Hartvig

Huitfeldt

Luytkis

Døpt 22.05.1736
Foreldre Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech

Gift 1. gang med Markie Johansdatter Hysing
Gift 2. gang med Elen Katarine Bamberg

Død 17.07.1826

Norsk Slekthistorisk Forening tollere gjennom 300 år av Osv. I. Melbye

Luytkis, Hartvig Huitfeldt

Luytkis, Hartvig Huitfeldt, døpt i Domkirken, Trondhjem, 22. mai 1736. Forpaktningssocietets­betjent i Molde, tollbetjent sammesteds 1777, overtollbetjent 1816. Avskjed 28. okt. 1820. Død 17. juli 1826 i Molde

Kilde: Genealogi.no

Molde Skifteprt. 1 p. 401 : 1762 22/5

Madz Widerø
Mr. Luytkis

Molde Skifteprt. 1 p. 401 : 1762 22/5 Auktion paa Molde i Madz Widerøs Bo hvor Mr. Luytkis kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. p. 467 : 1762 13/11

Johannes Nideros
Monsr. Luytkis

Molde Skifteprt. p. 467 : 1762 13/11 Auktion paa Molde efter sal. Johannes Nideros hvor Monsr. Luytkis kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 479 : 1764 17/12

Comm..... Winberg
Hartvig Luytkis

Molde Skifteprt. 1 p. 479 : 1764 17/12 Auktion paa Molde efter Comm..... Winberg hvor Hartvig Luytkis kjøber.

Kilde: Collin

Molde 3/1 1766

H. W. Paust
Hartvig Luytkis

Molde 3/1 1766 har H. W. Paust skjødet til sin Svoger Hartvig Luytkis en Gaard med Grund i Molde. Luytkis samme Dato givet 1. Prioritet i samme Gaard for 400 Rd. som Paust mig laant og forstrekt haver til at indkjøbe min nu boende Gaard med mere.

Kilde: Collin

Branntakst for Molde Schultzhagen

Hartvig Hvitfelt Luytkes

Branntakst for Molde Schultzhagen

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

57

Hartvig Hvitfelt Luytkes

1 vaane Huus

N1

160

 

 

 

 

1 Søebrygge med værelser

N2

130

 

 

 

 

1 vede Huus

N3

10

300

1777

54

Hartvig Hvidfelt Luytkes

1 vaane Huus

N1

160

 

 

 

 

1 Søebrygge med værelser

N2

130

 

 

 

 

1 vede Huus

N3

10

300

1787

 49

Hartvig Luytkes

1 vaane Huus av tømmer en Etage med steen Tag

N1

160

 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 189: Under Dato Molde 4/6 1768

Hartvig Vitfeldt Luytkis
Alert Hysing
Johan Hysing

Molde Skjøde og Pantebog I p. 189: Under Dato Molde 4/6 1768 har Hartvig Vitfeldt Luytkis til sine Svogere Kammerraad Alert Hysing og hand Broder Johan Hysing for af dem laante 400 Rdlr. til at indløse min nu iboende Gaard med videre Pantsat med 1. Prioritet min nu iboende Gaard, med Vaanehuse, Søhuse, Grund og hvad deraf dependeredes. Aflæst 6/12 1773.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog p. 181 : i Molde 30/8 1768

Hr. Luytkis
Lauritz Aschenberg
John Ord

Molde Skjøde og Pantebog p. 181 : i Molde 30/8 1768 har Hr. Luytkis til Tolder Lauritz Aschenberg som ved lovlig execution hos Kjøbmanden Sr. John Ord efter en mod ham erhvervet Dom blandt Andet har bekommet Indførsel udj den Gjeld gj efter Regning var skyldig til ermeldte Ord 100 Rdlr. og da han ikke kunde betale mere end 20 Rdlr for .... 2. Prioritet i min her paa Molde eiende og iboende Gaard med Søhuse og frie Eiendoms Grund samt 1. prioritet i mine andre Eiendele saasom et Dusin Sølvskeer, en Sølv Potage Øse, en Sølv Sukker Børse, 1 stor Sølv Sukker Knibe, 1 Dusin Sølv Theskeer, 1 Sølv Log Krus, 4 Dusin Tintallerkner, 1 Dusin store og Middelmaadige Tinfader, 4 store og smaa Kobber Supe Pander, 1 Kobberkejdel paa 1/2 Tønde etc. - Aflæst 6/12 1773.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 611 : 1770 10/1

