Ludvig

Iversen

Munthe

Født aug. 1666 på Gjermundnes
Foreldre Iver Andersen og Anna Ludvigsdatter Munthe

Gift 1690 med Anna Petersdatter Kaasbøll
a. Iver f. ca. 1697
b. Peter
c. Morten
d. Caspar Fredrik
e. Mille Susanne
f.  Anna Margrete
g. Gunhild Helene
h. Anders Borch

Død 21.06.1735 på Molde

Ludvig Iversen Munthe

Tollere gjennom 300 år
1563 - 1886

Munthe, Ludvig Iversen, født aug. 1666 i Veøy (Gjermundsnes). Godseier i Romsdalen, konstituert foged i Nordmøre 1714. Toller i Molde 13. des. 1717, bekreftet 16. mai 1731. Avstod embedet 3. mars 1732. Død 21. juni 1735 i Molde

Kilde: Genealogi.no

Ludvig Iversen Munthe
Iver Andersen
Anna Kaasbøl
Jacob Thue
Løitnant Meldal
Hans Myhre
Anne Margrete
Fredrik Schelderup
Anders Borch Munthe
Sara Lund
Jacob Lund
Et tegn paa at Molde trods Vanskelighederne ved at holde seg opp som Handelsplads dog øvede en sugende Tiltrækning som levested, er vel den i denne Generation foregaaende Indflytning af Repræsentanter for den mægtige Embeds- og Jordeier-Slægt paa Gjermundnes. Ludvig Iversen Munthe, Søn af Foged Iver Andersen paa Gjermundnes, var født sammesteds 1666; Navnet Munthe er antaget efter Moderen. Han gikk paa Skole i Trondhjem. I 1690 arvede han ved Opgjør efter Moderen 50 til 60 Gaarde i Romsdal til en samlet Værdi af 75 Voger (en Vog dengang = 200 Rdlr.) deriblandt Kringstad, Hjelset, Eide, Nedre Tokle, Sørsylte, Sandøen, Osen (i Sunds Otting) med Sagbrug. 10/10 1690 giftede han sig med Anna Kaasbøl, Datter af Magistratpræsoident K. i Trondhjem, og boede først en Tid paa Floviksholm i Veø, derefter paa Røvik i Bolsø til 1711, fra sistnævnte Aar paa Vestad, som han kjøbte efter Sorenskriver Jacob Thue, indtil han i 1727 solgte Vestad til Løitnant Meldal og flyttede til Molde, hvor han boede til sin Død 1735. Tolderembedet fratraadte han i 1732 til sin Svigersøn Hans Myhre, gift med hans Datter Anne Margrethe. Trods sine vidløftige Jordeiendomme synes han paa dette Tidspunkt at have været i Forlegenhed for Kontanter, eftersom han havde laant af Myhre til Opgjør af Toldregnskabet. Munthes Hus i Molde blev i 1752 efter Enkens Død solgt til Fredrik Schelderup for 576 Rdlr. Af Jordegodset havde han i sin Alderdom realiseret meget. Samtlige 5 Sønner blev Embedsmænd, deraf de 4 i Danmark; den yngste, Anders Borch Munthe, f. 1713 d. 1774, blev Kapellan i Akerø, senere Sognepræst i Bud. Han sad, trods Faderens store Rigdom paa Jordegods (den synes at være for en stor Del medgaaet til Sønnernes Uddannelse) i temmelig smaa Kaar, idet Indtægterne af hans Sognekald kun var 200 Rdlr. Enken (Sara Lund, Datter af Præsten i Akerø, Jacob Lund) flyttede til Molde, hvor hun døde i 1810.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen(1905)

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10

Michel Hanson Greve
Morten Schultz
Margreta Andersdatter
Fredrich Mæssel
Ludvig Iverson

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10 Ting for Vaagø Ott. hvor publ. Sr. Michel Hanson Greves Obligation paa Capital 97 Rd. 2 ort 7 sk. afgiven til Foged Morten Schultz, for Capitalen er pantsat Waage og Øfre Waage i Volds Otting beliggende, sampt de Gaarder Aas og Setter i Vestnes Ott. - samme Obligation af hannem selv oc Kiereste Margrethe Andersdatter underskrevet oc forseglet, samt af Fredrich Mæssel og Ludvig Iverson til Vitterlighed underskriven. Dat. Waage dend 13/12 1701.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 120 : 1709 10/4

Ludvig Ivers.
Thommes Larssøn

Romsdals Skifteprt. 5 p. 120 : 1709 10/4 Skifte paa Indre Holmen i Reven Otting hvor "Sequesteres for Aabodsfal, som Sr. Ludvig Ivers. fordrer - 10 -1-4:" - men er i Skiftet: "Sr. Thommes Larssøn for Aabodsfald 10-1-4 tillagt endel Gjenstande.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot. N. 5 p. 226: 1710 21/2

Mette Nilsdatter Hæss
Peder Johansøn Remmem 
Susanne Madsdatter
Anna Madsdatter
Johan Pedersøn
Morten Pedersøn
Inger Margrete Pedersdatter
Ingebore Pedersdatter
Ludvig Iversøn Munthe
Ofve Gierlofsøn
Albert Skriver
Knud Bendixsøn
Jacob Messel
Niels Aboe
Søren Jørgensen

J.C.S.M.R.D 
N.N.S.M - G.J.D.D.
P.J.S : M.N.D.

