Hans

Hansen

Nobell

Født 1657 i Christianopel, skåne, Sverige

Gift 1. gang 1681 med Margrethe Tønder
Gift 2. gang 1689 med Isabella Dorthea Jessen 
a. Marthe Margrethe

Romsdals Tingbog 3 p. 139 : 1705 14/10

Hans Nobell

Romsdals Tingbog 3 p. 139 : 1705 14/10 Ting for Sunds Otting hvor publiseret Copie af kgl. majst. Bestalling given velædle og velbaarne Hr. Cammer og Bergraad, samt General Toldforvalter Nordenfjelds i Norge Hans Nobell til at være Amtmand over Romsdalen Nordmøre og Søndmøre - dat. København 21/12 1704.

Kilde: Collin

28/10 1705

Margrethe Laugesdatter
Hans Nobel
Isabella Jessen 

Margrethe Laugesdatter sal. capit. Bevelous har Molde 28/10 1705 skjødet til Cammer og Bergraad og Amtmand over Romsdahlen, Nordmoer og Sundmoer samt Generaltoldforvalter Nordenfjelds i Norge velædle og velbaarne Hans Nobel, hans Kjære Frue Isabelle Jessen og deris Arvinger - 1 w 2 pd 3 mrkl. fisk udj Moldegaard.

Kilde: Collin

21/5 1707

Henning Frimand
Hans Nobel

Under Dato Moldegaard 21/5 1707 har Henning Frimand solgt og skjødet til Cammer og Bergraad og Amtmand Hans Nobel endel Jordegods tilliggende Stemmen Sogn udj Vaagø Otting.

Kilde: Collin

21/5 1707 

Henning Frimand
Amtmand Nobel
Henning Smit

21/5 1707 har Henning Frimand endel Gaarde i Waagø Otting til Amtmand Nobel. publ. 26/10 1711 Henning Frimand solgt Farstad Gaard i Waagø Otting til Henning Smit. Se Hustadgodset.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 22 : Hustad 18/8? 1707

H. Smit
Amtmand Nobels Frue Fru Elsabeth  Nobels
Henning Frimand

Romsdals Pantebog 1 p. 22 : Hustad 18/8? 1707 selger og skjøder H. Smit fra sig og Arvinger til Amtmand Nobels Frue Fru Elsabeth  Nobels og arvinger Farstadbierg saa og den Part udj Farstad kaldet Dahlen, hvilken skylder en Vog 1 pd. 6 mrkl.  laug  beliggende i Vaagø Otting med underliggende Grunder og Grundeleier foruden det under Stoerholmen af Alderstid tilhørende og beliggende Engeslætter som Mnsr. Henning Frimand tilforn til velbemelte Hr. Amtmands Frue afhændiget, hvilket bemelte Hr. Amtmand Nobels Frue, nu hermed intet af Alt undertagende til fuldkommen Brug og Eiendoms sælger og overdragis ligesom det ud fra Farstad gaard findes lagt, separeret og udmarchet, saasom derfore er mig betalt 50 Rdlr. etc.

Kilde: Collin

Romsdals Tingb. 5 p. 2 : 1707 11/10

Sr. Eeg
Amptmand Nobel

Romsdals Tingb. 5 p. 2 : 1707 11/10 Ting for Bue Fiskevær hvor Foged Sr. Eeg |:efter velbr. Amtmandens Begjæring :| tilspurgte Almuen, om hand neml. velbaarne Amptmand Nobel, havde taget af nogen blandt dennem Schienck eller Gave, eller og om hand selv eller ved sine Tjenere været dennem til Besvær med Skydsfærd eller anden Umage, uden Befaling. Saa og om hand udj Handels Drivelse har været nogen til Fornærmelse eller Skade, i hvad Maade det være kunde? hvortil de alle enstemmig svarede Nej. -

Kilde: Collin

5/12 1708

Georg Christian von Schultzen
Hans Nobel

Brigader og Obriste Georg Christian von Schultzen har under Dato Moldegaard 5/12 1708 pantsat til Kongl. Majst. Cammer- og Bergraad samt Amtmand over Romsdahlen, Nordmoer og Sundmoer velædle og velbaarne Hans Nobel laante Penge - som han af sine Stifsønners indestaaende arv laant haver - "Ledingen over hele mit Gods i Romsdahl Fogderi etc.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10

Henning Smit
Anders Hansen Stoerholm
Hans Jørgensen Carsten
Iver Bendixsøn Mahle
Johan Lef
Amtmand Nobel
Anders Rasmussen

