Steen

Andersen

Meldal

Født ca. 1684
Foreldre Anders Stensen Meldal og Anna Sophie Stenkuhl

Gift med Salome Olsdatter Darre
a. Mathias Christopher
b. Anna Riborg Sophia
c. Margretha Maria

d. Anna Margretha

Begravd 31.01.1747

Steen Meldal
Salome Darre
Ole Mentzen Darre
Riborg Hansdtr. Meyer
Meldal, Sten - kom i tjenesten ca. 1707. - Var først grenader og siden uoff. , sersj. og til slutt kpt. des armes, hele tiden ved de norske gev. - Sek. Lietnt. ved 2. trondhjemske nasj. int. regt.s sunndalske komp. 11/9 1717. - Pr. lietnt. ved samme regt.s Nærnesske komp. 8/8 1719 - Avgått i 1747.  Ettermannen ansatt 22/3 1747.
(En ltn.Steen Meldal, skal iflg. Erlandsens Prestehistorie ha vært gift med Salome Darre, datter av sogneprest til Melhus, Ole Mentzen Darre og 2. hustru Riborg Hansdtr. Meyer - kan muligens være den samme som den her omhandlede Steen Meldal.)

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer.

Ludvig Iversen Munthe
Iver Andersen
Anna Kaasbøl
Jacob Thue
Løitnant Meldal
Hans Myhre
Anne Margrethe
Fredrik Schelderup
Anders Borch Munthe
Sara Lund
Jacob Lund
Et tegn paa at Molde trods Vanskelighederne ved at holde seg opp som Handelsplads dog øvede en sugende Tiltrækning som levested, er vel den i denne Generation foregaaende Indflytning af Repræsentanter for den mægtige Embeds- og Jordeier-Slægt paa Gjermundnes. Ludvig Iversen Munthe, Søn af Foged Iver Andersen paa Gjermundnes, var født sammesteds 1666; Navnet Munthe er antaget efter Moderen. Han gikk paa Skole i Trondhjem. I 1690 arvede han ved Opgjør efter Moderen 50 til 60 Gaarde i Romsdal til en samlet Værdi af 75 Voger (en Vog dengang = 200 Rdlr.) deriblandt Kringstad, Hjelset, Eide, Nedre Tokle, Sørsylte, Sandøen, Osen (i Sunds Otting) med Sagbrug. 10/10 1690 giftede han sig med Anna Kaasbøl, Datter af Magistratpræsoident K. i Trondhjem, og boede først en Tid paa Floviksholm i Veø, derefter paa Røvik i Bolsø til 1711, fra sistnævnte Aar paa Vestad, som han kjøbte efter Sorenskriver Jacob Thue, indtil han i 1727 solgte Vestad til Løitnant Meldal og flyttede til Molde, hvor han boede til sin Død 1735. Tolderembedet fratraadte han i 1732 til sin Svigersøn Hans Myhre, gift med hans Datter Anne Margrethe. Trods sine vidløftige Jordeiendomme synes han paa dette Tidspunkt at have været i Forlegenhed for Kontanter, eftersom han havde laant af Myhre til Opgjør af Toldregnskabet. Munthes Hus i Molde blev i 1752 efter Enkens Død solgt til Fredrik Schelderup for 576 Rdlr. Af Jordegodset havde han i sin Alderdom realiseret meget. Samtlige 5 Sønner blev Embedsmænd, deraf de 4 i Danmark; den yngste, Anders Borch Munthe, f. 1713 d. 1774, blev Kapellan i Akerø, senere Sognepræst i Bud. Han sad, trods Faderens store Rigdom paa Jordegods (den synes at være for en stor Del medgaaet til Sønnernes Uddannelse) i temmelig smaa Kaar, idet Indtægterne af hans Sognekald kun var 200 Rdlr. Enken (Sara Lund, Datter af Præsten i Akerø, Jacob Lund) flyttede til Molde, hvor hun døde i 1810.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen(1905)

Veø Kirkebog 1721 23/8

Lieutenant Meldal
Mathias Christopher
Obristelieutenant Wovarts Frue
Fogden Eegs Kjæreste
Stud. Thomas Juel
Obristeleutnanten
Børge Eeg

Veø Kirkebog 1721 23/8 Prediken i Tresfjord Kirke døbt  Lieutenant Meldals Søn Mathias Christopher. Tls. Obristelieutenant Wovarts Frue, Fogden Eegs Kjæreste,  Stud. Thomas Juel, Obristelieutenanten, Fogden Børge Eeg.

