Maren

Hansdatter

Nagel

Født 01.10.1735 på Furegård i Sunnfjord
Foreldre Hans Thiis Nagel og Kristina Margareta Worm

Gift 23.07 på Svanøgaard i Sunnfjord med Peter Nicolay Møller
a. Jacob Schultz
b. Hans Thiis
c. Nikolay Peter
d. Kristoffer Abelsæth
e. Kristina Margrete Worm
f.  Jens Worm

Skifte  05.04.1803

Veø Kirkebog 1762 26/3

Petter Møllers Kjæreste fød Nagel
Dorothea Nagel
Provsten Røring
Kritina Margrete

Veø Kirkebog 1762 26/3 i Vedø Kirke Madm. Petter Møllers Kjæreste fød Nagel, Jomfru Dorothea Nagel fadder til Provsten Rørings Dattr. Kritina Margrete.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot. 2 p. 322 og 329 1803 5/4

Peter Nicolay Møller
Maren Nagel
Henning Abelseth
Christopher Abelseth
Sognepræst Kielstrup
Prokurator Landmark
Rose

Romsdals Skifteprot. 2 p. 322 1803 5/4 Skiftesamling i afgl. Kjøbmand Peter Nicolay Møller og Hustru Maren Nagels Bo, hvor fremglagdes Skrivelse dat. 20/3 s.a. fra kjøbmand Hr. Henning Abelseth i Molde, hvori han tilbyder at ville betale til Boet 300 Rdlr. for den Gjeld hans Fader Christopher Abelseth er skyldig til det Møllerske Stervbo  og hvilket Tilbud antoges, Skrivelsen er saalydende:Promemoria. Da jeg ved at min Fader skylder endel Penger til afgl. Hr. Petter N, Møllers og Hustru Maren Nagels Stervbo og det er enhver bekjendt at han ikke kan betale endog det allermindste af denne Gjeld, som en uvederhaftig Mand, da de faste Eiendomme ere pantsatte til Sognepræst Kielstrup og Prokurator Landmark, men om mulighed faa denne Sag paa bedste Maade afgjort, der for meg som Søn er meget graverende og ubehageligt, Tager jeg meg den Fridhed at byde de repekterte arvinger efter Sal. Hr. Møller og Hustru 300 Rdlr. for bemeldte Gjeld, hvilket Bud jeg haaber mine Herrer aksepterer, vel overbevisende om at det er meget usikkert for mig at faa mit Udlæg erstattet, men for at befrie mine Forældre for den yderste Mangel og Bettelstaven, vedgaar jeg dette Bud som ved min Hjemkomst fra Bergen, skal prompte vorde betalt, naar samme er approberet af høistærede Herrer, uagtet gj meget vel undseer at det Hele for meg er af Handerne.

Molde 26 Marti 1803    Ærbødigst Henning Abelseth

Romsdals Skifteprot. 2 p. 329 ved Boets Indtægtsberegning siges at Christopher Abelsets Gjeld var 3556 Rd 11sk. hvoraf kun at erholde til ovennevnte 300 Rdlr. - og de af Roses Bo intet er mere at bekommen end allerede er indflydet, saa falder denne Fordring Molde 

Kilde: Collin