Nils

Christophersen

Lossius

Født ca. 1718
Foreldre Christopher Christophersen Lossius og Helvig Assens

Gift 07.12.1740 med Anna Kristine Eeg
a. Anna Catharina
b. Hedevig
c. Christopher Lorentz
d. Børge Jacob

Død 08.12.1790

 Kaptein, siden major - Vestad fra Sekken i Romsdal.

Niels Lossius
Christopher Chrsitophersen Lossius
Helvig Nielsdatter Assens
Anna Kristine Eeg
Børre Eeg
Anna Mortensdtr. Schultz
Niels Lossius. - F. ca. 1718 i Norge. - Sønn av obl. Christopher Christophersen Lossius og Hedvig Nielsdatter Assens. - Pr.lnt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt.s Romsdalske komp. 5/11 1736. - Kpt. og chef for samme komp. 7/8 1739. - Tersmaj. 23/1 1760. - Sek. maj. 23/11 1763. - Hadde fremdelse Romsdalske komp. - Dimitert 1/7 1767 med pens., 262 rdl. 24 sk. årl. - Død 8/12 1790 som eier av den store gård Vestad på øya Sækken i Veø. - Gift 7/12 1740 med Anna Christine Eeg, f. ca. 1714, død 26/5 1800 på Vestad i Veø, datter av kammerråd og foged Børre Eeg til Gjemundsnæs i Vestnæs og Anna Mortensdtr. Schultz. De hadde 4 barn.

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer.

Romsdals Pantb. 2 p. 86 : Gjermenæs 5/6 1737

Niels Christoffersen Lossius
Børge Eeg

Romsdals Pantb. 2 p. 86 : Gjermenæs 5/6 1737 pantsætter Niels Christoffersen Lossius for af Foged Børge Eeg laante 99 1/2 Rd. hvad han eier og eiende vorder - og i Tilfælde ikke Indfrielse underskriffer gj mig uden Exeption den Civile Ret.

Kilde: Collin

Romsdals Pantb. 2 p. 145 Stensaaen 2/1 1740

Niels Lossius
Lars Leganger

Romsdals Pantb. 2 p. 145 Stensaaen 2/1 1740 pantsætter Captn. Niels Lossius til velærv. Sr. Lars Leganger for laante 99 1/2 Rdlr. sine paa Veblungsnes tilhørende Huse som til ingen anden er pantsat..

Kilde: Collin

Veø Kirkeb. 1740 dom 1 p. Tinit

Capitain Lossius
Lieutenant Lossius
Capt. des Armes Lossius
Capt. Schielderup

Veø Kirkeb. 1740 dom 1 p. Tinit. i Molde er Capitain Lossius, Lieutenant Lossius, Capt. des Armes Lossius faddere til Capt. Schielderups Søn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 7/12

N. Lossius
Anna Ch. Eeg

Veø Kirkebog 1740 7/12 copuleret Capitain N. Lossius og Anna Ch. Eeg.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 177 : Dato Moldegaars 30/12 1741

Niels Lossius
Hans Holst

 

Romsdals Pantebog 2 p. 177 : Dato Moldegaars 30/12 1741 kjendes vi undertegnede og for alle vitterliggjør følgende Mageskifte og Jordegods Bytte at have gjort og indgaaet: Jeg Niels Lossius, Capitaine ved det Søndre Trondhjemske Regimen mageskifter og overdrager til ædle Sr. Hans Holst min Eiendomgaard Sira udj Eritsfjords Otting, skyldende med Bøxel og Landskyld 2 voger fiskesleje. Derimod overdrager og mageskifter gj Hans Holst Proprieteur over det..elige Vestnes Gods til velædle Capitain Nils Lossius min Eiendoms Gaard Veblungsnes udj Romsdal Otting skyldende med Bøxel 1 vog 1 mrkl. med Landskyld 2 pund 12 mrkl. Denne Condition forbeholder jeg Hans Holst mig; naar gj tilsinds vorder dette Mageskifte at forandre da skal Hr. Capitain Lossius dertil være forbunden, hvorimod gj forbinder mig at lade Capitain Lossius og hans Frue for Deris Levis Tid nyde bemelte Weblungsnes til Brug mod Afgift, saaledes som hidtil af Gaard og Grunder svaret er. Dette indgaaes saaledes til efterlevelse for os begge.

