Christopher

Christophersen

Lossius

d.e.

Født: ca. 1679
Foreldre Christopher Lorentzen Lossius og Mette Jacobsdatter Brun

Gift ca. 1708 med Helvig Nielsdatter Assens
a. Johan Christopher
b. Anders Lorentz
c. Nils
d. Christopher

Død ca. 1741

 
Christopher Christophersen Lossius
Hedvig Nielsdatter Assens
Lossius, Christopher Christophersen. - F. 1679 i Kvikne. - Fenr. ved Trondhj. nasj. inf.regt.s Romsdalske komp. 3/6 1702. - Sek. lnt. ved samme komp. 1704. - Pr. lnt. ved samme komp. 11/11 1709. - Fra 1/7 1711 blev det opsatt to Trondhj. regt.er og L. blev da anbragt ved 2. Tronshj. nasj. inf.regt. - Kpt. ved dette regt. 28/12 1715. - Ved den nye hærordn. fra 15/8 1718 blev Romsdalske komp. overført fra 1. til 2. Trondhj. regt. og L. blev da chef for dette komp. - Obl.s. kar. 10/2 1738. - Avskjed 7/8 1739. - Død 1741 på sin eiendom Rødven i Veø sogn. - Gift med Hedvig Nielsdatter Assens fra Borgund i Søndmør, av slekten Dischington, f. 1683, død 1752.

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer.

Niels Lossius
Christopher Chrsitophersen Lossius
Hedvig Nielsdatter Assens
Anna Christine Eeg
Børre Eeg
Anna Mortensdtr. Schultz
Niels Lossius. - F. ca. 1718 i Norge. - Sønn av obl. Christopher Christophersen Lossius og Hedvig Nielsdatter Assens. - Pr.lnt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt.s Romsdalske komp. 5/11 1736. - Kpt. og chef for samme komp. 7/8 1739. - Tersmaj. 23/1 1760. - Sek. maj. 23/11 1763. - Hadde fremdelse Romsdalske komp. - Dimitert 1/7 1767 med pens., 262 rdl. 24 sk. årl. - Død 8/12 1790 som eier av den store gård Vestad på øya Sækken i Veø. - Gift 7/12 1740 med Anna Christine Eeg, f. ca. 1714, død 26/5 1800 på Vestad i Veø, datter av kammerråd og foged Børre Eeg til Gjemundsnæs i Vestnæs og Anna Mortensdtr. Schultz. De hadde 4 barn.

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer.

Søfren Hoffmann
Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Søfren Hoffmann, svoger til Capt. Christopher Lossius - som var Svigersøn til afg. Nils Pedersen Assens 

Kilde: Collin

1719 23/6

C. Bryndlung
Obrist Storm
Capitaine Lossius

Om Lieutenant Brøndlund - hans Standquarter - 1719 23/6 - Militære Forhold Side 2 og 3.. kalder han sig 22/8 1724 "C. Bryndlung, PremierLeutnt. af Obrist Storms Regiment og Hr. Capitaine Lossius Compagnie.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1723 dom 1 p. Trint.

Gjertrud Nielsdtr
Arne Arnesen
Capitain Lossii

Veø Kirkebog 1723 dom 1 p. Trint. Tjeneste i Røven Kirke publ. absolv. Gjertrud Nielsdtr. da tjeneste paa Røvengaard for Leiermaal med Arne Arnesen, Soldat under Hr. Capitain Lossii Comp.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  6 p. 284 : 1723 8/9

Anders Olsen Volden
Capitain Lossius

Romsdals Skifteprt.  6 p. 284 : 1723 8/9 Skifte efter Anders Olsen Volden, hvor Capitain Lossius skyldte 16 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 705 : Under Dato Røven 24/9 1723

Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Søfren Hofmand
Anna Lucia Assens
Christen Møller
Jacob Thode
Niels Stockberg 

