Cornelius

Larsen

Lindal

Døpt 28.06.1725
Foreldre  Lars Larsen Lindahl og Karin Nilsdatter

Gift med Anna Margrethe
a. Karen Corneliusdatter

Betalt for begravelse 02.01.1808

1750 15/9

Bergitta Olsdatter sal. Mathias Pedersens
Cornelius Larsen Lindal

I Skjøde Molde 1750 15/9 : kalder Bergitta Olsdatter sal. Mathias Pedersens - Cornelius Larsen Lindal - Svoger, ligesaa Ole Bersvendsen Kring - cfr. Mathias Pedersens hvor hun under samme Dato skjødet til Lindahl sine iboende Huse med Grund.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 129 : 1752 20/11

Jac. Mortens. Schultz
Lars Lindahl
Cornelius Lindahl

Molde Skifteprt. 1 p. 129 : 1752 20/11 Auktion udj Jac. Mortens. Schultzes Bo hvor Lars Lindahl kjøber; ligesaa Cornelius Lindahl.

Kilde: Collin

1753 2/1

Cornelius Lindal
Catharina de Boer

Cornelius Lindal eiede halvparten udj en Søbod og Grund - den 2den halvpart eiedes af Catharina de Boer 1753 2/1.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 295 : 1756 15/7

Claus Lund
Cornelius Lindahl
Lars Lindahl
Johan Schanche

Molde Skifteprt. 1 p. 295 : 1756 15/7 Skifte efter sal. Claus Lund - hvortil Cornelius Glasmager skyldte 5-3-; ligesaa kjøber ved Auktion 1765 19/4  Cornelius Lindahl; ligesaa 1768 23/11 Cornelius Lindahl og Lars Lindahl kjøber ved Auktion efter Johan Schanhke 1767 13/9 Cornelius Lindahl var Johan Schanches Enkes Lagværge.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 806 1771 4/5

Regine Thue
Poul Berentz
Anders Nielsen
Cornelius Lindal
Hans Wingaard Finne
Hans Wingaard
Petter Magnus Wingaard
Hans Wabek Paust
Ole Arnesen
Iver Sæmundsen
B. Friis
Jacob Jonsen
Lasse Pedersen
Sr. Harboe
Ole Løche
Hans Tommesen
Mads Widerø
Fredr. Schieldrup

 

P.B.R.B. 1753
H. H. S. C.
F. O. S. M. A. J. D. W.
J. W. T. A. E. W.
O. F. E. S. M 1766
R. T.
J- E. G. M- M. T.
H- K- M. M. B.

Molde Skifteprt.1 p. 806 : 1771 4/5 blev i Overværelse af Anders Nielsen og Cornelius Lindal holdt Registrering efter afg. Mad. Regine Thue afg. Tolder Poul Berentz Enke hvis Arvinger er hendes efterladte Sønnebørn.
1. Hans Wingaard Finne, 12 Aar - formynder Hr. Hans Wingaard, Sogneprest i Holmedal i Bergen Stift.
2. Poul Michael Finne, 11 Aar - formynder Petter Magnus Wingaard, do. til Borge - Agershus Stift. Paa formyndernes Vegne tilstede Sr. Hans Wabek Paust. 
Guld og Sølvtøi ing. J. M. B.; 1 Sølvskaal ing. P.B.R.B. 1753 ; 1 Sølvbæger ing. H. H. S. C.; 6 Skeer ing. F. O. S. M. A, J. D. W. ; 4 Skeer ing. J. W. T. A. E. W ; - 3 ing. O. F. E. S. M 1766 ; 3 Skeer ing. R. T. ; 2 do. ing, J- E. G. M- M- T; 2 Do ing. _H- K- M. M. B. Faste eiendomme: 1 Grund i Bjørnsund som beboes af Ole Arnesen og svarer med 1 RD. 1 ort 20 sk., 1 do i Bjørnsund, som beboes af Iver Sæmundsen og svarer med 6.00 ----- 25. (Begge grunder paa Bjrønsund kjøbtes ved Auktion 12/9 af Sr B. Friis for 51 Rd.) Yttre Horsgaard skyld 2 - 12, beboes af 2de Mend tilkjennes en Husmandsplass - 120 --- kjøbtes ved Auktion 12/9 af Opsidderne Jacob Jonsen og Lasse Pedersen for 200 Rd. Fiskeværet Wikene, der beboes af 10 opsiddere der svarer aarlig Grundleie tilsammen 17 Rdlr. 36 sk. 250 - kjøbtres ved Auktion1771 12/9 av Sr. Harboe for 423 Rd. Vaane - og Søhusene paa Molde med Grunden og tvende husmandspladser - 300 (Kjøbtes ved Auktion 9/6 af Sr. H. W. paust for 358 Rd 3 ort, men er 24/7 1771 Skjødet til Ole Løche.
Alt vurderet til 1758 Rd. 3 ort 22 sk.