Andreas Bredal
Hartvig Huitfeldt Luytkis

Molde Skifteprt. 1 p. 611 : 1770 10/1 Skifte paa Molde efter Andreas Bredal hvor Monsr. Hartvig Huitfeldt Luytkis skylder 9-0-5.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 713 : 1771 31/8

Lars Tejen
Marthe Lorentze
Hartvig Luytkis
Andreas Larsen
Else Condors
Maren Condors
Mads Sivertsen Sechenæs

Molde Skifteprt. 1 p. 713 : 1771 31/8 efter afg. Lars Tejen paa Molde mellem hans Enke Else Tejen og Datteren Marthe Lorentze 1 Aar gl., med Formynder Sr. Hartvig Luytkis. Enkens Lagværge Sr. Andreas Larsen.
Boets Midler udbragtes ved Auktion til 36-0-22. dertil kom en Arv som Enken Else Condors var tilfalden efter Sin Søster Maren Condors som efter Generalauditør P. F. Korens Missive af 22/9 1772 udgjorde 8-2-0. 
Boets Formue 44-1-0; - Boets Gjeld og Omkostninger 44-1-0. Om Boets Vaanegaard s. Sergeant Mads Sivertsen Sechenæs.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 767 : 1772 23/7

Stub
Cont. Lytkes

Molde Skifteprt. 1 p. 767 : 1772 23/7 Auktion paa Molde efter Stub hvor Cont. Lytkes kjøber; p. 763 - 1775 5/1 ef. Jacob Friis hvor H. Luytkis kjøber; 1786 27/4 Sr. Hartvig Luytkis kjøber.

KIlde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1782/83

Hartvig Luytkis

Molde Kirkes Regnskabsbog 1782/83  Toldbetjent Hartvig Luytkis havde et Rum paa Gulvet udj Kirken.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 57 : Under Dato 24/9 1784

Lauritz Askenberg
Hartvig Luytkesen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 57 : Under Dato 24/9 1784 har Kirkeværgen bortbygslet en lugt Stol i Molde Kirke, "der forhen efter Bøgselret haver tilhørt afgangne Hr. Tolder Lauritz Askenberg til Kongl. Toldbetjent Hartvig Luytkesen, som derfor udj første Fæste eller Bøksel har betalt 4 Rdlr. - samme Stol at bruge saa lenge han lever og hans hustru efter hans død saalenge hun er ugift" - betaler aarlig Stoleleje med 3 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1 p. 1010 : 1785 1/4

Hartvig Luytkis

Molde Kirkebog 1 p. 1010 : 1785 1/4 Skifte i Molde hvor Sr. Hartvig Luytkis fordrer 2-0-14; 1786 6/5 Sr. Luytkis kjøber ved Auktion; 1786 27/4 Sr. Hartvig Luytkid kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 5 : 1786 15/5

Lange
Luytkis

Molde Skifteprt. 2 p. 5 : 1786 15/5 Auktion i Langes Bo hvor Luytkis kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 56 : 1788 11/4

Hartvig Luytkis
General Auditeur Koren

Molde Skifteprt. 2 p. 56 : 1788 11/4 Auktion paa Molde hvor Toldbetjent Sr. Hartvig Luytkis kjøber. Hr. Hartvig Luytkis 1789 7/9 : I General Auditeur Korens Bo (1794) skylder Toldbetjent Hartvig Luytkis fra 1790 til 1793 Udgang 1-2-16.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 363 : Molde 23/12 1789

H. W. Paust
Hartvig Luytkis

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 363 : Molde 23/12 1789 skjøder H. W. Paust Sit Hus i Schultzhagen til Hr. Hartvig Luytkis.

