Søren

Mørk

 


Gift 1. gang med Anna Normann
a.
Jens
Gift 2. gang februar 1786 (bet.) i Molde Kirke med Anne Margarethe Mejer

Død 27.04.1796

Molde Skifteprt. 1010 : 1783 11/12

Anna Normann Mørch
Søren Mørch
Jens Mørch

Molde Skifteprt. 1010 : 1783 11/12 blev frenholdt Annotation og forseglings Forretning efter den i Gaaraften afdøde Madame Anna Normann Mørch : 1785 21/7 holdt  Registrering og Vurderingsforretning efter for nogen Tid siden heri Molde afdøde Madame Anna Normann Mørch til Skifte mellem Enkemanden Skipper Sr. Søren Mørch og derese eneste sammenavlede Søn Jens Mørch, 2 Aar gl. hvis Formynder er Faderen Sr. Søren Mørch, at denne forretning ei for lenge siden er foretaget, er foraarsaget af at Enkemanden Sr. Søren Mørch har, førend Dødsfaldet skede og lige til for kort Tid siden været fraværende paa en Reise til Spanien.
Boets Midler taxeret til 1051-0-4; Gjeld og Omkostninger 600-3-20; Igjen 450-0-8 hver Arvelod 250-0-4. 
Boet eiede Vaanegaard med Grund tax. for 400 Rdlr.
Skiftet sluttet 1786 14/2.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 1136: 1784 13/4

Søren Mørk
Jonas Alberg

Prudentia Alerthina

Molde Skifteprt. 1 p. 1136: 1784 13/4 Skifteretten samlet i Capt. Sr. Søren Mørkes Hus her i Byen for at registrere etc. efter Styrmand Jonas Alberg som har været med Skibet Prudentia Alerthina kaldet her fra Stedet, men efter at dette Skib paa en Reise fra Frankrig i Decmb. Md. f.a. var forlist ved Frøøerne i Fosens Fogderi, er paa Reisen fra indbemeldte Sted derhid af døden afgaaen.
Hans arvinger formodes at være 1 á 2 Søstre i Trondhjem - efter Proclama meldte ingen af Arvingerne sig.
Midler 28 - 2 - 14. Gjeld omkring 33 - 8 sk.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog 1785 21/7

Søren Mørch

Molde Skjøde og Pantebog 1785 21/7 blev afholdt Syns og taxationsforretning over Skipper Sr. Søren Mørches eiende Gaard med Grund - som  befandtes at bestaa af 1 Stor  Bygning hvorudj 1 Storstue og 1 Dagligstue med Jernkakkelovner udj, 3 Kammer og 1 Kjøkken samt  et hosbygget Ildhus, alt med Lofter over, befandtes ind oh udvendig i forsvarlig Stand, 1 strax derhos staaende liden Bygning, hvorudj 1Stue med Jernkakkelovn, 1 Kjøkken, 1 Kammer og fornødne Overværelser, samt en ved Søen staaende Søbod, ligeledes udj ganske god Stand, alt med frie Eiendoms Grund og 2 store Haverum - hvilket alt, i Betragtning af Gaardens nærværende Priis ej ringere kunde taxeres af Værdi end 600 Rd.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1785/86 : 1786 Februar

Søren Mørck

Molde Kirkes Regnskabsbog 1785/86 : 1786 Februar Skipper Søren Mørcks Bryllup begge Klocker 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 332 : Under Dato Molde 8/3 1786

Søren Mørch

Molde Skjøde og Pantebog I p. 332 : Under Dato Molde 8/3 1786 har Søren Mørch pantsat til Rechnes Hospital for laante 400 Rdlr. med 1. Prior. sin udj Molde By ejende og beboede Vaanegaard med Søhuse som alt staar på frie Eiendoms Grund med 2de dertil liggende store Frugt- og Urtehager - Aflæst 13/1 1800.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 234 : 1796 27/4 kl. 9 1/2 Form