Romsdals Pantebog 3 p. 17 : Det mellem Hr. Capitain Nils Lossius og Canceliraad Hans Holst oprettede Mageskifte Brev af 30/12 1741 angaaend Sira og Weblungsnes er bleven publiseret og mortifisert og magtesløst gjort.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 179 : Veblungsnesset 9/1 1742

Niels Lossius
Hedevig Lossius

 

Romsdals Pantebog 2 p. 179 : Veblungsnesset 9/1 1742 "Kjendes gj undertegnede Capitain Niels Lossius og hermed for alle vitterlig:ret vitterlig Gjeld skyldig være til min kjære Moder Frue Obriste Lieutenantinde Hedevig Lossius den Summa 800 Rdlr. reisende sig af den mellen mig og min sal. Fader oprettedeContract og Accord til Fuldkommen Forsikring for denne mig forstrækte Summa pantsætter gj ermelte min Kjære Moder alle mine rørende og faste Eiendele og Effecter som gj nu ejer eller ejende vorder.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 183 : Ræven 10/3 1742

Helveg sal. Lossius
Børge Eeg
Capitaine Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 183 : Ræven 10/3 1742 pantsætter Helveg sal. Lossius til Foged Børge Eeg for laante 44 Rdlr sin Eiendoms gaard Ræven i Ræven Otting - ombedet sin k. Søn Capitaine Lossius at medunderskrive.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 159 : 1742 12/6

Capitain Lossius

Romsdals Skifteprt. 7 p. 159 : 1742 12/6 Skifte paa Indre Sannes i Røven Otting hvor Capitain Lossius skylder - 2-1-0; - og 1742 21/6 Skifte i Romsdal Otting hvor Hr. Capitain Lossius fordrer 1-1-12; 1742 25/6 Skifte paa Onen i Sund hvor Capt. Lossius fordrer ræst. Rettighed  0- 3-9;

Kilde: Collin.

Romsdals Pantebog 2 p. 181 : Veblungsnesset 16/7 1742

Niels Lossius
Jacob Mortensen Schultz

Romsdals Pantebog 2 p. 181 : Veblungsnesset 16/7 1742 sælger Kgl. Maj. bestalter Capitaine ved 2det thjemske Regim. Niels Lossius til sim kjære Morbroder Sr. Jacob Mortensen Schultz sin Eiendomsgaard Hoestaclien i Fanne Ott. skyldende 1 pund fiskes leje med Bøxsel og Herlighed - for 60 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 204 : 1742 18/7

Christopher Lossius
Capt. Lossius

Romsdals Skifteprt. 7 p. 204 : 1742 18/7 Skifte paa Eide i Røven Ott. hvor Christopher Lossius fordrer 1-1-0; 1743 16/5 Skifte paa Skorgen i Romsdals Otting hvor Capt. Lossius fordrer 3 Rdlr.; 1743 17/5 Skifte paa Næss i Romsdals Otting hvor Christopher Lossius fordrer 2-0-16;

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 205 : Fiva 12/2 1744

Peder Stensen Fiva
Capitain Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 205 : Fiva 12/2 1744 pantsætter Peder Stensen Fiva til Capitain Lossius for laante 50 Rdlr. sin Eiendoms og paaboende Gaard Neder Fiva i Romsdal Ott. - skyld 2 vog 12 mrk. fiskes leje.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 206 : Sletta 16/2 1744

Synnøve Endresdttr. Sletta
Capt. Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 206 : Sletta 16/2 1744 pantsætter Synnøve Endresdttr. Sletta til Capt. Lossius for laante 40 Rd. sin paaboende Gaard Sletta, sk. 1/2 vog fiskes leje.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 350 : 1744 2?/4

Capt. Lossius

Romsdals Skifteprt. 7 p. 350 : 1744 2?/4 Skifte paa Grøvdahlen i Romsdal Otting hvor Capt. Lossius fordret for Crediteret Korn i disse dyre Aaringer - 2-3-8;

