Frantz

Lorentzen

Lund

(Endset)

Født ca. 1655 i Flensburg

Gift 1683 med Margrete Olsdatter Helt
Gift 2. gang med Maren Hansdatter Breier


Død 26.02.1738

Nordmøre Skifteprt. 1691 5/11

Marit Augustinusdatter
Ifuer Thoresen
Ole Olsen Helt
Margrete Olsdatter Helt
Frantz Lund

Nordmøre Skifteprt. 1691 5/11 holdtes Skifte paa Smørholmen efter Sal. Matrone Marit Augustinusdatter, død 27/5 - mellem efterladte Velfornemme Ifuer Thoresen og Afdødes Datter  avlet med hendes 1ste Mand Ole Olsen Helt (efter ham Skifte 28/10 1662) nemlig æredyderige Matrone Margrete Olsdatter gift med velfornemme Frantz Lund.
Odelsjord bestod af 1/2 Del af Smørholmen med Bøxel i som er Hovedbøllet 1 nor forriges Brødrer skifte beregnet for 1 Øres leje hvilket Frantz Lund efter sin Verfaders Død agter at besidde - hvilken  Andel han undte Iffuer Thoresen at besidde.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10

Iver Toresen Smørholm
Frantz Lund Endset
Daniel Joensen
Marite Augustinusdatter
Tore Toreson

 

Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10 Ting for Vaage Otting, hvortil Iver Toresen Smørholm og Frantz Lund Endset af Nordmøre indstefnet Danile Joensen udj Bjørnsund, til at indfrie hans udgifne Obligation som blev i rett lagt, Dat. Smørholm d. 6. April 1670. "Daniel mødte i Rette, og foregaf aldrig noget gaat af disse Penge at have havt, men foregaf at disse paastefnte Penge, var hannem af sal. Iver Toresens sal. Hustru Marite Augustunidatter var i hendes Enkesede udj Hjemme leveret, hvilke han igjen leverede sine sal. foreldre og di for hannem opødede, oc siden Iver Toresen bemeldte enke ægtede maatte han denne paastevnte Obligation til hannem udgifne, oc for dessen Aarsage, saasom Daniel Joensen Obligationens Capital efter Afskrivning, befindes at have betalt, foregaf han at No 87, da han var hos Iver Smørholmen, oc paa Obligationens Aflutnitning leverede en Koe, sagde Iver til hannem, at naar hand da for renten betalte hannem 10 Rdlr. skulle de være forligte, Monsr. Frans Endset, som paa begges Vegne møtte foregaf at hans Kjærestes Stiffader Iver Toresen, har negtet aldrig saadant løfte at have gjort, og efter Obligationens Indhold afskede Dom, - Daniel Joenson paastod at hvis han bekjender, er sandferdig og derpaa sin Ed ville aflægge, oc at han ikke sin Obligatiob da igjen affordrede, eller nogen bevis skriftlig af Ifer Toresen fik eller fordrede, var hans Enfoldighed oc hans Godtroenhed til bemelte Iver Toreson saasom hans sal. Hustru var hans faster, saa oc for han har vaaren hans forrige Tjener, sagde oc at dette Iver Toresons Løfte skede i hans sal. Hustru, som da levede, saavel som hans Broder sal. Tore Toersons oververelse, hvorfor hand ikke kunde tvile paa dessen Rigtighed, men lod sig ved muntlig Løfte benøye, oc fastelig paastod at dette Løfte aldri af Iver Toresen skal kunne benægtes, Avsagt: Iver Toreson vil selv udj egen Person møde i Rette oc til Daniel Joensons Paastand nermere svare til videre Doms afsigelse.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog 1 1715 : 1724  p. (2)59 : Under Dato 7/12 1715

Margarete S. Lund
Elisabeth Gaas
Andreas Gaas
Anthone ------? Doph sal. Sorenskriver Clausens
Frantz Lund

Romsdals Amts Kopibog 1 1715 : 1724  p. 59 : Under Dato 7/12 1715 andrager Margarete S. Lund om at hendes hos. Mad. Elisabeth Gaas paa Nordmøre værende ringe Midler, som arvet efter sine sal. foreldre, hvilke hendes sal. Mand Msr. Andreas Gaas havde for mig været Formynder for, hvoriblandt er nogle faagange Klæder og adskilligt andet smaatøi som min sal. Moder før sin Død havde givet mig, som kan omtrent beløbe sig til et hundrede Rixdaler, som ikke kommer min rette Arv ved, - maatte overdrages til hende selv. - herpaa resolveret at Madame sal. Andreas Gaases leverer til Myndlingen bemeldte Gang- og finklæder og vilde Myndlingens Stifmoder Madme Anthone ------? Doph sal. Sorenskriver Clausens drage den tilbørlige Opsigt at Klæderne ikke unyttig destraheres - og under samme Dato har Margrethe S. Lund, som havde havt til Formynder sal. Andreas Gaas, hvis efterladte Enke Elisabeth Gaas havde opsagt Formynderskabet, hvorfor Msr. Frantz Lund boende paa Nordmør var opnævnt, men som hidtentil derfor har regnet sig andraget om at denne maatte befales at antage Formynderskabet, hvad ogsaa skede..

