Edvard

Hansen

Meyer

Født 1647
Foreldre Hans Edvardsen Meyer og Margrethe Pedersdatter

Gift med Inger Iversdatter Munthe
a. Hans
b. Iverisse Marie
c. Ingeborg Cathrine

Død 1716

 

Edvard Hansen Meyer
Hans Edvardsen Meyer
Antonette From
Jørgen From
Iverisse Marie
Just Tyrholm
Eiler Wessel
Ingeborg Cathrine
Hans Ibsen
Orkdal
1691 - 1716
Edvard Hansen Meyer
Han fikk sitt kallsbrev på sognet den 10/6 1691. Tønder sier at han døde i stillingen i 1716.

Han hadde vært prest i hospitalet fra den 14/1 1676 til han ble sogneprest her i 1691. Han ble magister den 23/5 1702 og ble også prost i Dalerne i 1707.

Personalia
På hans tavle sto at han va født i 1647 og at han døde i 1716. Han var en sønn av fogd Hans Edvardsen Meyer i Strinda. Barn:
Hans: Horneman har ham som født 1/11 1685. I følge Lampe ble han sogneprest i Manager i Bergen Stift, døde der 20/2 1743. Ble gift i 1720 med Antonette From, datter av fogd Jørgen From.
Iverisse Marie: Horneman har henne som født ca. 1688 og død i 1765. Horneman har henne som første gang gift i 1710 med Hr. Just Tyrholm sogneprest i Nærø, som døde i 1719 og andre gang gift den 10/10 1720 med Hr. Eiler Wessel, sogneprest i Ørland, født 9/1 1680 og død den 24/6 1740.
Ingeborg Cathrine: Erlandsen har henne som gift med Hans Ibsen, fogd i Orkdal.

Kilde:S. T. Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700

Romsdal Tingbog 3 p. 4 : 1700 23/1

Lauritz Mortensen Lercke
Morten Schultz
Evert Mejer
Christen Jacobsen

Romsdal Tingbog 3 p. 4 : 1700 23/1 Ting paa Jorfald i Erisfjord Ott. hvor publiseret Lauritz Mortensen Lercke, vonhaftig paa Nervig i Børsens Thingl. i Strinden Fogderi hans udgifne Skjøde paa thoe pund fisk med Bøxel i den Gaard Neerland beliggende i Visdal Thingl. i Romsdalen, til foged Sr. Morten Schultz samme Skjøde er af hannem selv underskreven og forseglet, saa og til vitterlighed af Hr. Evert Mejer Pastor til Ørkedals præstegjeld oc Christen Jacobsen paa Hof til Vitterlighed underskreven, dat. Neervig, dj. 24 April 1698.

Kilde: Collin

Romsdals Prostis geistlige Skifteprt. pg. 54b : 1710 25/2

Alexander Jensen Borch
Nicolaus Engelhardt
Ottho Jacobsøn
Peder Krog
Anders Lem
Ingebor Munthe
Christopher Lem
Ludvig Lem
Iver Lem
Anders Lem
Ingeborg Lem
hans dixson (dette må være feil - Knud Bencixsøn)
Edvard Mejer
Elisabeth Müllenphort
Morten Schultz
Rise
Børge Eeg
Kjeld Stub
Knud Bendixsøn

A.S.G.L.L.M.D.M
N.A.C.L.L.J.L.D.M

Romsdals Prostis geistlige Skifteprt. - 1706 24/3 auth. af Biskop Peder Krog - i Juni 1888 beroende i Veø Præstearkiv pg. 54b:
1710 25/2 var underskrevne Alexander Jensen Borch, Sognepræst til Agerø Kald og const. Vicepiapasitus Nicolaus Engelhardt Pastor for Næsset Gjeld, samt Ottho Jacobsøn, cominister ved Vedøens Menigheder efter deris Vellærde Høiærværdighed Doct. Peder Krogs Superintendent over Trondhjems Stifftt hans Ordre af Dato 28/11 1709 - forsamlede paa Gryttens Præstegaard at holde et lovligt Arveskifte efter Proustens over Romsdalen, velærværdige Hr. Mag. Anders Lems sal. Kiæreste den hederlige og Gudelskende Matrone nu sal. Ingebor Munthe imellem hendes velnemelte igjenlevende Kjæreste og efterladte Børn Monsr. Christopher Lem, Ludvig Lem, Iver Lem, Anders Lem og mad. Ingeborg Lem. Paa de 2de fraværendes Vegne, som befandtes varslede var tilstede for Iver Lem hans dixson (Molde Kirkes Regnskabsbog p. 32 1709 10/2 for det grofue Ligklede laant til Grytten Prøstegaard den 16/1 betalt)
Og blev Skiftet saaledes anfanget og fuldendet med Registrering, Vurdering og Deling som følger:

