L. vejer 11 Lod 3 qn. a 0-2-8 - 6-3-10; 1 Sølvsaltkar inskr. J.B.K. veier 4 1/2 Lod a 0-2-4 - 2-1-18; 1 udpuklet Bæger paa 2 Fødder veier 5 Lod 3 qn. a 0-2-4 inskr. K.O. - 3-0-11; 1 Sølvdaase inskr. A.K. vejer 4 Lod a 0-2-4 - 2-0-16;  6 Sølvskeder  inskr. J.A.L.L.L. 1755 vejer 21 Lod 2 ort 4 sk. - 11-1-12; 4 pr. Sølvskeer af diverse Mønster veier 9 1/2 Lod a 2 ort 6 sk. - 4-3-19; 11 Theskeder og 2 Sukkerkniber vejer tils. a 2 ort 4 sk. 6-2-0;
Den afdødes Gangkleder: 1 grøn brocheret Damaskes Adrienne - 30 - ~; 1 rød Damaskes Adrienne - 30 - ~;  1 blaa Grædetour do med halv Skjørt - 5-~; 1 blomet Sirts Kartuns Ermekaabe med Skjørt 3-~; 1 sort Fløyels Kaabe med Forværk under 8-~; 1 sort Fløiels Visitkaabe 2-2-~;
- De her paa Molde staaende Vaanehuse og Søbrygge alt uden Grund - vurderet til 300 Rdlr.
Enkemanden tilkjendegir at hans Søkeredskab og videre var beroende udj hans Huse i Boe Fiskevær, hvilket blev registreret bestaaende af Torskegarn, Sildegarn, Iler, Seil, Baade, 30 Td. fransk Salt a 1 Rd. 3 ort - 52-2-0; 200 tomme Tønder a 2 ort - 25 -~; samt Husene bestaaende af Vaanehusene, Nøst, 1 Sjaa, 1 Søbod paa Holmen, 1 Saltbod m. videre tils. vurd. - 250 Rdlr.
Boets Formue 1091-0-12; Gjeld 700 Rdlr.; Omkostn. 19-2-8;. Igjen til Deling 371-2-4; deraf Enkemanden 185-3-2; hver Søn 92-3-13;

Kilde: Collin 

Branntakst 1767

Ludvig Lem
Johannes Bamberg
Andreas Bredal
Margrethe (Malene) Kristine Mortensdatter Lyng

 

Ludvig Lem bodde Ud paa Gaden og var kjøpmann i Molde. I branntakstene finner en følgende opplysninger om han:

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

 1767 

15

Ludvig Lem

1 vaane Huus 

N1

400

 

 

 

 

1 Søeboed 

N2

60

460

I følge Schneider overtok Johannes Bamberg dette huset, men som vi ser av branntaksten under, giftet Ludvig Lem seg med enken etter Andreas Bredal og flyttet inn i det huset hvor hun bodde i sitt forrige ekteskap. Enken det er snakk om må være Margrethe (Malene) Kristine Mortensdatter Lyng, og bryllupet fant sted 21. september 1770.  Margrethe døde 14. juni 1779, og huset ble solgt allerede i 1780. Ludvig Lem flyttet på landet. Han ble kjøpmann i Bud. Ludvig Lem bodde Ud paa Gaden i hus nr. 15 og var kjøpmann i Molde. Han er også nevnt som kjøpmann i Bud. Det var ikke uvanlig den gang at kjøpmenn bodde i Bud og hadde hus i Molde. 

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

60

Andreas Bredal

1 vaane Huus

N1

350

 

 

 

 

1 veede Huus

N2

50

400

1770

60

Andreas Bredahl død. Enken gift med Ludvig Lem som før bodde i nr. 15, og disse bor her nu.

 

 

 

 

1777

57

Ludvig Lem

1 vaane Huus

N1

350

 

 

 

 

1 veede Huus

N2

50

400

1780

57

Før beboet av Ludvig Lem, men iår kjøpt av Johannes Bamberg som har revet ned det halve av  vånehuset (N1) og anlagt have mot gaten på tomten. Bare den bakerste del av huset står igjen, og dette bor han i nu, men denne del kan ikke taxeres høiere end 150 rd - altså utgår 200 rd. og for nr 57 blir taxationssummen i alt 200 rd. Ludvig Lem flyttet på landet.

 

 

 

 

Branntaksten 1787 beskriver eiendommen slik: 
"Et lidet Vaane Huus af tømmer 2 Etager med steen Tag. En liden Søe Boed af Bindings Værk med steen Tag."

