Johan

Michelsen

Myhre

 


Gift tirsdag 09.10.1725 i Molde kirke med Margrethe Simeonsdatter Kittelhones
a. Sara Dorthea f. 1727
b. Sara Dorthea f. 1729

Skifte 07.03.1753

Veø Kirkebog 1725 6/10

Johan Michelsen Myhre
Margrethe Simonsdatter Kiettelhones

Veø Kirkebog 1725 6/10 Lørdag - trolovet Johan Michelsen Myhre og Enken Margrethe Simonsdatter Kiettelhones.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1725 9/10

Johan Michelsen Myhre
Margrethe Simonsdatter Kittelhones
Justensen
Casten Simonsen

Veø Kirkebog 1725 9/10 Tirsdag copul. Molde Kirke Johan MIchelsen Myhre og Margrethe Simonsdatter Kittelhones.
Hun gift 1/m en Vendel. Kft. hendes Skifte 1752 27/7  under Myhre og Justensen - hun havde Broderen Casten Simonsen.

Kilde: Collin

Molde Kirke Regnskabsbog 1727 7/7

Johan Michelsen Myhre

Molde Kirke Regnskabsbog 1727 7/7 efterset Molde Kirkes Regnskabsbog hvor Johan Michelsen Myhre tilstede.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727  Mandag 18 August

Johan Myhre
Sara Dorthea
Madam Viderøes
Anne Margrethe Munthe
Lein
Aage Persson

Veø Kirkebog 1727  Mandag 18 August døbt i Molde Kirke Johan Myhres Datter Sara Dorthea. Tls. min Kjæreste, Madam Viderøes, Demoiselle Anne Margrethe Munthe, Lein, Aage Persson.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p.608 : 1729 18/6

Johan Myhre 

Romsdal Skifteprt. 6 p.608 : 1729 18/6 Skifte paa Hoel i Vaagø Otting hvor Sr. Johan Myhre Skyldig 16 Rdlr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 dom 1 Adv.

Johan Myhre
Sara Dorthea
Hilleborg Thue
Margrethe Cimber
Margrethe Widerø
Jacob J. Schultz
Simen Castensen

Veø Kirkebog 1729 dom 1 Adv. døbt i Molde Kirke Johan Myhres Datter Sara Dorthea. Tls. Hilleborg Thue, Margrethe Cimber, Margrethe Widerø, Jacob J. Schultz, Simen Castensen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1733 176/9

Johan Myhfre 
Peder Snedker
Jacob

Veø Kirkebog 1733 176/9 Johan Myhfre fadder  i Molde Kirke til Peder Snedkers Søn  Jacob.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1736 17/9

Johan Myhre
Ole Christophersen

Veø Kirkebog 1736 17/9 Johan Myhre sponses i Molde Kirke ved Ole Christophersens Trolovelse.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 1/7

Johan Myhre
Knud Søfrensen

Veø Kirkebog 1740 1/7 Johan Myhre fadder til Knud Søfrensens Barn.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 138 : 1742 30/5

Johan Myhre

Romsdal Skifteprt. 7 p. 138 : 1742 30/5 Skifte i Vaagø Otting hvor Johan Myhre paa Molde skyldte - 1-1-12; 

KIlde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 342 1743 11/12

Johan Myhre

Romsdal Skifteprt. 7 p. 342 1743 11/12 Skifte paa Aandal (Romsdal Otting) hvor Johan Myhre skyldte for 1 Td Rug - 2-3-0.

Kilde: Collin

Molde 19/8 1745

Johan Myhre
Aage Pedersen

Molde Eiendomme 86

Molde 19/8 1745 pantsætter Johan Myhre til Sr. Aage Pedersen  for laante 42 Rdlr. sit store Baadnøst med Brygge. Molde Eiendomme 86.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 14 : 1749 21/10

Claus J. Kamp
Johan Myhre

Molde Skifteprt. 1 p. 14 : 1749 21/10 Skifte paa Molde efter Claus J. Kamp, hvor Johan Myhre fordrer  efter indl. Regning 0-3-10.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 148 : 1752 27/7

Margrethe Simeonsdatter
Johan Myre
Just Pedersen Vendel
Svendborg Billes
Jacob Friis
Daniel Stephensen
Petter Bille
Peder Isachsen
Henrich Dverhagen
Peder Stuberg
Mademoiselle Schielderup

M.M.S.C

Molde Skifteprt. 1 p. 148 : 1752 27/7 indfandt vi os i Stervboet efter afg. Madame Margrethe Simeonsdatter for at skifte mellem hendes gjenlevende Mand Sr. Johan Myre paa den ene Side og paa den anden Side hendes tvende Børn:
1/ Just Pedersen Vendel, der udji nogle Aar haer fra Stedet har været bortreist og ei vides hvor han opholder sig, thi blev paa hans Vegne beskikket Sr. Peder Bille at observere hans Ret.
2/ Madame Svendborg Billes - der alle mødte udj Stervboet.
Til Vurderingsmænd opnævnt Sr. Jacob Friis og Sr. Daniel Stephensen.
Registreret Guld og Sølv:  1 Guldring med Steen og  Træk udj - 3 Rdlr.; 1 Guld emailleret Do 2-2-0;  1 slet Guldring - 2-2-0; 1 Sølvsnustobaksdaase inden udj forgyldt 3 Rdlr.; 6 St. Skeeder med diverse Mærker v. 18 Lod a 2 ort - 9 Rdlr. 4 sty. Do.  indskr. M.M.S.C. 1724;  v. 17 Lod a 2 ort = 7 Rdlr.; 1 Sølvlaaget Kruus 3 Rdlr.

