Christopher

Christophersen

Lossius

jr.

Født: ca. 1719
Foreldre: Christopher Christophersen Lossius og Helvig Assens

Gift 1. gang 20.06.1748 med Anna Catharina Eeg
a.  Christopher

Gift 2. gang med Maren Maria Holthe Testmann
a. Morten Lyng
b. gutt (1754 - 1754)

Død ca. 1776

Vanskelig å skilje brødrene Nils og Christopher på 1750 - tallet da begge blir kalt Capitain Lossius.

Christopher Lossius Christopher Lossius. -Pr. lnt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt.s Gagnatske komp. 19/7 1743, men forflyttet til Romsdalske komp. 29/!2 1746. - Avskjed 8/5 1754 med kpt.s kar. - 

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer.

Romsdals Skifteprt. 7 p. 132 : 1742 20/5

Christopher Lossius 

Romsdals Skifteprt. 7 p. 132 : 1742 20/5  Skifte paa Nedre Huhnæs i Rødven Otting hvor Christopher Lossius fordrer 0-1-20;

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 204 : 1742 18/7

Christopher Lossius
Capt. Lossius

Romsdals Skifteprt. 7 p. 204 : 1742 18/7 Skifte paa Eide i Røven Ott. hvor Christopher Lossius fordrer 1-1-0; 1743 16/5 Skifte paa Skorgen i Romsdals Otting hvor Capt. Lossius fordrer 3 Rdlr.; 1743 17/5 Skifte paa Næss i Romsdals Otting hvor Christopher Lossius fordrer 2-0-16;

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 197 : Gjerset 12/7 1743

Christopher Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 197 : Gjerset 12/7 1743 sælges til Lieutenant Christopher Lossius 2 pund uden Bøxel i Gaarden Rødven for 14 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 344 : 1743 11/12

Christopher Lossius

Romsdals Skifteprt. 7 p. 344 : 1743 11/12 Skifte paa Aandahl i Romsdal Otting hvor Lieutenant Christopher Lossius skyldte 10-3-0; og Capt. Lossius for 1/5 del i et Telt - 1-1-5;

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1744 20/10

Anders Knudsen Rødven
Anne
Christopher Lossius

Veø kirkebog 1744 20/10 døbt i Wedø kirke Anders Knudsen Rødvens Anne. Fadder Hr. Lieutnt. Christopher Lossius.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Molde 1/2 1745

Anna Sylvia sal Hr. Erich Legangers
Christopher Lossius
Amtmand Must
Morten Wium

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Molde 1/2 1745 sælger Anna Sylvia sal Hr. Erich Legangers til Lieutnt. Christopher Lossius en min Gaard Indre-Herje sky. 1 v. 2 pd. 12 mrkl. i Rødven Otting som min sal. Mand af afg. Amtmand Must og Morten Wium efter Skjøde af Moldegaard 1/3 1725 havde tilkjøbt sig. for 90 Rd. Samme Dag pantsætter Christopher Lossius, Lieutenant ved 2. Thjemske Regiment samme Gaard til sælgersken.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Rødven 1/2 1745

Helveg sal. Lossius
Christopher Lossius
Niels Lossius
Børge Eeg

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Rødven 1/2 1745 sælger Helveg sal. Lossius til sin Kære Søn Christopher Lossius Premierlietnt. Gaarden Rødven i Rødven Ott. skyld 2 pund 12 mrk. med Bøxel og Herlighed - og Bøxelraadighed over 2 pund mere med alle paastaaende Vaanehus og Bygning - ligeledes med samme Condition Gaarden Hammervold etc. for 300 Rdlr..
Medunderskrevet til Vitterlighed af hendes Søn Capitaine Niels Lossius og Foged Børge Eeg.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 3 p. 16 : Rødven 25/7 1747

C. Lossius
Børge Eeg

Romsdals Pantebog 3 p. 16 : Rødven 25/7 1747 pantsætter C. Lossius for af sin kjære Svigerfader Foged Børge Eeg laante 200 Rdlr. alle sine faste og løse Eiendele.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 : p 492  : 1747 28/12

