Laurits

Bendixen

Mjelve

(Jyde)

 


Gift med Lukretsia Jonsdatter Indre Mork

 

Død før 04.12.1668

1649

Gjert Davidsen
Lauritz Bendtzen

Allerede i 1649 gikk sagskatten ned i 16 daker for denne sag (Nedre Osen sag). Et tingsvitne dat. Osen 13/4 1657 forteller at det er Gjert Davidsen på Molde og Lauritz Bendtzen på Mjelve som bruker saga. Den står på odelsgrunn og "formedelst de ikke nå sagtømmer til dets ringe bruk som di i forrige tid har gjort, å kunne bekomme, formedelst omkringliggende skogers uthogst", så krever eierne ny takst. Skurden settes til 120 tylter bord. Det foresåes 8 daler i skatt årlig, men sagskattemanntallene viser at det ble betalt 16 dealer til 1660.
   Laurits Bendtzen Mjelve og Gjert Davidsen har saga fram til 1665. I 1665 er skatten bare 2 daler for denne saga. Det er blant de minste i Fanne otting.

Kilde: Otto R. Grüner: Hollendertida i Romsdal

1659

Laurits Bendtzen (Bendixen) Mjelve

I 1659 heter dei i grunnleiejordboka at skogene (Stenløs og Solli skoger) er oppsagt og gir ingen grunnleie. Dette bekreftes av tingvitne dat. Eide tingstue 27/4 1660 hvor Laurits Bendtzen (Bendixen) Mjelve på egne og medkonsorters vegne vil være kvitt skogene. Det vil vel si at de nå er hogd ut så mye at de ikke svarer seg i forhold til avgifta.

Kilde: Otto R. Grüner: Hollendertida i Romsdal

1661

Lauris Bendiksen Jude
Rike-Torstein
Søren L. Flem
Ole Sørensen
Lars Sørensen
Gjertrud Sørensdotter
Arne Larsen Flem

Lauris Bendiksen Jude på Mjelve i Bolsøy, åtte 1 1/2 våg i Flem (Haram) i 1661. Denne mannen var nok gift med ei som som arva Rike-Torstein eller hans gods i Bolsøy, etterdi han åtte Mjelva. Det ligg nær å tru at han var far til Søren L. Flem, men prov vantar. Han levde til ca. 1690. Søren Flem døydde 1683 og etterlot seg nokre born som ervde han, Ole, Lars og Gjertrud er nemnde. Dei åtte 1 våg 1 pd. 12 mark i Flem som stif-faren Christen Nilsen brukte til st. sonen Lars Sørensen overtok det. Ole var då alt død. Lars døydde nokre år etter, utan born. Eigedomen kom så til Arne Larsen Flem gift med Gjertru Sørensdotter.

Kilde: M. Rogne Haram bygdebok s. 116f

1661

Knud Iffuersen
Peder Offrland
Lauritz Bentsen
Aslach Herchedal

26. Istad.  Knud Iffuersen
          Til Peder Offrland 2 pd            Peder Offrland Bøkselrådig
          Til Lauritz Bentsen 1/2 pd
      Istad Knud Andersen
          Til Aslach Herchedal               Aslach Herchedal  Bøkselrådig

Kilde: Jordebog for Romsdalen futedømme 1661

1661

Lauritz Bendzen

30. Noch en saug under Øren som Lauritz Bendzen bruger kaldis Offr Aasens Saug, kand schiere derpaa - 3 1/2 stabler bord. Neder Aasens saug som hand og hanss medconsorter bruger schierer - 2 1/2  stabler bord.

Kilde: Jordebog for Romsdalen futedømme 1661

1661

Thore
Lauritz Bendtsen

49. Bache Thore
          Til Lauritz Bendtsen   1 pd.                Lauritz Bendzen Bøkselrådig
      Store Gussaass Erich
          Til Laurss Bentzen 2 pd

Kilde: Jordebog for Romsdalen futedømme 1661

4/2 1668

Erik Jonsen Skomaker
Lars Bendixen
Lukretsia Jonsdtr.

Indre Houen, 4/2 1668: Erik Jonsen Skomaker på sal. Lars Bendixen (Laurits Bendtzen) etterleverske, Lukretsia Jonsdtr. vegne får tingsvitne om at Lars Bendixen har skåret på Osen sag for 6, 7, 8 år siden 9000 bord hvorav 2000 var solgt og utskipa i 1668, mens 7000 sto uforhandla. Sagskatten var betalt for dem.

Kilde: Otto R. Grüner: Hollendertida i Romsdal