Boets hele Indtægt 2370 Rd. 17 sk. Gjeld og Auktion; 232-3-17 sk. I Behold 2137 Rd. 1 ort. Hver Sønnesøn arver 1068 Rd. 2 ort 12 Sk. Hans Tommesen fordrer under Dato 1/8 1771 - ref. "Sal. Regina Thue afg. Paul Berentz, - .... - 
Fra den Tid at hun kvitterede Rechnes Hospitals Tjenest som var udj Aaret 63 til Aarets Udgang 70 og noget derefter gjør for Beregningerne 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, og 70 8 Aar for min umage med Skrivning udj hendes affaires med hendes Husmand udj Vigene her og for hendes Leilendinger etc. pretenderes udj det ringeste derfor er aarlig 3 rd. - er for 8 Aar - 24 - Dessuden strax efter hendes Mands dødelige Afgang maatte gj efter hendes Begjær antage mig at være hendes Lagverge, da var Reknæs Hospitals papirer udj en saa slet Tilstand, hvorfor gj førtst maatte forfatte en ny Concept til Regnskaberne og nu for Eftertiden er brugelig indrettet en ny Jordebog at annamme Hospitals Landskyld samt foruden udj 3 Aar forfattet Concept-regnskaber, med alle sine Bilage og holdt hendes Correspondance og Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers skrivning, item besvaret Mangelpostene,  hvorfor ei faaet ringeste skib, men afg, Mads Widerø og Fredr. Schieldrup fik alligevel 30 Rdlr., endskjøndt gj havde den allerstørsyte Umage derud inden kan derfor ei have ringere end - 12 Rdlr./Summa 36 Rdlr. For de efterfølgende Aaringer da Schjelderup kom til Christiansund, fik gj da først aarlig Løn 30  Rdlr.for at forestaa Regnskab og til den Tid at Mad. Behrens Bestyrede som hun siden fortrød og skede mod min Advarsel, thi alt mig var brugt udj fuldkomen Rigtighed, saa eftermanden havde det greit for sig og jg sparede ingen Umage for hende, men alt bringet udj fuldkomen rigtighed som mange paa Stedet er bekjendt og ........ at ingenderpaa til herudinden indløber at summerte 36 Rdlr. af Stervboets rede Midler bliver betalt som gj udi alle Maader vek har fortjent om ikke mere? -- hannem ble betalt.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 710 : : 1774 12/1

Karen Johansdttr
Cornelius Lindahl
Lars Lindahl

Molde Skifteprt. 1 p. 710 : : 1774 12/1 Auktion paa Molde efter Enken Karen Johansdttr., hvor Cornelius Lindahl og Lars Lindahl kjøber.

Kilde: Collin

7/3 1785

C. Lindahl

C. Lindahl har været med at oprette og tillige medunderskrevet Lovene for Molde Ligbærerlaug, Dat. Molde 7/3 1785.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskab 1785 i Mai

Cornelius Lindahl

Molde Kirkes Regnskab 1785 i Mai : for Cornelius Lindahls Kones Liig - for Jordens paa Kirkegaarden 1 ort; og begge Klocher 1 ~; beste Ligbaare - 1ort 8 sk. ; bedste Liigklæde; 3 orttils. 2-1-8.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4

Chirurgus og Handelsmand Lange
Cornelius Lindahl
Lars Lindahl

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes Bo paa Molde, hvortil Cornelius Lindahl skyldig 1 ort 18 sk.  ved Auktion i samme Bo 1786 15/5 kjøber Lars Lindahl.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 1126 : 1787 12/5

Anna Margrethe Lindahl 
Cornelius Lindahl
Karen Corneliusdatter

Molde Skifteprt. 1 p. 1126 : 1787 12/5 Skifte paa Molde efter Anna Margrethe Lindahl mellem Enkemanden Glasmager Cornelius Lindahl og deres eneste Datter Karen Corneliusdatter, hvis Formynder Faderen er.
Boets Midler 163-1-0; Gjeld 111-0-0; Igjen 52-1-0; hver Arving 26-0-12.
Pigen Anne Maria fordrede Tjenesteløn i 17 Aar a 6 Rdlr - 102 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 233 : 1796 7/5

Lars Larsen Lindahl
Anne Lindahl
Ole Larsen Lindal
Peder Larsen
Niels Larsen
Karen Larsdatter
Niels Anthonisen
Berethe Anna
Erik Amundsen Høeviig
Cornelius Lindal

Molde Skifteprt. 2 p. 233 : 1796 7/5 Registrering i Stervbohuset efter Ægtefolk Glarmester Lars Larsen Lindahl og Anne Lindahl - deres Børn vare
   1/ Sønnen Ole Larsen Lindal, myndig, bortreist og ikke vides, hvor han for nærværende opholder sig.
   2/ Sønnen Peder Larsen, myndig og reiser tilsøes fra Island.(?).
   3/ Sønnen Niels Larsen, myndig opholder sig paa Molde.
   4/ Datteren Karen Larsdatter, gift med Niels Anthonisen i Bergen
   5/ Datteren Berethe Anna gift med Erik Amundsen Høeviig i Molde
Cornelius Lindal fordrer i Boet. ~ "I henseende til Stervboe Husebygninger med Eiendoms Grund saaledes som Skjødet af 13/4 1711 bestemmer."
Boets Midler 255-3-18; Gjeld og Udgift 180-2-12; ~ hver Søn arvede 18 - 7 - 7 1/" og hver Datter 9 - 1 - 15 3/4;
Glasmager Sr. Lars Lindahls Hus laa i Kirkebakken.

Kilde: Collin

Folketelling 1801 Bolsøe - Romsdals Amt, Molde, Indpaa Gaden No. 140

Cornelius Lindal

Folketelling 1801 Bolsøe - Romsdals Amt, Molde, Indpaa Gaden No. 140

Cornelius Lindal, husbonde, 77 år, enkemand efter første ekteskap, Glarmager.

Kilde: Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1808 2/1

Cornelius Lindahl

Molde Kirkebog 1808 2/1 begravet Cornelius Lindahl, 83 Aar.

Kilde: Collin