Hans 

Thiis 

Møller

Født 22.04.1762 om Morgenen Kl. 1
Foreldre Peter Nicolay Møller og Maren Hansdatter Nagel

Gift 27.11.1788 på Moldegård med Elen Maria Schjelderup
a. Abraham Schjelderup (1790 - ca. 1802)
b. Peter Ricardus f. 17.02.1792
c. Lauritz Bie Møller f. 1793 
d. Karen Brems (1794 - ca. 1810)

Død 1811

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine

Lauritz Aschenberg
Nicolay Bille
Svendborg Wendel
Walborg Margrethe Bille
Maren Severine Hassund
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller

Faktum er, at husmandsønnen Lars Aschen blev toldbetjent i Molde. Og saa gjorde han, som almindelig var i den tid - ja, ogsaa i vor tid: han fiffet opp sit navn og kaldte sig Lauritz Aschenberg, og han er saaledes stamfaren til familien av dette navn.
En gammel kone fortalte mig, at hun hadde hørt, at han kaldte sig Aschenberg, fordi hans far var husmann paa Aschen og hans mor var fra gaarden Berg. Dette er imidlertid ikke ret; thi hans mor var - som før sagt - fra Reppenbakken. Imidlertid er det jo godt mulig at hun kan ha tjent paa gaarden Berg, før hun blev gift.

Som ovenfor paavis maa han være kommen til Molde i tiden 1753 - 55; men han har i begynnelsen formentlig været en underordnet betjent ved toldboden. I overlærer Schneiders bok "Molde og Romsdalen" pg. 81 oplyses at tolderne i Molde skiftet hurtig, "indtil byen i Lauritz Aschenberg (1758 - 85) fik en til stedet gjennem et længere tidsrum knyttet toldembedsmand". Han er altså i i 1758 blit fast ansat som toldbetjent og fungerte som saadan til sin død 1785.
I 1772 blev han tillike beskikket som postmester og i 1779 den 2den oktober naadigst antagen til at være regnskapsfører og kasserer for consumptionen i Molde by. Fra 1781 av kaldes han "told- og consumptionsinspektør".
Han boede i mange aar i det nuværende no. 14 (Søstrene Holms gaard), som han eiede og hvis takst i hans tid steg fra 490 til 1000 rd. Han maa altsaa i væsentlig grad ha forbedret og utvidet den. Gaarden staar der endnu, men er meget ombygget, saa den præsenterer sig ikke i den skikkelse som den hadde i Aschenbergs tid.
Lauritz Aschenberg var en sagtmodig, from og retskaffen mand, der utviste en utrættelig flid i al sin gjerning, hvorfor han ogsaa var ualmindelig hædret og høiagtet i byen.
Han var først gift med enken efter Nicolay Bille, Svendborg Wendel. Hun hadde en datter Walborg Margrethe Bille, hvis formynde Aschenberg blev, da faderen var død. I dette sit første ekteskap hadde han ingen barn. Hustruen døde 8de mars 1765. Den 19de oktober 1768 holdtes skifte mellem ham og steddatteren Walborg Margrethe Bille, som da var 18 aar gl.
Den 21de mai 1769 indgik han sit andre egteskap med Maren Severine Hassund, født 1741, død 12te mars 1830. Med hende hadde han kun 1 barn, nemlig sønnen Svend Aschenberg, født i Molde 27de september 1769.
Told- og consumptionsinspektør samt postmester Lauritz Aschenberg døde i Molde i juli maaned 1785, 57 aar gl. For hans begravelse blev betalt: "Aapning av grav paa kirkegaarden, begge klokker, bedste ligklæde, bedste ligbaare, tilsammen 3 rdlr. 8 skilling. Hans enke forærte voxlys til kirken. 14de august 1784 sees Aschenberg at ha tilbygslet sig den lukkede stol no. 6 i kirken og betalte derfor 5 rdlr. aarlig stoleleie 6 ort.
Skifte mellem hans gjenlevende enke Maren Severine Aschenberg og sønnen Svend Aschenberg, som dengang var 20 1/2 aar gl.og som student opholdt sig ved universitetet i Kjøbenhavn, holdtes 7de januar 1790. Enken hadde bevilling til at "sidde i uskiftet bo og deretter skifte med samfrænder", dateret 14de oktober 1785. Hun deklarerede at have til lagværge kjøpmand Henrik Petter Fasmer, og til curator for sønnen ansattes hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede gaarden Meeg i Fanne otting (nuværende Bolsøy prestegjæld) av skyld 2 vog 2 pd. Den blev med besætning av hester, kreaturer og alle til - og underliggende herligheter takseret for 1000 rdr. Fremdeles en vaanegaard i Molde by og en nyopbygget toldbod, hvorav den halve del av grunden tilhørte boet. Disse blev under et takseret for 1000 rdlr. Boets løsøre taksertes for 600 rdlr. Hele boets masse beløp sig saaledes til 2600 rdlr. - Enken erklærede, at hun ikke vilde gjøre paastand paa noget vederlag for de omkostninger, som efter mandens død var blit anvendt tkil sønnens fortsatte studeringer. Heller ikke vilde hus - til tap for sønnen - fordre "fæstens gave" eller begravelsesomkostningsvederlag efter hendes avdøde mand, liksom hun ogsaa erklærede for egen regning at ville betale al bevislig gjæld, som heftede paa boet. Hun vilde saaledes, at sønnen uten ringeste avkortning skulde nyde halvdelen av boets masse. Delingen blev derefter foretat saaledes, at enken og sønnen tildeltes hver 1300 riksdaler.