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10 Ting paa Bue Fiskevær, hvortil Sr. Henning Smit havde ladet indkalde Sr. Anders Hansen Stoerholm til at djive Forklaring om de 200 Rdlr. som blev nedsat af sahl. Hans Jørgensen Carstens hos Iver Bendixsøn Mahle, som skulde uddeles og betales til de af Borgerne som hafde tilgode for deres umage med det af Skipper Johan Lef af Kjøbenhavn førte og forulykkede Skib, hvilke Penge Sr. Anders Hansen |:efter Smithes Sigende:| skal have bemægtiget efter egen Behag at uddele, og Henning Smit ikkun den tilkommende halve Del ungrfahr, aflagt. Sr. Anders Hansen mødte og fremlagde rigtig forkynelse og Regnskab for de foranførte 200 Rdlr., som han annammede at uddele, saa blev og fremlagt Hr. Amtmand Nobels Resolution, som henviser dennem til sal. Hans Jørgensen Carstens Stevboe, at sal. Sorenskriver Anders Rasmussen paa Skiftet vilde gjøre Udlæg - thi kjendes for Ret og biligt at Sr. Smit tilligemed de ermelte 2de Mænd af Sunde de pretenderede 18 Rdlr. 3 ort 4 sk. udj Stervboet efter sal. Hans Jørgensen søger og om der intet for dennem kan være Tilstrækkelig, de efter Paakomst at nyde deres Dehl af de 200 Rdlr,, som Anders Hansen Storholm uddelet haver og da i saa maade pro quota skade at lide. - Omkostningerne ophæves paa alle Sider.

Sorenskriver Anders Rasmussen døde Slutten 1706 eller strax i 1707.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 104 : 1708 20/8

Niels Christensen Hiermaal
Jacob Thue
Otto Jacobsen
Erik Lange
Amtmand Nobel
Capt. Brun
Christopher Lem
Kiell Stub
Peder Johansen
Anne Munthe
Ludvig Iversen
Nils Arentsen
Cap. Catterbach
Olluf Sjursen
Anders Ingebrigtsen Hammervold

 