Kilde: Collin

Anno 1721 dend 17. Augusti

Salome Olsdatter Darre
Løitnant Meldahl
Mathias Christopher
Obriste Liut. (Vauuert) Frue
Kierstina Maria Meldal
Anne Chatrine Eegs
Obristeleut. Wauuert
Børge Eeg
Thomas Juel
Ottho Friis

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 1721 dend 17. Augusti blef min Søn Mathias Christopher født Klocken 5 effter Middag til denne syndige Verden- Døpt 23. aug. 1721 i Tresfjord kirke. Faderne vare: Obriste Liut. (Vauuert) Frue, som bar ham til Daaben. Madame Anne Chatrine Eegs og min Søster Kierstina Maria Meldal, Obristeleut. Wauuert, Fogden Børge Eeg og Monsr. Thomas Juel. Gud lade hannem opvoxe i alle christleige Dyder og Forstand, Gud til Ære og os som Forældre til Glæde.
Døbt af Hr. Ottho Friis

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91

Veø Kirkebog 1722 dom Eculi

Lieutenant Meldal
Hustru

Veø Kirkebog 1722 dom Eculi  i Tresfjord Kirke com: Lieutenant Meldal og Hustru.

Kilde: Collin

Anno 1722 dend  6. Novembr

Salome Olsdatter Darre
løitnant Meldahl
Anna Riborg Sophia
Inger Margretha
Anna Sophia Meldal
Beretta Svennebøe
Ottho Friis
Monsr. Abo
Søfren Remmem

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 1722 dend  6. Novembr blev min Datter Hanna Riborre fød til denne syndige Verden Klocken 3 Eftermiddag. (Kirkeboken: Døbt 8. nov 1722 i Tresfjord kirke: Anna Riborg Sophia.) Faderne:vare Inger Margretha som bar hende til Daaben, min Søster-Datter Anna Sophia Meldal og Beretta Svennebøe, Her(!) Ottho Friis, Monsr. Abo, Monsr. Søfren Remmem, Gud lade hende opvoxe i alle christelige Dyder og Forstand. Gud til Ære og os som hendes Forældre til Glæde. Døbt af Hr. Ottho Friis.

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91

Veø Kirkeb.: 1722 dom 23 Trint

Lieutenant Meldal
Anna Riborg Sophia
Anna Margrethe Hr. Otthis
Anna Sophia Meldal
Birgitte Svaboen
Nils Christian Aboe
Søren Remem

Veø Kirkeb.: 1722 dom 23 Trint i Tresfjord kirke døbt Lieutenant Meldals Datter Anna Riborg Sophia Tils. Anna Margrethe Hr. Otthis, Anna Sophia Meldal, Birgitte Svaboen, Nils Christian Aboe, Søren Remem.

Kilde: Collin

Veø Kirkeb.: 1722 dom 23 Trint

Lieutenant Meldal
Niels Christian Aboe

Veø Kirkeb.: 1722 dom 23 Trint i Tresfjord kirke døbt Lieutenant Meldals barn, blandt Fadderne Niels Christian Aboe

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 249  : Datum Skorgen 12/7 1723

Thomas Larsen
Willum Andersen Gaas
Steen Meldal

Romsdals Pantebog 1 p. 249  : Datum Skorgen 12/7 1723 kjendes gj underskrevne Thomas Larsen boende paa Sechenæs at være skyldig til Msr. Willum Andersen Gaas 180 Rdlr. Courant som han mig i rede Penger laant og forstrækt haver - til ydermere Forsickring |: som til ingen anden pantsætter :| pantsætter gj min paaboende Gaard Sechenes beliggende i Wolds Otting skyldende 3 woger fiskes leye med Bøxel og al Herlighed samt min derpaa havende original Skjøde og Adkomst etc. Undertegnet til Vitterlighed: Hr. Lieutenant Steen Meldal.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog I p. 263 : Gjermenes 8/6 1724

Henning Frimand
Steen Meldal

Romsdals Pantebog I p. 263 : Gjermenes 8/6 1724 sælger Henning Frimand, Amtmand og Lagmand, til Lieutenant Steen Meldal hans Kiæreste og Arvinger den Gaardepart Skorgen som han selv beboer skyldende med Bøgsel og Herlighed 1 1/2 vog fiske leje udj Vestnes Otting.

Kilde: Collin

Anno 1727 d. 1 Septbr. 

