Peter

Nicolay

Møller

Født 09.01.1721
Foreldre Niels Petersen Møller og Kirstine Johansen Schultz

Gift 23.07 på Svanøgaard i Sunnfjord med Maren Hansdatter Nagel
a. Jacob Schultz
b. Hans Thiis
c. Nikolay Peter
d. Kristoffer Abelsæth
e. Kristina Margrete Worm
f.  Jens Worm

Skifte  05.04.1803

Molde Skifteprt. 1 p. 468 : 1762 27/11

Johannes Nideros
Jomfru Nagel
Petter Møller

Molde Skifteprt. 1 p. 468 : 1762 27/11 Auktion paa Molde efter Johannes Nideros hvor Jomfru Nagel Kjøber; Jfr. Nagel var Petter Møllers Svigersøster (1764 6/8)

Kilde: Collin

1767

William Allan
John Ord 
Peter Møller
Ingwer Iversen

1767 takseres hans (William Allans) eiendom til 840. Han stevnet John Ord for gjeld sammen med Peter Møller og Ingwer Iversen og tok arrest i hans varebeholdning for penger som Ord skyldte dem, og fikk  to måneder senere arresten godkjent av byfogden. Allan beslagla varer for 600 rd.

de Seve: Molde bys historie Bd. 1

1770

Peter Møller
Hans Wabek Paust
Aschenberg

I 1770 kom Peter Møller og Hans Wabek Paust til kort i en større tollsviksak det toller Aschenberg var motpart. Ofte var gammelt nag og uforlikthet om penger årsak til vold. Hans Wabek Paust overfalt toller Aschenberg, som hadde forspilt atskillig fortjeneste for ham år om annet, og slo han i ansiktet så det ene øyet ble skadd. Men Paust gikk til motsøksmål, og det var vitnefast at Paust også hadde vært blodig og ille medfaren etter basketaket. Begge fikk kraftig bot, litt ekstra fordi de hadde slåss på en søndag.  

Niels de Seve. Molde bys historie bd. 1

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 298 ; Molde 2/10 1779

Lauritz Aschenberg
Petter Møller

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 298 ; Molde 2/10 1779 da det allernaadigst har behaget hans Majst. at antage Tolder Lauritz Aschenberg til at være tillige Regnskabsfører og Casserer ved Consumptionen her i Molde Bye og kan for ham derved anbetroede Oppebørsler skalstille 250 Rd. i Caution : som som indløses af Petter Møller.

Kilde:  Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 299 : Under Dato Molde 12/11 1779

Andreas Lindberg
Ellev Ellefsen Berg
Ole Heje
Ingeborg Lindberg
Peter Møller

Molde Skjøde og Pantebog I p. 299 : Under Dato Molde 12/11 1779 har Enken efter Andreas Lindberg solgt og afhændet til Ellev Ellefsen Berg det min afg. Mand tilhørende Hus oc paa Bachen ved Elven os tilhørende Hus næst ved afg. Ole Hejes Enkes Huus, dog uden Grund som af Moldegaards Eier bøxler og for enes om. 
Og for samme Hus er betalt 14 Rdlr. d. C. skjødes det til nævnte Berg. Underskrevet af Ingebor sal Lindbergs - Og har samme Ellev Ellefsen Berg under Dato 12/11 1779 for af Kjøbmand Peter Møller laante 25 Rdlr. til Husets Indkjøb pantsat det:"mit Hus med en Bilæggerkakkekovn udj og andre mine Eiendele oc Effekter nevnt: 1/3 i en fjørmandsfahr med Seil og Tilbehør, 6 Sildegarn, 7 Torskegarn, 1 Gryde for 6 Kander, 1 do. paa 2 ander m.m. (Udfallet efter Lov af 19/8 1745)

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 335 : Under Dato Molde 8/1 1787

Johan Christopher Lossius
Petter Møller
Ole Pedersen Fugelseth

Molde Skjøde og Pantebog I p. 335 : Under Dato Molde 8/1 1787 har Johan Christopher Lossius for af Kjøbmand Petter Møller i Molde laante 199 Rdlr. pantsat med 1. Prioritet sine iboende Huser kjøbt paa Auktion efter afg. Ole Pedersen Fugelseths Enke ved offentl. Auktion og efter Auktionsskjøde af 16/8 1780 bestaaende af en Stue med Jernkakkelovn, et Sengkammer, Spiskammer og Kjøkken ned Baghus og Brødovn, Overværelser et Loft med Kammer og Kakkelvn, en muret Kjelder under Baghuset, bestaaende af en Stue med en Stenkakkelovn og et Melloft, en stor Bagerovn og indmuret Kobberkjedel omtrent paa et Kvarter, samt ved Svelen Loft, og dertil hørende 2de Hauger med Frugt-Treer tilligemed alle Husene altsammen med frie Eiendomsgrund ~Aflæst 10/1 1792 samt i hans øvrige Eiendele Løsøre (Aflæst 16/1 1692).

