Lorents

Auguste

Macé

 

Født 09.05.1796 i Lorient, Frakrike.

Gift 09.05.1822 med Nicoline Margrethe Steenbuch
a. Josephine Veronica
b. Fredrik Christian Steenbuch
c. Maren Johanne
d. Frants Ludvig Emil
e. Augusta Nicoline
f.  Hanna Birgitte Francine

Død i Molde 09.03.1856

 
Lorents Auguste Macé
Nicoline Margrethe Steenbuch
Frederik Christian Steenbuch
Maren Johanna Krogh
Frants Ludvig Emil
Hanna Birgitte Francine
Tobias Salvesen
Lorents Auguste Macé var født i byen Lorient i Bretagne, i Frankrike 9. mai 1716. Han ble gift med Nicoline Margrethe Steenbuch på hennes 20 års fødselsdag i 1822. Nicoline var 5. barn av prost Frederik Christian Steenbuch og Maren Johanna Krogh, født i Molde 13. september 1802 og døde der 24. mars 1875, "efter flere Aars Svaghed", som det het i dødsannonsen.

Macé kom til Norge i 1819 og ved hjelp av sin kapital, forbindelser og dyktighet ble han Moldes største kjøpmann og reder, med utstrakt eksportvirksomhet. Han ble fransk vicekonsul i 1833 og døde 9. mars 1856.

Han eide og bodde fra 1821 den eldste hovedbygningen på Reknes gård, senere ble gården kjend som Macé - gården. Den brente ved bybrannen i 1916, og lå rett øst for prost Steenbuchs gård, der hvor den såkalte Trelastgården ble reist etter brannen. Sjøboden som hørte til var byens største.

Sønnen Frants Ludvig Emil ble kjøpmann og fransk vicekonsul i Molde. Den yngste datteren Hanna Birgitte Francine ble gift med Tobias Salvesen (1823 - 1893), lensmann i Egersund, senere politimester, bopel Lillehammer. Hun var den eneste av barna som var gift og fikk 2 sønner som begge ble gift, men de hadde ikke etterkommere.

Kilde for biografiske opplysninger er Nils Parelius.

Molde dj. 10. Sept. 1822

Frederick Christian Steenbuch
August Macé

Molde Kirkebog: "Jeg Frederick Christian Steenbuch Provst og Sogneprest i Modle bevidner herved at Kjøbmand og Borger i Molde Hr. August Macé har tilstrækkeligen gjort Rede for mig, at han kjender nøiagtigen den skriftelige Religion efter den lutherske Lære i dens Hovedsætninger og i Sacramenterne samt at frasige sig at nyde Nadværens sacramente efter den catolske Religions Ritus, men ene efter den lutherske Læres Ritus, da han er fød og opdragen inden Frankerige, men nu har fæstet Bolig i Norge udj Kjøbstaden Molde.
Molde dj. 10. Sept. 1822.   Fr. Chr. Stenbuch
Ovenanførte underskriver gj ganske og aldeles Molde dat. ut supra Agt Macé

Kilde: Collin


Macé's sjøbu


Macé's bolighus - gamle hovedbygningen på Reknes (nord for bussholdeplassen idag)