Erich

Must

Født 1683

Gift med Marthe Margrethe Nobel
a. Isabella Dorthea
b. Inger
c. Maria
d. Andreas
e. Erich

Død 1729

Romsdal Amts Kopibog I p. 31. Under Dato Molde 12/9 1715

Mete Cimber
Christen Nielsen Sæd
E. Must

Romsdal Amts Kopibog I p. 31. Under Dato Molde 12/9 1715 finder Mete Cimber sig "foraarsaget over Sr. Christen Nielsen Sæd at besvære formedelst en Kopfert som jeg hannem efter Anmodning til Bergen for nogle Aar siden medlaant, den jeg igjen ved 2de Mand | da han var hjemkommen nogle Gange har tilbagebegjært, men han dennem med Hug og Slag har truet at ville begjenge saafremt de ..... ikke vilde afvige og hannem for saadan Prætention lade være umolleteret, da som jeg nu saa ofte saaledes har gjort Erindring til hannem derom og ei anset stundet derved en slig hans Uretmæssig Adferd, jg og noget ugjærne er Stundet at søge Proces mod hannem derom, da ansøges her ved Deres Velbaarenhed da meget gunstigen vilde behage at udfinde saadan  ret Midel for mig, at gj uden Proces og videre Rettergang med hannem kan nyde mit Laan igjen uskad med at foraarsaged Bekostning tilbage" : Amtmands Resolution "Monsr. Christen Nielsen Sæd  ville sig herpaa udførlig forklare saasom det ikke er billigt at Rekvirenten skal tage Forlis udi sit godvillige Laan og skulde det vel være best at saadan Bagatel blev afgjort udj Mindelighed uden nogen videre Rettergang og Søgsmaal.
Moldegaard 13 Novbr. 1715   E. Must

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 37  Under Dato Gjermenes 31/10 1715

J. Friis
Mathias Ravn
E. Must

Romsdal Amts Kopibog I p. 37  Under Dato Gjermenes 31/10 1715 andrager J. Friis: Saasom gj for noget mig magtpaaliggende er nødsaget paa nogen Tid at forreise udaf Stiftet, thi falder til Deres Wlbrhed min ydmyge Begjæring de gunstigst vilde behage i min fraværelse at constitueret Mathias Ravn som sig mine forretninger om noget sligt skulde føre kunde og forrette. Jeg tilbeder mig derpaa Deres Velbrh. gunstige Resolution.
Resolution: Dersom Mathias Ravn dertil er at formaa haver han i Sorenskriverens Fraværelse Tjenesten lovlig og forsvarlig at forrette. Gjermenes 31/10 1715. E. Must
Den 4. jan. 1717

Iver v. Ahnen
Hans Eicheloff
Lars Norberg
Peter Christian
Peder Hillebond
Carl Udfald
Christian Rubenflucht
Herman Asswer
E. C. Severin 
Budde
v. Wahlen
Povel Lamertz
Amtmand Must

Den 4. jan. 1717 utstedte Stiftsbefalingsmannen i Trondhjem, Iver v. Ahnen følgende ordre:
"Paa de 7 Swendske Fangne Ober-Officerer som sendes herfra Tronhjem til Molde i Romsdalen: Capitaine Hans Eicheloff, Lars Norberg; Capitain-Lieutenant Peter Christian; Lieutn. Peder Hillebond, Carl Udfald; Fendrick Christian Rubenflucht; Regiments Adjutant Herman Asswer. - For deres Leverantze paa Molde i Romsdalen maa forskaffes Hr. Amtmand Erich Mustes Attest."

Samtidig bevitner løitmnant E. C. Severin fra generalmajor Buddes regiment at han av løitnant vaktmester v. Wahlen utenfor Trondhjems festning har mottatt de nevnte 7 svenske fanger i samsvar med deres marsjordre. En uke etter ankom de til Molde, hvor Amtmand Must bevitner at fangene er avlevert ved løitnant Povel Lamertz.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen(1905)

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 39 : Aar 1717 15/1

Erich Must
Thomas von Westen
Jens Ifversen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 39 : Aar 1717 15/1 var velædle og velbyrdige Amtmand og Bergraad Erich Must Sognepræst til Vedøen og Lector SS Theologie Thomas von Westen forsamlede udj Kirketjenesren Jens Ifversens Hus for at efterse Regnskaberne for Molde Kirke i de Aar 1712 1717 5/1.

