Fredrik

Olsen

Messel

Født ca. 1659


Gift med Archie Johansdatter Wildenrath
a. Jacob
b. Ole
c. nn betalt begr. mars 1695
d. Maren

Betalt bgr. 26.05.1706

Sorenskriver

Fredrik Olsen Messel
H. Ørbech
Archie Johansdatter Wildenrath
Jacob
Riborg
Lovisa Kristoffersdtr. Mühlenport
Karen Margrethe Mechlenburg
Ole
Sorenskriver i Romsdal 1690-1706
Fredrik Olsen Messel ble utnevnt til sorenskriver etter H. Ørbech, som hadde avstått stillingen den 29/4 1690.  

Han kjøpte en tomt i Molde den 18/1 1696. Bodde på Molde i sin sorenskrivertid.

Personalia:
Han var 42 år i 1701, dvs. født ca. 1659. Enken betalte for hans begravelse i koret i Romsdal kirke den 26/5 1706. Ifølge Hornemann var han gift med Archie Johansdtr. Wildenrath. I 1701 nevnes sønnene
Jacob: Fødd ca. 1688. Hornemann sier at han døde på Lyngstad i 1763 og at han var gift tre ganger. Første gang med Riborg som døde i 1744, 65 1/2 år gl. Andre gang med Lovisa Kristoffersdtr. Mühlenport som døde i 1753 og tredje gang med Karen Margrethe Mechlenburg.
Ole: Født ca. 1694.

Kilde: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 s. 148

Romsdal Tingbog 2 (hos mig 1b) - for 1690 15/7 til 1693 18/10

J. Lillienskjold
Fredrik Olsen Mæssell.

Romsdal Tingbog 2 (hos mig 1b) - for 1690 15/7 til 1693 18/10 - author. Moldw 16/6 1690 af J. Lillienskjold for kgl. Majst. velforordnede Sorenskriver udj Romsdalen Fredrik Olsen Mæssell.

Kilde: Collin

1693

Audun Aagesen
Iver von Ahnen
Sorenskriver Messel

Reknes gård 

Reknes gård lå ikke så trygt som i Audun Aagesens dager. Tre sønner og en svigersønn var uforlikte om den, og resultatet ble at i 1693 og 1701 fikk amtmann Ahnen kjøpt tilsammen halvparten i gården. Sorenskriver Messel kjøpte den andre halvparten.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen

Under Dato Molde 1693 31/8 

Iver von Ahnen
Fredrik Olsen Messell 

Under Dato Molde 1693 31/8 har Amtmand Iver von Ahnen autoriseret Protokol hvori Kgl. Majst. Sorenskriver over Romsdal Fogderi Fredrik Olsen Messell haver efter efter sin bestillings Pligt at protokollere med egen Hand alt hvis |: om hans havende Protocol for indeverende Aars Slutning vorder fuldskrevet og derefter for tilkommende Aar Ao 1694 :| saavelsom for Retten posterer etc,,

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 1b p. 85 : 1693 5/10

Sr. Schultz
Fredrick Olsen Messell
Aage (Oudensen?)

Romsdal Tingprt. 1b p. 85 : 1693 5/10 Ting for Fanne Ott. hvor af Fogden  Sr. Schultz blef forkyndt Fredrick Olsen Messells Skjøde hannem af Aage (Oudensen?) paa Toe voger fisk udj den Gaard Rechnæs, dat. 28/7 1693

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 14 Ao 1695 in Martz 

Fr. Mæssel

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 14 Ao 1695 in Martz : for Sorenskriver Fr. Mæssels Barn at nedsætte - 2 Rdlr.

Kilde: Collin

1 May 1695 til 96 

Fredrik Mæssel 

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 10 Sorenskriver Fredrik Mæssel havde stolesede i Kirken; p. 15 hafuer betalt Indgangspenger fra 1 May 95 til 96 Aars Udgang; Saa og Stolepenge fra 1 May 95 til Aarsdagen 96.

Kilde: Collin

Ting for Fanne Ott. 1696 18/1

Fredrik Olsen Mæssel
Hendrik Johanson
William Rubbers. Tou
Willum Wessel
Niels Pedersen Assens

Molde Eiendomme 94

1696
1696 18/1 Ting for Fanne Ott, hvor publ. Sorenskriver Fredrik Olsen Mæssells Skjøde paa sal. Hendrik Johanson før iboende Gaard og Grund paa Molde - udgiven af William Rubbers. Tou, Willum Wessell og Niels Pedersen Assens dat. 26/11 1695 - se Molde Eiendomme 94.

(Kilde: Collins notater)

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 17 :1696

Frederik Messel

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 17 : Ved Opgjøret for 1696 siges: "Saa og (haver) Sorenskriver Frederik Messel sin Begravelse i Choret efter derpaa havende Skoder og Bevillinger.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 2 p. 75: 1697 19/1

Iver von Ahnen
Maria Lillienschiold
Hr. Mejer
Frederich Messel

Romsdals Tingbok 2 p. 75: 1697 19/1 Ting paa Yttre Aarø for Fanne Otting hvor forkynt Hr. Amptmand Iver von Ahnens testamente oprettet med hans Velbaarenhed Frue, Fru Maria Lillienschiold, den 2 Jan 1694, som siden igjen af hannem nermere er bleven forklaret d. - 1 Decmbr 1696 og af Hr. Mejer og Frederich Messel til Vitterlighed underskreven og forseglet.