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Rødven 1/2 1745

Helveg sal. Lossius
Christopher Lossius
Niels Lossius
Børge Eeg

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Rødven 1/2 1745 sælger Helveg sal. Lossius til sin Kkære Søn Christopher Lossius Premierlietnt. Gaarden Rødven i Rødven Ott. skyld 2 pund 12 mrk. med Bøxel og Herlighed - og Bøxelraadighed over 2 pund mere med alle paastaaende Vaanehus og Bygning - ligeledes med samme Condition Gaarden Hammervold etc. for 300 Rdlr..
Medunderskrevet til Vitterlighed af hendes Søn Capitaine Niels Lossius og Foged Børge Eeg.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 3 p. 21 : Molde 20/3 1746

Niels Lossius
Anna Christine Eeg
Cancelliraad Holst

Romsdals Pantebog 3 p. 21 : Molde 20/3 1746 (thinglest paa Tinget for Vaagø Ott. 13/6 1749) Jeg undertegnede Niels Lossius tilstaar at have solgt til Cancelliraad Holst med frue og Arvinger efterfølgende Gaarder eller Gaardeparter som min Hustru Anna Christine Eeg arveligen er tilfalden nemlig Racknes, beliggende i Sunds Otting skyld 5 pund med Bøxell; Kormeset i Volds Ott.; skyld 1/2 Vog uden Bøxel; Hatlebaken i Waage Ott. skyld 1/2 vog uden Bøxel; og Fasta Berget samt Storholmen som er ikkuns Husmænds Sæter og er beliggende udj Waage Ott. for 143 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p.  419 : 1746 12/9

Capitain Lossius

Romsdals Skifteprt. 7 p.  419 : 1746 12/9 Skifte paa Fiva i Romsdalen hvor Capitain Lossius fordrer efter Obligation. - 50 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 461 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Anna Tønder
Ludvig Christopher Lem
Boja Carina
Anna Christence Lem
Ingeborg Munthe Lem
Elisabeth Margrethe Lem
Niels Lossius
Captein Skjelderup
Ludvig Lem
Jacob Andreas Eeg
Jacob Mortensen Schultz
Samuel Green
Reinholdt Skive
Consumptionsforvalter Krull
Elisabeth Maria Erichdttr. Bredahl
Fru Lossius

 

M.K.B. 1732
L.M.J.D.D. Faddergave 1722
J.W.M.S. 1714
E.P.H 1740
Guldsmedens Stempel L.B.
B.B.S.K.J. 1706
H.P.S.A.S.O.D.S V.
4.H.A.C.J. 1680.
J.M.S.K.J.D. V.
J.H.S.R: E.D.B.