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog 1 1715 : 1724  p. 81 : Under Dato Einset 4/2 1716

Frantz Lund
Cornelis Clausdatter
Anders Gaas
Niels Parelius
Hans Pols
Assesor Tesman
Ole Andersen
Nils Christen Hiermann

Romsdals Amts Kopibog 1 1715 : 1724  p. 81 : Under Dato Einset 4/2 1716 anmoder "fattig gamle Bundemand" Frantz Lund om fritagelse for at være Formynder for afg. Sorenskriver Cornelis Clausdatters Arvemidler, hvilke sal. Anders Gaas, som residerede paa sin Sædegaard Kanestrøm, tilforn har havt under Værgemaal. - Han havde tidligere havt 8 - og nu 3 Værgemaal, "nemlig med 2de mine Versøstres Børn saasom sal. Hr. Niels Parelius og sal. Hans Polsis Døtre saa  velsom med 2de min Værsøstris Børn, saasom sal. Hr. Hans Polsis høitbedagede Enke er bebyrdet." - Den Konst.. Amtmand Assesor Tesman havde 1715 11/9 ved Bondelensmanden sin endelige Befaling til Værgemaalet overleveret ham.  - "Imod er mig og deres Velærværdighed Provsten Hr. Ole Andersen af Tromsø, hans skrivelse indløbet med formelding at min Søn, som derpaa Stedet var Cappelan, ved Døden er afgangen, og som hans efterladte Børn ere alle smaa og umyndige er gj efter Loven anordnet til at være den lille Søns formynder".. etc. - beder dig derfor fritaget for Værgemaalet for Cornelis ClausDatter - Amtmanden resolverede 17/3 1716 han skulde v'ære fri for Margrethe Sophie Lunds Værgemaal, men istedet anordnede Msr. Nils Christen Hiermann.

Kilde: Collin

Nordmøre Tingprt. 13 fol. 145a : 1718 25/10

Frantz Lund
Nils Prydz
Lorentz Kettels
Jens Hansen Lund

Nordmøre Tingprt. 13 fol. 145a : 1718 25/10 Ting i Gimnes Tgl. Sr. Frantz Lund fremlagde 1) en Missive fra en Mand i Laurvigen dat. 11/1 1718, 2) en do fra Nils Prydz i Kbh- af 4/6 1718 og 3) en do. fra Frantz Lunds Fætter Sr. Lorentz Kettels i Kbh. af 5/6 1718 ang. at Frantz Lunds Brodersøn Jens Hansen Lund, der har været udkommanderet siden Krigens Begyndelse, sidste Julenat omkom ved Fregatten Lossens "Tilsættelse" i Grevskabet Laurvigen, hvorfor Frantz lund tilspurgte Almuen, hvem der var Jens Hansen rette Arvinger, hvorpaa Almuen svarede, at Jens Hansen Lund ikkun havde en Broder, nemlig Frantz Hansen Lund.

Kilde: Collin

1726 21/5

Alexander Jensen Borch
Karen Hansdttr. Breyer
Frantz Lorentzen Lund
Hans Breyer Borch

1726 21/5 Skifte paa Aagerøen efter sal. Alexander Jensen Borch, efterlod Enken Karen Hansdttr. Breyer, hvis Lagværge var velagtbare og velfornemme Mand Frantz Lorentzen Lund og kalder Sønnen Hans Breyer Borch denne Lund for Morbroder.

Kilde: Collin

1742

Madme Bredal
Frantz Lund
Maren Hansttr. Brejer

Madme Bredals 5 Børn tilfaldt Arv efter Sl. Frantz Lunds Enke nu sal. Maren Hansttr. Brejers Stervboe paa Gaarden Einsæt i Nordmøre Fodgr og hvis efteladte Midler bedrog efterat Gjeld og Omkostn. vare fradragne til 1219-2-3 Som efter Lovens § blev delt udj 23 halvsøsterlodder; hvoraf Madame Bredal tilligemed hendes 5 Børn blev foræret 7 Lodder. - 1742.

Kilde: Collin