Molde Skifteprt. 1 p. 948 : 1779 16/6 

Malena Lyng
Ludvig Lem
Aage Hansen Lund
Byfoged Jalles
Henrich Øwre
Peder Myhren
Andreas Lindberg
Mali Myhren
Klokker Strøm
Jens Nilsen Holm

Molde Skifteprt. 1 p. 948 : 1779 16/6 begynte Skifte paa Molde efter sal. Malena Lyng, Ludvig Lems. I dette Bo indestod Aage Hansen Lunds Arv efter Faderen, som efter Byfoged Jalles udstedte Lodseddel var Lem af Henrich Øwre leveret med 279-3-16 og har Lem indvilget en under 1/3 1780 dateret "Beregning over Aage Hansen Lunds gjorte Omkostninger til hans Opdragelse samt lærdom og Klæder med videre, som af hans tilfaldne Arv efter Faderen er bekostet, fra Mai 1770 til Juni 1778, da han bortreiste til Amsterdam.
for 1770 April er betalt til Peder Myhrens Kone for hans Kost og Tilsyn dette Aar - 20 Rd. og Dkoleløn til Andreas Skrædder - 1 Rd.
for 1771 April er betalt til Mali Myhren for hans Kost og Tilsyn dette Aar - 21 Rd. og Skoleløn til Andreas Lindberg - 1 Rd.
for 1772 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 24 Rd.
for 1773 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 24 Rd.
for 1774 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 25 Rd.
for 1775 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 26 Rd.
for 1776 oc 1777 betalt til Klokker Strøm, hvert 28 Rd. og 1778 til Klokker Strøm for 11 Mdr. - 22 Rd. - og 1778 til Skipper Jens Nilsen Holm til Reisepenger til ham - 2-0-11. Efter Beregninger kom Myndlingen tilgode 32-2-13;

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 250 : Under Dato Molde 16/10 1773

L. M. Lem
Christopher Lossius

Molde Skjøde og Pantebog I p. 250 : Under Dato Molde 16/10 1773 har L. M. Lem for til Capitaine Christopher Lossius skyldige 700 Rd. pantsat sin paa Molde eiende Gaard paa Rechnes Grund saavel paa mine eiende Huse i Boe Fiskevær, samt andre faste og løse Eiendele. Udgaar ifølge Lov af 19/8 1845.

Kilde: Collin

1774 3/2

Ludvig Lem
Hans Wadbech Paust
Anna Cimber
Aage Pedersen

1774 3/2 var Ludvig Lem og Hans Wadbech Paust vurderingsmænd i Boet efter Anna Cimber sal. Aage Pedersen.

Kolde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 791 : 8/12 1774

Jacob Friis
L. M. Lem

Molde Skifteprt. 1 p. 791 : I Sr. Jacob Friis Boe fordrer Kirkeværgen L. M. Lem paa Molde kirkes Vegne efter Panteobl. 200 Rdlr. og rest Rente; Lems Regning er dat. Molde 8/12 1774.

Kilde: Collin

Molder Skjøde og Pantebog I p. 271 : 12/12 1775

 Ludvig M. Lem

Molder Skjøde og Pantebog I p. 271 : Ludvig M. Lem var 12/12 1775 Molde Kirkes Værge.

Kilde: Collin

1777  14/1 

Ludvig Munthe Lem
Henrich Løche
Etatsraad Collin
Capit. Lossius

1777  14/1 har Ludvig Munthe Lem til Monsr. Henrich Løche solgt en Gaard pa Rechnæs beliggende og har samme Henrich Lyche Borger og Handelsamand paa Molde for af Etatsraad Collin bekomme rede Penge 127 Rdlr. pantsat til ham med 2. Prioritet min eiende og iboende Gaard her i Byen paa Rechnæs Grund beliggende og som bestaar af 2 Stue... enFordør, derved en Krsmbod, Kjøkken 2 Sovekamre med lof over en Sall og andre Overværelser, tillige følger en Fjøs og en Høløe en tømret Søbod med 2de Svaler og Bryggen og Nøst efter afg. Capit. Lossiuses Enkefrue som forhen i samme for Rest 160 Rdlr. er givet 1. Prioritet - tillige pantsat  1. Prioritet udj 1 stor Ottrings Havbaad drægtig 4 Læster med Segl og alt tilbehør samt 50 nye Torskegarn og tilhørende Tauværk, dat. Molde 1/1 1777. (Udsletted efter Lov af17/8 1845)

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 287 : Under Dato Molde 14/1 1777

Ludvig Munthe Lem
Henrich Løche

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 287 : Under Dato Molde 14/1 1777 har Ludvig Munthe Lem Borger og Handelsmand paa Molde solgt og skjødet til Monsr. Henrich Løche en sin tilhørende Gaard her i Byen paa Rechnæs Grund bestaar af følgende Værelser: 2 Stuer med Saller og Mørklofte over en Jernkakkelovn i hver Stue, et Kjøkken med Loft over, et Kammer afdelt i Kjøkkenet. 1 Spisekammer med Loft over, en Fjøs med Høløe til, en Hauge samt en Søbod med 2 Svaler og Brygge - hvorfor Løche betalt 260 Rdlr.

