Hans

Wabek

Paust

Født ca. 1725
Foreldre var Niels Jacobsen Paust og Anne Sophie Wadbeck.

Gift med Anna Margrete Iversen
Barn:

a. Sara
Wilhelmine (1758 -  e. 1830 )
b.
Anna Helsing

Død ca. 1794 i Molde

 

Kjøpmann. Född 1725 i Bergen. Död 1794 i Molde. Hans foreldre var Niels Jacobsen Paust, Rådstutjener i Bergen og Anne Sophie Wadbeck.

Gift med Anna Margrete Iversen. Hun blir nevnt som en mulig datter av Iver Iversen. Hans Wabek Paust er nevnt som eier/bruker av denne eiendommen i branntakstene for 1767, 1777 og 1787. Hans Holtermann eide huset før Hans Wabek Paust.

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

18

Hans Wabek Paust

1 vaane Bygning

N1

500

 

 

 

 

1 Stoer Brygge med Pakhuus

N2

280

 

 

 

 

1 Dito

N3

100

 

 

 

 

1 Siide Huus

N4

30

 

 

 

 

1 Dito

N5

40

 

 

 

 

1 Dito

N6

30

 

 

 

 

1 Dito

N7

20

1000

1777

17

Hans Wabek Paust

en vaanebygning

N1

500

 

 

 

 

en Stor Brygge med Pak-huus

N2

280

 

 

 

 

en Dito

N3

100

 

 

 

 

et Siide Huus

N4

30

 

 

 

 

et Dito

N5

40

 

 

 

 

et Dito

N6

30

 

 

 

 

et Dito

N7

20

1000

1787

15

Hans Wabek Paust

en vaanebygning af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

500

 

 

 

 

en Stor Søe Brygge af tømmer med tilbygget  Pakhuus 2 Etager og steen Tag

N2

280

 

 

 

 

en Dito 2 Etager med Dito Tag

N3

130

 

 

 

 

et Ildhuus, en Etage med Dito Tag

N4

30

 

 

 

 

et Stabur 2 Etager med dito Tag

N5

40

 

 

 

 

et Fæehuus en Etage med dito Tag

N6

30

 

 

 

 

en Borge stue, en Etage med dito Tag

N7

20

1000

Barn:
1. Sara
Wilhelmine Paust (1758 -    )
Husjomfru. Hun skrev ut i 1820 åra festesetlar på grunner i Søre Bjørnsund ved sin verge Joachim Gotsche Holmboe.

2. Anna Helsing Paust(ca. 1762 - 30.03.1845)
Født i Fredsberg,
Ålesund 1757  Jacob Friis solgte ein grunn i Søre Bjørnsund til Hans Paust for 40 rdr. ved skjøte 1515/1 tinglyst 15/6-1757.

Biografiske opplysninger om Hans Wabek Paust

1758
Hans Paust fikk skjøte 3/3, tgl. 27/6-1758 på ei sjøbu utan grunn frå kreditorane i Friderich Shjelderups oppbudsbo for 70 rdr.

1789
Den 1. juni 1769 var et halde åstadssak på Nordre Bjørnsund. Desse lagrettemenn var tilstades: Ingebricht Løvigen, Ion Løvigen, Erich Jørgensen Løvigen, Poul Sporsem, Mads Sporsem, Thore Sporsem og Ole Sæter. Eigar av N. Bjørnsund Iens (Jens) Borch hadde stevna eigar av S. Bjørnsund Hans Wabech Paust, vedkomande Hammerøya. Borch meinte at det var han somhadde eigedomsretten til Hammerøya, medan Paust på si side meinte det var han som måtte sjåast som eigar. Som vitner i saka var fylgjande kalt inn: Erich sæmundsen Boe, Erich Pedersen, Søre Bjørnsund, Ole Iacobsen, N. Bjørnsund. Hans Paust møtte opp.