Lieutnt. Lossius

Romsdal Skifteprt. 7 : p 492  : 1747 28/12 Skifte paa Aasen i Romsdal Ott., hvor Lieutnt. Lossius fordrer 2-1-0.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 : p 502  : 1748 14/5

B. Eegs Hustru
Christopher Lossius
Frue Obriste Lieutenant sal. Lossius

Romsdal Skifteprt. 7 : p 502  : 1748 14/5 Skifte paa Gjermenes i Vestnæs Otting efter Foged B. Eegs Hustru hvor ført Boet til Indtægt "Hr. Lieutenant Christopher Lossius hans Revers af 26/4 1745 - 40 Rd."; - "paa Frue Obriste Lieutenant sal. Lossius Panteobligation af 10/3 1742 rester 15-2-6;

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  7 p. 502 : 1748 14/5

Niels Lossius
Anna Christina Eeg
Anna Catharina Eeg
Christopher Lossius

Romsdals Skifteprt.  7 p. 502 : 1748 14/5 Skifte paa Gjermenes hvor Captain Niels Lossius blev Formynder for Jfr. Anna Christina Eeg og til Værge for Jomfru Anna Catharina Eeg blev annammet hendes Fastermand Hr. Lieutenant Christopher Lossius.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1748 20/6

Hans Friis
Præsten Røring
Christopher Lossius
Anna Catharina Eeg

 

Veø Kirkebog 1748 20/6 copulerede Hr. Hans Friis (under Præsten Rørings Fravær i Trondhjem) paa Gjermenes Hr. Lieutenant Christopher Lossius og Demselle Anna Catharina Eeg - de havde kgl. Bevilling at ægtevies i Huset.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1749 16/5

Præsten Røring
Gedschen
Anna Kristina Capitain Niels Lossii
Niels Lossius
Christopher Lossius

Veø Kirkebog 1749 16/5 døbt i Wedø Kirke Præsten Rørings Dttr. Gedschen - blandt fadderne Fru Anna Kristina Capitain Niels Lossii, Hr. Capitaine Niels Lossius, Lieutenant Christopher Lossius.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1749 13/8

Christopher Lossius
Christopher
Helvig Assens
Hanna Dorthea Røring
Petter Stephen Schielderup
Nils Lossius
Jacob Andreas Eeg

Veø kirkebog 1749 13/8 døbt i Rødven Kirke Hr. Lieutenant Christopher Lossii Søn: Christopher. tils. Fru Helvig Assens sal. ObristLeiutnt. Lossii Efterleverske, min Hustru Hanna Dorthea Røring, Capt. Petter Stephen Schielderup, Hr. Capitaine Nils Lossius, Monsr. Jacob Andreas Eeg.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1749 14/10

Christopher Lossius
Christopher

Veø kirkebog 1749 14/10 nedsat i Wedø Kirke Lieutenant Christopher Lossi afg. liden Søn Christopher, 9 Uger gl.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 99 : 1752 14/5

Morten Lyng
Christopher Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 99 : 1752 14/5 Skifte paa Molde efter sal. Hoapitalforstander Morten Lyng hvor Lieutnt, Christopher Lossius kjøbte Boets Eiendomme i Boe.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1754 1/3

Christopher Lossius

Veø Kirkebog 1754 1/3 nedsat i Vedø Kirke Hr. Lieutnt. Christopher Lossii dødfødte Drengebarn, som var fød 25/2 - 30/3 introd. i Vedø Kirke Hr. Lieutnt. Lossi Frue.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 436 : 1754 24/5

Maren Boyesdatter Friis
Ludvig Lem
Ingeborg Helena Lem
Karen Lem
Capitain Lossius
Erik Torsteinsen
Erick Røring
Hr. Schanke
Anne Christence Christophersdttr. Lem
Anne BoyesDatter Friis 
Christopher Andersen Lem
Elisabeth Margrethe Christophersdatter Lem
Boy Friis

 