Salome Olsdatter Darre
Løitnant Meldahl
Margretha Maria
Capitain Lossij Frue
Helle Margretha
Iver Myllenfort
Martha Margretha
Capitain Lossius
Leut. Wiig
Ole Søvigen
Otthe Friis

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 1727 d. 1 Septbr. blev voris Datter Margretha Maria født til denne syndige Werden Klocken 10 Efttermiddag. (Kirkeboken: Døpt 9. Sept.  1727 Anna Margrethe. Faddere ikke indført.)
Faderne vare Capitain Lossij Frue, som hende bar til Daaben, Helle Margretha, Hr. Iver Myllenforts, Madmoiselle Martha Margretha, Her Capitain Lossius, Leut. Wiig og Ole Søvigen.
Gud lade henne opvoxe i alle christelige Dyder. Døbt af Hr. Otthe Friis.

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91

Veø Kirkebog 1727 9/9

Lietenant Meldal
Anna Margrethe

Veø Kirkebog 1727 9/9 døbt Lietenant Meldals Datter Anna Margrethe (Faddere udladt,ligesaa hvilken Kirke).

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1728 7/9

Ole Erikson Remmen
Lieutenant Meldal

Veø Kirkebog 1728 7/9 trolovet (Kirken  ikke anført) Ole Erikson Remmen - Lieutenant Meldal spons.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvardsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1730 dom 20 p. Trint

Lieutent. Meldal
Anna Margretha
Else Voge
Karen Lind
Lieutenant Rodtkier

Veø kirkebog 1730 dom 20 p. Trint. - døbt i Vedø Kirke Lieutent. Meldals Dttr. Anna Margretha Tls. Else Voge, Karen Lind, Lieutenant Rodtkier.

Kilde: Collin

Anno 1730  d. 17. Octobr

Salome Olsdatter Darre
Løitnant Meldahl
Anna Margretha
Else Greve
Karen Lind Leganger
Jertrud Rotkier
Jens Jensen Københafn
Erich Leganger

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 17321 d. 17. Octobr. blev voris Datter Anna Margretha fød til denne syndige Werden Klocken 5 Eftermiddag.
Fadderne Madame Else Greve, der hende bar til Daaben Som (!) Frue Karen Lind Leganger, Jertrud Rotkier, Monsieur Jens Jensen Københafn. Gud lade hende opvoxe i alle christelige Dyder. Døbt af velærverdige Hr. Erich Leganger.

1[Under anførte aar 1732 23 ingen tilsvarende daabshandling indført i kirkebogen, men denne har under 22. okt. 1730 til daaben i Veø kirke et barn med samme navn, samme forældre og samme faddere, hvorfor fødselsaaret 1732 maa være feilagtig for 1730.] 

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91
Se ref. Veø Kirkebog 1730 dom 20 p. Trint.

Romsdal Pantebog 2 p. 60 : Vold 24/9 1733

Steen Meldal
Mads Johansen Moen

Romsdal Pantebog 2 p. 60 : Vold 24/9 1733 sælger Steen Meldal Premierliuetenant ve 2de trondhjemske National Regiment til Mads Johansen Moen 2 pd. fiskes leje i Gaarden Moen i Volds Otting for 26 Rdlr. - Gaarden var Volds kirke tilhørende.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 73 : Vestad ?/7 1735

Steen Meldal
Bendix Tostensen

Romsdal Pantebog 2 p. 73 : Vestad ?/7 1735 sælger Steen Meldal Premierliuetenant ve 2de trondhjemske National Regiment til Bendix Tostensen 1 wog 6 mrkl. i Samset i Vold Ott. - kirken tilhørende for 20 Rdlr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1737 30/8

Præsten Leganger
Arild Ellevson
Fiedtzens
Lieutenant Meldahl

Veø Kirkebog 1737 30/8 var hos mig (Præsten Leganger) Arild Ellevson Soldat ved  Fiedtzensis komp. og et Kvindfolk begge i tjeneste hos Lieutenant Meldahl paa Vestad.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 98 : Vestad 18/10 1737

S. Meldal
Christoffer Andersen Lem
Ludvig Iversen Munthe

Romsdal Pantebog 2 p. 98 : Vestad 18/10 1737 sælger S. Meldal fra sig og sine Arvinger til Msr. Christoffer Andersen Lem sin paaboende Gaard Vestad på Sekken i Vold Otting som jeg haver tilforhandlet af Toller Ludvig Iversen Munthe paa afholdt Auktion - for 500 Rdlr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog dom Zmasimdegen

Lieutenant Meldahl
Rotkier

Veø Kirkebog dom Zmasimdegen i Vedø Kirke confirm. Lieutenant Meldahls Barn og Rotkiers Datter.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 30 : 1740 3/9

Ole Pedersen
Hr. Meldahl

Romsdal Skifteprt. 7 p. 30 : 1740 3/9 Skifte paa Christisæter i Wesnæs efter sal. Ole Pedersen, hvilket Bo tilkom hos Hr. Meldahl for 2de Tønder Malt og fire voger Kjød = 5 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 161 : Strømme 24/10 1740