Romsdal Amts Kopibog I p. 705 : Under Dato Røven 24/9 1723 andrager Christopher Lossius : Efter som Skifte og Deling efter min Sal. Svigerfader afg. Niels Pedersen Assens for kort Tid siden er tilendebragt, til hvilken endelig Slutning Foretagelse jeg uforbigjengelig havde formodet, som er Arving paa min Kjærestes Vegne burde havet været varslet for at observere saa vel paa min egen som paa min fraværende Svoger Søfren Hofmands Vegne, de regninger og videre, som jeg fornemmer Siden registreringen som holdtes Ao 1719 d, 11/10 er indløben og af Skifteretten aproberet og godtgjort dader dog ei specificeres hvorudi samme Regninger bestaar foruden at udj Skifteforretningen aldeles er udeladt nogle Fordringer af temelig stor Capital samt hvad de derfore til Udleg have antaget, hvilket alt efter min Tancke udj forretningen burde været anført og som min Værsøster Anna Lucia efter den udj Skifteforretningen anførte Slutnings  formelt vil bemægtige sig de faa Midler som min Sal. Svigermoder sig kand have efterladt  [og jeg da Registreringen holdtes forundte hende til Brug mens hun levede] med foregivende saadan skulde hende at ...... min Sal. Svigermoder værit forsent hvilket jg tilligemed min Svoger ej endnu haver consenterit , hvor sell jg langt ifra vill disputere hvad som nødvendigt og billig til min sal. Svigermoders Begravelse og videre er anvent, naar mig derpaa rigtig Regning gives, hvilke Regninger som saaledes iimellem mig og min Versøster uligvideret henstaar og burde udj Skifteforretningen været indførtog listeret udj, efterdj de dependerer av min sal. Svigerfaders Stervboe om de ei udj Mindelighed mellem mig og fritt min Værsøster kan afgjøres, er jg ..... begjærende at Velb. Amtmand ville behafe at give Ordre til Fogden paa Søndmør der kunde udnæfne mig 2de forstandige Mænd, som fornevnte Regninger kan liquidere, saavel som Ordre til Vicesorenskriveren Christen Møller, at omskrive Skifteforretningen og indføre ovenbemeldte Poster som udj forretningen efter min Sal. Svigerfader er udeladt med videre Indsigelser og Pretentioner, jeg billigen mod de udj min Absence indgifne Regninger hafr at paa anke til enhver Efterretning kan vorde indført Endelig efterdi En Dehl Grunder i Aalesund til Creditorene er udlagt, som siden af min Værsøster er indløst hvilke Grunder | om jg havde været varslet til Skiftet| havde boet auctionere da hvis mig skulde veignis at indløse min Andel af samme Grunder, velbr. Hr. Amtmand da ville give Ordre til Sorenskriveren etc, anslag bemlt. Grunder til offentlig Auction hvilke da forantagelig (ventelig?) vill blive boentil Profit, hvorom gj fra kjentf. ervarter velb. Hr. Amtmand gunstig Resolution, som forbliver. - (Underskrift)
Amtmand .... : Moldegaard 28/4 1723. "Efterdi velbr. Hr. Capt. Lossius ikke er bliven tilarslet til at vere overværende paa egne og Svogers Vegne ved Skiftets Slutning efter deres afdøde Svigerfader Nils Pedersen Assens saa finder han sig derover beføiet efter forskrevne Demonstration at erkyndige sig om de Regningers Rigtighed somskal være afhandlede og givet Udlæg for paa Skiftet samt videre at søge sine Prætenioner hos Værsysteren Anne Lucie Wingaard med de flere, thi kan saadanne Disputer bedst afgjøres om der holdes Skifte og Deling efter Vermoderen Enken Sal. Marith Niels Assens  og derfor haver Sorenskriveren samme at foretage og forrette saa fremt det af Arvingerne forlangis, og derudj ikke at agte hvad som til Anne Luciesaventageer bleven indført bag udj Skifteforretningen efter afg. Niels Pedersen Assens saa han saadand efter Loven ikke kan gyldig ansees, fordi hverken Medarvingerne vare derved tilstede at kunne give Deres samtykke dertil, ej heller er det af Kongl. Majst. allernaadigste approberet som et Testamente, til med døde Enken faa Uger efter at Skiftet blev sluttet, saa Moderen imidlertid ej har kunnet til saa stor umage og Belastning at hun derfor kunde uden Skifte og Deling tiltage sig Moderens Efterladenskaber, da andre Søskende til Skade og prejudice, og som mig efter underd: Ansøgning er naadigst anbefalet at de derhen at Søfren Hoffman, som er fraværende skal faa Ret og Rigtigdhed paa Skiftet efter hans afdøde Svigerforeldre saa maa jeg bifalde at de afHr. Capt. Løit paaankede Regninger, udj bemeldte Stervbo bliver af fornuftige Mand efterseede og de derudj befindende Misligheder nærmerepaakjendte førend de burde betalis. Til hvilket lovlig at forrette herved beskikkes de 2de fornemme Mænd Sr. Jacob Thode og Sr. Niels Stockberg som udj Parternes eller deres fuldmægtiges overværelse igjennemseer og rigtig liquideres Regningene imellem dessem somvelbemeldt Capt. Lossius sjunis ikke at bare indlevert rettmessige Fordringer udj Boet. - Angaaende Huserne og Grundene med mere som er paa Skiftet udlagt til Creditorene, da havde det muligens været mer profitable om det alt ved Auction havde bleven soldt at Creditorene som havde faaet rede Penge, saa at det som saaledes blev avanceret ved Auctionen kunde komme alle Arvinger til beste; dette uagtet saa har Hr. Capitaine Lossius Magt og Ret efter Loven inden Aar og Dags Forløb at tlløse sig igjen saadant Udleg og det siden til egen og Medarvingers Avantage ved offentlig Auction at lade bortsælge til de høystbydende, naar Creditorene  ere forsikrede om deres betaling. Skulde da også have været indleveret udj dette Stervboe flere Fordringer eller Reignunger, end de som er anført udj Skiftebrevet, da haves Kongl, Majst, Sorenskriver uvegerlig saadanne ligesledes at indtage udj Skiftefrorretningen, samt hvad Enhveraf samme Creditorer have faaet til  Udlæg eller betaling. -

