Henrich

Løche

2


Født 1746

Gift nn
a. Andreas

Død 07.11.1819

Norsk Slekthistorisk Forening tollere gjennom 300 år

Henrich Lyche

Lyche, Henrich, født 1746. Konstituert foged i 13 år, Konsumpsjonsfullmektig i Molde i 8 år. Undertollbetjent i Trondhjem 1793, overtollbetjent sammesteds 1816 til død 7. nov. 1819, 73 år og 6 måneder.

Kilde: OSV. I. MELBYE TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886

Branntakst for Molde Ud paa Gaden 1767 - 1787

Ludvig Lem
Erich Olsen
Henrich Løche

Branntakst for Molde 1767 - 1787  Ud paa gaden

År

Nr.

Eyere/beboere Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

15

Ludvig Lem 1 vaane Huus N1 400  
      1 Søeboed  N2 60 460
1772 15 Erich Olsen har leiet og bebor dette hidtil ødestående hus        
1774 15 Øde Erich Olsen død, huset øde        
1775 15 Henrich Løche Henrich Løche indflyttet i dette ødest. hus      
1777 14 Henrich Løcke   et vaane Huus 1. 400  
      en Søeboed 2. 60 460
1787  12  Henrich Løcke   et Vaane Huus af Tømmer 2 Etager og Kielder under Huuset, samt steen Tag.   1.  400  
      En Søe Boed af tømmer og Svaler omkring af Bindings Værk med Torve Tag. 2. 60 460
1774 22/7

Contollør Løche
H. Løche

1774 22/7 Auktion paa Molde efter afg. Mons. Erich Olsen, hvor Contollør Løche oc Sr. H. Løche kjøber.

Kilde: Collin

1777  14/1 

Ludvig Munthe Lem
Henrich Løche
Etatsraad Collin
Capit. Lossius

1777  14/1 har Ludvig Munthe Lem til Monsr. Henrich Løche solgt en Gaard pa Rechnæs beliggende og har samme Henrich Lyche Borger og Handelsamand paa Molde for af Etatsraad Collin bekomme rede Penge 127 Rdlr. pantsat til ham med 2. Prioritet min eiende og iboende Gaard her i Byen paa Rechnæs Grund beliggende og som bestaar af 2 Stue... en Fordør, derved en Krsmbod, Kjøkken 2 Sovekamre med loft over en Sall og andre Overværelser, tillige følger en Fjøs og en Høløe en tømret Søbod med 2de Svaler og Bryggen og Nøst efter afg. Capit. Lossiuses Enkefrue som forhen i samme for Rest 160 Rdlr. er givet 1. Prioritet - tillige pantsat  1. Prioritet udj 1 stor Ottrings Havbaad drægtig 4 Læster med Segl og alt tilbehør samt 50 nye Torskegarn og tilhørende Tauværk, dat. Molde 1/1 1777. (Udsletted efter Lov af 17/8 1845)

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog  I p.287  3/2 1777

H. lycke 
Maren sal. Capit. Lossius

Molde Skjøde og Pantebog  I p.287 : Under Dato Molde 3/2 1777  har H. lycke  junior vitterliggjort at være skyldig til Maren sal. Capit. Lossius 160 Rdlr. givet Pant med 1. Prioritet i ovennevnte Gaard, = (Udsletted efter Lov af 17/8 1845)

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 307 ; Under Dato Molde 5/1 1781

Henrich Lyche
Petter Møller

 

 