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 5f

1762 den 22. April om Morgenen Kl. 1

Hans Thiis
Provstinde Meyer
Helleborg Friis
Løitnant Klingenberg
Gotlieb Fredrik Lange
Daniel Steffensen

An. 1762 den 22. April om Morgenen Kl. 1 blev Hans Thiis (min Farfar) fød og døbt den 27 s. M. i Molde Kirke, faddere var: Provstinde Meyer, Jomfru Helleborg Friis, Løitnant Klingenberg, Gotlieb Fredrik Lange og Daniel Steffensen.

Kilde: Collin (Etter Hans Thiis Møller)

Molde skifteprt. 2 pg. 72  -  Aar 1790 7/1

Peder Leth Øwre
Bastian Friis 
Lauritz Aschenberg
Maren Severine Aschenberg
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller

 

Molde skifteprt. 2 pg. 72 : Peder Leth Øwre Byfogd i Molde og Bastian Friis ........ Oberveyer og Maaler ... gjør vitterligt Aar 1790 7/1 indfandt vi os i Stervboet efter afdøde Tolder Lauritz Aschenberg her udj Molde by for efter hans gjenlevende Enke Madame Maren Severine Aschenbergs Forlangdende som Samfrænder at holde Skifte mellem hende og hende udj Ægteskab  med bemelte afgange Tolder Aschenberg avlede eneste Søn, Studiosus Svend Aschenberg 20 1/2 Aar gl. som fornærværende opholder sig  ved Akademiet i Kjøbenhavn - Enken hvade Bevilling at sidde i uskiftet Bo og derefter skifte med Samfrænden, dat: 14/1|0 1785 ; i Bevillingen kaldes hun Maren Severine Hadsund (I Erlandsens 1 p. 184 kaldes hun med Tilnavn Haslund), afg. Tolder Lauritz Aschenbergs efterleverske. - Enken deklarerede at have taget til Lagværge Kjøbmand Henrik Petter Fasmer og til Curator for Sønnen ansattes Hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede Gaarden Meeg i Fanne Otting, af Skyld 2 vog 2 pd med 'Bøxel og Landskyld - blev med Besætning af Hester, Kreaturer og alt videre til og underliggende Herigheder taxeret for 1000Rd., og Vaanegaard i Molde By saavelsom en ny oppbygget tollbod, hvoraf den halve del af Grunden tilhører blev under et taxeret for 1000 Rd. Boets Løsøre tax. for 600 Rd. tilsammen 2600 Rdr. - Enken vilde hverken gjøre Paastand om Vederlag for de Omkostninger, som til hans Studerings Fortsættelse siden Faderens Lod på ham er anvendt og heller ikke vil hun til Tab for Sønnen fordre hverken  Faderens Gave eler Begravelsesomkostning vederlag imod hendes afdøde Mand. - Enkens Lod 1300 Udlagdes Vaanbegaarden i Byen med Tolboden og halve den udj Grunden - Sønnens Lod 1300 udlgdes Gaarden Meeg.