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 461 : 1747 26/4 tilligemed tvende edsvorne Vurderingsmænd indfandt gj mig paa Gaarden Westad i Wold Oting for at registrere efter af. Christopher Andersen Lem mellom hans Kiæreste Anna Tønder og hans med forrige koneavlet og efterladte Børn: Ludvig Christopher Lem, Boja Carina, Anna Christence og Ingeborg Munthe Lem samt den afdøde Elisabeth Margrethe Lems Stervboe.
Auction i Boet hodltes den 25/5 og solgtes da: Gaarden Wæstad, skyldende 3 Voger med Bøxel og Herlighed og Bøcelraadighed over 1/2 Vog mere tilligemed underliggende 2de Husmands-Pladser, samt indmuret Bryggepande, 2de Bilægger Kakelovne, 1 stort Skab i Kjelderstuen, 1 Kværn med Hus og Saug med Redskab vurderet for 400 Rdlr. = solgtes til Hr.  Capitaine Niels Lossius for 560 Rdlr. - og skulde Stervboet  Stervboet bekoste Auktionsskjødet.
Registreret: 1 hvid Grahest 7 ~; solgt for 8-0-10; 1 Ulsblaekt Skiudt - 7 ~, solgt for 12 ~; 1 gulblast Skiudt - 5 ~, solgt for 7-3-4;; 1 brunt Hesteføl - 3 -~; solgt for 5-3-1; 1 ulsblakt Skiudt Føl - 3- ~; solgt for 4-2-2;
12 Kiør; 2 Kvier; 2 Oxer; 12 Gieder med og uden Kid; 1 stor Gra Brækre; 6 Sauer, 2 Lam;
2 Sølvskeer ins. M.K.B. 1732 - vegtig 6 Lod 3 1/2 qn. - 3-1-18; 1 Do. ins. L.M.J.D.D. Faddergave 1722 v, 2 L. 3 1/2 q.- 1-1-18; 1 do ins. J.W.M.S. 1714 v. 3 Lod 1 qt. -1-2-12; 2 do. ins. E.P.H 1740 v. 6t Lod 1 q.n - 3-9-12;; 1 Sølvske Guldsmedens Stempel L.B. v. 2 1/2 Lod - 1-1-0;
1 Sølvske med flatt Skaft uden Mærke med Løvværk paa Bladet v. 2 1/2 Lod 1/4 Qn. -1-1-6; 3 Sølvskeer ins. B.B.S.K.J. 1706 v. 7 Lod 2 1/2 qn. 3-3-6; 1 do ins. H.P.S.A.S.O.D.S V. 2 1/2 Lod - 1-1; 1 Sølv bæger ins. 4.H.A.C.J. 1680. v. 16 Lod 1 qt. - 8-0-12; ~
1 Bæger uden Mærke v. 0 Lod 1 1/2 qn. -4-2-18; 1 Smør Brikke J.M.S.K.J.D. V. 1Lod 3 1/2 qn - 3-3-18; - 2 Smaa Bollerforgyldt inden i gjort av Engelsk Croner v. 3 L. 1 qn. - 1-2-12; 1 Bolle med forgyldt Navn og Bredde v. 5 L. - 2-2-0; 1 do ins. J.H.S.R: E.D.B. 1689 v. 5 Lod 3 qn. - 2-3-12; - 1 liden SølvLaag Crus laaget vægt 4 Lod 3 q. - 2-1-12.
Skiftesamling 1747 4/9 hvor tilstede Enkens Lagværge "Captein Skjelderup; og Ludvig Lem som formyndert for Anna Christence Lem, og  Samuel Green paa sin Kone Boja Lems Vegne; mens Ludvig Lems formynder Jacob Andreas Eeg, som dertil var  varslet; var ikke mødt; ei heller Ingebor Lems formynder Jacob Mortensen Schultz, som var varslet, og befandtes videre Boet til Indtægt : 1 Vog fisk i Røe med Bøxel - 36 Rd.; paa denne Vog er buden af Capt. Skjelderup over vurderingen - 9 Rdlr. ~ hos Ole Sæth efter Obligation af 12/6 1736 - 90 Rd. ; fra Sr. Samuel Green efter Obligation af Dato 16/5 1746 - 80 Rd. 
- 1 Vog i Gaarden Næs med Bøxel og Herlighed udlagt paa sal Lem efter hans Fader for 75 Rdlr.
Hos Sr. Ludvig Lem tilgode Landskyld for 16 Aar - 20-2-16;
   Boets Midler 1315-2-12: Boets Gjeld 603-3-12; Til Deling 711-2-15; deraf Enken 355-3-0; Sønnen 118-2-10; hver Datter 59-1-5.
- Hr. Reinholdt Skive fordrede under Dato Jlen 10/? 1746 Consumption efter Forordning og Præstemanntallet for Aar 1745  - hannem selve Consumption 2- ;  hans Kjæreste - 2 -~; 2de Døttre 1. Termin - 2-~ 2-~; 3 Døttre 2. Termin - 3-~; Drenge Consumption og Folkeskat - 4-2-; og 1 Pige do - 2-0-16; Hestestald 1 Rdlr. - Westad Saug 2 Arbeidere - 1-1-8; tils. 18 Rdlr. 
- Consumptionsforvalter Krull fordrer efter Regning Trondhjem 14/4 1747 "1747 For 1. Termin Consumption og Folkeskat af ham selv og Kjæreste Consumption a 1 Rd. - 2.; 1 Datter do 1- ; for Samuel Green og Kjæreste - 2 Rd.; 2de Tjeneste Drenge Consumption og Folkeskat a 1 Rd. 12 sk.- 2-1-0; 2de Tjenestepiger Ditto a 1-0-8 - 2-0-16; 1 Hestestald - 2 Rdlr. ; Noch for Wæstad Soug af 2de Arbeidere Comsumption og Folkeskat a 1 ort 20 sk. - 3 ort 6; Heste Stald - 2 Rd; tils. 11-1-8;
- Under Dato Throndhjem 8/7 1747 fordrer Boy Tvedt i afgangnge Svoger Christopher Lems Stervboe 15 -2-0; - for Sukker, Svedsker, Mandler, Hvedemel, Fruentimmer Handsker.
- Samuel Green fordrede under Dato Molde 3/8 1747 i sin Svigerfaders Bo. 21-2-15.
Myndlingen Elisabeth Maria Erichdttr. Bredahl havde indestaaende Arv i Boet.
Sønnen Ludvig Christopher Lem havde i Boet indestaaende sin Mødrenearv 149 Rdlr.; findes in natura efter Skiftebrevet Jordegods for 124 Rdlr., 1 Sølvkonfektfad v. 6 3/4 Lod - 3 Rd-1-12; m.m.
Ingeborg Christophersdttr. havde i Boet indestaaend sin Mødrenearv 74-2-0; derav findes in natura Gaarden Eeg skylder ..... 40 Rd. - og udj Gaarden Vestad - 20 Rd. : Anne Christence 
kommer til Gode for 1 Pudesvahr - 0-2-12; Landskyld af Smaage - 1 Rdlr.; udj Vestad 20 Rdlr. heraf Rente udj 8 Aar saasom s.ede har været borte - 8 Rd. ; Boja Landskyld af Smaage 1 Rdlr.
Anne Christence udlagdes for det Tilkommende paa sin Mødrenearv hos sin Formynder Ludvig Lem som han kjøpte paa Auktionen for 22-2-8 og udj den Vog i Ness hos Ludvig Lem - 7-0-4;
Sønnen Ludvig Christophersen Lem udlagdes paa sin Arvepart "1 Vog i Gaarden Røe hvortil han er Odelsberettiget, som hans Formynder Sr. Eeg har antaget for det, som for den er buden - 45 Rd.: denne Vog i Røe var vurderet for 36 Rdlr. og blev for den buden over vurderingen af Hr. Capitain Skjelderup - 9 Rdlr.
Anne Christence udlagdes : udj Ness som hendes Formynder Ludvig Lem er skyldig for - 59-1-5
I Boet fordrede Fru Lossius for 1 Adrien - 7 Rdlr.

