Magdalena

Kirstine

Mortensdatter

Lyng

Født 1736
Foreldre Morten Andersen Lyng og Johanna Knutsdatter Cimber

Gift 1. gang med Andreas Eriksen Bredal
a. Maren Testman Bredal
b. Johanne Elisabeth Bredal 
Gift 2. gang 21.09.1770 med Ludvig Munthe Lem
c. Ludvig Andreas f. 1771

Død 14.06.1779

Malene Kristine Lyng
Andreas Eriksen Bredal
Thomas Hammond
Ludvig Munthe Lem
Ingeborg Lyng
Malene Kristine Lyng gift 1/ med Andreas Eriksen Bredal - efter ham Skifte paa Molde 1770 10/1. Thomas Hammond paa Søndmør kalder Bredal for Svoger.
2/ med Ludvig Munthe Lem. 
Skifte efter hende begynte 1779 16/6.
-Samme Hammond kalder ogsaa Ludvig Munte Lem Svoger. Hammond var gift med Ingeborg Lyng.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1754 8/4

Lars Sjursen ØwreWaage
Karen
Magdalena Kristine Lyng

Veø Kirkebog 1754 8/4 døbt i Wedø Kirke Lars Sjursen ØwreWaages Barn Karen. Blandt Fadderne Madmselle Magdalena Kristine Lyng

Kilde: Colin

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6

Malena Lyng
Ludvig Lem
Maren Testman Bredal
Capt. Lossius
Johanne Elisabeth Bredal
Thomas Hamond
Ludvig Andreas Lem
Ole Torvig
Frue Lossius
Foged Eeg
Jon Bech
Maren sal. Capt. Lossii
Johannes Thim Bamberg
Johanne Elisabeth Bredal
hristopher Lem
Hans Friis Lem
Andreas Eriksen Bredal
Aage Hansen Lund

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 16/6 blev i Boe Fiskevær holdt registrering efter afg. Madame Malena Lyng til Skifte mellem Enkemanden Sr. Ludvig Lem og hendes saavel i første som i sidste Ægteskab avlede Børn: 1/ Datteren Maren Testman Bredal, 14 Aar gl., form. Capt. Lossius; 2/ Elisabeth Bredal, 12 Aar gl. Formynder Sr. Thomas Hamond  3/ Sønnen Ludvig Andreas Lem 7 Aar gl.; formynder Faderen Sr. Ludvig Lem.
Paa de fraværende Formynderes Vegne mødte Sr. Ole Torvig.
Registreret: 1 Jægt dregtig 8 Læster med Swil, Bonnet, 2 Drægger, 1 Anker og videre - 70 Rd.
18 mrkl. med Bygsel og Landskyld i Kalsnesset - 45 Rd - solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Frue Lossius for 50 Rd.
1/2 Parten i Indre Harøen 20 Rd og Ødegaarden Rishougen skylder 2 pd. med Bøksel og Landskyld - 10 Rd. - begge kjøbtes ved Auktion 1780 11/3 af Foged Eeg.
Vaanehusene og Søhusene i Boe med 5 Søhuser paa Holmen - alt uden Grund - 250 Rdlr.. Solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Sr. Jon Bech for 250 Rdlr.
1779 16/7 holdtes Registrering paa Molde - Stervboets Vaanehuse og Søhuse med 4 Jernkakkelovne og Eiendoms Grund samt aparte Grund ovenfor Gaarden og 1 Løe samt Fæhus - 250 Rd.
pg. 942. Under Dato Holden Gaard 5/7 1779 fordrer fru Maren sal. Capt. Lossii i Boet indestaaende 100 Rd. som hendes Mand havde Skjænket Lems StivDatter Jfr. Maren Testman Bredal - samt efter Obligationer af 2/9 1768 og 16/10 1773 tils. 690 Rdlr.. I en Paategning paa den ene Obligation har C: Lossius eftergivet "Svoger Ludvig Lem" Renter til 2 Mai 1772 og eftergiver videre Maren sal. Lossues Renterne til 2/12 1778.
p. 944 Stervboets Vaanegaard paa Molde solgtes ved Auktion 1779 18/12 til Sr. Johannes Thim Bamberg for 205 Rd.
- Thomas Hamond under Dato Havnen 24/11 1778 indgivet Nota paa  Svoger Ludvig Lem beholdte af Datteren Johanne Elisabeth Bredals tilfaldne Faderarv, som Hamond var Formynder for.
- Ludvig Lems 2de Sønner af 1. Ægteskab: Christopher Lem og Hans Friis Lem fordrer deres indestaaende Moderaev hver 92-3-13.
- Sr. Ole Torvig fordrer under Dato Molde 18/1 1780 "min kones Moders Arv" som med stemplet Papir til denne Regning beløber 15-0-3;
- Andreas Eriksen Bredals 2de efterlevende Døttre Jfr. Maren Testmand og Elisabeth Johanne fordrer Deres Arv efter Farmoderen med 10-2-0:
- Sognepresten Hr. Johan Daniel Fürstenberg fordrer Sidste Aars Grundleie af 3de Grunde i Boe - 3-3-0:
1780 11/3 Auktion holdt udj Boe fiskevær over Boets registrerede Eiendele, "men da Natten til igaar indtraf et saa grusomt stormende Veir, at ei alene Baader og Gaarn med videre dels blev istøkkerslaget og knuset, dels rent borte, men end og endel Søhuser omblæste hvoriblandt en stor Søbod dette Stervbo tilhørende blev af Stormen kastet lige ud i Søen og udj hvilken Bod var indsat 2de fiørenfars Baader, som blev rent istøkker slaget, 12 Tønder Salt borte, Toug, Snører og videre, samt alle Torskegarnene udblæste i Søen, og ellers adskillige Ting ruineret, saa bliver alene det tilbageværende opbudt.
- Af Enkemanden blev leveret en Beregning over Aage Hansen Lunds Arv.
= Boets Midler 1043-1-21; Gjeld og Omkostn. 1531-0-8.
Som Kirkeværge for Molde Kirke er Lem ved Regnskabets Overleverelse bleven skyldig 313.1.17.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 948 : 1779 16/6 