Kilde:  Collin

Molde kirkebog 1799 18/3

Casserer Leth
Nicolay Georg
Metthe Øwre
Lovise Møller
Jomfru Myhlephort
Hr. Stephensen
H. Thiis Møller
Hr. Geelmudyden

Molde kirkebog 1799 18/3 døbt Hr. Casserer Leths Søn: Nicolay Georg. Tls. Madm. Metthe Øwre, Madm. Lovise Møller, Jomfru Myhlephort, Hr. Stephensen, Hr. H. Thiis Møller, Hr. Geelmudyden.

Kilde: Collin

Folketelling 1801 Molde, Bolsøe

Hans Thiis Møller 
Elen Maria
Peter Møller 
Lauritz Møller 
Karen Brems Møller  
Hanna Sophia Myhlenphort, Jacobine Doreen 
Niels Bendictsen
Jacob Eeg
Mads Rødset, 
Erich Rørring,
Marcus Peersen
Ole Olsen
Ole Larsen
Rolv Jonsen,
Peder Erichsen
Elling Ellingsen
Arne Amundsen 
Jon Olsen
Karie Arentsdtr. 
Marithe Olsdtr
Gurii Gabrielsdtr.
Anne Madsdtr.
Martha Olsdtr. 

Schultzhagen, no. 165

I folketelling 1801for Bolsøe, Molde, Schultzhagen, no. 165 står registrert:
Hans Thiis Møller, Husbonde, 38, gift 1. gang, kjøpmann og hans hustru Elen Maria, 50 år, gift 2. gang. De står oppført med barna Peter, 10 år, Lauritz, 8 år og Karen Brems, 11 år . 
I husholdningen står videre:
Hanna Sophia Myhlenphort, 30 år, husjomfru, Jacobine Doreen, 24 år, husholderske, Niels Bendictsen, student, 22 år, Jacob Eeg, 24 år, losjerende skipskaptein og Mads Rødset, oppfostringsbarn, 12 år. Alle ugift.
Erich Rørring, 23 år, Handelsgesell, Marcus Peersen, 28 år, Ole Olsen, 25 år, Ole Larsen, 56 år og Rolv Jonsen, 22 år. Alle ugift.
Tjenestedrenger: Peder Erichsen, 17 år, Elling Ellingsen, 27 år, Arne Amundsen, 16 år og Jon Olsen 24 år. Alle ugift.
Tjenestepikene Karie Arentsdtr., 23 år, Marithe Olsdtr., 36 år, Gurii Gabrielsdtr., 24 år, Anne Madsdtr., 28 år og Martha Olsdtr. 48 år alle ugift.

Kilde: Cigitalarkivet

1803 

Henning Abelseth 
H. Th. Møller 
Peter Møller
Byfogd Øwre 

Gaard nr. 12 

Henning Abelseth, neveu af H. Th. Møller sr. (Navnet Abelseth bæres som Døpenavn af 2 af Peter Møllers barn), kjøpte 1803 Byfogd Øwres gård nr. 12 af enken for 1500 Rdlr.

Kilde: Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Henning Abelseth var ikke nevø av H. Th. Møller. Men hans far Christopher Henningsen Abelseth var søskenbarn av H. Th. Møller.

Molde Kirkebog 1811 30/5

Johan Ulrich
Henning Abelseth
Madm. Bloch
Mdm Lovise Møller
Jomfru Astrup
Hans Thiis Møller
Thomas Schjelderup
Lauritz Møller

Molde Kirkebog 1811 30/5 døbt Johan Ulrich - foreldre Kjøbmand Henning Abelseth og Eva Christine Krog Abelseth sp. Madm. Bloch, Mdm Lovise Møller, Jomfru Astrup, Hans Thiis Møller, Thomas Schjelderup, Lauritz Møller

Kilde: Collin