B.P.S  og M.M.D 1663
G(?).L.M.F

Romsdal Skifteprt. 8 p. 436 : 1754 24/5 Registrering paa Gaarden Næss i Romsdals Otting efter afgagne Madame Maren Boyesdatter Friis til paafølgende  imellem hendes Mand Sr. Ludvig Lem og deres sammenavlede 2de Barn, som ere:
1/ Madame Ingeborg Helena Lem
2/ Jomfrue Karen Lem, formynder for hende blev beskikket velædle og velbyrdige Capitain Lossius.
Registreret 1 Sølvkande inskr. med Bogstaverne  B.P.S  og M.M.D samt Aarstal 1663 v. 92 Lod - 46 Rd.; 1 Sølvskaal v. 65 Lod 2 1/2 qn. - 32-3-6; 1 liden Sølvthe-potte med Fad v 14 Lod - 7 Rd. ; 1 aflang Sukkerfad v. 7 Lod - 3-2-0; 1 rundt do. v. 8 Lod 3 1/2 Qn. - 4-1-18; 1 Sølvtomling v 5 1/2 Lod - 2-3-0; 6 Sølvskeer ins. med Bogstaver G(?).L.M.F. i Træk vægtig 16 Lod 1 qn. - 8-0-12; 4 do. v. 11 Lod - 5-2-0; 1 Sølv Laaget Krus - 3-0-0:
- 3 Studer, 9 kjør, 1 Oxe.
Jordegods: 1 Wog fiskesleie med Bøxel og Herlighed i Gaarden Bøe i Wolds Otting - som beboes af Hans Ingebrigtsen .......50 Rd.
1 pd. fiskeleie med Bøxel og Herlighed udj bemelte Gaard Bøe, som med Bøxelrettighed over 2 1/" pd. mere bruges ag Erik Torsteinsen ........40 Rd.
Gaarden Ness i Romsdal Otting skyldende 4 Wogr fiskes Leye med Bøksel og Herlighed for 200 Rd.
Stervboets Formue taxeret til 639-1-1. - Den paafølgende 27 Mai blev foranførte Stervboets Effekter og eiendele au- ktionerede og udbragtes efter Fradrag af Auktionomkostningerne til 1192-3-1:
Gjeld: Hr. Erick Røring fordrer efter Pante Obligation af 26/3 1745, publiseret 26/7 1745 hvorudj 4 Woger udj Næss med øvrige rørlige og faste Eiendele med første Prioritet var pantsat for den Summa 160 Rd. - og efter Panteobligation af 10/1, hvorudj 2 Voger udi Mandals Nedre Bøe er Pantsat den Summa - 60 Rd. Denne Obligation er publiseret 4/7 1747. Paa disse 2de Obligationer resterer Renter fra 10/1 og 26/3 1747, der efter deen af Hr. Røring meddelte Kvittanse paa de originale indfriede Panteobligationer beløber til - 83-3-6;
Velærverdige Hr. Schanke fordrer Tiende af Gaarden Ness for Ao 1750, 1751, 1752, og 1753 - 6-3-15;
- Boet bliver pligtig "at udrede Jomfru Anne Christence Christophersdttr. Lems Arveparter som Sr. Ludvig Lem har været formynder for, hvilken Arv udj efterfølgende er bestaaende: Efter Skiftebrev efter Jomfru Lems Moder afg. Anne BoyesDatter Friis af 10/3 1739 kommer hun udj Arv udj alt den Summa - 74-2-0; af samme Udlæg er endnu udj Behold 2 Bismerpund 12 mrkl. fiskes leje med Bøxel udj Gaarden Brelie i Romsdals Otting, spm endnu er usolgt, og efter Skiftebrevet Udviser Myndlingen udlagt for - 30 Rd.; noch udj Behold Myndlingens udlagde 20 mrkl. fiskes leye uden Bøxel i Gaarden Smaage i Sund Otting, der efter hendes afg. Moders Skiftebrev er taxeret for 5 Rd. videre udlagt endel in natura, hvoriblandt 1 Sølvsmør Brække v. 5 1/2 Lod 1/2 qn. for 2-3-6; fragar 47-3-6; "Rester paa hendes Mødrenearv, som dette Stervboe komer at betale - 26-2-18;
Efter Myndlingens afg. Fader Christopher Andersen Lems Skiftebrev af 26/4 1747 kommer bemelte Myndling tilgode hendes hele Arvepart 59-1-5; (deraf var :"Da hende udj Vestad paa hendes afg. Moders Skifte var udlagt den Capital 20 Rd., som hendes Fader, medens han levede, havde i Besiddelse, er hende paa hendes Faders Skifte bleven udlagt Renter for samme Summa udj 8 Aar med 8 Rd.) : Efter Myndlingens afg. Søster Elisabeth Margrethe Christophersdatter Lems Skiftebrev af Dato 5/9 1747 er hende tilkommen i Arv 23-3-?; deraf tilkom hun af det uvisse efter sin morbroder Boy Friis 0-3-5; og udj Behold af Udlegget er 4 mrkl. i Smaage 1 - ~; : Myndlingens ganske Arvekapital 16-1-5; af denne Capital bliver at beregne hende Renter i 8 Aar, der utgjør den Summa aarlig (a 5%) er 46-2-0; og noch har formynderen oppebaaret Landskyld af Brelien i 14 Aar a 1-0-16; er 16-1-8;
Myndlingens Capital med Renter bedrager sig til 179-0-13; hvoraf hun havde faaet af formynderen 10-1-6; Igjen 168-3-7;
Boets Gjeld - 556-3-0; og Omkostn. 18-1-5; tilsam. 575-0-5; i Behold 617-2-20. Enkemandens Lod 308-3-10; enhver Søster 154-1-17;
Hvorefter saavel for Skifteomkostningerne som for Stervboets samtlige Creditorer og dets Arvinger gjort fuldkommen Udlæg i Stervboets indkasserede Auktionspenge.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 438 : 1755 2/4

