Anders

Olsen

Monsaas

Født ca. 1700

Gift med Karen Eriksdatter Leganger
a. Birthe Andersdatter

Skifte på Molde 18.02.1758

Prost Meyer
Anders Olsen
Prost Meyer kjøbte Sr. Kjøbmand Anders Olsens Gaard paa Molde.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 160 : Halse 28/9 1740

Svend Pedersen Grubbe
Anders Olsen Monsaas
Lars Lobes

Romsdal Pantebog 2 p. 160 : Halse 28/9 1740 vedgaar Svend Pedersen Grubbe at velj. Anders Olsen Monsaas har paa hans Vegne indfriet den Obligationen som gj har udgivet til Sr. Lars Lobes dat. 11/10 1737 stor 500 Rdlr. - og pantsætter ham min eiende og paaboende Gaard Halse samt alt andet - se Romsdal Ott.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 222 : 1758 24/2

Anders Olsen
Gerhard Kloppenborg
Foged Eeg

Molde Skifteprt. 1 p. 222 : Sr. Anders Olsens Bo paa Molde - begyndt 1758 24/2 eiede "1 Gaard her paa Molde med tilhørende Søbod og Brygge uden Grund forhen beboet af Sr. Gerhard Kloppenborg - Tax. for 500 Rd. -og fordrer Foged Eeg i Regning dat. Gjermenes 18/11 1758 : "1757 i Juni sluttet Kjøb om Kloppenborgs Gaard hvorfor mig skulde betales 700 Rd. - og kom han nu tilgode 404 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin

1758 24/2

Birthe Andersdatter
Anders Olsen
Jørgen Rennie

Birthe Andersdtr - Datter af Kjøbmand paa Molde Anders Olsen, efter ham Skifte 1758 24/2 - var gift med Msr. Jørgen Rennie.

Kilde: Collin

1758 24/2 

Erik Andersen
Anders Olsen
Jacob A. Eeg
Inger Anna Andersdatter
Birthe Andersdatter
Jørgen Rennie
Karen LInd Leganger

Erik Andersen - Søn af Kjøbmand paa Molde Anders Olsen - efter ham Skifte 1758 24/2 - hans formynder blev Foged Jacob A. Eeg. Han havde søstrene 1) Inger Anna Andersdatter - og 2) Birthe gift med Jørgen Rennie: Anders Olsens sidste Hustru var Karen LInd Leganger.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. I p. pg. 218 1758 18/5 

Anders Olsen

 

A.O.K.L.
A.O.S.E.E.D
O.R.S.B.N.D
A.G.E.F.
A.M.
N.H.S.C.K.S.D.S.

Molde Skifteprt. I p. pg. 218 1758 18/5 holdtes Registrering i Anders Olsens Sterboe hvor regist. Sølv: 1 gammeldags Sølvkande v. 81 Lod a 2 ort - 40 - 2 -; 1 Sølv Kaffekande v. 65 Lod 3 qn. - 32 - 3 - 12; 1 Fad dertil 22 Lod - 11 - ; 1 Sølv The Kande med Fad 28 Lod - 14 ; 1 do. mindre med Fad - 26 Lod . 12 -; 1 Melkekande med fad v. 43 Lod . 21 - 2 - 18; 1 Spulkumme 18 1/2 Lod - 9 - 1; 1 do 18 1/2 Lod 9 - 1 ; 1 Sølv Theflaske v. 11 Lod 1 qn. - 5 - 2 - 12 sk; 2 Sukkerfade v. tils. 16 Lod 1 qn. - 8 - 12 sk.; 1 Sukker Strøe Børse v. 15 Lod - 7 - 2;  1 Dusin Sølvskeer inskr. A.O.K.L. - v. 47 Lod 29 - 2; 3 do uden Merke v. 9 1/2 Lod - 4 - 3; 3 do inskr. A.O.S.E.E.D v. 8 Lod 1 1/2 qn. - 4 - - 12; 2 gl. runde do. v. 9 1/2 Lod - 4 - 3; 1 Sukker Klibe og 6 Theskeer v. 5 Lod - 2 - 2; 1 Sølv Bæger v. 9 Lod ins. O.R.S.B.N.D. - 4 - 2; 1 liden do. med 3 Fødder 4 1/2 Lod - 2 ort - 2 - 1; 1 Sølvpotageske v. 15 1/2 Lod - 7 - 3;
Tinsager merket: A.G.E.F.; A.M.; N.H.S.C.K.S.D.S.
I Store Stuen : 2 Speile med forgylt Rammer - 9 - ~; 1 Dragkiste Trappe - 6 ~; 1 blaamaled Do - 4 - ~; 1 blaat malet Skab - 4 - ~;1 brunt malet Tengebord - 1 - 2; 1 røt malet Spegel Bord med Cherdcdoner - 3 ~; 1 røt laqueret Thebord - 1 - 3 ;. 1 lidet malet Do. 1 - ~; 1 grønt malet Sengested med grønt Machejes Omhæng med hvide Snorer  for - 6 - ~; 1 dusin Stole med flammet Træk og 2 Lenestole - 7 -~; 8 p. Cocolade Kopper a 14 -  1 - 16; 1 Dusin forgylte kaffekopper a 18 sk - 1 - 12; 1 Set til et Skab bestaaende af 5 stykker - 1; 6 smaa Do af Glas - 1 - 8 sk; 1 PorcelensBolle 1 - 12; 16 Stk. forgylte GibsBilleder a 4 sk. - ~ 2 -16 sk.; 8 Spits glas a 4  1 - 16; 2 smaa Porcelensfade a 20 - 1 - 16; 12 par umage Thekopper 12 sk. parret - 1 - 2; 4 Gardiner med kapper 1 Rd - 4.

