Hans

Jensen

Netler

 
Romsdals Skifteprt. 7 p. 463 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Hans Jensen Netler

Romsdals Skifteprt. 7 p. 463 : 1747 26/4 Skifte paa Westad i Volsds Otting efter sal. Christopher Andersen Lem, hvis Bo havde tilgode hos Hans Jensen Netler for 2 Td. Æbler 7 Tdr. Honer a 12 sk. faaet i Novbr. 1746 - 3-1-12.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 561 : 1750 22/7

Hans Jensen Netler

Romsdals Skifteprt. 7 p. 561 : 1750 22/7 Skifte paa Øvre Gule i Vaagø Otting hvor Hans Jensen Netler fordrer  3 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 572 : 1750  14/11

Hans Jensen Netler

Romsdals Skifteprt. 7 p. 572 : 1750  14/11 Skifte paa Refscheel i Vaage Otting, hvor Hans Jensen Netler skyldte  100 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Executionsprt.  I p. 47 : 1751 9/6

Hans Jensen Netler
Gerhard Greve
Jonas Wiese
Knud Helset
Iver  Grieset

Romsdal Executionsprt.  I p. 47 : 1751 9/6 blev af Fogden i Romsdal gjort Arrest og Sekverstation udj Hans Jensen Netlers Hus og Eiendele  alt efter Forlangende Dato 18/5 1751 af 'sr. Gerhard Greve udj Bergen , saalydende: "Efter  Panteobligation af Dato 24/8 1750 - publiseret paa Hjemtinget for Vaage otting i Bue  den 14/10 samme Aar, som her hos en originale anvises blev Hans Jensen Netler, bosiddende paa Gaarden Bue i Romsdal Fogderi , da skyldig til mig for  bekomne gode og fornøielige Kjøbmandsvarer, og tildels rede Penge til hans Handels fornødenhed En Capital af 850  Rd. foruden 331.5.10 efter  anvisede Regning, saa hand mig  udj alt da skyldig 1181-5-10, hvorfra aftredes den Summa 278-0-2 efter aflagte Regning for de  Varhers Behold og Beløb, som mig denne første  Stevne indeværende Aar ved hans og min Tjener er bleven hidbragt - saa at deneenlige Rest paa samme Capital efter Obligation og Regning, hvilke han mig bliver pligtig er i alt - 903-5-8. Da jeg nu uventelig maa fornemme, dels at bemelte min Debitor udj Vidløftighed skal  være geraaden  og det at han skal have pantsat mig saadanne faste Eiendomme, 3 Boeder med onenværende Lofter, samt et stort Nøst der ikke skal være Netler tilhørende eller  paa Bue at finde, følgelig  den paa Obligationen tegnede Publications Udvis, og gj saaledes har Aarsage baade at frøgte, om det øvrige mig pantsatte Huses Rigtighed, som efter Obligationens Formeld i Trondhjem skal være bestaaende.m.m. forlange kan en lovlig og uopholdelig Sekvestrationsforretning, afholdt udj  Gaarden Bue paa alle de løse Eiendele, saavel af Meubler som alle slags Kjøbmandsvarer - saavelsom paa de Huse og faste Eiendomme som paa Gaarden Bue maatte forefindes, udenfor de ordinnaire Huse som efter Loven  til en  bøgsled Gaard henhører." -

Under Dato Bergen 24/8 1750  har "Hans Jensen Netler (med paaholden Pen) Borger udj Trondhjem og besiddende paa Gaarden Bue i Romsdal Fogderi tilstaaer herved af Retvitterlig Gjeld skyldig at være til min nuværende Kjøbmand  udj Bergen Sr. Gerhard Greve, hefter hans tilhørende Handelshus paa Kontoret udj Gaarden  Jacobfjorden  for de hos ham bekomne Gode og fornøielige Kjøbmandsvarer samt Rede Penge den Summa 850 Rd som han mig til min Handel ogNærings Brug leveret haver" - - pantsat mine paa Gaarden Bue staaende Vaane Huser med tilhørende 3 Boeder og ovenværende Lofter, et stort Næss (Nøst?) til Søen , med alt hvad derudj muer og nagefast er, samt en stor Sølvkande vægtig 175 Lod med 7 Gulddukater, saavelsom et mig tilhørende og udj Trundhjem i vor <frues Sogn bestaaende Vaanehus, som mig efterNiels Pedersen Bech paa Auktion 1742 16/7blev tilkjøbt tilligemed alle mine andre Eiendele etc.

1750 14/10 blev almindelig Høsteting holden for Vaage Ottng paa Fiskeværet Bue hvor Obl. thinglæst hvor tilføiet: "Ommeldte 3de Boeder med Loft samt store Nøst findes ikke i Bue Nettler tilhørende."

Sr. Jonas Wiese mødte paa sin Principal Greves Vegne - han anviste følgende:
Nettlers Vaanehuse udj Boe bestaaende af en stor Stue med Loft, Kjøkken med Loft, et Ildhus med Bagerovn, og en Bryggepande; 2de tømer Boer, en Sval imellem og paa Siderne 26 Tønder Rogn, - 14 gode Torskegarn, handelsvarer - samt hans Indbo,  dessuden 1 Sølvkande og 9 Sølvskeer, som Nettler har pantsat til  Knud Helset og en Guldkjede hos Iver  Grieset boende ved Fugelset. Disse to ting havde Nettler pantsat  efter Obligationens  Udstedelse. -

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 95 : 1752 2/12

Hans Jensen Netler

Romsdal Skifteprt. 8 p. 95 : 1752 2/12 Skifte paa Male i Vaagø Otting hvor Hans Jensen Netler skyldte 2-3-0;

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 412 : 1752 17/5

Hans Jensen Netle

Romsdal Skifteprt. 8 p. 412 : 1752 17/5  Skifte paa Drogen i Vaagø Ott. hvor fordredea "resterende Auktionspenge paa Netlers Auktion  0-2-12; og hvor Hans Jensen Netler fordrer 4-3-0;

Kilde: Collin