Kilde: Collin

Romsdal Amts kopibog I p. 573 : 23 Decmbr. 1721

Hendrich Schrøder
Erich Must
Wibrandt Jolles
Jarrich Brørs
Else Christensdatter
Brøer Jaricksen
Jarich Jarichsen
Margrete Jarichsdatter
Else Margrete Jarichsdatter
Elisabeth Jarichsdatter
Jolle Jarichsen
Hellebore Nielsdatter Stadel
Richart Hagerup
Povel Olsen
I. Nissen
Iver Friis
Fredrik Friis

Romsdal Amts kopibog I p. 573 : Kongl. Mayst. Sorenskriver over Nordmøres Fogderi Hendrich Schrøder gjør vitterlig at endskjøndt jg tilforn tvende Gange under Hand og Segel, samt vores høie Øfrighed velædle og Velbrn. Hr. Amtmand Erich Mustis Attester har givet de herrer Skifteforvaltere i Friesland efter sal. Wibrandt Jolles sandfordelingen tilkjende  hvem den sal. Mands eneste og retteste Arvinger ere paa deres sal. Faders Jarrich Brørs Vegne, som var sl. Wibrandt Jolleses farbroder, hvorpaa man imod forhaabning fornemmer de icke vil reflectere i mens endnnu gjør Anordning sin nærmere Oplysning. og Arvingene Borgers Eds Aflæggelse hvilket og alle enhver især tilbyder sig gjærne det samme endnu  Inden Eds Kraft at igjentage som de tilforn har bundet neml. at sal. Jarick Brørs har været gift med tvende Hustruer i fosend, den første mrd Navn Else Jarich Broerses, hvormed han aflede 7 Børn, de 4 deraf ere bortdøde før faderens Frafald, og de øvrige 3 lever endnu, nanvlig Brøer Jaricksen gift og boer i Findmarken, Jarich Jarichsen gift og boer i Seeland i Holland, og Margrethe Jarrichsdatter gift og boer strax ved Bergen, Den 2den hans Hustru Hilbore Jarick Brørses, hvormed han avlede 9 Børn hvoraf de 6 afdøde er, og 3de endnu med Moderen igjen lever, nemlig Else Margrete Jarichsdatter som nu selv er i Friesland, Elisabeth Jarichsdatter Enke og boer i Fosend og Jolle Jarichsen gift og boer til London i England, hvilke 6 Børn er de eneste retteste sandigste Arvinger og ægte Børn, aflet af forbenævnte sal. Jarich Brørs som uden ringeste Dispute efter vores Mermechtigste Konge af Dannemark og Norges Lov bør arve Sl. Wibrandt Jolleses efterladte Midler saavidt der udj med Rette dennem tilkommer og ligesom gjøres Høist bemeldte Konges Lov vil hafue ægte Børn i deres rettmessige Arv consenterit; saa vil hand og at Sleg fred eller uægte Børn: saaledes at være i Sandhed bekræfter gj med min Haand og Seigel. - Actum Sanvigen dj. 23 Decmbr. 1721    Henrich Schrøder (S.L.).
- Vi undertegnede testerer her med at under vores Hænder, Seigel og Eed at Brør Jarichsen, Jarich Jarichsen og Margrete Jarichsdatter er sal. Jarich Brørs ægte Børn og hans rette og sande Arvinger, hvilke før nævnt sal. Mand her i et  lovligt og ret ægteskab avlet med den sal. Kone Else Christensdatter ligeledes ere og fornævnte Sal: Jarich Brørs Børn, Else Margretha, Elisabeth og Jole avlet i et lovligt og ret Ægteskab med deres endnu levende Moder Hellebore Nielsdatter Stadel. hvilke 6 Børn ere alle saa melt den sal. Mand Jarich Brørs ægte Børn tilfælles hans rette og sande Arvinger, dette vi attesterer herme, saasandt hjlpe mig Gud og hans hellige Ord. - Fosund den 23. Decdmbr. 1721. Richart Hagerup (LS), Povel Olsen (LS) I. Nissen (LS), Iver Friis(LS) Fredrik Friis (LS)
Efterdi de Herrer og Raad af det Frieslandske Hoff til Lievaerden i Holland ved Deres Repitation af 8/!1 1721 forlanger endvidere bevis og attestesta hvem der er Jarich Brørs Rette Arvinger. har Amtmanden efter sin Examen rigtig befunden foranstaaende. dat. Fosund 14/3 1722.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 13/2