Søren Mørch
Anne Margarethe Mejer
Jens Mørch
Lars Dahl
Claus Lund Stephensen
Christian Resch
Magdalena Mørck
Niels Pentz
Postmester Omsen
Postmester Lorentzen
Anne Norman Mørk

Molde Skifteprt. 2 p. 234 : 1796 27/4 kl. 9 1/2 Form. foretoges Registrering i Stervbohuset efter nylig forhen ved Døden afg. Skibs Capitaine Søren Mørch i Molde - til Skifte mellem hens efterladte Enke Madame Anne Margarethe Mejer sal. Mørk og den afdøde Mand i 1ste Ægteskab efterladte eneste Søn Jens Mørch, 13 Aar gl., for nærværende i  St. Martin i Frankrige, for hvem til Formynder blev opnevnt Skipper Lars Dahl - til Lagværge for Enken Sr. Claus Lund Stephensen.

Boet eiede i føgle udstedt Skjøde af Christian Resch dj. 5/10 1782 Vaanegaard bestaende af 3 Stuer med Kammer og Lofter, samt en Søbod med Svaler. (Resch hadde Auktionsskjøde paa Huset af 3/9 1774 og siges at det bestod af 2 Huslaaner, af 3 Stuer med Kammer og Lofter med Kakkelovner, samt en Søbod med Svaler og tilhørende frie Eiendomsgrund, hvoraf aarlig svared til Moldegaards Eier 5 ort 8 sk. udj Kjendelse) : Resch solgte Gaarden til Mørch for 310 Rdlr.

Der besluttedes at Huset skulde bortforhandles ved Auktion, men Enken anmodede om at med Auktionen maatte opsættes til henved medio October indeværende Aar i anl. af at endel af Gaardens Værelser var bortlejet til et bekvemt holdende Samlingssted for Byens Destinquerede og som ved den Tid efter nu skede Opsigelse ophører.

p. 236 : Under Dato Meldals Præstegaard 9/8 1796 fordrer den Afdødes Søster Jomfru Magdalena Mørck i Trondhjem 99-1-0. og hvorefter hun efter Afdødes Anmodning har betalt til Niels Pentz den 2/3 1790 - 13 Rdlr. og i Aaret 1792 betalte gj for ham efter en anvisning til hans Svoger Postmester Omsen af denne igjen endosseret til Hr. Postmester Lorentzen kvitteret  5/3 1792 - 20 Rdlr.

Efter forefundet Skiftebrev efter den sal. Mands forud Afdøde Hustru Anne Norman Mørk passeret 14/2 1786 befindes at deres i Ægteskab avlede eneste Søn Jens Mørch udj Arv efte hende er tilfalden 225-0-4. og hvorfor er skeet  Udlæg i Faderens Eiendom, hvilken Capital til denne Tid har været ham beskikket Værge betroet og uden Renters Ansvar eftersom han hidtil har sørget for denne sin Søns fornødne Opdragelse.

pg. 237 : 1797 5/6 om Form. kl 8 1/2 blev for Skifteretten anmeldt Enken Anne Margrethe Mørches i samme Tid for faldte Dødsfald.
Boets Midler: Løsøret ved Auktion 811-3-14: Vaanegaard og Grund 892 Rdlr : I alt 2018--0-7.
Gjeld 2012-3-19 ~ er i Behold 5-0-22. Sønnen Jens Mørch arvet 2-2-11. Hustruens Arvinger 2-2-11.

KIlde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1796 3/5

Søren Mørck

Molde Kirkes Regnskabsbog 1796 3/5 betalt for Hr. Søren Mørcks Liig, for Gravsted Aabning midt i Kirken - 3 Rdlr.; begge Klokker 1 rdlr. begge Ligklæderne 1-1-0, Voxlysenes brende paa Alteret 1-2-0, tils. 6-3-0.

Kilde: Collin