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 

Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Martha Dissenton
Christen Møller
Søren Hofmand
Hans Møller
Eich Must.

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 andrager Christopher Lossius, at saasom begge Sorenskriverne på Sundmøre er ved Døden afgangne saa hastig og jg ikke kunde komme til Rigtighed med Skiftet efter mine Svigerforeldre som var afg. sal. Niels Pedersen Assens og sal. Kjereste Martha Dissenton da er jg foraarsaget at begjære af velbr. Herre Amtmand han vilde befalle den constiuerede Sorenskriver, der skal forrette Embetet udj Fogderiet han maatte foretage sig hvad som er begyndt af sal. Christen Møller ved det seneste Skifte saavelsom Auctionen der blev holdt efter min sal. Svigermoder som nu har henstaaet efter min Svigermoders Frafald udj 1 1/2 Aar formoder derfor at min  Hr. Amtmand ber udj assisterer mig med deres gunstige Befaling til vedkommende det maatte komme til Endelighed for at j kan gjøre Rigtighed for min fraværende Svoger Søren Hofmand, der har givet mig Fuldmagt paa sine Vegne. Resolution: "Monsieur Hans Møller som er constitueret til at afhandle og tilendebringe de Skifter og Forretninger som vare uafgjorte udj Sundmøre Fogderi til Sahl. Sorenskriver Christen Møllers dødelige frafald, vilde saasnart muligt ... kand, fuldkommen slutte og lovlig afgjøre de begyndte skifter efter sal. Niels Pedersen Assens og hans sal. Kjereste " etc. Moldegaard ut supra - Eich Must.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  6 p. 502 : 1728 14/4

Capt. Lossius

Romsdals Skifteprt.  6 p. 502 : 1728 14/4 Skifte paa Monsaas i Romsdals Otting hvor Capt. Lossius skyldte 26 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 478 : 1728 12/6

Jens Aagesen Find
Capt. Lossisus

Romsdals Skifteprt. 6 p. 478 : 1728 12/6 Skifte efter sal. Jens Aagesen Find i Bue, hvor Capt. Lossisus skyldig - 22 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 24 : Fredriksborg 16/12 1733

Christopher Lossius
Foged Eeg

Romsdals Pantebog 2 p. 24 : Fredriksborg 16/12 1733 sælger Christian 6de til Capitaine ved 2det Trondhjemske Regiment Christopher Lossius - 3 vog 2 pund 22 mrkl. Landskyld med Bøxel samt aparte Bøxel over 1 vog 8 mrkl. udj Gaarden Hatle i Rødven Otting - for 301 Rdr. 48 sk. courant - Gaarden havde tidligere været Militien assignert.
Ved Auktion over dette Gods (Militsien assignert) fra 20/1 til 6/3 1728 samme Lossius Høistbydende paa Landre i Reven Otting for 83-0-24, men da Pengerne ikke tidsnok erlagdes til Stiftsamtstuen, afholdtes ny Auktion hvor Foged Eeg blev Gaarden tilslagen.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 40 : Actum Veblungsnesset 10/7 1734

Christopher Lossius
Christopher Brundtlund

Romsdals Pantebog 2 p. 40 : Actum Veblungsnesset 10/7 1734 Undertegnede bestalter Capitain af Infanteriet Christopher Lossius vedgaar og herved tilstaar at være bleven skyldig til Hr. Capitaine Christopher Brundtlund den Summa 90 Rdlr courant paa det kjøb som under Dags Dato mellem ham og mig for hans paa Veblungsnesset staaende Huser er bleven sluttet og lovlig Skjøde erholdet - given forsikring i sine redeste Midler. 