Kilde Collin

Romsdals Pantbog 3 p. 17 : 1747 25/5

Niels Lossius 
Christopher Anders. Lem

Romsdals Pantbog 3 p. 17 : 1747 25/5 kjøber Capitain Niels Lossius ved Auktion efter afd. Christopher Anders. Lems Bo Gaarden Westad for 560 Rdlr. i Vold Ott. for 560 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  7 p. 502 : 1748 14/5

Niels Lossius
Anna Christina Eeg
Anna Catharina Eeg
Christopher Lossius

Romsdals Skifteprt.  7 p. 502 : 1748 14/5 Skifte paa Gjermenes hvor Captain Niels Lossius blev Formynder for Jfr. Anna Christina Eeg og til Værge for Jomfru Anna Catharina Eeg blev annammet hendes Fastermand Hr. Lieutenant Christopher Lossius.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 3 p. 20 : Ness Tingstue 25/10 1748

Niels Lossius
Lars Lobes

Romsdals Pantebog 3 p. 20 : Ness Tingstue 25/10 1748 tilstaar gj undertegnede Niels Lossius Capitaine ved 2. thjemske Regim. at have solgt til Sr. Lars Lobes, Proprietær til Lessøe Jernverk og hans Arvinger 1 vog med Bøxel og Herlighed i Gaarden Isterdalen og 1/2 vog uden Bøxel i Gaarden Veblungsnes - begge i Grytten Præstegjeld - for 200 Rdlr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1749 26/2

Capt. Schielderup
Tollev Schonberg
Johan Christopher Lossius
Niels Lossius

Veø Kirkebog 1749 26/2 døbt i Wedø Kirke Capt. Schielderups Søn Tollev Schonberg - blandt Fadderne Capitaine Johan Christopher Lossius; Capitain Niels Lossius.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1749 16/5

Præsten Røring
Gedschen
Anna Kristina Capitain Niels Lossii
Niels Lossius
Christopher Lossius