Guld: 1 Guldarmbaand med Navn: A.S.G.L.L.M.D.M veier 8 Lod 1 qn.   66 Rd
1 liden Guldkjede v. 1 L. 3 qn.   14 Rd.
1 amaleret Ring med en Rød Rubin udj   4 Rd.
1 do. med en Diamant udj      6 Rd.
1 lidet Smycke med en rød Rubin og en Perle   6 Rd.
1 Rosenobel    4 Rd. Tils. 100 Rd.
Sølv: 1 Sølvkande m. N.A.C,L.L,J.L.D.M  v. 77 Lod - 38-2-0.
1 do. med lige Navn v. 92 1/2 L.  46-1-0; etc.
En god del messingsaker, Malm, Tin, Kaaber, Jernfang. Trefang, Bordklæder, Sengeklæder, Linklæder etc.
Kreaturer påå Næss: 11 Kiør; 6 Kvier; 1 Graoxe, 6 Kviekalver, 2 Gjeder, 1 Buk, 1 Gulblack Hest paa Nacken 2 Aar gl. - 5 Rd.,  etc.
Creaturer paa Grytten: 14 Kiør etc.
Jordegods:

Mjelwe, 2 wog 1 pd. og Bøxelraadighed over 5 w. 1 pd.

116-2-16

Udlagdes til M. Edvard Mejer
Remmen, 2 w. 12 mrkl. med Bøxel

78-0-0

Udlagdes til Sønnen Ludvig
Horiem 3 w. med Bøxel 109-0-0 Udlagdes til M. Edward Mejer 1 w. 2 pd.. -  4 pd (48 Rd.). til  Anders
Bredvigen 2 w med Bøxel 72-0-0  1 1/2 wog 54 Rd udlagdes til Elisabeth Müllenphortis, 1/2 wog til Sønnen Christopher.
Næss 4 wog med Bøxel 200-0-0 Udlagdes til Enkemanden.
Ytrebredvig med bøxel 1 w. 36-0-0 Kirken udlagdes i den 20 Rd.
Nedre Hofde 3 wog 1 pd. med bøxel 120-0-0 2 pd. 12 mrkl. (30) til Hr. Iver
Rechdal, 3 w.i Bøxel 3 1/2 108-0-0 udlgdes til Rise sal. Morten Schultzis
Røe   4 wog med Bøxel 80-0-0 1 w. (20) udlagdes til Sønnen Christopher, 1 w. til  Nils, 1 pd. (20) til Iver, 1/2 w. (10) til Anders, 1/2 w. (10) til Ingeborg
Eek, 2 w med Bøxel 72-0-0 udlagdes 1 w - 36 Rd. til Enkemanden, 1 w. til Niels.
Weenaas 2 pd, 18 mrkl. 16-0-0 udlagdes til Iver.
Skomagergaarden 12 mrkl. 2-0-0 udlagdes til Sønnen Niels
Wiigen 1 pd. 4-0-0 udlagdes til Sønnen Iver.
Waage  2 w 18 mrkl. 112-2-0 3 pd. udlkagdes til Sønnen Christopher (48-2-16)); 2 pd (16-2-16( til Iver og 1 pd. 6 til Ingeborg.
I tillegg kom inntekten av Landskyld, Korntiende og Offertold.
Boets formue .... 2516 - 0 - 16.
- Kgl. Maj. Foged Børge Eeg fordrer efter indgifne Regning af 18/12 1709 Skatten for samme Aar - 29-1-21
.- Riise sal Morten Schultzis fordrer efter Obligation af 22/9 1696 Capital 121 Rd., - Renter deraf i 12 Aar 4 Mdr. utgjør tilsammen 196-0-16
Noch Skatter for 1707 - 29-3-17; Tienden af Næs for 1706-7-8 og 9 - 4 Aar a 6 ort - 6 Rd. Tienden af Waage for 1707-8 og 9 - 3 Aara 2 Rd 1 ort - 7 Rdlr - 12 sk. tilsammen - 239-0-7.
- Mag. Edward Mejer fordrer efter Obligation de Sato 25 Juni 1690  Capital 102 Rd. Rente deraf i 19 Aar 8 Mdr. - tilsammen  202-1-10, herpaa betalt 20 Rd.; rester 182-1-10;
- Elisabeth sl. Mylenfortes efter Obligation af 19 Septbr.  1697 rester paa Capital og Rente 56-1-5;
- Inger Iversdattersindestaaende som Prousten tilsvarer - 11-0-16; hos hannem tilkommende;  Løn - 8 - Tilsammen 19-0-16.
- Monsr. Anders Lem med hans Fader og Medarvinger Concentz for 2de Reiser fra Hedemarken(?) og hjem - nyder 14
- Udj den  Gaard Bredvigen kommer Kirken tilgode - 20 Rd.
- Boets Gjeld 1152-2-221, til Deling 1363-4-19; Enkemandens Lod 681-2-21; hver Søn 123-3-19;
De overværende tre Sønner Monsr. Christopher, Ludvig og Anders Lem som Fuldmyndige, samt Datterens Mand Sr. Kjeld Stub annammede hver deres Andel; men Faderen Prousten annammede Sønnen Iver Lems Arvelod og velfornemme Msr. Knud Bendixsøn Msr. Niels Lems Udleg.

Kilde: Collin