Kilde: Collin

Molde Pante- og Skjødebog I p. 373 : Molde 28/5 1791

Hartvig Luytkis
Markie Hysing
Anders Olsen Male
Johannes Bamberg
Henrich Øwre
Niels Dorph Heide

Molde Pante- og Skjødebog I p. 373 : Molde 28/5 1791 skjøder og afhænder Hartvig Luytkis Kgl. Toldbetjent ved Molde Toldsted med sin Kiære Hustru Markie Hysing villie og vidende til Skibsstyrmand Anders Olsen Male en mig tilhørende Vaanegrund beliggende nedenfor Gaden her i Byen mellem Kjøbmand Sr. Johannes Bambergs Vaanegrund paa den østre Side og min egen nederste Vaane- og Søgrund paa den vestre Side hvis Strekning er i Bredde fra Øst til Vest 12 Al og i længde fra Nord til Synder 21 Al. Sjælland, tillige sælger gj alle de paa denne Grund staaende Vaane og Søhuser af hvad Navn nævnes kan ingen undtage af denne til søes nedenfor udenfor den bemeldte Længde paa 21 Alen fra Gaden til Søen Strækkende Grund benytte han sig saaledes med Eiendomsrettighed af gj ei hindres fra mit fornødne Brug ved vine Søbrygger som ere paa den Grunds vestre Sider, det være sig i hvad Tilfælde mig meste fornødige Bekvemmelighed. - Kjøbesummen 170 Rdlr. betalt. - Kjøberen betaler af Grunden til Rechnes Eier Grund Kjendelse aarlig 16 sk. Kjøberen medfeltet 2de Grunder vedkommende Skjøde, det første udgivet 18/1 1675 det Andet 25/4 1716. - Den udj ovenstaaende Skjøde anførte frie Adgang til mine Søuse skal være saaledes at forstaa at Kjøberen Styrmand Anders Olsen Male kan fra det bestemte Alnemaal herefter til Søem bygge ud indtil 27 Alen og i Bredden fra Hr. Bambergs nuværende langbrygge 7 Alen hvilket Alt herved tilstaaes med denne Paategning. - H. Luytkis. Underskrevet til Vitterlighed af Hospitalforstander Henrich Øwre og Toldbetjent Niels Dorph Heide.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 263 : 1797 21/7

Skipper Aaseth
Hr. Luytkis

Molde Skifteprt. 2 p. 263 : 1797 21/7 Auktion i Skipper Aaseths Bo hvor Hr. Luytkis fordrer.

Kilde: Collin

1801-telling for Bolsøe Molde Schultzhagen No. 49

Hartviig Luytkis
Markie Hysing

1801-telling for Bolsøe Molde Schultzhagen No. 49
Hartviig Luytkis, husbonde, 65 år, Kongl. toldbetjent og Markie Hysing hans hustru, 74 år, begge i første ekteskap.

Kilde:Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1805  11/1

Hr. Luytkis

Molde Kirkebog 1805  11/1 Hr. Luytkis fadder.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1807 11/9

Madame Luytkis

Molde Kirkebog 1807 11/9 begravet Madame Luytkis, gl. 80 Aar.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1816 24/2

Hartvig Lytkes
Elen Katarine Bamberg
Hr. Grindberg
Hr. Andreas Øwre

Molde Kirkebog 1816 24/2 copuleret Toldofficiant Hartvig Lytkes og Jfr. Elen Katarine Bamberg. Sp. Hr. Grindberg, Hr. Andreas Øwre.

Kilde: Colli