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog  I p. 341 : Under Dato Molde 10/2 1788

Henrich Lyche
Petter Møller
Hilmer Meincke
Generalinde Sehestedt
Hans Th. Møller
H. T. Abelseth
J. P. Rose

Molde Skjøde og Pantebog  I p. 341 : Under Dato Molde 10/2 1788 har Henrich Lyche Controllør ved Molde Toldsted vitterliggjort at være skyldig til Kjøbmanden Petter Møller 150 Rdlr., som han laant ham, og derfor pantsat 2. Prioritet nest efter min til afg. Cammerraad Hilmer Meincke og Arvinger  til dem transporeterede Panteobligation af Dato 2/1 1768 stor 990 rdlr. udj min nu beboede Gaard  og Grund ved Kirken her i Byen beliggende samt udj alle mine Møbler og Løsøre, er udj bemeldte Panteobligation er specifiseret og nuværende Tid ihendehaves og tilhører Høivelbaarne Generalinde Sehestedt  naar samme er afbetalt og indfaat, da indtræder bemelte Peter Møller og hans Arvinger næst efter denne bemelte  Panteobligation udj  første Prioritet Ret. Aflæst 8/2 1802  efter Hr. Hans Th. Møllers kvitt. af 1/5 1802 Underskrevet til vitterlighed af H. T. Abelseth og J. P. Rose.

Kilde: Collin

Molde Byes Skifteprt. II p. 335 :  21/10 1801

Peter Nicolay Møller
Christian F. Møllerup
Hans Thiis Møller

Molde Byes Skifteprt. II p. 335 : I Samfrændeskifte i afg. Peter Nicolay Møllers og Hustrus Bo i Molde sluttet  21/10 1801 var Christian F. Møllerup skyldig 800 Rdlr., hvilken Gjeld Arvingen Hans Thiis Møller paatog sig at svare til Boet.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot. 2 p. 322 1803 5/4

Peter Nicolay Møller
Maren Nagel
Henning Abelseth
Christopher Abelseth
Sognepræst Kielstrup
Prokurator Landmark

Romsdals Skifteprot. 2 p. 322 1803 5/4 Skiftesamling i afgl. Kjøbmand Peter Nicolay Møller og Hustru Maren Nagels Bo, hvor fremglagdes Skrivelse dat. 20/3 s.a. fra kjøbmand Hr. Henning Abelseth i Molde, hvori han tilbyder at ville betale til Boet 300 Rdlr. for den Gjeld hans Fader Christopher Abelseth er skyldig til det Møllerske Stervbo  og hvilket Tilbud antoges, Skrivelsen er saalydende:
Promemoria. Da jeg ved at min Fader skylder endel Penger til afgl. Hr. Petter N, Møllers og Hustru Maren Nagels Stervbo og det er enhver bekjendt at han ikke kan betale endog det allermindste af denne Gjeld, som en uvederhaftig Mand, da de faste Eiendomme ere pantsatte til Sognepræst Kielstrup og Prokurator Landmark, men om mulighed faa denne Sag paa bedste Maade afgjort, der for meg som Søn er meget graverende og ubehageligt, Tager jeg meg den Fridhed at byde de repekterte arvinger efter Fal. Hr. Møller og Hustru 300 Rdlr. for bemeldte Gjeld, hvilket Bud jeg haaber mine Herrer aksepterer, vel overbevisende om at det er meget usikkert for mig at faa mit Udlæg erstattet, men for at befrie mine Forældre for den yderste Mangel og Bettelstaven, vedgaar jeg dette Bud som ved min Hjemkomst fra Bergen, skal prompte vorde betalt, naar samme er approberet af høistærede Herrer, uagtet gj meget vel undseer at det Hele for meg er af Handerne.
Molde 26 Marti 1803    Ærbødigst Henning Abelseth

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot. 2 p. 329 1803

Christopher Abelseth

Romsdals Skifteprot. 2 p. 329 ved Boets Indtægtsberegning siges at Christopher Abelsets Gjeld var 3556 Rd 11sk. hvoraf kun at erholde til ovennevnte 300 Rdlr. - og de af Roses Bo intet er mere at bekommen end allerede er indflydet, saa falder denne Fordring

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p.  32? : 1804 30/4

Petter N. Møller
Jørgen Fürstenberg

Molde Skifteprt. 2 p.  32? : Blandt skyldnere til Petter N. Møllers og Hustrus Stervboe paa Molde ifølge Specification af 3/2 1800 var Jørgen Fürstenberg - 126-3-4 (Skiftesamling 1804 30/4).

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot. 2 p. 324 - 1804 30/4

Petter N. Møller
Christen Møller Abelseth

Abelseth Gaard

Romsdals Skifteprot. 2 p. 324 - 1804 30/4 Skiftesamling i afg. Petter N. Mølles og Hustrues Stevboe, hvor Arvingerne anmeldte, at Christen Møller Abelseths Enke paa Abelset Gaard i Ørskog Prestegjeld paa Søndmør skylder til Boet 38 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprot. 2 p. 322 - 1804 30/4 

Peter N. Møller
Christen Lossius

Molde Skifteprot. 2 p. 322 - 1804 30/4 Skiftesamling i Peter N. Møllers og Hustrues Stevboe paa Molde, hvor fremlagdes en Specification over udestaaende uvisse Gjeld, dat. Molde 8/9 1800 - blandt Skyldnerne var: Capitaine Christen Lossius  11 Rdlr.

Kilde: Collin