Christopher Lossius
Ludvig Lems Hustru
Sr. Lem

Romsdals Skifteprt. 8 p. 438 : 1755 2/4 Skiftesamling i Ludvig Lems Hustru's Bo paa Ness i Romsdals Otting hvor Hr. Capitain Christopher Lossius udj Hævne fordrer for det han paa Sr. Lems Vegne udj Aaret 1750 paa Auktionen paa Gjermenes kjøbte der -5-2-0;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 179 : Under Dato Christiansund 5/2 1771

C. Lossius
Byfoged Christie
General Auditeur Koren

Molde Skifteprt. 2 p. 179 : Under Dato Christiansund 5/2 1771 har Capt. C. Lossius kvitteret for af Byfoged Christie i Chrsund paa General Auditeur Korens Vegne modtagne 50 Rdlr. som "Husleie af Fosund Gaards Vaanehuser af Brygge fra 1/10 1769 til Do Dato 1770".

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 250 : Under Dato Molde 16/10 1773

L. M. Lem
Christopher Lossius

Molde Skjøde og Pantebog I p. 250 : Under Dato Molde 16/10 1773 har L. M. Lem for til Capitaine Christopher Lossius skyldige 700 Rd. pantsat sin paa Molde eiende Gaard paa Rechnes Grund saavel paa mine eiende Huse i Boe Fiskevær, samt andre faste og løse Eiendele. Udgaar ifølge Lov af 19/8 1845.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6

Malena Lyng
Ludvig Lem
Maren Testman Bredal
Capt. Lossius
Elisabeth Bredal
Thomas Hamond
Ludvig Andreas Lem
Ole Torvig
Frue Lossius
Foged Eeg
Jon Bech
Maren sal. Capt. Lossii
Johannes Thim Bamberg
Johanne Elisabeth Bredal
hristopher Lem
Hans Friis Lem
Andreas Eriksen Bredal
Aage Hansen Lund