KIlde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 231 :  dat. Taarvigen 4/11 1758

Johan Løche
Anders Olsen

Molde Skifteprt. 1 p. 231 : Johan Løche indgivet Regning dat. Taarvigen 4/11 1758 i Sr. Anders Olsens Bo hvor han fordrer for  arbeidede Sal..eer og udlagt Sølv.

Kilde: Collin 

Molde Skifteprt. 1 p. 223 : 1759 8/3

Anders Olsen
Erich Andreas Metzler

Molde Skifteprt. 1 p. 223 : 1759 8/3 Skiftesamling i  Sr Anders Olsens Bo paa Molde , hvor Kobberslager Erich Andreas Metzler  skyldte 3-2-10.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 225 : 1759 28/3

Anders Olsen
Capt. Lieutnt. Krag

Molde Skifteprt. 1 p. 225 : 1759 28/3 Skiftesamling i Sr. Anders Olsen Boe paa Molde, hvortil Capt. Lieutnt. Krag efter Bevis skyldte 3-1-4;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 227 : 1759 28/3

Anders Olsen
Johannes Nideros

Molde Skifteprt. 1 p. 227 : 1759 28/3 Skiftesamling i Sr. Anders Olsens Bo paa Molde, hvor Sr. Johannes Nideros indleverede Fordring og et Indlæg Dat. Molde 28/3 1759.

KIlde: Collin

1759 28/3

Anders Olsen
Ludvig Lem

1759 28/3 Skiftesaml. i Sr. Anders Olsens Bo paa Molde hvor Monsr. Ludvig Lem paa Næss skyldte 1-2-0.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 339: Under Dato Molde  29/5 1772

Inger Anna Andersdatter
Anders Olsen
Erich Olsen (Andersen)

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 339: Under Dato Molde  29/5 1772 har Inv¨gver Iversen for samme stifdatter Inger Anna Andersdatrs Arvemidler - som efter fortagen Repartition beløber  til 834 Rd 19 sk. paa hvilken Summe en havde udlagt- Jordegods 1 pd. i Lønset for 12 Rdlr., naar dette fragaas Udlægget Summa bliver jz skyldig 822 Rd 19 sk. -, for denne Capital pantsættes i min her i Molde eiende og boende Gaard, med tilhørende Brygge og Søbuer, samt og min udj Boe beliggende eiende Avlsgaard Vigener der skylder 1 pd. 6 m. fiskeleie med den derpaa staaende Søbod og Brygge og "Saalænge desse mig betroede ArveCapital hos mig er beroende, er aftalt jeg for Rentens verdie herav befries saalænge min Datter udj mit Hus og jg hende Skikelig og honnet opdrager, som jg forbinder mig til for desse Renters Befrielse. Cfr. Anders Olsen (Faderens) Skifte 1758 24/2, Broderen Erich Olsen (Andersen) 1774 hvor hun kaldes Jfr. Inger Anna Olsen, 22 Aar,

Kilde: Collin

Karl Myskja: Bygdebok for Eid

Johannes Friis
Hans Sørenson Ø-Frisvoll
Else Christensd. Gammelgaard
Christen
Carl
Hein
Anne Bolette
Anders O. Monsås


 

Under 14. Ner-Friisvoll
9. Johannes Friis 1679?-1746?, sorenskrivar i Romsdal, bygsla V 1-0-18 i Frisvoll av Hans Sørenson Ø. Frisvoll/Eidsvollan i 1716, og kjøpte Tostrup-parten same året. Han var gift med Else Christensd. Gammelgaard 1691?-1774, og far hennar, før sokneprest i Lesja, døydde på Frisvoll i 1731, 90 år gl. Born:
a. Christen 1714?
b. Carl - 1794, hadde sonen Anders 1778, i Molde 1794.
c. Hein 1719 - 1775
d. Anne Bolette 1722? - d. før 1777
Skrivaren måtte låne pengar til gardkjøpet, men sia hadde han så han kjøpte heim gardparten som Øver-Frisvoll-folket åtte, i 1744 og 47.(Ein part på V 0-2-3 vart kjøpt frå Anders O. Monsås). Friis hadde kjøpt V 1-1-10 i Indre Siem i 1718 og V 0-2- 8 i 1741. Han dreiv gården attåt embetet sitt, men hadde også andre interesser. Romsdalssoga av Asbj. Øverås fortel at han sette ut 27 småaurar i Oravatnet i 1736. Vatnet skulle være fisketomt før, men 7 år etter fiska dei alnelange aurar. Skiftet etter Mme Friis i 1777 viser rikdom: Nær 70 ting av gull og sølv, mengder av innbu og klede m.a. 29 dreiels borddukar, og ein bra buskap. Dertil gardane Møge(?) og Olstad på Lesja. Berre eit lite kuverd mangla på 3000 rd. Men enkja hadde levd på lån i mange år, så gjelda var på over 1000 rd., mest til prost Røring og byfut Jalles, men og til fleire bygdafolk.

Kilde: Karl Myskja: Bygdebok for Eid