Ole Knudsen Strømme
Steen Meldal
Ludvig Iversen Munthe
Iver Olsen Strømme

Romsdal Pantebog 2 p. 161 : Strømme 24/10 1740 sælger Ole Knudsen Strømme til Lieutnt. Steen Meldal og hans Arvinger 12 mrkl. fiskes leje med Bøxel og Herlighed i Strømme i Vold Ott. for 10 Rdlr. og Dato Strømme 9/5 1740 sælger den samme til Sr. Lieutenant 1/2 wog fiskes leje  med do. og Do. i Do. Gaard for 30 Rdlr. begge fæster var af Tolder Ludvig Iversen Munthe tilskjødet hans formand Iver Olsen Strømme.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 194 : Waage 26/10 1743

Anders Olsen Monsaas
Lieutenant Meldahl

Romsdal Pantebog 2 p. 194 : Waage 26/10 1743 sælger Anders Olsen Monsaas til Lieutenant Meldahl og hans Arvinger  en sin Gaard i Vold Ott. - Brudeskar skyldende 2 pd. fiskes leje med Bøxel og Herlighed for 36 rdlr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1744 3/3

Lieutenant Meldal
Mathias Meldal
Anna Riborg Meldal 

Veø Kirkebog 1744 3/3 begraven i Vedø Kirkegaard 2de av Lieutenant Meldals Børn Mathias Meldal Sergeant 21 Aar og Anna Riborg Meldal 22 Aar gl.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 213 : Strømme 2/10 1744

Sten Meldahl
Oberst Mangelsen
Major Fietzens

Romsdal Pantebog 2 p. 213 : Strømme 2/10 1744 : Lieutenant ved Oberst Mangelsens Regiment og Major Fietzens Compagnie Sten Meldahl selger Volds Annex Kirke.

KIlde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 365 : 1744 8/10

Meldahl

Romsdal Skifteprt. 7 p. 365 : 1744 8/10 Skifte paa Opsahlen (i Fanne Ott.?) hvor skyldes Landskyld til Meldahl for 1742 og 1743 - 2 ort.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1745 22/4

Lieutenant Meldal

Veø Kirkebog 1745 22/4 angav sig en Tøs for frugtsommelig. - Hun tjener hos Lieutenant Meldal paa Gaarden Strømme.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1747 31/1

Steen Meldal

Veø Kirkebog 1747 31/1 blev begraven i Wedø Kirkegaard afgangne Lieutenant Steen Meldal.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1747 27/3

Lieutenant Meldal
Margrete Maria Meldal
Aschild Bakken
Ole Hansen Sæbe
Capt. Schjelderup
Jacob Mortensen Schultz

Veø Kirkebog 1747 27/3 angav sig for mig afg. Lieutenant Meldals Dttr. Margrete Maria Meldal og tilstod i Medhjelperen Aschild Bakkens Nærværelse, at hun var besvangret af Soldaten  Ole Hansen Sæbe fra Gryttens Præstegjeld, som tjente paa Gaarden Nedre-Strømme hos hendes Fader, men strax, da dette deres syndige Levnet med hinanden blev bekjendt, ved Medhjælperen og 2de Mænd blev tilsagt at han maatte forføie sig derfra, hvorpaa han nogle Dage derefter af Capt. Schjelderup blev tagen derfra, og hensat i tjeneste hos Jacob Mortensen Schultz paa Molde, hvor han endnu er.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 3 p. 21 : Molde 8/8 1747

Reinholdt Lein
Sten Meldahl
Ole Hansen Sæbøe

Romsdal Pantebog 3 p. 21 : Molde 8/8 1747 - Reinholdt Lein Regimentskvartermester og Auditør ved 2. throndhjemske National Regiment vitterliggjør at paa afholdt Auktion udj afgangne Lieutenant Sten Meldahls Stervboe over hans efterladte Midler og Effekter, er velagte unge Karl Ole Hansen Sæbøe bleven høistbydende paa en Stervboet tilhørende Gaard kaldet Strømme skyldende 2 pd. fiskes leje med Bøksel og Herlighed udj Vedø Præstegjeld beliggende - for 30 Rdlr. - og ham tilskjødt med "lige Ret og Rettighed som bemelte afd. Lieutenant Meldahl samme Gaardepart har havt i eje og Brug alt efter de udj Stervboet under Datis 15/5 1728, samt 9/5 og 24/10 1740 forefinder Skjøder og Adkomster hvilke Skjøder er bemelte Ole Hansen Sæbøe leverede.

Kilde: Collin