Veø Kirkebog 1749 16/5 døbt i Wedø Kirke Præsten Rørings Dttr. Gedschen - blandt fadderne Fru Anna Kristina Capitain Niels Lossii, Hr. Capitaine Niels Lossius, Lieutenant Christopher Lossius.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 34 : 1751 25/5

Peder Hagerup
Nils Lossius

 

Molde Skifteprt. 1 p. 34 : 1751 25/5 begynte Boet efter sal. Peder Hagerup; til dette indleverede Capitain Nils Lossius Regning saal:
Regning paa Mellemværende efter sal. Svoger Peder Hagerup: -
Debet 1748 haver min Dreng været med sal. Svoger Peder Hagerup udj Vaarfisket for min egen Regning baade før og efter Paaske, som er
140 vog fisk a 14 sk. er

20-1-16

1 1/2 td Tran a td. 7-2-0 er

11-1-  0

nok for 4 td. 

1-3-12

for 3 td. Rogn a td. 2-1-0

6-3-  0

40-1- 4

af 12 Oktobr. betalt Contant

5-0- 0

45-1- 4

Credit Efter given Regning af 12 Mai 1751 bliver skyldig - 7-3-9; (al) bekommet 1751 - 12 td. Byg for 3 ort for Traerne paa 1 1/2 Tran med paagaaende Bekostning - 1- 2 ort; ligesaa for Træerne til 3 td. Rogn med Salt og videre Bekostning a 2 ort 12 sk. - 1-3-12:/ Summa 11-3-21; paa mit Fiskeri er anført 7-; / 18-3-21/ Per Ballanse mig tilgode - 26-1-7/ ligesaa 45-1-4.
                   Westa dj. 7 Juni 1751                     N. Lossius
Molde Skjøde og Pantebog I p. 22 : Dato Molde 31/12 1751

Elisabeth Kielstrup sal. Kronborg
Nils Lossius

Molde Skjøde og Pantebog I p. 22 : Dato Molde 31/12 1751 har Elisabeth Kielstrup sal. Kronborgs for af Capt. Nils Lossius laante 25 Rdlr. pantsat mine mig tilkjøbte Huse her paa Molde beliggende samt mine andre Eiendele.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1752 Festo Visit. Maria 

Hr. Wiingaard
Nils Lossius
Børge Jacob
Elisabeth Eeg
Anna Margaretha Schielderup
Petter Stephan Schielderup
Fredrik Wisløf
Jacob Andreas Eeg

Veø Kirkebog 1752 Festo Visit. Maria (1/7) døbt i Molde Kirke af Hr. Wiingaard Hr. Capitaine Nils Lossii Søn Børge Jacob - sp. Madme Elisabeth Eeg Demselle Anna Margaretha Schielderup, Hr. Capitainre Petter Stephan Schielderup, Hr. Lieutnt. Fredrik Wisløf og Hr. Foged Jacob Andreas Eeg.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  8 p. 88 : 1752 8/7

Niels Lossius

Romsdals Skifteprt.  8 p. 88 : 1752 8/7 Skifte paa Kaalstad i Volds Otting hvor Captain Niels Lossius fordrer 0-3-12;

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  8 p. 190 : 1753 13/9

Mathias Ravn
Nils Lossius

Romsdals Skifteprt.  8 p. 190 : 1753 13/9 Skifte paa Røvig i Fanne Otting efter afg. Mathias Ravn, hvor Hr. Capitain  Nils Lossius efter Obligation hvorudj Gaarden er sat udj Pant. for den Summa 250 Rd. - og udlagdes ham Gaarden Røvig og Schevig etc.

Kilde : Collin

Romsdals Skifteprt.  8 p.  488 : 1757 7/1

Capitain Lossius

Romsdals Skifteprt.  8 p.  488 : 1757 7/1 Skifte paa Monge hvor Capitain Lossius fordrer efter Obligation af 3/11 1751 - 120 Rd. med Renter etc. - 140 R., for hvilke han blev givet i Udlæg i Gaarden Monge, hvoraf Boet eiede 1 1/2 Vog fiskeleie med Bøxel - taxeret for 200 Rd.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1759 6/4