Kilde: Collin

1777

Ludvig Munthe Lem

Sr. Ludvig Lem var i 1777 Molde Kirkes Verge.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6

Malena Lyng
Ludvig Lem
Maren Testman Bredal
Capt. Lossius
Johanne Elisabeth Bredal
Thomas Hamond
Ludvig Andreas Lem
Ole Torvig
Foged Eeg
Jon Bech
Maren sal. Capt. Lossii
Johannes Thim Bamberg
Christopher Lem
Hans Friis Lem
Andreas Eriksen Bredal
Aage Hansen Lund

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6 blev i Boe Fiskevær holdt registrering efter afg. Madame Malena Lyng til Skifte mellem Enkemanden Sr. Ludvig Lem og hendes saavel i første som i sidste Ægteskab avlede Børn: 1/ Datteren Maren Testman Bredal, 14 Aar gl., form. Capt. Lossius; 2/ Elisabeth Bredal, 12 Aar gl. Formynder Sr. Thomas Hamond  3/ Sønnen Ludvig Andreas Lem 7 Aar gl.; formynder Faderen Sr. Ludvig Lem.
Paa de fraværende Formynderes Vegne mødte Sr. Ole Torvig.
Registreret: 1 Jægt dregtig 8 Læster med Swil, Bonnet, 2 Drægger, 1 Anker og videre - 70 Rd.
18 mrkl. med Bygsel og Landskyld i Kalsnesset - 45 Rd - solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Frue Lossius for 50 Rd.
1/2 Parten i Indre Harøen 20 Rd og Ødegaarden Rishougen skylder 2 pd. med Bøksel og Landskyld - 10 Rd. - begge kjøbtes ved Auktion 1780 11/3 af Foged Eeg.
Vaanehusene og Søhusene i Boe med 5 Søhuser paa Holmen - alt uden Grund - 250 Rdlr.. Solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Sr. Jon Bech for 250 Rdlr.
1779 16/7 holdtes Registrering paa Molde - Stervboets Vaanehuse og Søhuse med 4 Jernkakkelovne og Eiendoms Grund samt aparte Grund ovenfor Gaarden og 1 Løe samt Fæhus - 250 Rd.
pg. 942. Under Dato Holden Gaard 5/7 1779 fordrer fru Maren sal. Capt. Lossii i Boet indestaaende 100 Rd. som hendes Mand havde Skjænket Lems StivDatter Jfr. Maren Testman Bredal - samt efter Obligationer af 2/9 1768 og 16/10 1773 tils. 690 Rdlr.. I en Paategning paa den ene Obligation har C: Lossius eftergivet "Svoger Ludvig Lem" Renter til 2 Mai 1772 og eftergiver videre Maren sal. Lossues Renterne til 2/12 1778.
p. 944 Stervboets Vaanegaard paa Molde solgtes ved Auktion 1779 18/12 til Sr. Johannes Thim Bamberg for 205 Rd.
- Thomas Hamond under Dato Havnen 24/11 1778 indgivet Nota paa  Svoger Ludvig Lem beholdte af Datteren Johanne Elisabeth Bredals tilfaldne Faderarv, som Hamond var Formynder for.
- Ludvig Lems 2de Sønner af 1. Ægteskab: Christopher Lem og Hans Friis Lem fordrer deres indestaaende Moderaev hver 92-3-13.
- Sr. Ole Torvig fordrer under Dato Molde 18/1 1780 "min kones Moders Arv" som med stemplet Papir til denne Regning beløber 15-0-3;
- Andreas Eriksen Bredals 2de efterlevende Døttre Jfr. Maren Testmand og Elisabeth Johanne fordrer Deres Arv efter Farmoderen med 10-2-0:
- Sognepresten Hr. Johan Daniel Fürstenberg fordrer Sidste Aars Grundleie af 3de Grunde i Boe - 3-3-0:
1780 11/3 Auktion holdt udj Boe fiskevær over Boets registrerede Eiendele, "men da Natten til igaar indtraf et saa grusomt stormende Veir, at ei alene Baader og Gaarn med videre dels blev istøkkerslaget og knuset, dels rent borte, men end og endel Søhuser omblæste hvoriblandt en stor Søbod dette Stervbo tilhørende blev af Stormen kastet lige ud i Søen og udj hvilken Bod var indsat 2de fiørenfars Baader, som blev rent istøkker slaget, 12 Tønder Salt borte, Toug, Snører og videre, samt alle Torskegarnene udblæste i Søen, og ellers adskillige Ting ruineret, saa bliver alene det tilbageværende opbudt.
- Af Enkemanden blev leveret en Beregning over Aage Hansen Lunds Arv.
= Boets Midler 1043-1-21; Gjeld og Omkostn. 1531-0-8.
Som Kirkeværge for Molde Kirke er Lem ved Regnskabets Overleverelse bleven skyldig 313.1.17.

