Peder

Leth

Øwre

Født ca. 1747

Gift med Methe Susanne Jalles
a. Peder Jalles
b. Ingeborg Antonette

Død 1802

Byfogd og sorenskriver.
Molde Skifteprt. 2 p. 60 : 1788 31/3

Peder Leth Øwre
Henrich Øwre
Jacob Friis
Jacob Andreas Eeg
Lars Barhau Eeg
Hans Thiis Møller
Fredrik Ludvig Konow

Molde Skifteprt. 2 p. 61 : Peder Leth Øwre Kgl. Majst. Byfoged udj Molde og Henrich Øwre bestaltet forstander ved Rechnæs Hospital gjør vitterligt at 1788 31/3 blev af Skipper Jacob Friis overleveret hans Requsition til Opbud med Lagmanden Hr. Etatsraad Dons's paategnede Udnævnelse til os som Opbudsmænd at forvalte bemelte Sr. Friises Opbudsbo og bringe samme til Rigtighed. Requisitionen dat. Molde 22/2 1788 er af følgende Indhold. 
"N.8. C7. - 2 Rd.:Jeg maa beklage det ved adskillige ulykkelige Tilfælde, uskyldig og uden Hensigt til Bedragerier saaledes er kommen paa Knæerne, at gj ifald samme Næringsvei paa lige Maade skulde vedblive, maatte ved Renternes Svarelse ei alene fordybes i Gjeld saaledes, at gj meer, end for nærværende Tid kunde blive Afmægtig til at fyldestgjøre mine Creditorer, men og af dem blive overilet ; I Anledning heraf samt for at vise min vedbørlig redelige Hensigt, nødsager gj betimelig at henskyde mig til den Tilladelse Lovens 5 Bogs 13 Kap. 38 art.; samt forordningen af 18/11 1757 given etc.
Dat. Molde 22/2 1788.
I følge Opbyderens Opgave eiede Boet: "min iboende Gaard - 400  Rd; min tilhørende Jægt Fortuna  - 9 1/2 kommerselæst drægtig - tax. for 900 Rd og hvormed skal følge Inventarium - 900 Rd. ; 100 tønder kjøbmandssild a 4 rd - 400;; 50 ledige tønder a 20 sk. = 10 - 1 - 16 sk.; 20 bunter tøndebaand a 10 sk. = . 2 og 1 Trerørings Baad med Segl, Drag og Toug - 10 Rd. Ejendele Rd. 1935 - 3 - 4; Gjeld 3509 - 1 - 6;
Creditorer: Fredrik Ludvig Konow efter Vexelobligation - 2728 Rd.. Opbyderen havde under Dato Molde 1/8 1778 laant af Foged Jacob Andreas Eeg - 99 Rd.; Sønnen Lars Barhau Eeg under Dato Gjermenes 22/6 1786 fremlagde krav og Rentebergning. Generalauditør Koren 203 Rd - hvoraf Grundleie af hans Hus frs 24/6 1786 til 24/6 1788 a 6 Rd. = 12 Rd. ; 6 tdr. tjære a 4 Rd. - 24 rd.; Sommeren 1786 ladet tørre 12000 sty. Klippfisk a 4 sk. pr. 100 - 5 Rd- samt efter obligation stor 150 Rd. - dat. Molde 10/5 1784 med pant i hans iboende Huse her paa Molde med 2, Prioritets Ret som tilforn er pantsat til Foged Eeg for 98 Rd. - samt en Møbler."
Boets Indtægt 1483 - 2 - 12; Gjeld 3795 - 1 - 2;
- Boet eiede jægt Fortuna - 9 1/2 kommerselæst drægtig - tax. for 900 Rd.; solgtes til Hans Thiis Møller - for 710 Rdlr.
Vaanegaard med Søhuset paa Bøxelgrund - 400 Rd - solgtes ved Auktion til Bufoged og Sorenskriver Peder Leth Øwre for 316 Rdlr.

Kilde: Collin

Under Dato Molde 25/9 1788 

P. Leth Øvre
Ezekiel Aaseth
Peder Holst
Erich Røring

Under Dato Molde 25/9 1788 har Byfoged P. Leth Øvre solgt og Skjødet til Skipper Ezekiel Aaseth en af Toldbetjent Peder Holst tilkjøbte Gaard (cfr. Holst) og har Ezekiel Aaseth Borger her i Molde, dato Molde 10/11 for af Provst Erich Røring laant 220 Rd. pantsat Gaarden  - ? 21/1 1791 Gaarden var Taxeret i Brandkassen for 460 Rd.

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 2 pg. 72  -  Aar 1790 7/1

Peder Leth Øwre
Lauritz Aschenberg
Maren Severine Aschenberg
Maren Severine Hadsund
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller.