Malena Lyng
Ludvig Lem
Aage Hansen Lund
Byfoged Jalles
Henrich Øwre
Peder Myhren
Andreas Lindberg
Mali Myhren
Klokker Strøm
Jens Nilsen Holm

Molde Skifteprt. 1 p. 948 : 1779 16/6 begynte Skifte paa Molde efter sal. Malena Lyng, Ludvig Lems. I dette Bo indestod Aage Hansen Lunds Arv efter Faderen, som efter Byfoged Jalles udstedte Lodseddel var Lem af Henrich Øwre leveret med 279-3-16 og har Lem indvilget en under 1/3 1780 dateret "Beregning over Aage Hansen Lunds gjorte Omkostninger til hans Opdragelse samt lærdom og Klæder med videre, som af hans tilfaldne Arv efter Faderen er bekostet, fra Mai 1770 til Juni 1778, da han bortreiste til Amsterdam.
for 1770 April er betalt til Peder Myhrens Kone for hans Kost og Tilsyn dette Aar - 20 Rd. og Dkoleløn til Andreas Skrædder - 1 Rd.
for 1771 April er betalt til Mali Myhren for hans Kost og Tilsyn dette Aar - 21 Rd. og Skoleløn til Andreas Lindberg - 1 Rd.
for 1772 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 24 Rd.
for 1773 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 24 Rd.
for 1774 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 25 Rd.
for 1775 April er betalt til Klokker Strøm for Kost og Lærdom dette Aar - 26 Rd.
for 1776 oc 1777 betalt til Klokker Strøm, hvert 28 Rd. og 1778 til Klokker Strøm for 11 Mdr. - 22 Rd. - og 1778 til Skipper Jens Nilsen Holm til Reisepenger til ham - 2-0-11. Efter Beregninger kom Myndlingen tilgode 32-2-13;

Kilde: Collin

Auktion 1780 9/6

Malene Lyng
Ludvig Lem
Jon Bech

Til Auktion 1780 9/6 i Malene Lyng (Ludvig Lems) Bo kjøber Sr. Jon Bech Boets Vaanehuse og Søhuse i Boe med 5 Søhuse paa Holmen alt uden Grund  for 250 Rd.

Kilde: Collin