Kjøbmandsvarer: 12 Alen blaat Sars a Al. 1 ort - 3 Rd. 28 Td.Malt Flensborger Brændevin a 12 Rd. Td. = 36 Rd. - udj Søbodenhjemm 2 td. Gryn a 3 1/2 Rd. = 7 Rd. 8 Td. Flensborger Ruug 7 ort = 14 Rd. 1 Td. Byg = 1-2-0: 20 Td. Spansk Salt a 7 ort =35 Rd. 1 Oxehoved Brændevin  16 Rdlr., 2 Ankere Do. a 2 1/2 Rdlr. = 5 Rdlr. 1 vog Humle udj en Sæk = 4 Rdlr., Udj borteste Søbod: 36 Tdr. Storsild a 1 Rdlr. td. = 36 Rdlr., 12 Tdr. fransk Salt a 1 Rd. = 12 Rd.; 6 Tdr. spansk do. udj Træe a 6 ort td. = 9 <rd.; 24 samme  Tønder a 16 sk. = 4 Rdlr., 24 gl. do a 8 sk. =     ; Søredskab: 12 sty. Torskegarn - 12 Rdlr.; 9 sty Sildegarn 3 Rdlr.; Torskegarn Iler for 3 Rdlr.: 2 Dybagn a 2 ort = 1 Rd.
- Baad med tilhørende Redskab. 1 Sambøring med mast Seil og anden Redskab = 30 Rd. 1 Fiøring far med Seil og al tilhørende Redskab - 12 Rd.; 1 Seil til en Sexringsbaad  - 1 Rd.
- Faste eiendele:Husene udj Boe med Sjaaen og Videre samt den tilhørende frie Eiendomsgrund tilligemed Peder Isachsen paaboende Grund og dets tilhørende med Videre - 50 Rdlr. ; Dernest blev registreret at udj Husene udj Boe skulde være  lidt Løsøre som Seng og deslige hvilket alt som udj Husene i Boe befandtes blev efter Enkemandens og welb. Arvingers Propotion taxeret til - 12 Rd. -
- Vaanehusene her paa Molde med al dets mur og nagelfast Indredning samt Søbod og Brygge med underliggende og tilhørende frie Eiendomsgrund vurderet for 200 Rdlr.; stort Nøst beliggende paa Rechnes Grund - 70 Rdlr.
- 1752 23/8 Stervbosamling holdet overværende Manden Sr. Petter Bille og hans Kone.
I boet fordrede Henrich Dverhagen i Bergen efter Regning af 12/8 1747 - 34-3-0 og efter Obligation med rest. Renter - 47-0-18; Peder Stuberg i Christiansund - 20 Rdlr. - Mademoiselle Schielderup Tjenesteløn for 1/2 Aar - 9 Rd. Sønnen Just Pedersen Wendels indestaaende Fædrenearv - 40 Rdlr.
Boets Midler 814-1-13; Gjeld og Omkostninger 224-3-2: Til Deling 573-2-11;
Enkemandens Lod 286-3-5 1/2; Sønnen 191-0-19 2/3; Datteren 95-2-9 5/6.
Msdame Bille udlagde Husene i Bod for 51 Rd. - I vaanegaarden paa Molde fik saavel Creditorene som Arvingerne Udlæg.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 164 : 1753 7/3

Johan Myhre
Ole Absalonsen
Peder Knudsen
Niels Myhre
Ole Christian Myhre
Sara Hanna Myhre
Hans Myhre
Hans (Hansen) Myhre
Petter Munthe
Inger Catharina Myhre
Johannes Nideros
Inger sal. Rambergs
J. A. Eeg
Nils Arent Wensel

Molde Skifteprt. 1 p. 164 : 1753 7/3 indfandt gj mig tilligemed de 2de opnævnte Vurderingsmænd Ole Absalonsen og Peder Knudsen udj Stervboet  efter afgangne Johan Myhre til Skifte mellem hans efterladte Arvinger:
1/ Broderen afgangne Fogden Niels Myhres efterladte Barn:
    a. Ole Christian Myhre, myndig
    b. Sara Hanna Myhre, gl. 18 Aar - hvis Formynder blev Ole Christian Myhre
2/ Afgangne Tolder Hans Myhres igjenlevende Søn Hans Myhre - formynder for ham blev Hr. Petter Munthe.
3/ Den Afdødes Søster Frue Inger Catharina Myhre.
Paa de fraværende Arvingers Vegne var tilstede Monsr. Johannes Nideros.

