Hans

Møller

 

 

1717 

Fogden (paa Søndmør) sal. Hansen
Hans Møller

kfr. Seddel Langelo 1717 hvor omtales forrige Fogden (paa Søndmør) sal. Hansen - hans Søn Tiendeforpagter Hans Møller.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I  p. 323 : Under Dato Birchevog 21/3 1719

Hans Møller
Hans Christian Gartner
Sorenskriver Castberg

Romsdal Amts Kopibog I  p. 323 : Under Dato Birchevog 21/3 1719 andrager Hans Møller som Byskriver i Bergen Hans Christian Gartners Fuldmægtig om Indvilgning af en  Extraret ianl. en Tvistighed mellem  Gartner og Sorenskriver Søndmøre Castberg ang. en Part i Gaarden Rogne i Wattne Skibreide.

Kilde: Collin

1722 9/1

Jørgen Høg
Hans Møller
Nicolay Astrup
Niels Schielderup

1722 9/1 Amtmand beordret Jørgen Høg og Hans Møller oppgjøre mellem Fogden Nicolay Astrup og hans forrige Fuldmægtig Niels Schielderup.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 

Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Martha Dissenton
Christen Møller
Søren Hofmand
Hans Møller
Eich Must

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 andrager Christopher Lossius, at saasom begge Sorenskriverne på Sundmøre er ved Døden afgangne saa hastig og jg ikke kunde komme til Rigtighed med Skiftet efter mine Svigerforeldre som var afg. sal. Niels Pedersen Assens og sal. Kjereste Martha Dissenton da er jg foraarsaget at begjære af velbr. Herre Amtmand han vilde befalle den constiuerede Sorenskriver, der skal forrette Embetet udj Fogderiet han maatte foretage sig hvad som er begyndt af sal. Christen Møller ved det seneste Skifte saavelsom Auctionen der blev holdt efter min sal. Svigermoder som nu har henstaaet efter min Svigermoders Frafald udj 1 1/2 Aar formoder derfor at min  Hr. Amtmand ber udj assisterer mig med deres gunstige Befaling til vedkommende det maatte komme til Endelighed for at j kan gjøre Rigtighed for min fraværende Svoger Søren Hofmand, der har givet mig Fuldmagt paa sine Vegne. Resolution: "Monsieur Hans Møller som er constitueret til at afhandle og tilendebringe de Skifter og Forretninger som vare uafgjorte udj Sundmøre Fogderi til Sahl. Sorenskriver Christen Møllers dødelige frafald, vilde saasnart muligt ... kand, fuldkommen slutte og lovlig afgjøre de begyndte skifter efter sal. Niels Pedersen Assens og hans sal. Kjereste " etc. Moldegaard ut supra - Eich Must.

Kilde: Collin

Vaagenæs 28/3 1725

Bergithe
Henning Tygesen Castberg
Hans Møller
Christen Mølle

Bergithe sal. Sorenskriver Henning Tygesen Castberg andrager Dato Vaagenæs 28/3 1725 om Tilladelse sidde i uskiftet Bo. - Hun havde Broderen Msr. Hans Møller, som sammen med hende havde samlet og protokolleret, skifteforretninger som formedelst at Sorenskriver sal. Christen Møllers Fravær og Sorenskriver Castbergs Svaghed ikke var bragt til fuldkommen Rigtighed - Denne Christen Møller var Broder til Sr. Hans Møller.

Denne Christen Møller  havde som konstitueret Lagmand været med ved  den nye Matriculer..forretning i Nordmøre 1721-1724 - og er formentlig død i 1724.

Om Hans Møller siges 1724 4/8 at han er occuperet med en stor Del Jordegods og anden Negotie vil falde ganske ubeleiligt at konstitueres som Sorenskriver.

Kilde: Collin