Romsdals Skifteprot. N. 5 p. 226: 1710 21/2 Skifte på Remmem i Vestnes Otting efter sal. Quinde  Mette Nilsdtr. Hæss, mellem efterladte Mand Peder Johansøn og Quindens med 1. Mand avlede 2 Døttre nemlig Susanne og Anna Madsdøttre, saavelsom med denne Mand aflede 4re Børn: Johan og Morten Pedersønner, Samt Inger Margrete og Ingebore Pedersdottre : Overværende som Formynder for Mandens Stifbørn Sr. Ludvig Iversøn Munthe'
Registreret : Guld : 1 liden Guldring med en uægte Sten udj - 1-2-0; 1 Slet Guldring vejer knap 1/2 Lod  - 3 - ~; 1 ganske smal liden do. 1 - 1-** 
Sølv: 1 Sølvbæger v. 7 1/2 Lod a 44 sk*. = 3-1-18; 1 Do vegt 5 1/2 Lod a 40 sk.  = 2-1-4; 1 fladskaftet Ske ins. J.C.S.M.R.D vejer  3 Lod a 22 sk. =1-1-12*;  1 Do. ins.: N.N.S.M - G.J.D.D.** vejer 2 1/4 Lod - 1 - ~; 1 med Drueskaft ins. P.J.S : M.N.D. 3 1/2 Lod a 44sk.** 1-2-0;
Fader og Tallerkener af Tin - Sager af Messing, Kobber, Jernfang, Trefang; [Bøger: Gerners Huspostil - 1-2-0; Povel Andersøns Huspostil - 0-1-8; Henerarium 0-1-0;] - Søeredskab, Creaturer, Sengeklæder, Lintøi (Intet Jordegods registreret).
Boets Formue - 198-3-11. Gjeld 115 Rd 1 ort. Igjen 83-2-11: deraf Manden 41-3-5 1/2; hver Søn 10-0-43 3/8; hver Datter 5-0-21 /1/16.
Susanne Madsdatter og Anne Madsdatter fordrede hver indestaaende fædrenearv med 40-3-19;
Susanne Madsdatter fordrede ogsaa for resterende Løn og laante Penge = 4-2-0;
Sr. Ofve Gierlofsøn i Trondhjem fordrede 4-1-22; Sr. Albert Skriver i Bergen 2-0-0; Sr. Knud Bendixsøn 1-0-0; Jacob Messel for udlagte Penge 0-1-16; Skyldig til Vesnes 2-2-0; Sr. Niels Aboe - 0-3-12;
De med * ins. Guld og Sølvsager udlagdes for Datteren Susanne.
De med ** ins. Guld og Sølvsager udlagdes til Datteren Anne.
De tvende smaa Brødre Johan og Morten Pedersønner er af Faderen given aparte, som til et lidet Vederlad imod hvis Pigebørnene er kommet til Nytte ved deres sal. Moders Gangklæder hvilken dennem alene er bleven mellem delt, 2de Bordklæder af svensk Stribet Tøy 6 Alen lang, og andet af Hjemmevæven, 5 Alen lang hvirt(?) vurderet for 5 Rigsort og skulde Faderen frafalde i deres umyndige Aar da er det billigt at faderens Gangklæder Sønnerne vorder tildelt uberegnet til afkortning.
= En Peder Johansen Remmem var Lensmand i Vesnes i 1702. 1703, 1704,5, 6, 7, 1709.
= En Anne Madsdatter var gift med Søren Jørgensen efter hvem Skifte paa Remmem i Vestnes 1729 3/11.

Kilde: Collin

1710 1/4 

Jørgen Mejer
Ludvig Iversen
Thomis Larsen

1710 1/4 Skifte paa Veø Præstegaard efter sal. Jørgen Mejer (Prest) hvor Sr. Ludvig Iversen og Thomis Larsen var Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Romsdals Amt Kopibog I p. 407 : Moldegaard 10/6 1720

Ludvig Iversen Munthe
Jens Erichsen Gran

Romsdals Amt Kopibog I p. 407 : Tolder Ludvig Iversen Munthe andrager Moldegaard 10/6 1720 at han er indkaldet til Trondhjem d. 25/6 for en der holdende Comissions Ret Toldvesenet vedk.  og begjærer en anordnet til i sit Sted at beobagte Toldvesenet her ved Stedet - Amtmanden 11/6 derti beskikket Kgl. Majst. edsvorne Vejer og Maaler Mons. Jens Erichsen Gran paa Molde.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvadsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin

1733 16/4

Ludvig Ivers. Munthe
Hans Myre

1733 16/4 pantsetter Ludvig Ivers. Munthe til Tolder Hans Myre for laante 500 Rdlr. en del Jordegods i Fanne og Erisfjord Otting.

Kilde: Collin