Ingeborg

Ludvigsdatter

Munthe

 

Gift med Anders Christophersen Lem
a. Christopher
b. Ludvig
c. Anders
d. Niels
e. Ingeborg
f.  Iver
g. Otto

Død 1710

Romsdals Pantebog 1 p. 12: Under Dato Grytten Præstegaard 14/12 1707

Andreas Christophersen Lem
Ingeborg Munte

Romsdals Pantebog 1 p. 12: Under Dato Grytten Præstegaard 14/12 1707 har Andreas Christophersen Lem, Proust over Romsdals Proustie og Pastor til Grøttens Menigheder vitterliggjort at have med sin Hustru Ingeborg Muntes Villie og Samtøcke solgt og afhændet fra mig og mine Arvinger wn min Odelsgaard Lyngiem beliggende udj Romsdal Otting.

Kilde: Collin

1710 25/2 

Mags. Lem
Ingeborg Munthe
Petter Høyer
Balchenburg

1710 25/2 Skifte paa Grytten Præstegaard efter Mags. Lems Kiæreste Ingeborg Munthe, hvor Sgr. Petter Høyer fordrer 1-1-10. 
Peter Høyer, borgerlig negociant i Trondhjem - kjøbt 1706 - Otterholm i Grytten Præstegjeld af Balchenburg,

Kilde: Collin

1710  25/2

A. Lem
Ingeborg Munthe
Niels Aagesøn
Hr. Claus

1710  25/2 Skifte paa Grytten Prestegaard efter Prosten Magis. A. Lems Hustru Ingeborg Munthe, hvor Sr. Niels Aagesøn fordrer paa Hr. Clausis Arvingers Vegne 9 td. Havre? men som icke noget udj Skifteforretningen efter sal. Hr. Claus findes derom mentioneret Og Arvingerne sige sig icke at vide deraf, kan han derfor her i Stervboen ikke til noget Udlæg have ....

Kilde: Collin

Romsdals Prostis geistlige Skifteprt. pg. 54b : 1710 25/2

Alexander Jensen Borch
Nicolaus Engelhardt
Ottho Jacobsøn
Peder Krog
Anders Lem
Ingebor Munthe
Christopher Lem
Ludvig Lem
Iver Lem
Anders Lem
Ingeborg Lem
hans dixson (dette må være feil - Knud Bencixsøn)
Edvard Mejer
Elisabeth Müllenphort
Morten Schultz
Rise
Børge Eeg
Kjeld Stub
Knud Bendixsøn

A.S.G.L.L.M.D.M
N.A.C.L.L.J.L.D.M

Romsdals Prostis geistlige Skifteprt. - 1706 24/3 auth. af Biskop Peder Krog - i Juni 1888 beroende i Veø Præstearkiv pg. 54b:
1710 25/2 var underskrevne Alexander Jensen Borch, Sognepræst til Agerø Kald og const. Vicepiapasitus Nicolaus Engelhardt Pastor for Næsset Gjeld, samt Ottho Jacobsøn, cominister ved Vedøens Menigheder efter deris Vellærde Høiærværdighed Doct. Peder Krogs Superintendent over Trondhjems Stifftt hans Ordre af Dato 28/11 1709 - forsamlede paa Gryttens Præstegaard at holde et lovligt Arveskifte efter Proustens over Romsdalen, velærværdige Hr. Mag. Anders Lems sal. Kiæreste den hederlige og Gudelskende Matrone nu sal. Ingebor Munthe imellem hendes velnemelte igjenlevende Kjæreste og efterladte Børn Monsr. Christopher Lem, Ludvig Lem, Iver Lem, Anders Lem og mad. Ingeborg Lem. Paa de 2de fraværendes Vegne, som befandtes varslede var tilstede for Iver Lem hans dixson (Molde Kirkes Regnskabsbog p. 32 1709 10/2 for det grofue Ligklede laant til Grytten Prøstegaard den 16/1 betalt)
Og blev Skiftet saaledes anfanget og fuldendet med Registrering, Vurdering og Deling som følger:

Guld: 1 Guldarmbaand med Navn: A.S.G.L.L.M.D.M veier 8 Lod 1 qn.   66 Rd
1 liden Guldkjede v. 1 L. 3 qn.   14 Rd.
1 amaleret Ring med en Rød Rubin udj   4 Rd.
1 do. med en Diamant udj      6 Rd.
1 lidet Smycke med en rød Rubin og en Perle   6 Rd.
1 Rosenobel    4 Rd. Tils. 100 Rd.
Sølv: 1 Sølvkande m. N.A.C,L.L,J.L.D.M  v. 77 Lod - 38-2-0.
1 do. med lige Navn v. 92 1/2 L.  46-1-0; etc.
En god del messingsaker, Malm, Tin, Kaaber, Jernfang. Trefang, Bordklæder, Sengeklæder, Linklæder etc.
Kreaturer påå Næss: 11 Kiør; 6 Kvier; 1 Graoxe, 6 Kviekalver, 2 Gjeder, 1 Buk, 1 Gulblack Hest paa Nacken 2 Aar gl. - 5 Rd.,  etc.
Creaturer paa Grytten: 14 Kiør etc.
Jordegods:

Mjelwe, 2 wog 1 pd. og Bøxelraadighed over 5 w. 1 pd.

