Christen

Møller

 

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 705 : Under Dato Røven 24/9 1723

Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Søfren Hofmand
Anna Lucia Assens
Christen Møller
Jacob Thode
Niels Stockberg 

Romsdal Amts Kopibog I p. 705 : Under Dato Røven 24/9 1723 andrager Christopher Lossius : Efter som Skifte og Deling efter min Sal. Svigerfader afg. Niels Pedersen Assens for kort Tid siden er tilendebragt, til hvilken endelig Slutning Foretagelse jeg uforbigjengelig havde formodet, som er Arving paa min Kjærestes Vegne burde havet været varslet for at observere saa vel paa min egen som paa min fraværende Svoger Søfren Hofmands Vegne, de regninger og videre, som jeg fornemmer Siden registreringen som holdtes Ao 1719 d, 11/10 er indløben og af Skifteretten aproberet og godtgjort dader dog ei specificeres hvorudi samme Regninger bestaar foruden at udj Skifteforretningen aldeles er udeladt nogle Fordringer af temelig stor Capital samt hvad de derfore til Udleg have antaget, hvilket alt efter min Tancke udj forretningen burde været anført og som min Værsøster Anna Lucia efter den udj Skifteforretningen anførte Slutnings  formelt vil bemægtige sig de faa Midler som min Sal. Svigermoder sig kand have efterladt  [og jeg da Registreringen holdtes forundte hende til Brug mens hun levede] med foregivende saadan skulde hende at ...... min Sal. Svigermoder værit forsent hvilket jg tilligemed min Svoger ej endnu haver consenterit , hvor xell jg langt ifra vill disputere hvad som nødvendigt og billig til min sal. Svigermoders Begravelse og videre er anvent, naar mig derpaa rigtig Regning gives, hvilke Regninger som saaledes iimellem mig og min Versøster uligvideret henstaar og burde udj Skifteforretningen været indførtog listeret udj, efterdj de dependerer av min sal. Svigerfaders Stervboe om de ei udj Mindelighed mellem mig og fritt min Værsøster kan afgjøres, er jg ..... begjærende at Velb. Amtmand ville behafe at give Ordre til Fogden paa Søndmør der kunde udnæfne mig 2de forstandige Mænd, som fornevnte Regninger kan liquidere, saavel som Ordre til Vicesorenskriveren Christen Møller, at omskrive Skifteforretningen og indføre ovenbemeldte Poster som udj forretningen efter min Sal. Svigerfader er udeladt med videre Indsigelser og Pretentioner, jeg billigen mod de udj min Absence indgifne Regninger hafr at paa anke til enhver Efterretning kan vorde indført Endelig efterdi En Dehl Grunder i Aalesund til Creditorene er udlagt, som siden af min Værsøster er indløst hvilke Grunder | om jg havde været varslet til Skiftet| havde boet auctionere da hvis mig skulde veignis at indløse min Andel af samme Grunder, velbr. Hr. Amtmand da ville give Ordre til Sorenskriveren etc, anslag bemlt. Grunder til offentlig Auction hvilke da forantagelig (ventelig?) vill blive boentil Profit, hvorom gj fra kjentf. ervarter velb. Hr. Amtmand gunstig Resolution, som forbliver. - (Underskrift)
Amtmand .... : Moldegaard 28/4 1723. "Efterdi velbr. Hr. Capt. Lossius ikke er bliven tilarslet til at vere overværende paa egne og Svogers Vegne ved Skiftets Slutning efter deres afdøde Svigerfader Nils Pedersen Assens saa finder han sig derover beføiet efter forskrevne Demonstration at erkyndige sig om de Regningers Rigtighed somskal være afhandlede og givet Udlæg for paa Skiftet samt videre at søge sine Prætenioner hos Værsysteren Anne Lucie Wingaard med de flere, thi kan saadanne Disputer bedst afgjøres om der holdes Skifte og Deling efter Vermoderen Enken Sal. Marith Niels Assens  og derfor haver Sorenskriveren samme at foretage og forrette saa fremt det af Arvingerne forlangis, og derudj ikke at agte hvad som til Anne Luciesaventageer bleven indført bag udj Skifteforretningen efter afg. Niels Pedersen Assens saa han saadand efter Loven ikke kan gyldig ansees, fordi hverken Medarvingerne vare derved tilstede at kunne give Deres samtykke dertil, ej heller er det af Kongl. Majst. allernaadigste approberet som et Testamente, til med døde Enken faa Uger efter at Skiftet blev sluttet, saa Moderen imidlertid ej har kunnet til saa stor umage og Belastning at hun derfor kunde uden Skifte og Deling tiltage sig Moderens Efterladenskaber, da andre Søskende til Skade og prejudice, og som mig efter underd: Ansøgning er naadigst anbefalet at de derhen at Søfren Hoffman, som er fraværende skal faa Ret og Rigtigdhed paa Skiftet efter hans afdøde Svigerforeldre saa maa jeg bifalde at de afHr. Capt. Løit paaankede Regninger, udj bemeldte Stervbo bliver af fornuftige Mand efterseede og de derudj befindende Misligheder nærmerepaakjendte førend de burde betalis. Til hvilket lovlig at forrette herved beskikkes de 2de fornemme Mænd Sr. Jacob Thode og Sr. Niels Stockberg som udj Parternes eller deres fuldmægtiges overværelse igjennemseer og rigtig liquideres Regningene imellem dessem somvelbemeldt Capt. Lossius sjunis ikke at bare indlevert rettmessige Fordringer udj Boet. - Angaaende Huserne og Grundene med mere som er paa Skiftet udlagt til Creditorene, da havde det muligens været mer profitable om det alt ved Auction havde bleven soldt at Creditorene som havde faaet rede Penge, saa at det som saaledes blev avanceret ved Auctionen kunde komme alle Arvinger til beste; dette uagtet saa har Hr. Capitaine Lossius Magt og Ret efter Loven inden Aar og Dags Forløb at tlløse sig igjen saadant Udleg og det siden til egen og Medarvingers Avantage ved offentlig Auction at lade bortsælge til de høystbydende, naar Creditorene  ere forsikrede om deres betaling. Skulde da også have været indleveret udj dette Stervboe flere Fordringer eller Reignunger, end de som er anført udj Skiftebrevet, da haves Kongl, Majst, Sorenskriver uvegerlig saadanne ligesledes at indtage udj Skiftefrorretningen, samt hvad Enhveraf samme Creditorer have faaet til  Udlæg eller betaling. -