Amtmand Must
Fruen
gl. Mormoder
Christence Lund

Veø Kirkebog 1721Torsdagen 13/2 commun: i Molde Kirke Amtmand Must, Fruen, gl. Mormoder, Christence Lund.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1722 9/4

Amtmand Must
Fruen
gl. Mormoder

Veø Kirkebog 1721 13/2 var gj i Molde Kirke oc communic Amptmand Must, Fruen, gl. Mormoder.

Kilde: Collin

1723

Erich Must
Morten Wium
Iver Knuds. Langset

Amtmand Erich Must og Morten Wium (Stiftsskriveren) har i Aaret 1723 solgt og skjødet en Del Jordegods - som de havde tilforhandlet sig af Etatsraad Hans Nobell og efter hans Transport af 5/2 1723, alt ligesom afgangne Hr. GeneralMajor v. Schultz har skjødet det til Nobel (Vestnesgodset). nemlig: 
i Eresfjord Otting: 2 Brug i Oppigaard i Egitzdalen, i Troldmyr, Liesæter, Reitten, Roe, Dyvigen, Stenæs, Indre-Herje, i Sæter, Røe, Gauprøren.
i Romsdal Otting: Schorgen
i Rødven Otting: i Eide, i Rugier, Strande, Sletfjerding, i Frøyset.
i Vaagø Otting: Yttre-Hoem
i Volds Otting: Schieldbosta, Sonset,  Nedr-Hofde, Øverbøe, Veblungen, Engen, Reiten, Storvigen og Eeg.
Amtmand Must var af Kongen tilskjødet Røe Annexkirke i Nesset Gjeld, hvilken Must 20/6 1726 har solgt til Iver Knuds. Langset.

Ved Amtmand Erich Mustes Skifteafslutning den 10/11 1733 udlagdes Gaarden Friisvold i Erisfjorden til Imanises kirke i Fredrikshald.

Kilde: Collin 

Veø Kirkebog 1723 Lørdagen 24/4

Amtmand Must
Maria
Madam Fietzens
Margarethe Bastians
Drude Eeg
ObristeLieutenant Wauuert
Capt. Lossius
Fru Amtmandens

 

Veø Kirkebog 1723 Lørdagen 24/4 døbt i Molde Kirke Hr. Amtmand Mustis Datter Maria. Tls. Madam Fietzens, Margarethe Bastians, Drude Eeg, ObristeLieutenant Wauuert, Capt. Lossius, - 1723 29/5 introd. Fru Amtmandens.

KIlde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 230 : Moldegaard 1/8 1723

Erich Must
Morten Wium
Erich Leganger

Romsdal Pantebog 1 p. 230 : Moldegaard 1/8 1723 sælger Erich Must og Morten Wium til Ærv. Hederl. og vellærde Hr. Erich Leganger hans Hustru og Arvinger den Gaard Inder-Herje skyldende 1 vog 2 pd. 12 mrk. fiskes leje med Bøxel og Herlighed udj Ræven Otting for 110 Rdlr.

Kilde: Collin

1724

Morten Andersen Lyng
Amtmand Must

Morten Andersen Lyng tjente i 1724 hos Amtmand Must paa Moldegaard kaldes han i 1725 Hospitalforstander Morten Lyng.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 258 17/6 1724

Erich Must
Morten Wium
Mentz Ascanius

Strande

Romsdal Pantebog 1 p. 258 : Moldegaard 17/6 1724 sælger Erich Must oc Morten Wium til høiædle oc vellærde Mand Hr. Mentz Ascanius hans Kjæreste oc Arv. Gaarden Strande skyld 1/2 Wog med Bøxel oc Herlighed i Røven Otting 24 Rd. Courant.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 

Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Martha Dissenton
Christen Møller
Søren Hofmand
Hans Møller
Eich Must