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6 blev i Boe Fiskevær holdt registrering efter afg. Madame Malena Lyng til Skifte mellem Enkemanden Sr. Ludvig Lem og hendes saavel i første som i sidste Ægteskab avlede Børn: 1/ Datteren Maren Testman Bredal, 14 Aar gl., form. Capt. Lossius; 2/ Elisabeth Bredal, 12 Aar gl. Formynder Sr. Thomas Hamond  3/ Sønnen Ludvig Andreas Lem 7 Aar gl.; formynder Faderen Sr. Ludvig Lem.
Paa de fraværende Formynderes Vegne mødte Sr. Ole Torvig.
Registreret: 1 Jægt dregtig 8 Læster med Swil, Bonnet, 2 Drægger, 1 Anker og videre - 70 Rd.
18 mrkl. med Bygsel og Landskyld i Kalsnesset - 45 Rd - solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Frue Lossius for 50 Rd.
1/2 Parten i Indre Harøen 20 Rd og Ødegaarden Rishougen skylder 2 pd. med Bøksel og Landskyld - 10 Rd. - begge kjøbtes ved Auktion 1780 11/3 af Foged Eeg.
Vaanehusene og Søhusene i Boe med 5 Søhuser paa Holmen - alt uden Grund - 250 Rdlr.. Solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Sr. Jon Bech for 250 Rdlr.
1779 16/7 holdtes Registrering paa Molde - Stervboets Vaanehuse og Søhuse med 4 Jernkakkelovne og Eiendoms Grund samt aparte Grund ovenfor Gaarden og 1 Løe samt Fæhus - 250 Rd.
pg. 942. Under Dato Holden Gaard 5/7 1779 fordrer fru Maren sal. Capt. Lossii i Boet indestaaende 100 Rd. som hendes Mand havde Skjænket Lems StivDatter Jfr. Maren Testman Bredal - samt efter Obligationer af 2/9 1768 og 16/10 1773 tils. 690 Rdlr.. I en Paategning paa den ene Obligation har C: Lossius eftergivet "Svoger Ludvig Lem" Renter til 2 Mai 1772 og eftergiver videre Maren sal. Lossues Renterne til 2/12 1778.
p. 944 Stervboets Vaanegaard paa Molde solgtes ved Auktion 1779 18/12 til Sr. Johannes Thim Bamberg for 205 Rd.
- Thomas Hamond under Dato Havnen 24/11 1778 indgivet Nota paa  Svoger Ludvig Lem beholdte af Datteren Johanne Elisabeth Bredals tilfaldne Faderarv, som Hamond var Formynder for.
- Ludvig Lems 2de Sønner af 1. Ægteskab: Christopher Lem og Hans Friis Lem fordrer deres indestaaende Moderaev hver 92-3-13.
- Sr. Ole Torvig fordrer under Dato Molde 18/1 1780 "min kones Moders Arv" som med stemplet Papir til denne Regning beløber 15-0-3;
- Andreas Eriksen Bredals 2de efterlevende Døttre Jfr. Maren Testmand og Elisabeth Johanne fordrer Deres Arv efter Farmoderen med 10-2-0:
- Sognepresten Hr. Johan Daniel Fürstenberg fordrer Sidste Aars Grundleie af 3de Grunde i Boe - 3-3-0:
1780 11/3 Auktion holdt udj Boe fiskevær over Boets registrerede Eiendele, "men da Natten til igaar indtraf et saa grusomt stormende Veir, at ei alene Baader og Gaarn med videre dels blev istøkkerslaget og knuset, dels rent borte, men end og endel Søhuser omblæste hvoriblandt en stor Søbod dette Stervbo tilhørende blev af Stormen kastet lige ud i Søen og udj hvilken Bod var indsat 2de fiørenfars Baader, som blev rent istøkker slaget, 12 Tønder Salt borte, Toug, Snører og videre, samt alle Torskegarnene udblæste i Søen, og ellers adskillige Ting ruineret, saa bliver alene det tilbageværende opbudt.
- Af Enkemanden blev leveret en Beregning over Aage Hansen Lunds Arv.
= Boets Midler 1043-1-21; Gjeld og Omkostn. 1531-0-8.
Som Kirkeværge for Molde Kirke er Lem ved Regnskabets Overleverelse bleven skyldig 313.1.17.

Kilde: Collin