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p.  77 : Slot Hirschholm 1/7 1735

Capt.[Lossius]

Romsdals Pantebog 2 p.  77 : Slot Hirschholm 1/7 1735 tillader Christian 6. Mageskifte meele Gaarden Rødven, Hvor Capt.[Lossius] ved 2. thjemske Reg. paaboer og paa hvilken han skal have anvendt alt sin Middel og Formude at opbygge og indrette til en Families Bekvemhed og Gaarden Landre.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 82 Gjermenes 12/1 1736

Børge Eeg
Christopher Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 82 Gjermenes 12/1 1736 transporterer og overdrager Foged Børge Eeg til velb. Capitaine Christopher Lossius den ham paa kgl. Auction 12/1 1729 tilslagne Gaard Landre i Rødven Ott. skyld 1 vog 2 pund med bøxel. med samme Ret som den mig af hans kgl. Majst. allernaad er skjødet dat. Fredrberg Slot 10/12 1732.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 82 : Røven 10/12 1736

Christopher Lossius
Elling Pedersen Hatle

Romsdals Pantebog 2 p. 82 : Røven 10/12 1736 sælger Capt. Christopher Lossius 2. Thjemske  nat. Regiment til velagte Elling Pedersen Hatle en min ejende og tilhørende Gaardepart Hatle i Røven Ott. - skyld 1 vog 2 pund 2 mrkl. for 90 Rd. - ligesom det mig af hans kgl. Majst. er tilskjødet Fredriksberg 6/12 1732.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 85 : Røven 20/12 1736

Christopher Lossius
Anders Knudsen Hatle

Romsdals Pantebog 2 p. 85 : Røven 20/12 1736 sælger Capt. Christopher Lossius bestallet Capt. ved Infanteriet til Anders Knudsen Hatle hans ejende Gaard Hatle i Røven Otting for 240 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 86 : Reven 31/12 1736

Christopher Lossius
Jacob Johansen Schultz
Fredricke Lovise Eeg

Romsdals Pantebog 2 p. 86 : Reven 31/12 1736 pantsætter Christopher Lossius for af Msr. Jacob Johansen Schultz 99 1/2  Rdlr. forstrækt af hans Myndling Mad. Fredricke Lovise Eeg. hos ham staaende Arvemidler - min paaboende Odelsgaard Reven som skylder |saavidt mig tilhører 2 1/2 pund fiskes leie.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 133 Stavanger 18/1 1737

Henning Friman
Christopher Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 133 Stavanger 18/1 1737 sælger Amtmnd, og Lagmand Henning Friman til Capt. ved 2. thj. Regm. Christopher Lossius - Hammervold i Erisfjord Otting.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 103 : Røven 31/12 1737

Christopher Lossius
Knud Søfrensen Sandnæs

Romsdals Pantebog 2 p. 103 : Røven 31/12 1737 sælger Capt. ved 2. thjemske Regim. Christopher Lossius fra sig og sine til Knud Søfrensen Sandnæs en Gardpart i Ytre Sandnæs skylder 2 pund 6 mrkl. fisk med Bøxelraadighed til 1 vog 1 pund 15 mrkl. mere i samme Gardspart i Røven Ott.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 108 : Reven 13/2 1738

 

Romsdals Pantebog 2 p. 108 : Reven 13/2 1738 sælger OberstLieutn. af Infanteriet ved 2, thjemske nat. Regiment Christopher Lossius fra sig og Arv. til Iver Bentzen Gaardpart  Ytre Sandnes, etc. som ovenfor oc er yderligere om hans Salg i Yttresandnes under Erisfjords Ott. 1738 13/2 oc 16/8 oc 12/2.

Kilde: Collin

Veø Kirkeb. 1741 27/4

Obrister L. Lossius

Veø Kirkeb. 1741 27/4 parentered L. Leganger over Obrister L. Lossius, 62 Aar.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1749 13/8

Christopher Lossius
Christopher
Helvig Assens
Obriste Lieutent Lossius

Veø Kirkebog 1749 13/8 døbt i Rødven Kirke Lieutnt. Chritopher Lossius's Søn Christopher - blandt Fadderne Fru Helvig Assens sal. Obriste Lieutent Lossius Efterleverske.

Kilde: Collin