Fredrik

Claussen

Lund


Foreldre Claus Claussen Lund og Gjertru Fredriksdatter Green
Molde Skjøde og Pantebog I p. 145 : Molde 1710 1763

Gotlieb Frederich Lange
Fredrik Lund
Claus Lund
Mads Jensen Widerø
Anders Hammer

Molde Skjøde og Pantebog I p. 145 : Under Dato Molde 1710 1763 har Gotlieb Frederich Lange vitterliggjort retmæssig Gjeld til sin Stifsøn Fredrik Lund 700 Rd. og Pantelån med 2. Prioritet min ejende og paa Skiftet efter min sal. Formand Claus Lund udlagde Gaard og Grund her paa Molde imellem Mads Jensen Widerø og Anders Hammers Gaard.(Utslettet iflge Lov 19/8 1845)

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2  p. 37 1786 17/1

Mdm. M. Wingaard
Gotlieb Frederich Lange
Søren Fietzens
Fridric Lund
Elisabeth Reeners
Frederich Hansen Green
Claus Lund

 

Frederich Hansen Green 1707

Molde Skifteprt. 2  p. 37 : I Skifte efter Mdm. M. Wingaard sal. Hospitalchirurgus og Handelsmand Gotlieb Frederich Lange (begyndt paa Molde 1786 17/1), har Hr. Ober-Vrager Søren Fietzens paa sin Svoger Studiosus Sr. Fridric Lunds Vegne, der var en Stedsøn og tillige Myndling af afg. Lange ved Skr. af 15/5 1786 gjort Paastand om noget Sølvtøi, som skal være bemelte Sr. Fredrch Lund givet af hans Moder-Moder Elisabeth Reeners og indestod hos hans Sted-Fader og Verge afg. Lange, hvorfor han ikke har eroldt nogen Betaling eller Rigtighed, da han bekom Afgjørelse for sine Arvemidler. - I Skr. af 21/7 1786 har Lund opgivet disse Sølvsager at være 1 stor Sølvkande inskr. Frederich Hansen Green og Aarstal 1707, en Sølv Trækpotte efter Thekande med Fad, en Guldsignete Ring og en Bog ned massivt Sølvbeslag, hvorfor han paastaar sig betalt med 100 Rdlr. og Obervrager Fietzens har i en Skr. oplyst at bemelte Sager er paa Skiftet efter Sgr. F. Lunds Fader afg. Claus Lund af hans Moder frembragt og der erklæret for at være hendes Søn tilhørende og paa den forhen ommelte Maade ham skjænket og givet,. - De ermelte Ting vare solgte paa Auktionen, hvorfor Skifteretten tilbød Lund 50 Rd. Lund i Skr. af 27/2 1787 lod sig - skjøndt de forlangte 100 Rdlr. ikke være fornøiet - med 80 Rdlr som betaltes ham.

Kilde: Collin