Romsdal Tingbog 4 p. 104 : 1708 20/8  blev af Niels Christensen Hiermaal forvalter over Canestrøm Gaard og Gods paa Normøre administreret en Extraret paa Molde Ladested - hvor de kgl. Majst. Sorenskriver udj Romsdals Fogderi Sr. Jacob Thue havde sin Tiltale til hederlig og vellærd Mand Hr. Otto Jacobsen, Capellan til Vedøens Menigheder formedelst han om Nattetider efter at Ljuset var slugt, og enhver sig fredeligen havde lagt til hvile med Hug og Slag hannem groveligen skal overfaldet udj Fogden Sr. Erik Langes brøllup paa Gjermenes den 7 Februar næstleden efter hans Suplique til velbr Hr. Cammerraad og Amtmand Nobel af 10 febr. om et Extrat ordinaire Ting og en upartisk Dommer dennem imellem at kjende etc
Sorenskriveren lod læse en Beskikkelse til Capt. Brun, Studiousus Christopher Lem og Hr. Kiell Stub deres Sandhed at vilde tilstaa med deres Svar samme Dato. Noch lod Sorenskriveren lese en Beskikkelse til endel af Gjæsterne om hans Comportement i Bryllupet med deres Svar dat ut Supra - Udi Hr. Otto Jacobsens Fuldmægtiges Peder Johansens Hosværelse og paabøn blev Hr. Capit. Bruns skriftlig Vidnesbyrd for Retten liudelig oplæst. Madame Anne Munthe Sr. Ludvig Iversen indgaf et skriftlig Vidnesbyrd under hendes egen haand uden æed dat. Røvigen 12/8 1708. m.m.
Nils Arentsen som er Cap. Chaterbags Tambur efter aflagde Eed blev tilspurgt af Sorenskriveren om hand ikke hørte at han begjærede Fred i sin Seng og havde Præsten hannem noget at tiltale kunde det ske i Morgen - ligesaa tilspurgte om ikke Hr. Otto overfaldt hannem i sit Leje alligevel han bad om Fred, men Præsten svarede vilde ej lade Sorenskriveren fred, men overfaldt ham i Sengen, men hvorledes det gik til kunde han ikke egentlig sige eftersom Lyset var slukt, til det 3dje Spurgte Sorenskriveren ham om han ikke saa at Cap. Brun tog Præsten fra sin Sæng og raabte efter Lys eller der skeer en Ulycke - hvortil han svarede det var sant nok.
Capt. Catterbach lod ved sin Corporal Olluf Sjursen svare det han vidste intet af noget Clamerj førend Tamburen sagde ham det paa Sengen som han laa, stod derpaa op, gik ind paa Loftet til dennem, da var skriveren og præsten tilsammen paa Gulvet i Mørket, hvor han saa at Skriveren slog Hr. Otto overende i Hr. Cap. Bruns Seng og derpaa bad Catterbach at Brun vilde skille dem ad, hvilket han tilligemed Christopher Lem efterkom gik derpaa tilsengs og lagde sig - videre havde han ikke at sige.
- Blev saaledes eragtet at saafremt Sagen efter Anledning af loven ikke kan fremmes. Ville Parterne møde for Præstens Verneting i Vedøens Præstegaard dj. 17/9, hvor da skal forhøres.
- Præsten blev alvorlig et Forlig forevist, at afbede hos Sorenskriveren hans forseelse, igjen erklære ham og refundere hans Omkostning - det Hr. Otto ingenlunde vilde forstaa, men eskede en endelig Dom.
I Dommen siges bl. Ander at "Vidnesbyrdene accorderer at Sorenskriveren i denne Forsamling har comporteret som en honet Mand til alles Fornøielse" - Præsten "har der tvertimod et meget slet Rygte for hans usømmelige Forhold baade imod Brudgommen og Gjesterne, hvilket forbeholdes til Vedkommendes loulige paatale for hans competent Forum til den geistlige Ret at Hr. Otto Jacobsen omsider for en ringe Question har toucheret Sorenskriveren med nærgaaende Skjeldsord der lettelig kundet foraarsage Klammerj, bør ikke at komme Hr. Sorenskriver Jacob Thue til præjudere paa hans gode Rygte i nogen Maader. - Men at Hr. Otto Jacobsen end ydermere har forøvet saadan grum Overlast om Nattetide overfaldt Sorenskriveren paa hans Seng og leje efterat Lyset var slukt og enhver sig fredeligen havde lagt til rollighed med hug og Slag bør Hr. Otto Jacobsen efter gjorte Irettesettelse at bøde til hans kgl. Majst. 3de 6 Lod Sølv - hvorimod Sorenskriveren derhos maatte søge Nødverge til at forsvare sig frikjendes for foegdens Irettesættelse i denne Sag. - Processens Omkostning til de 3de extraordinære Ting og tider 2de kostbare Reiser for Dommeren fra Nordmoer til Romsdalen udj fo.enskab a 5 rd. er 10 Rd for tidsspilde umage og 2de travaliereiser a 10 Rd. er 20 Rd. - Lensmændene og Laugrette for 2de Sessioner a 5 Rd. - er 10 Rd. - tilsammen 40 Rdlr. betaler Sagvolderen Hr. Otto Jacobsen tilligemed det mer at udrede 15 dager efter denne Doms louglige Anvissning under Exekution og Adfærd efter Loven,

Til samme Extrating var Hr. Otto Jacobsen ogsaa stevnet at møde af Anders Ingebrigtsen Hammervold, som Præsten ogsaa havde overfaldt med Slag etc - ved en anden Anledning.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 132 : 1709 5/2

Hans Nielsøn Cimber
Dorthe Christensdatter
Maren Christophersdatter
Niels Christensøn
Amtmand Nobel
Bendix Bendixson

Romsdals Skifteprt. 5 p. 132 : 1709 5/2 forsamlede paa Molde Ladeplads udj. Sr. Hans Nielsøn Cimbers Hus for at skifte efter hans afdøde sal. Hustru Dorthe Christensdatter og det imellem forbemelte hendes Mand og hendes Søster Maren Christensdttr. 
Registrert Sølv: 1 Beger vigt 6 1/2 Lod a 2 ort = 3 Rd. 1 ort; 1mindre Do. vejer 5 3/4 lod a 2 ort = 2 - 3 - 12 sk; 6 sølvskeer v. 17 Lod a 2 ort : 8 Rd. 2 ort.
-Udj Søeboen : 14 Tdr.  skock Byg a td. 5 ort - 17 Rd. 2 ort.; 2 Td. Malt a 6 ort - 3 - ; 1 Tønde spansk Salt - 2 - 1 -.
Hans Nielsens iboende Hus med en Søebod, Brygge og egen Grund efter Sr. Niels Christensens Skjøde Brevs Udvisning af Dato Trondhjem  d. 30 Marts 1707 saaledes som nu forefindes reparert og opbygget med hvis Mur og Nagelfast er tilsammen vurderet for - 100 Rdlr.
Noch angaf Hans Niels. tilstaaende Gjeld for tvende Thinghold hos en Dehl Bønder som ellers burde holde Tingene udj Fanne Otting.
Formue 205 Rd 2 ort 9 sk.  Gjeld 164 - 2 - 12. Igjen 40 - 3 - 21 sk. hver Arving 20 Rd.  1 ort 22 1/2 sk.
Hr. Amtmand Nobel fordrede for laante Penge og Varer - 135 Rd. 1 ort 20 sk. : Bendix Bendixson - 4 - 2 - 16.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 4 p. 1709 7/9 