Kilde: Collin

1780 29/7

Ludvig Lem
Johannes Thim Bamberg

1780 29/7 holdtes Opmaalingsforretning af den Grund i Molde By som forhen har tilhørt Sr. Ludvig Lem og eiedes af Sr. Johannes Thim Bamberg.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1780/81

Ludvig Lem

Molde Kirkes Regnskabsbog 1780/81 : Stolenummere N.8 og 9 paa golvet indtaget til et Nr. og Sr. Lem derfor betaler 1 ort, ligesaa 1782/83, 83/84, 85/86, 86/87. hvor han kaldes Sr. Ludvig Lem.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1782/83

Ludvig Lem

Molde Kirkes Regnskabsbog 1782/83 : Ludvig Lem skyldte efter  Obligation af 27/11 1781 - 120 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1786/87

Ludvig Lem

Molde Kirkes Regnskabsbog 1786/87: Ludvig Lems udstedte Pantobligation til Kirken af 27/11 1781 - 120 Rdlr., hvorfor han havde pantsat med 1. Prioritet sine udj Boe Fiskevær eiende og beboede Huser, som er følgende: en Dagligstue med Kjøkken og 2 Kammer, en Borgerstue, et Nøst med 2de Svaler, 1 Sjaa og 2 Fæhuser, og paa Amund Holm i samme Fiskevær 2 Søboder, 1 Jagtnøst og 1 Saltbod, som efter Fogdens Attest skal være mer end tilstrekkelig Forsikring.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1791/92

Ludvig Lem

Molde Kirkes Regnskabsbog 1791/92 er afgangne Ludvig Lems Pantobligation 120 Rd. med Renter fra 27/11 1790 til 27/5 1792 a 4 Pct. : Tils. 7-0-20. indbetalt.

Kilde: Collin


Han var gift første gang med Andrea Ludovica Lund født 1730 på Sør-Aukra. Hennes mor, Maren Hansdatter Grøn var tremenning med Ludvig. 

1769  
Andrea Ludovica Lund døde i Molde 1769.

1770  
I følge Schneider overtok Johannes Bamberg hus nr. 15, men branntaksten 1770 viser at at Ludvig Lem giftet seg med enken etter Andreas Bredal og flyttet inn i huset hvor hun bodde. Enken det er snakk om må være Magdalene (Malene) Kristine Mortensdatter Lyng, og bryllupet fant sted 21. september 1770. 

1779  
Margrethe døde 14. juni 1779.

1780  
Huset (nr. 57 i branntakst 1780) ble solgt til Johannes Bamberg. Ludvig Lem flyttet på landet.

Slektsforhold for Ludvig Munte Lem  
Hans foreldre var Christopher Andersen Lem (1680 -  ) og Anna Boyesdatter Friis  (    - 1739). Faren nevnes nevnes som student i 1701 og ble senere proprietær. Ludvig kommer fra en ressursrik familie med mange prester og god økonomi.  Det kan nevnes at han var tremenning av dikteren Ludvig Holberg.

Det har vært nevnt at han skal ha hatt to barn med Margrethe Kristine Lyng som døde unge. Kilde: Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift s. 134. Men i folketellingen fra 1801 finner en på Sulen, Slettens Fjerding, Hitteren i Trondheim amt  Ludvig Andreas Lem, Konens broder i tjeneste, 30 år. Det er referert til Maren Tesman_bredal, 38 år, som da må være hans halvsøster, datter av Andreas Bredal og Magdalene (Malene) Kristine Mortensdatter Lyng.


Vi finner også Ludvig Lem i en avgiftsliste fra futen i Romsdal. Listen er "over alle de i Romsdal Fogderi boende som ikke henhører til bondestanden" og skriver seg fra slutten av 1700-tallet. Han var da bosatt i Bud (Boe)