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 

Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Martha Dissenton
Christen Møller
Søren Hofmand
Hans Møller
Eich Must.

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 andrager Christopher Lossius, at saasom begge Sorenskriverne på Sundmøre er ved Døden afgangne saa hastig og jg ikke kunde komme til Rigtighed med Skiftet efter mine Svigerforeldre som var afg. sal. Niels Pedersen Assens og sal. Kjereste Martha Dissenton da er jg foraarsaget at begjære af velbr. Herre Amtmand han vilde befalle den constiuerede Sorenskriver, der skal forrette Embetet udj Fogderiet han maatte foretage sig hvad som er begyndt af sal. Christen Møller ved det seneste Skifte saavelsom Auctionen der blev holdt efter min sal. Svigermoder som nu har henstaaet efter min Svigermoders Frafald udj 1 1/2 Aar formoder derfor at min  Hr. Amtmand ber udj assisterer mig med deres gunstige Befaling til vedkommende det maatte komme tilEndelighed for at j kan gjøre Rigtighed for min fraværende Svoger Søren Hofmand, der har givet mig Fuldmagt paa sine Vegne. Resolution: "Monsieur Hans Møller som er constitueret til at afhandle og tilendebringe de Skifter og Forretninger som vare uafgjorte udj Sundmøre Fogderi til Sahl. Sorenskriver Christen Møllers dødelige frafald, vilde saasnart muligt ... kand, fuldkommen slutte og lovlig afgjøre de begyndte skifter efter sal. Niels Pedersen Assens og hans sal. Kjereste " etc. Moldegaard ut supra - Eich Must.

Kilde: Collin