Ingeborg

Mjelve

 

Gift med Claus Thommesen
a. Anders

 

Anders Clausen Mielwe
Ingeborre Mielwe
Claus Tommesen
Jacob Rafn
Anders Clausen Mielwe - Søn af Ingeborre Mielwe [og Claus Tommesen]? havde Svogeren Vicitøren Jacob Rafn paa Molde. Se Seddel Ingeborre Mielwe.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprotokol 1 p. 30 : 1689 17/4

Ingeborre Mielue
Lauge Nielsen
Claus Tommesen
Anders Rasmussen
Karen Lages

Romsdal Tingprotokol 1 p. 30 : 1689 17/4 Ting paa Lønset for Fanne Otting: " Efter seniste Opsættelse Som Skede paa Aarøe Høste Ting dj 14 Novembr. Anno 1687 blev afgangne Ingeborre Mielues Pretention, mod Sl. Lauge Nielsen den sl. Mands udgifne Sedler foretagen, men som det ikke paa Skiftet efter afg. Sl. Claus Tommesen hans Arfinger til nogen Udleg beregnet, Ei heller paa Arfueskiftet efter Sl. Lauge Nielsen noget udj Skifteforretningen at uere indført som formodentlig hade Skied, efterdi Anders Rasmussen sel skal have været nærværende paa Skiftet. Til med ey heller bevise med nogen ricktig Skiftebrev efter afgangne Anders Rasmussen at denne Fordring er accepteret. Til med er det ellers en gl. Fordring, som icke kand ansees, Hvorfor Karen Lages og hindes Arfinger for Encken Mielues Arffuinger, angaaende samme Fordring frikiendis.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt.  1 pg. 42 : 1689 18/10

Morten Schultz
Jacob Rafn
Anders Claugsen Melue
Ingeborre Mielue
Kjøstel Echrem
Anders Jelsett

 

Romsdal Tingprt.  1 pg. 42 : 1689 18/10 Ting paa Indreberg for Fanne Otting hvor "Fogden Sr. Morten Schultz havde ladet varsle Visitøren Jacob Rafn og Anders Claugsen Melue for resterende Skatter af deres sal. Moder Ingeborre Mielues Gods for efterskrefne Aaringer, som er af Mielfue 12 - 2 - 1; Uren 0 - 3 - 20; Skiersli  1 - 3 - 3; Er tilsammen 15-1-0.hvilke femten Rigsdaler 1 ort fougden tilspurgte bemlt. Jacob Rafn som for Retten comparerede om han Skatterne vilde betalle, og hendes efterladte Midler til sig annamme, hvortil hand for retten suarede, at han aldeles intet med det Ringe hun sig haver efterladt vilde befatte, eller udj nogen Arv tilegne paa hans Datters Vegne, men allene ønsket af Fogden maatte blifue fornøiet for de resterende Skatter, og begjerede han ville antage 12 mrkl. fiskes leje i Skiersli med Bøxel og 12 mrkl. fiskes leje med Bøxel udj Uren til nogen Betalning for de resterende Skatter hvorimod han sig ingen Del eller Rettighed Til samme Jordeparter tilegne vilde, ei heller hans Suoger Anders Clusen som udj lensmanden Kjøstel Echrem og Anders Jelsettis nærværelse det samme vedgich og begjærede - Efter saadan Beskaffenhed er afskediget at forbemelte 12 mrkl. fiskesleje med Bøxel i Skiersli  og 12 mrkl. fisk med Bøxel i Uren herefter følger Fogden Thil Odel og Eiendom.

Ennu hafde Fougden sal. Ingeborre Melfue at fordre af en øde Jordepart i Talset 4 Pund fiskesleye med Bøxel resterende Skatter Ledding Soldaters Kiolpenge, Odelsskatt og Rostjeneste Pro Ao 84.85.86, 87 og 88 - 15-3-12. hvorpaa Encken sal. Ingebor Mielue hafde betalt 1 Rdlr. og et Stuffuehus som stod paa Mielue som er vurderet og antagen for 8 Rigsdalenr, bliver den endellige Rest 6-3-12; hvilken Jordepart ingen af Arfuingerne formedelst deres store Fattigdomsskyld kunde tilsuare, heller de resterende resterende Skatter betalle.  Hvor Udoffuer Fougden formente at samme 4 Pund fiskes Leje med Bøxel udj Talset som nu ligger øde at tilkomme hans Kongl. Majst. - hvilket og herefter følger Hans Kongl. majst. til Odel og Eiendom.

Kilde: Collin