Niels Christian Aboe
Hans Møller
Amtmann Nobel
Morten Nobel
Christen Sæd
Thue
Peder Pedersen Selling

Romsdals Tingbok 4 p. 1709 7/9 kaldes Aboe konstituert Tolder.

Kilde: Collin

Konstituert sammen med Hans Møller som toller av amtmann Nobel da Thue ble suspendert. Han har avgivet Regnskab for Toldkammeret sammen med Hans Møller dette året. Etter Morten Nobel ble først Christen Sæd og så Niels Christian Aboe tollere i Molde. Aboe hadde tidligere vært tollbetjent, og ble senere forretningsmann, dels i Molde, dels på Vestnes. Han sluttet som toller uten å ha fått Peder Pedersen Selling dømt for tollsvik.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Romsdal Panteb. I p.  73 : Molde 26/8 1712

Amtmand Nobel
Anders Gaas

Romsdal Panteb. I p.  73 : Molde 26/8 1712 sælger Amtmand Nobel fra sig og Arving til Sr. Anders Gaas efterskr. Jordegods: Storholmen med underliggende Engesletter paa Farstad som aarlig skylder tilsammen 3 Rdlr., Farstad vorpe som aarlig skylder 2 Rd., Dahle udj Farstad skyldte 1 wog 1 pd. 6 mrkr., Farstad Berg med sine Grunder -leier og de derpaa staaende Nøster og Søehuser - i Vaagø Otting - og i Fanne Otting Kleve Sogn: Hungnes skyldende med bøxel 2 pd og i Gjemnes Thinglag i Nordmøre: Stockaasen skylder med Bøxel 1 pd. - for 190 Rd.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 31 : Molde 18/7 1712

Amtmand Nobell

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 31 : I Regnskabet for 29/7 1706 til 12/7 1712 "Herforuden haver Kirken  tilgode for et Stolsted Velbr. Hr. Amtmand Nobell ladet bygge 6 Rdlr. samt som velbemelte deres Welbr. haver laant hos kirken 390 blaa glaserede Tagpander og 200 tretoms spiger. Regnskabet er under Dato Molde 18/7 1712 underskrevet av H. Nobell.

KIlde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 39 : 1717 15/1

Cammerraad Nobel
Amtmand Must

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 39 : 1717 15/1 Kirkeværgen aflagt Regnskab for 1712 - 1716 hvor: "Cammerraad Nobels Kiendelse til Kierchen for dend ny Stol, hvilken af deresVelbyrdighed af Amtmand Must er betalt - 6 Rd. - de af Nobel laante Tagpander og Spiger paatog Hr. Amtmand Must sig at b etale i denne Sommer.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 143 : Molde 1/9 1717

Hans Nobel
Johan Peter Testmand
Gjert Davidsen
Jan Kipper

Molde Eiendom 8

Romsdals Pantebog 1 p. 143 : Molde 1/9 1717 sælger Hans Nobel, Kongl. Cammer og Bergraad, Amtmand over Romsdalen, Nordmøre og Sundmøre samt Deputered udj den Kongl. Slaatslov udj Norge - til Cammerassesor Johan Peter Testmand - Gjert Davidsens Grund, Jan Kippers Gaard - se Molde Eiendom 8.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 145 - Molde 7/9 1717

hr. Nobel

Romsdals Pantebog 1 p. 145 - Molde 7/9 1717 har hr. Nobel givet og foræret Gaarden Gouset i Sund Otting, 4 pd. fiskes leye, til Rechnæs Hospital.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 162 - Moldegaard 16/3 1720

J. C. Testmand
Justisraad Nobel

Romsdals Pantebog 1 p. 162 - Moldegaard 16/3 1720 har J. C. Testmand solgt til Johan Aagesen Viderøe udj Sotnach i Erisfjord Otting, hvilken Gaard var Testmand tilskjødet af "Justisraad Nobel min høistærede hr. Fader" -  samt endel andet Jordegods som var ham tilskjødet af Justisraad Nobel.

Kilde: Collin