Anne

Margarethe

Mejer

 

 

Gift februar 1786 (bet.) i Molde Kirke med Søren Mørk

 

Molde Skifteprt. 2 p. 9 : 1786 15/5

Lange
Madme Mørch

Molde Skifteprt. 2 p. 9 : 1786 15/5 Auktion i Langes Bo paa Molde hvor Madme Mørch kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 234 : 1796 27/4 kl. 9 1/2 Form

Søren Mørch
Anne Margarethe Mejer
Jens Mørch
Lars Dahl
Claus Lund Stephensen
Christian Resch
Magdalena Mørck
Niels Pentz
Postmester Omsen
Postmester Lorentzen
Anne Norman Mørk

Molde Skifteprt. 2 p. 234 : 1796 27/4 kl. 9 1/2 Form. foretoges Registrering i Stervbohuset efter nylig forhen ved Døden afg. Skibs Capitaine Søren Mørch i Molde - til Skifte mellem hens efterladte Enke Madame Anne Margarethe Mejer sal. Mørk og den afdøde Mand i 1ste Ægteskab efterladte eneste Søn Jens Mørch, 13 Aar gl., for nærværende i  St. Martin i Frankrige, for hvem til Formynder blev opnevnt Skipper Lars Dahl - til Lagværge for Enken Sr. Claus Lund Stephensen.

Boet eiede i føgle udstedt Skjøde af Christian Resch dj. 5/10 1782 Vaanegaard bestaende af 3 Stuer med Kammer og Lofter, samt en Søbod med Svaler. (Resch hadde Auktionsskjøde paa Huset af 3/9 1774 og siges at det bestod af 2 Huslaaner, af 3 Stuer med Kammer og Lofter med Kakkelovner, samt en Søbod med Svaler og tilhørende frie Eiendomsgrund, hvoraf aarlig svared til Moldegaards Eier 5 ort 8 sk. udj Kjendelse) : Resch solgte Gaarden til Mørch for 310 Rdlr.

Der besluttedes at Huset skulde bortforhandles ved Auktion, men Enken anmodede om at med Auktionen maatte opsættes til henved medio October indeværende Aar i anl. af at endel af Gaardens Værelser var bortlejet til et bekvemt holdende Samlingssted for Byens Destinquerede og som ved den Tid efter nu skede Opsigelse ophører.

p. 236 : Under Dato Meldals Præstegaard 9/8 1796 fordrer den Afdødes Søster Jomfru Magdalena Mørck i Trondhjem 99-1-0. og hvorefter hun efter Afdødes Anmodning har betalt til Niels Pentz den 2/3 1790 - 13 Rdlr. og i Aaret 1792 betalte gj for ham efter en anvisning til hans Svoger Postmester Omsen af denne igjen endosseret til Hr. Postmester Lorentzen kvitteret  5/3 1792 - 20 Rdlr.

Efter forefundet Skiftebrev efter den sal. Mands forud Afdøde Hustru Anne Norman Mørk passeret 14/2 1786 befindes at deres i Ægteskab avlede eneste Søn Jens Mørch udj Arv efte hende er tilfalden 225-0-4. og hvorfor er skeet  Udlæg i Faderens Eiendom, hvilken Capital til denne Tid har været ham beskikket Værge betroet og uden Renters Ansvar eftersom han hidtil har sørget for denne sin Søns fornødne Opdragelse.

pg. 237 : 1797 5/6 om Form. kl 8 1/2 blev for Skifteretten anmeldt Enken Anne Margrethe Mørches i samme Tid for faldte Dødsfald.
Boets Midler: Løsøret ved Auktion 811-3-14: Vaanegaard og Grund 892 Rdlr : I alt 2018--0-7.
Gjeld 2012-3-19 ~ er i Behold 5-0-22. Sønnen Jens Mørch arvet 2-2-11. Hustruens Arvinger 2-2-11.

KIlde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1797 12/6

Madame sal. Søren Mørckes

Molde Kirkes Regnskabsbog 1797 12/6 betalt  Madame sal. Søren Mørckes Liig - for Gravsted Aabning midt i Kirken 3 rdlr. begge Klokker 1 Rdlr. etc. tils. 6-3-0

Kilde: Collin