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 andrager Christopher Lossius, at saasom begge Sorenskriverne på Sundmøre er ved Døden afgangne saa hastig og jg ikke kunde komme til Rigtighed med Skiftet efter mine Svigerforeldre som var afg. sal. Niels Pedersen Assens og sal. Kjereste Martha Dissenton da er jg foraarsaget at begjære af velbr. Herre Amtmand han vilde befalle den constiuerede Sorenskriver, der skal forrette Embetet udj Fogderiet han maatte foretage sig hvad som er begyndt af sal. Christen Møller ved det seneste Skifte saavelsom Auctionen der blev holdt efter min sal. Svigermoder som nu har henstaaet efter min Svigermoders Frafald udj 1 1/2 Aar formoder derfor at min  Hr. Amtmand ber udj assisterer mig med deres gunstige Befaling til vedkommende det maatte komme tilEndelighed for at j kan gjøre Rigtighed for min fraværende Svoger Søren Hofmand, der har givet mig Fuldmagt paa sine Vegne. Resolution: "Monsieur Hans Møller som er constitueret til at afhandle og tilendebringe de Skifter og Forretninger som vare uafgjorte udj Sundmøre Fogderi til Sahl. Sorenskriver Christen Møllers dødelige frafald, vilde saasnart muligt ... kand, fuldkommen slutte og lovlig afgjøre de begyndte skifter efter sal. Niels Pedersen Assens og hans sal. Kjereste " etc. Moldegaard ut supra - Eich Must.

Kilde: Collin

Molde Pantebog 2 p. 220 : Ved Skjøde Moldegaard 1/3 1725

Amtm. Must
Morten Wium
Erich Leganger
Christopher Lossius

Molde Pantebog 2 p. 220 : Ved Skjøde Moldegaard 1/3 1725 sælger Amtm. Must og Morten Wium - Indre Herje i Rødven Ott. skyld 1 v. 2 pd. 12 mrkl. til Hr. Erich Leganger  Sognepræst til Vedø - hvis Enke 1745 1/3 sælger den til Lieutenant Christopher Lossius.

Kilde: Collin

13/4 1726

Abr. Drejer
Johannes Friis
Jacob Mortensen Schultz
Erich Must
Peder Nideros
Iver Oudensen
Hilleborre Johansdatter Thue
Reinholt Henrich Custer
Dorothea Margrethe Falch
Morten Andersen Lyng
Mads Pedersen Selling
Madmoselle Selling
Peder Mejer
Amtmand Nobel

Uddrag af en Lagtingdom afsagt 17--- 1. Blad borte.

Sagen var af Lagmand Abr. Drejer under Dato Thjem 13/4 1726 indstevnet til anstundene Botoøphi Laugting som efter Loven her udj Trundhjem bliver holden Fredagen 28de Juni førstkommende og var Kongl. Majst. Sorenskriver Johannes Friis indstevnet at møde i egen Person. - Sagen resende sig af nogle Østers tagelse paa de under Moldegaard beliggende fredlyste Holmer og Skjær, som bemelt (paa Molde boende Jacob Mortensen) Schultz selv dertil haver været Ophav, og taget andre med sig i Følgeskab, og desforuden befalet sin Dræng at besøge samme Holmer og Skjær, og der taget Østers, som  hannem er overbeviist ved Vidner samt ladet sig meget Dristig og ubetenchsom  med sine Skrifter, indgiven for Underretten mod velbr. Hr. Amtmand Must, som beboer Moldegaard og over dens underliggende og tilhørende Eiendom haver at raade for hvis med det meere som udj Sagen er forløben og forestaaende Materie betreffende, skal Hr. Amptmand og Bergraad Must have paastaaed vedbørlig Satisfaction efter Lov, Ret og Billighed, og ey det mødt, men derimod formener hand at *Strandsidderen Jacob Mortensen Schultz af Eder Hr. Sorenskriver, er føyed til Villie og største Behag udj al hans ulovskikkede Væsen og brugte ubetenksomhed i selvsamme Sag - Strandsidderen Jacob Mortensen Schultz indstevnedes ogsaa:

I Retten fremlagdes Sorenskriverens Dom - hvis avsigt blev læst saaledes: Denne Sag har sin Oprindelse af et Indlæg som Morten Andersen Lyng paa velædle og velbyrdige Hr. Amptmand og Bergraad Erich Mustis Vegne udj Retten som holdtes paa den Gaard Bergsvigen dj. 14/10 1724 har indgivet dateret Moldegaard dj. 16deditto bemlte Aar, hvorudj nogle Ord er indført, som Jacob Mortensen Schultz finder sig graveret ved, da som ditto Ord efter vrang Beretning ansees være skreven, og Jacob Mortensen Schultz med Hustru af actes Probates ey er befunden eller overbevist udj noget slikt at være skyldig, saa bør, hvad i saa fald skrevet er, ey geraade Ditto Schultz eller Hustru til Ringeste Hinder og Nachdel paa deres ærlige Navn og Røgte i nogen Maade, mend være mortificerede, døde og magtesløse. Ligeledes bør  ogsaa hvad Piquentis Expressioner, som udj til bemeldte Jacob Mortensen Schultzis i denne Sag indgivne Skrifter kan være underløbne, icke komme velædle Hr. Amtmand Must til Prejustice eller Forkleinelse paa Embete, Reputation eller Existemation, mend være aldeles dødggjorde og af ingen Værdi. Processens Omkostninger ophæves paa begge Sider. Saaledes dømt. etc. - .... Johannes Friis.

Procurator Peder Nideros fremlagde Indlæg for Amtmanden dat. Moldegaard 21/6 1726 og fem Indlæg - af alt dette sees at 1724 27/7 holdtes Sommer og Skifte Ting paa Søre Nessie for Fanne Otting overværende i Fogdens Frafald hans Fuldmegtig Iver Oudensen.

Jacob Mortensen Schultzis kjæreste var Hilleborre Johansdatter Thue.

Monsr. Reinholt Henrich Custer var af Amtmanden stevnet til Thinget paa Echrem 17. og 18/10 1725 for at anhøre og tilsvare hvad Madmselle Dorothea Margrethe Falch og Hospitalforstanderen Morten Lyng ville forklare angaaende den Østersfangst som i Mai 1724 er skeet af Jacob M. Schultz som skal være skeet i Eders og Mads Pedersen Sellings Overværelse. Madmoiselle Falch har prøvet den Tid jeg  var udj Hr. Amptmand Mustis Tjeneste - havde hun hørt om denne Øatershistorie og at Amtmanden havde begjæret Msr. Custers Forklaring over samme Passage, hvilket Custer ikke skulde vilde give. En Tid derefter hændte det sig, da Msr. Custer var paa Moldegaard for at informere Amptmandens Døttre udj Dantzen og gj tillige med Hospitalforstanderen Morten Lyng og Peder Mejer vori med udj Stuen hos Jomfruerne, for efter tilladelse daglig at øve os udj Dantzen sig jeg til Msr. Custer Jeg undres over at I vil nægte for Amtmanden at icke forleden Aar om foraaret var med Jacob Mortensen Schultz og Mads Selling paa Moldegaard holmer og der tog Øaters etc. Custer i sit Svar anfører at han var fremed, ei vidste hvem eide Holmene eller at de vare fredlyste - en Madmoselle Selling havde ogsaa været med paa denne Fangst.
- Custer kunde formedelst Uveir  ikke komme til Thinget, hvorfor han fremsendte sin  Edelige Forklaring dateret Vestad 16/10 1725 hvori han bekræfter Madmselle Falches Udsagn.

Paa thinget som 1706 3/7 holdtes paa Gaarden Kleve i Fanne Otting havde Amtmand Nobel fredlyst Øerne og Holmerne under Moldegaard og ligesaa Amtmand Erich Must paa Thinget i Bolsøen 9/8 1725.

Schulz havde uttaget Contrastevning paa Amtmanden - hvilket Stevning 1726 4/6 for Amtmand Mustes Bopel lovlig lest og forkyndt for hans tjener Peder Mejer.

6/3 1724 var Morten Lyng i tjeneste hos Amtmanden.

- Overretten stadfæstede Sorenskriverens Dom og paalagde Amtmanden for denne unødvendig Processes forvoldte Omkostninger indtil denne Rette betaler Hr. Amtmand Must til Jacob Mortensen Schultz 16 Rdlr., saa og til Sorenskriveren 4 Rdlr.