Maria
Berrit Andersdttr. Sekkenæs
Ingebor Knudsdttr. Eeg
Gjertrud Knudsdttr. Sækkenæs
Erich Lassesen Eeg
Just Siversen Sækkenæs
Niels Lossius
Ulrich Feltman
Anna Catharina Lossius

Veø kirkebog 1759 6/4 døbt i Vedø Kirke Barnet Maria. Sp. Berrit Andersdttr. Sekkenæs, Ingebor Knudsdttr. Eeg, Gjertrud Knudsdttr. Sækkenæs, Erich Lassesen Eeg og Just Siversen Sækkenæs - Barnet var bleven fød den 3die April imod Middagstid efter bemlte Kvindes Ingebor Knudsttr. Eegs Udsigende, som samme Tid var tilstede paa Westad - Faderen til dette Barn skal efter Velædle Hr. Capitaine Niels Lossii Missive til mig af samme Dags Dato den 6te April være Hr. Lieutnt. Ulrich Feltman og Moderen velbemelte Hr. Capitaine Lossii egen eldste Datter Anna Catharina Lossius, som er hjemme hos Foreldrene paa Westad, hvor Barnet og blev Fød.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1760 dom 3 Trint.

Anna Kristina Lossius
Nils Lossius
Junchans

Veø kirkebog 1760 dom 3 Trint (22/6) i Wedø kirke Fru Majorinde Anna Kristina Lossius, Major Nils Lossius faddere til Junchans Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1760 dom 11 Trinit

Secondlieutenant Feldtman
Anna Christina
Fru Capitaine Junchaus
Elisabeth Fogden Eegs 
Hedevig Lossius
Niels Lossius
Fredric Junchans.

Veø Kirkebog 1760 dom 11 Trinit  i Vestnæs Kirke  døbt  Secondlieutenant Feldtmans Datter Anna Christina. Tils. Fru Capitaine Junchaus, Madme Elisabeth Fogden Eegs, Demoiselle Hedvig Lossius, Major Niels Lossius, Capitaine Fredric Junchans.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  8 p.  718 : 1760 24/8

Major Lossius

Romsdals Skifteprt.  8 p.  718 : 1760 24/8 Skifte i Isterdalen i Romsdal Otting hvor Hr. Major Lossius fordrer.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1762 fest circum, Christi

Major Lossius

Veø Kirkebog 1762 fest circum, Christi døbt et uægte Barn, hvis Forældre tjente hos Major Lossius paa Vestad.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 153 : Under Dato Molde 3/8 1764

Børge Eeg
Niels Lossius
Jonas Andersen Murmæster
Inger
Ole Romold
Anders Jonsen
Hans Wadbech Paust

Molde Skjøde og Pantebog I p. 153 : Under Dato Molde 3/8 1764 har Børge Eeg Kgl. Mjst. Kammerraad solgt og skjødet til sin Kjære Svoger Major Niels Lossius paa Vestad fire Grunde paa Molde beliggende, som nu beboes af Jonas Andersen Murmæster, eller hans Efterkommere, sl. Ingers paaboende Grund, der ligger hos, afg. Ole Romolds Enke sin paaboende Grund, og endelig Anders Jonsens Grund med alle tilhørende Haugepladser - herfor betalt 200 Rdlr. I Marginen er anført. " Major Lossii Skjøde paa endel Grunde udj Schultzhagen."
   Under Dato Molde 16/6 1765 har Lossius solgt disse 4 Grunde til Hans Wadbech Paust.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 545 : 12/6 1766

N. Lossius
Captn. Rosing

Molde Skifteprt. 1 p. 545 : Hr. Major N. Lossius fordrer ved Regning: "Westad 12/6 1766 i afg. Captn. Rosings Bo for armatur og Lædertøi som manglede ved de 51 (Landeværns) Lægder som kom under hans Compagnie - 53-1-16," som efter sal. Capt. Rosings mig forhen givne Revers ved Mandskabets Afleverelse at være ansvarlig for alt manglende" - deriblandt var 10 Gevær med Bajonetter som er ganske borte a Sty. - 2-2-0 - 25 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 680 : 1768 9/1

Daniel Stephensen
Major Lossius
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 680 : 1768 9/1 Skifte efter Daniel Stephensen hvor Major Lossius skyldte 5-1-4; og Jens Lossius 14-~;

Kilde: Collin