116-2-16

Udlagdes til M. Edvard Mejer
Remmen, 2 w. 12 mrkl. med Bøxel

78-0-0

Udlagdes til Sønnen Ludvig
Horiem 3 w. med Bøxel 109-0-0 Udlagdes til M. Edward Mejer 1 w. 2 pd.. -  4 pd (48 Rd.). til  Anders
Bredvigen 2 w med Bøxel 72-0-0  1 1/2 wog 54 Rd udlagdes til Elisabeth Müllenphortis, 1/2 wog til Sønnen Christopher.
Næss 4 wog med Bøxel 200-0-0 Udlagdes til Enkemanden.
Ytrebredvig med bøxel 1 w. 36-0-0 Kirken udlagdes i den 20 Rd.
Nedre Hofde 3 wog 1 pd. med bøxel 120-0-0 2 pd. 12 mrkl. (30) til Hr. Iver
Rechdal, 3 w.i Bøxel 3 1/2 108-0-0 udlgdes til Rise sal. Morten Schultzis
Røe   4 wog med Bøxel 80-0-0 1 w. (20) udlagdes til Sønnen Christopher, 1 w. til  Nils, 1 pd. (20) til Iver, 1/2 w. (10) til Anders, 1/2 w. (10) til Ingeborg
Eek, 2 w med Bøxel 72-0-0 udlagdes 1 w - 36 Rd. til Enkemanden, 1 w. til Niels.
Weenaas 2 pd, 18 mrkl. 16-0-0 udlagdes til Iver.
Skomagergaarden 12 mrkl. 2-0-0 udlagdes til Sønnen Niels
Wiigen 1 pd. 4-0-0 udlagdes til Sønnen Iver.
Waage  2 w 18 mrkl. 112-2-0 3 pd. udlkagdes til Sønnen Christopher (48-2-16)); 2 pd (16-2-16( til Iver og 1 pd. 6 til Ingeborg.
I tillegg kom inntekten av Landskyld, Korntiende og Offertold.
Boets formue .... 2516 - 0 - 16.
- Kgl. Maj. Foged Børge Eeg fordrer efter indgifne Regning af 18/12 1709 Skatten for samme Aar - 29-1-21
.- Riise sal Morten Schultzis fordrer efter Obligation af 22/9 1696 Capital 121 Rd., - Renter deraf i 12 Aar 4 Mdr. utgjør tilsammen 196-0-16
Noch Skatter for 1707 - 29-3-17; Tienden af Næs for 1706-7-8 og 9 - 4 Aar a 6 ort - 6 Rd. Tienden af Waage for 1707-8 og 9 - 3 Aara 2 Rd 1 ort - 7 Rdlr - 12 sk. tilsammen - 239-0-7.
- Mag. Edward Mejer fordrer efter Obligation de Sato 25 Juni 1690  Capital 102 Rd. Rente deraf i 19 Aar 8 Mdr. - tilsammen  202-1-10, herpaa betalt 20 Rd.; rester 182-1-10;
- Elisabeth sl. Mylenfortes efter Obligation af 19 Septbr.  1697 rester paa Capital og Rente 56-1-5;
- Inger Iversdattersindestaaende som Prousten tilsvarer - 11-0-16; hos hannem tilkommende;  Løn - 8 - Tilsammen 19-0-16.
- Monsr. Anders Lem med hans Fader og Medarvinger Concentz for 2de Reiser fra Hedemarken(?) og hjem - nyder 14
- Udj den  Gaard Bredvigen kommer Kirken tilgode - 20 Rd.
- Boets Gjeld 1152-2-221, til Deling 1363-4-19; Enkemandens Lod 681-2-21; hver Søn 123-3-19;
De overværende tre Sønner Monsr. Christopher, Ludvig og Anders Lem som Fuldmyndige, samt Datterens Mand Sr. Kjeld Stub annammede hver deres Andel; men Faderen Prousten annammede Sønnen Iver Lems Arvelod og velfornemme Msr. Knud Bendixsøn Msr. Niels Lems Udleg.

Kilde: Collin