KIlde: Collin (fra et - i Juni 1888 mig udlaant af Hr. Hans Thiis Møller paa Molde)

1726 21/5

Alexander Borch
Amtmand Must
Peder Mejer

1726 21/5 Skifte paa Agerø Prestegaard efter sal. Hr. Alexander Borch, hvor Amtmand Must indleverede ved sin Fuldmægtig  Monsr. Peder Mejer en Liquidastionsforretning.

Kilde: Collin

1726 4/6

Peder Mejer
Amtmand Must

Peder Mejer - Amtmand Mustes Tjener - 1726 4/6.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 2/4

Amtmand Must
Andreas
Wovvarts Frue
Madam Fyhns
Otto Friis
Regimentskvartermester Lein
Visiteur Fyhn

Veø Kirkebog 1727 2/4 døbt i Molde Kirke Hr. Amtmand Mustis Søn - Andreas. Tls. Wovvarts Frue, Madam Fyhns, Hr. Otto Friis, Regimentskvartermester Lein, Visiteur Fyhn.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog  II p. 581 : Under Dato Molde 21/12 1728

Jørgen Lemmel
Christian Friis
E. Must

Romsdals Amts Kopibog  II p. 581 : Under Dato Molde 21/12 1728 andrager Jørgen Lemmel: "Som gj 2 a 3 Gange af en og anden har været begjærende udj Proces Sager at stande til Rette og til dend Ende hver Gang Indkommoderit Hr. Amtmand for at udvirke deres Høigunstige Resolusjoner og tilladelse derudinden, nu er gj altsaa begjæret af Hr. Tolder Christian Friis til samme Forretning paa Nordmøer, og flere er som udj deslige Tilfælde ....g kan behøve, Thi som gj intet vist Brød endnu haver , altsaa ansøger gj herved udj dybeste Ydmyghed at Hr. Amtman høigunstigst vilde tillade mig udj Deres anfortroede Ampt at procedere. Naar gj dertil kunde blive begjært, paa det gj ikke hver gang skulde bemøye Hr. Amtmand ned allerydmygist Ansøgning, da gj efter allerunderdanigste pligt, skal i allemaader efterleve hvad Loven befaller dennem som for andre procederer. -
Resol. "Som Hr. Tolder Christian Friis vel formedelst Kongl. forretninger ej kan være paa Tingerne, saa bevilge Monsr. Jurgen Læmel lovlig at udføre de Processager som Tolderen maatte have ladet indstefne til forestaaende Tinger paa Nordmøre.
Ellers tillades og beskikke Monsr. Jürgen Læmel i allerunderdan. Anledning af Loven pag. 108-15 Art., at hand som en trofast Mand, maa efter foregaaende Lovens 7 Art. herudj Amtet tjene og hjelpe de som ej maa eller kand gaa i rette for sig selv med lofl. at indføre deres Sager for hiemtinget, naar de det forlanger, efterdj han til saadan Foretning har aflagt Ed som Lovens 1. Bog 9. Cap. 10 Art allernaadigst forskriver. Ellers haver Kongl. Majst. fogder udj ethvert af Fogderierne at observere for Retten om hans Procedure skeer loflig og forsvarlig.                Moldegaard dj. 28/12 1728       E. Must

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 19/7

Erich Must

Veø Kirkebog 1729 19/7 i Molde Kirke om Aftenen parenterede gj. over sal. Amtmand Erich Must, gl. 46 Aar 5 Uger 6 Dgr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 9/8

Hr. Ottho (Friis)
Amtmand Must
Erich
Fru Oberst Storms
Fru Obristinde Wovvarts
Sorenskriver Friis
Tolder Friis

Veø Kirkebog 1729 9/8 døbt i Molde Kirke af Hr. Ottho (Friis) sal. Amtmand Mustis Søn Erich. Tils.Fru Oberst Storms, Fru Obristinde Wovvarts,Sorenskriver Friis og Tolder Friis af Fosen og jeg Præsten Leganger)..