Registreret Vaanehusene paa Molde med Søbod og Brygge og frie Grund - 200 Rd. 1 stort Nøst foruden Grund - 50 Rd.
Boets Midler solgt ved Auktion til 878 - 0 - 23. - Gjeld 342-1-5:Til Deling 518-2-18.

Madam Ramberg indleverede et Skrift med Arvingerne derpaa tegnede Betænkning Sal.: " Da gj ved med min Afdøde Kjæreste Salig Johan Myhre offentlig den 10de January afvigte Aar var bleven  forlovet bød han sig til at ville at lade gjøre mig Brudegave eller levere mig Penge dertil, men gj overtalede ham, ikke at sætte det i Værk, i Anke at den Udgift bedre kunde anvendes i Næringen til felles Nytte,  Saavel i hans Sal. Kones Sørgelige Tilstand som siden patog gj mig  efter hans Begjæring tilsyn med hans Hus og Husholdning og Næring og dermed siden vor Forlovelse saameget villigere continuerede, efterdi han ikke havde nogen anden han med Fortrolighed kunde overdrage den til og j haabede ved sammenkomsten  at blive delagtig udj den deraf flydende  Fordel, men allermest tillige derved at erholde saa megen mere Leilighed til at opmuntre hans Sind som længe før vor Forlovelse var slagen med Melancoli. Med min egen Handterings Forsømmelse og til hans Nærings Forøgelse vedblev gj at betee ham bemelte Assistance til saadan velbehag for ham at udj hans sidste Levedage var saa god og sagde mig at gj var bedre skikket til at føde hannemend han mig og derfore forsikrede at om han ved Døden skulde afgaa før vi kom sammen, vilde han have det saa at min udviste Troskab og kjærlighed for ham og hans Huus fuldkommen skulde blive vederlagt. - I den Stæd maa gj nu se mig foladt og Intet andet til Erindring af ham og Erkjendtlighed for udviste Kjærlighed og Omhyggelighed for ham og hans Hus efterladt med Sorg og Græmmelse. Ikke mindre lever gj i Forhaabning at Hr. Byfogden som Skifteforvalter og den Afdødes Søster Frue Bernhofts med de fraværende umyndige Arvinger respektive Formyndere, considerer ommelte Motiver og af min sal. Kjærestes Stervboes Formue seer til mig Recompunce, saavel for ommelte min drn sal. Mands beviste Kjærlighed og Tjeneste, som for min Umage med Begravelsen at besørge og Registreringen af bivære af lagt med 60 Rdlr., hvilket gj haaber de selv ikke anser for lidet, men med forebragte Omstendigheder convenable og billiger, og derfore foreventer samt ligeledes rasjonable Biefald og der efter samme Penges paafølgende Udlæg Der med Estime forbliver velædle Sr. Byfogets, frue Capitains og Hr. Provstes Tjenstærbødige Tjenerinde

Molde d. 25 April 1753                                Inger sal. Rambergs

Under Dato Thingvold 1/7 1753 tilstod P. Munthe paa sin Myndlings Vegne - 10 Rdlr.
Inger Cathrine Myre sal. Bernhofs tilstod hende 5 Rdlr. - og efter den Commision mig udj Stervboet er opdraget Billiger  jeg 10 Rdlr. udgift. ---- J. A. Eeg (Fogden)  - Madame Ramberg godkjendtes  af Stervboet 25 Rdlr.

- Afgangne Foged Nils Myhres Barn tilfaldt en Broderlod 201-1-21 2/5; Afgangne  Tolder Hans Myhres Søn Hans Myhre en Broderlod - 201-1-21 2/5 - og Søsteren Frue Inger Cathrina Bernhofs tilkommer en Søsterlod - 103-2-22 4/5.

- Efterat dette Skiftebrev var Expederet er indløbet det høilpvlige Cammer Collegie Ordre at den Arvelod Fogden Myhres kunde i dette Skifte skulde tilfalde i Arv skulde være den Kongl. Kasse tilfalden og komme til Afdrag paa deres Faders Gjeld  ifølge af Forordningen af 26 Februari 1739, thi er samme Fogden Myhres Barn her i Boet tilfaldne Arv 207-0-45 efter Rentekammerets Skrivelse af 31 Mai 1755 til den Kongl. Kasse i Trondhjems Stiftsamstue bleven betalt. - Molde den 15 Novmbr 1755.

- Sal. Johan Myhres Sterboes Vaanehuse med Søbod og Brygge solgtes ved offentlig Auktion 6/6 1753 til Nils Arent Wensel.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 172 : 1753 26/4

Johan Myhre
Gerhard Kloppenborg

Molde Skifteprt. 1 p. 172 : 1753 26/4 Skifte paa Molde efter sal. Johan Myhre hvor Sr. Gerhard Kloppenborg fordrer 2-1-1.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 172 : 1753 26/9

Johan Myhre
Prokurator Krull

Molde Skifteprt. 1 p. 172 : 1753 26/9 Skifte paa Molde efter sal. Johan Myhre hvor Prokurator Krull fordrer resterende Konsumption 4-3-0. Om Mathias Jesten Krull - kfr. Anders Olsens Skifte paa Molde 1758.

Kilde: Collin