 

Molde skifteprt. 2 pg. 72 : Peder Leth Øwre Byfogd i Molde og Bastian Friiis ........ Oberveyer og Maaler ... gjør vitterligt Aar 1790 7/1 indfandt vi os i Stervboet efter afdøde Tolder Lauritz Aschenberg her udj Molde by for efter hans gjenlevende Enke Madame Maren Severine Aschenbergs Forlangdende som Samfrænder at holde Skifte mellem hende og hende udj Ægteskab  med bemelte afgange Tolder Aschenberg avlede eneste Søn, Studiosus Svend Aschenberg 20 1/2 Aar gl. som fornærværende opholder sig  ved Akademiet i Kjøbenhavn - Enken hvade Bevilling at sidde i uskiftet Bo og derefter skifte med Samfrænden, dat: 14/1|0 1785 ; i Bevillingen kaldes hun Maren Severine Hadsund (I Erlandsens 1 p. 184 kaldes hun med Tilnavn Haslund), afg. Tolder Lauritz Aschenbergs efterleverske. - Enken deklarerede at have taget til Lagværge Kjøbmand Henrik Petter Fasmer og til Curator for Sønnen ansattes Hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede Gaarden Meeg i Fanne Otting, af Skyld 2 vog 2 pd med 'Bøxel og Landskyld - blev med Besætning af Hester, Kreaturer og alt videre til og underliggende Herigheder taxeret for 1000Rd., og Vaanegaard i Molde By saavelsom en ny oppbygget tollbod, hvoraf den halve del af Grunden tilhører blev under et taxeret for 1000 Rd. Boets Løsøre tax. for 600 Rd. tilsammen 2600 Rdr. - Enken vilde hverken gjøre Paastand om Vederlag for de Omkostninger, som til hans Studerings Fortsættelse siden Faderens Lod på ham er anvendt og heller ikke vil hun til Tab for Sønnen fordre hverken  Faderens Gave eler Begravelsesomkostning vederlag imod hendes afdøde Mand. - Enkens Lod 1300 Udlagdes Vaanbegaarden i Byen med Tolboden og halve den udj Grunden - Sønnens Lod 1300 udlgdes Gaarden Meeg.

Kilde:  Collin

1793

Preben Christian v. Møllerop
P. L. Øwre
Major Tordenskjold

Preben Christian v. Møllerop, Major af Infanteriet boende paa sin Gaard Giemnæs og Byfoged P. L. Øwre var Skiftekommisairer i Boet efter Major Tordenskjold 1793.

Kilde: Collin

Folketelling for Molde 1801

Peder Leth Øvre
Methe Susnne Jalles
Peder Jalles Øvre
Ingeborg Antoneta Øvre
Peder Grindberg
Peter Henrich Øvre
Karen Scmidtr.
Peder Pedersen Devold
Lars Larsen
Berethe Olsddatter
Kirsten Ottesdatter

Registrert i folketelling for Bolsøe, Molde, Rechnes Røysen no. 12:
Peder Leth Øvre, husbonde 54 år, Byefoged og sorenskriver og hans kone Methe Susanne Jalles, 42 år, begge i 1. ægteskab. Her bodde også barna Peder Jalles Øvre, 13 år og Ingeborg Antoneta Øvre, 12 år.
Videre fuldmægtig Peder Grindberg, 43 år, Peter Henrich Øvre, skriverkarl, 23, Karen Scmidtr., Stuepige, 26 år, Peder Pedersen Devold, skriverdreng, 19 år. Alle ugift.
Tienestefolkene Lars Larsen, 38 år, Berethe Olsdtr., 28 år og Kirsten Ottesdtr. 20 år. Alle ugift.

Kilde: Cigitalarkivet folketelling 1801 for Bolsøe.

Peder Leth Øwre
Methe Susanne
Ole Pedersen Øverland
Byfogd Peder Leth Øwre eide Enen, men bor ikke der. Han døde i 1802. Hans enke Mette Susanne, overlevet ham i mange år og bodde senere på Enen, som hun samme år som mannen døde forpaktet bort til Ole Pedersen Øverland.

Kilde: Jørgen Olavsen-Holm: Bygdebok for Bolsøy s

1803

Henning Abelseth
H. Th. Møller sr
Peter Møller
Byfogd Øwre
Christopher Henningsen Abelseth

Henning Abelseth, neveu af H. Th. Møller sr. (Navnet Abelseth bæres som Døpenavn af 2 af Peter Møllers barn), kjøpte 1803 Byfogd Øwres gård nr. 12 af enken for 1500 Rdlr.

Kilde: Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Henning Abelseth var ikke nevø av H. Th. Møller. Men hans far Christopher Henningsen Abelseth var søskenbarn av H. Th. Møller.