Kilde: Collin

Notat om prestegard på Vestad år for år (Etter Bjørn Austigard) i Bud og Hustad Menighetsblad nr. 1B 1989:

Erich Must
Peder Vestad
Bendix Vestad
Olle Ytre Harøy

Notat om prestegard på Vestad år for år (Etter Bjørn Austigard) i Bud og Hustad Menighetsblad nr. 1B 1989:
1730: Her er Erich Must  oppførd som eigar og bygslar av 2 av dei 4 bruka på Vestad. (Dei to andre bruka, sjølveigarane var Peder og Bendix). Erich Must var også medeigar i I. og Y. Harøy som då var "Øde". Ei tid etter 1720 har ommlag halve garden blitt kyrkjegods under biskopen i Trondhjem?
1731: Som i 1730, men Y. Harøy er no bebudd.
1733: Som i 1730.
1735: Som i 1730, men Olle bur på Y. Harøy.
1736: Som i 1735.
Romsdals Pantebog 2 p. 107 : 1730 9/5

Johannes Friis
Erich Must
Olle Jespersen
Martha Margrethe Nobel
Tron Ols. Eikesdal

Romsdals Pantebog 2 p. 107 : Kongl. Majst. Sorenskriver Johannes Friis vitterliggjort at 1730 9/5 holdtes Off. Auktion paa Moldegaard i Romsdalen over atskilligt Løsøre og Jordegods hvor blev  opbuden den Gaardepart Echisdalen i Erisfjord Ott. som skylder 1 wog 8 mrkl. med Bøxel og Bøxelraadighed over 1 pd. 12 mrkl. mere som Olle Jespersen beboede, forhen Amtmand og Bergraad nu sal. Erich Must tilhørende og efterdi hans efterladte Enke Fru Martha Margrethe Nobel haver efter merbemelte  sin sal. Mand frasagt sig Arv og Gjeld, saa haver gj ved saadan Auktion efter Loven fportfaret, eftersom Boet nu alene er under min som Skifteforvalteren dispotition indtil Skiftet bliver tilendebragt. - skjøder han samme Dag Gaarden fra sal. Amtmand Mustis Frue og Arvinger til Tron Ols. Eikesdal 54 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 101 : Fredrikshald 25/9 1737

Erich Must

Romsdals Pantebog 2 p. 101 : Fredrikshald 25/9 1737 sælger Inspecteuren for Immanu.. Kirke den ved Skiftets Slutning efter sal. Amtmand og Bergraad Erich Must 10/11 1733 for bemelte kirkes Fordring i Stervboet udlagte 1 wog 2 pund 6 mrkl. fiskes leje med Bøxel i Gaarden Friisvold i Erisfjord Ott.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog p. 110 : Fredrikshald 9/|1 1737

Erich Must

Romsdal Pantebog p. 110 : Fredrikshald 9/|1 1737 sælger samme Inspecteur ligeledes i samme Bo  udlagte 1 wog 1 pd. fiskes leje med Bøxel i Gaarden Schorgen kaldet i Næsset Præstegjeld.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog p. 174 : Trondhjem 8/3 1740

Margrete sal. Hans Morten Sommers
Thore Erichsen
Amtmand Must

Romsdal Pantebog p. 174 : Trondhjem 8/3 1740 sælger og skjøder Margrete sal. Hans Morten Sommers til Thore Erichsen Gaarden Friisvold i Erisfjord Otting, som var hende paa Skiftet efter afg. Amtmand Must udlagt, skylder 1 wog 18 mrkl. fiskesleje for - 45 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Molde 1/2 1745

Anna Sylvia sal Hr. Erich Legangers
Christopher Lossius
Amtmand Must
Morten Wium

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Molde 1/2 1745 sælger Anna Sylvia sal Hr. Erich Legangers til Lieutnt. Christopher Lossius en min Gaard Indre-Herje sky. 1 v. 2 pd. 12 mrkl. i Rødven Otting som min sal. Mand af afg. Amtmand Must og Morten Wium efter Skjøde af Moldegaard 1/3 1725 havde tilkjøbt sig. for 90 Rd. Samme Dag pantsætter Christopher Lossius, Lieutenant ved 2. Thjemske Regiment samme Gaard til sælgersken.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 3 p. 15 1747

Amtmand Must

Romsdal Pantebog 3 p. 15 : Amtmand Must havde kongl. Skjøde paa Visdals Kirke - se Visdals kirke 1747.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1782/83

Amtmand Must

Molde Kirkes Regnskabsbog 1782/83 : I Kirkens beholdning er anført de 50 Rdlr.som afagangne Amtmand Mustes Arvinger i Aaret 1776 haver skjænket Molde Kirke  for at vedligeholde deres faders Gravsted her i Kirken.

Kilde: Collin