H.S
H.S.S.
D.S.M.L
H.G

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 307 ; Under Dato Molde 5/1 1781 har Henrich Lyche Borger og Handelsmand paa Molde for af Sr. Petter Møller crediterede Varer og Penge den Summa 695 Rdl.  som gj ikke til senere Tid ved adskillige Skadelidelser har kunnet betale, pantsat min iboende Gaard med nye Søbod og Brygger - rest paahvilende 200 Rdlr. dernest mine i Boe fiskevær eiende Huser med frie Grund Brendselen kaldet, som paahefter efter Obligation med 1. Prioritet 99 Rdlr., der til ultimum Maj an...de falder at indfri og følgelig har med 2. PrioritetbRet at overdrage 2/ følgende mine Løsøre Effekter i mit Hus beroende opgives hannem herved med 1. Prioritet deriblandt 
Sølv: 1 Potageske ins. H.S,vegt 18 Lod.; 1 fiskespade  ins. H.S. 10 Lod; 6 store massive Spiseskeer - ins. H.S.S. v. 20 3/4 Lod; 6 do. ins. H. v. 21 Lod; 3 sty. do. ins. D.S.M.L. v. 10 3/8 Lod; 1 do. uden merke 2 3/4 Lod; 6 sty. Theskeder ins. H.S.S. v. 7 Lod; 9 sty. do ins. H. v. 10 Lod; 1 Beger med udgraveret Arbeid Kobarn Sølv paa Knapper v. 4 1/2 Lod; 1 forgyldt yomling ins. H. 3 3/4 Lod; 1 kordt Drikkekrus med Sølvlaag hvori en forgyldt Medaille v. 12 1/2 Lod; 1 Sukkerstrøbøsse v. 15 1/2 Lod; 1 ........ forgyldt 5 1/2 Lod;  1 Flødeøse ins. H.G. v. 4 Lod. 1 Sukkerknibe ins. H.S. v. 5 3/4 Lod; 2 Sukkerfade udem Mærke v. 17 Lod; 1 par Sølvskafter til Confecthus knive af Kobans Sølv udgravet Billedarbeide v. 4  3/4 Lod. 1 Hirscfanger me Elfenben Heste og Sølv beslag dertil GehangbSpande; 1 SølvLommeUhr med Casse og Staalkjede; 1 do.læderet med Tambach Kjede, 1 Snusdaase inden forgyldt 8 1/4 Lod; 1 liden rund Skilpaddedaase med Sølv beslag og inden forgyldt, 18 sty. Trøyeknapper v. 4 Lod; diverse smaat Sølv udj 1 æske v. 6 1/4 Lod
Kaaber:, messig etc. Løsøre optager 2 1/2  tætskrevet Side i Protokollen - (Udslettet efter Lon af 17/8 1845).

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4

Handelsmand Lange
Helena Lyche
Hendrik Lykke

Molde Skifteprt. 2 p. 3 : 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes Bo paa Molde hvortil Helena Lyche  skyldig  8 rdlr. 10 sk.  og Sr. Henrich Lyche - 7 rdlr. 1 ort. Hendrik Lykke kjøber ved Auktion i samme Bo 1786 15/5 , ligesaa Helena Lykke. I Forkynnelse Dat. 30/1 1788 har Helena Lyche betalt sin Gjeld, men Sr. Henrik Lyche Fattig og ikke betalt.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 61 1788 31/3

Jacob Friis
Contollør Lyche
Henrik Lyche

Molde Skifteprt. 2 p. 61 1788 31/3 Jacob Friises Opbudsbo  hvortil Controllør Lycke var skyldig 3-2-8 og Henrich Lyche 5-3-12 og har Controllør Henrik Lyche produceret en Regning dat.. 19/4 1788 hvorefter han som konstitueret Tolder kommer efter Rente- og Generaltoldkammerets Decision af 6/10 1787 rdlr 10-78 sk.

Kilde: Collin

1788 8/7

Hendrich Løche
General Auditeur Koren

Molde Skifteprt. 2 p. 188 - Sr. Hendrich Løche flyttede 1788 8/7 ind i gl. Rechnes Gaard mod at svare General Auditeur Koren 12 Rd. aarlig leje.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 187 - 1794 19/5

Koren
Henrik Lykke

Molde Skifteprt. 2 p. 187 - 1794 19/5 Samling i Korens Bo, - hvor Toldbetjent Henrik Lykke befandtes at have pantsat 1 SølvsnusTobaksDaase, 3 Sølvspiseskeer, 1 par Guldøreringer, og 1 Guldring med 3 Stener.

Kilde: Collin

1797 6/3

Karen Brems
Abraham Schielderup
Henrich Lyche
Grethe

Karen Brems sal. Abraham Schielderup (død paa Moldegaard 2/5 1795) har under 12/10 1793 Testamenteeret "Henrich Lyches ældste Datter Grethe som gj selv har baaret til Daaben, skjænker gj til Klæder 50 Rdlr. som kan ved Skiftets Slutning 1797 6/3 udlagdes. Boets Gjeld indestaaende: kaldes ved Udlægget Jomfru Grethe..

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 212  1796

Koren
Hendrich Lyche

Molde Skifteprt. 2 p. 212  ved Korens Skiftes Slutning 1796 siges: Toldbetjent Hendrich Lyche i Trondhjem skyldig til Sterboet - 106 - 2 - 16 efter approberet Regning og efter Revers - 13 - 1 - 8; tilsammen 120 Rdlr..

Kilde: Collin

1801-telling for Tronhjem 5te Rode Skomager Veiten Hus/2

Hendrich Løcke
Andreas Løcke

1801-telling for Tronhjem 5te Rode Skomager Veiten Hus/2
Hendrich Løcke, husbonde, 52 år, enkemann etter 1ste egteskab og hans sønn Andreas Løcke, 16 år, studerende.

Kilde: Digitalarkivet