Kilde: Collin

1697 18/7

Fredrik Messel
Eric Andersen Oure

1697 18/7 Fredrik Messels Grundeseddel til Eric Andersen Oure - se do do 101.

KIlde: Collin

Romsdal Tingpt. 2 p. 117 : 1699 18/1

Alexander Feif
Frederich Messel

Molde Eiendom 104

Romsdal Tingpt. 2 p. 117 : 1699 18/1 Ting for Fanne Otting hvor publ. Alexander Feifs Skjøde given Sorenskriveren Frederich Messel paa et Nøst og Grund paa Rechnæs - dat. 9/11 1698. (Molde Eiendom 104)

Kilde: Collin

Folketelling 1701 Vedø - Bolsø

Fredrik Messel
Jacob Fredriksen
Olle Fredriksen

Folketelling 1701 Vedø - Bolsø
Sorenskriveren Rechnes Fredrik Messel 42 Jacob Fredriksen 13
        Olle Fredriksen 7

Kilde: Herlof Grüner

Romsdal Skifteprt. N4 3/7 1701

I. v. Ahnen
Frederich Olsen Mæssell

Romsdal Skifteprt. N4 er af Amtmand I. v. Ahnen under Dato Øye Præstegaard 3/7 1701 authoriseret - hvorudj Kong. Majst.  Sorenskriver Frederich Olsen Mæssell haver at indføre alle Registreringer og Skiftebreve som udj bemelte Fogderi forefalder. Nevnes som Sorenskriver i Romsdal Pantebog N1: 1704 27/10; 1705 28/10.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 36 : 1701 19/7

Johan Robbertsen Tue
Frederich Olsen Mæssell

Romsdal Tingprt. 3 p. 36 : 1701 19/7 Ting for Waaø Otting hvor publisert Johan Robbertsen Tues Skjøde given Sorenskriver Frederich Olsen Mæssell paa di Huser paa Kipperberget i Boe fiskevæhr - Dat. Molde 12/1 1701.

KIlde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 47 : 1702 18/1

Fredrik Messell
Willum Robbertsen Tue

Molde Eiendomme 100

Romsdal Tingprt. 3 p. 47 : 1702 18/1 Ting for Fanne Otting hvor publ. en forening af flere sluttet og forrettet af Fredrik Messell oc Willum Robbertsen Tue anlang. Hans Hansens Gaard kaldet paa Molde Ladested - forrettet 5/5 1700. - Molde Eiendomme 100.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 24 : 1702 26/5

Friderich Olsen Messell

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 24 : 1702 26/5 har "Friderich Olsen Messell" underskrevet i Kirkebogen.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 55 : 1702 1/7

Fredrik Messell
Knud Bendixsen
Lars Guttormsen Smed
Gjert Davidsen

Molde Eiendomme 9

Romsdal Tingprt. 3 p. 55 : 1702 1/7 Ting for Fanne Ott. hvor publisert Fredrik Messell oc Knud Bendixsens Bøxelseddel given Lars Guttormsen Smed, paa en Plads af Gjert Davidsens Hage, dat. Molde 12/12 1701. Molde Eiendomme 9.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 60 : 1702 10/10

Hans Olufsen Brejer
Frederik Olsen Messell
Peder Kipper

Romsdal Tingprt. 3 p. 60 : 1702 10/10 Ting for Vaagø Otting hvor publiseret Provsten Hr. Hans Olufsen Brejers Bøxelseddel givet Frederik Olsen Messell paa Peder Kipper Husers Grund i Boe med tilliggende Hagepladz sammesteds, dat. Agerøe Præstegaard 28/6 1702.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10

Michel Hanson Greve
Morten Schultz
Margreta Andersdatter
Fredrich Mæssel
Ludvig Iverson

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10 Ting for Vaagø Ott. hvor publ. Sr. Michel Hanson Greves Obligation paa Capital 97 Rd. 2 ort 7 sk. afgiven til Foged Morten Schultz, for Capitalen er pantsat Waage og Øfre Waage i Volds Otting beliggende, sampt de Gaarder Aas og Setter i Vestnes Ott. - samme Obligation af hannem selv oc Kiereste Margrethe Andersdatter underskrevet oc forseglet, samt af Fredrich Mæssel og Ludvig Iverson til Vitterlighed underskriven. Dat. Waage dend 13/12 1701.

Kilde: Collin

Romsdals Tingb. 4 p. 7 : 1706 14/5

Fredrik Messell
Hans Nobel

Romsdals Tingb. 4 p. 7 : 1706 14/5 holdtes Extrating for Vaagø, hvor siges "Og saasom Fredrik Messell ved en hastig Død er afgangne - formaaede Amtmand Hans Nobel - Fogden over Nordmøre Fredrik ...

Kilde: Collin
Noe har blitt borte her!

Molde Kirkes Regnskabs bog p. 27 : 1706 26/5

Archie sal. Fredrich Messell

Molde Kirkes Regnskabs bog p. 27  1706 26/5 Betalte Archie sal. Fredrich Messells Efterleverske for hendes sal. Kjerestes Gravsted i Choret, begge Ligklæderne, Klockerne og de store Woxlius - 5-1-16.

Kilde: Collin

Sorenskriver Messel
Archie
Christian Tønder
Ole Messel
Sorenskriver Messels Enke Archie gift igjen med Søkaptein Christian Tønder - hendes eneste Søn Søløitenant Ole Messel, faldt i Slaget ved Strømstad.

Kilde: Collin