Under saka la Iens Borch fram skjøte på N. Bjørnsund av 6. mai 1734. Hans Paust la deretter fram skjøte på Søre bjørnsund 1. av 3. oktober 1720 og 2. av 23. november 1730, 3. av 15. januar 1757. I kraft av desse skjøta påstod Hans Paust at han måtte vere nærast berettiga til "denne omtvistede Øe Hammerøe". Han opplyste at Søre Bjørnsund hadde lege under Vestnes gods. Etter det som går fram i saka brukte Hans Paust å spa torv på Hammerøya. Saka vart utsett til 27. juli samme år. Ein kan ikkje finne utskrift frå saka denne dato. Det ser ut til at Søre Bjørnsund har vorte overteke av Hans Pausts barn.

1773
Kjøpmand Hans Paust nevnt blant de som var tilstede ved auksjonen etter afgd. major Johan Christopher von Richelieu på gården Mochelbostad i Eridsfiord otting 30. august 1773. her kjøpte "hr. Paust 144 bøker 9 rd."

1782
Han hadde 3 åttringar registrert i Vaage Otting på torskefiske (Vaarfiske ved havkanten) på Onahavet og Mørefelta i året 1782 og måtte svare 2 rdr.. Dette var den største båttypen ein brukte til fiske på den tida, med 4 eller 5 par årer, råsegl og eit mannskap på 6-7 mann.

1789
Utdrag av Peter Friderich Korens testamente 28. januar 1789: Kjøpmann Hr. Hans Wadbech Paust og Hustrue Madame Anna Margrete Paust får utbetalt årlig tilsammen 40 rdr og etter deres dager "vedblive at betale disse 40 rd. til deres sammenavlede Døttre, Jomfruerne Sara Wilhelmine og Anna Helsing Paust, saaledes at naar En af dem bliver gift, betaler disse Førti Rigsdaler til den Anden, indtil hun ogsaa giiftes."

 

Etterslekt

Anna Helsing Paust (ca.1762 - 30.03.1845)
Født i Fredsberg,
Ålesund i Norge 1841-50).

Gift med Andreas Blom Øwre. Hospitalforstander ved Reknes hospital. Född 1769. Död 1820.

Barn:
Henrich Øwre  (1798-       )
Anne Johanne Øwre (1801 - 1887)
Anne H. Øwre

Barna må ha arva Søre Bjørnsund. Dei sette eigedomen til auksjon, og Claus Jervell fikk tilslaget for 1580 spd. og auksjonsskjøte 30/12-1840, tgl. 2/2-1841

Anne Johanne Øwre(1801 - 1887).
Gift med  J.
G. Holmboe. Född 09.06.1796 i Erviken, Trondenes. Död 14.11.1876 i Fredsberg, Ålesund. Tok norsk juridisk eksamen 1819, ble forstander på Reknes hospital 1820, prøveprokurator 1821, underrettsprokurator 1823, byfogd og postmester i Molde 1830, sorenskriver i Nordre Sunnmøre 1837-75. Far: Jens Holmboe. Misjonskasserer og fogd i Senja. Född 1752. Död 1804. Organiserte "koloniseringen" av Målselv og Bardu fra Østerdalen og Gudbrandsdalen i 1780-årene. Mor: Anne Margrethe Irgens.

Kilde:
Pedersen, Oddbjørn: Bjørnsund - artikkel i Romsdal sogelags årsskrift 1977

J. Gløersen: Dødsfall i Norge 1841-50
Utskrift av pantebok nr. 2 for Molde byfogd.
Folie 226b. No. 6 (C.7 ) 1789
T. Lindstøl: Stortinget og Statsråder 1814-1914, bd. 1

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 111 Molde 23/5 1759

Hans Tørresen
Hans Paust

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 111 Molde 23/5 1759 har Hans Tørresen for af Hans Paust til en Gaards Indkjøb laante 16 Rdlr. pantsat sine eiende og iboende ved Molde Kirke liggende Vaanehuse.

Kilde: Collin

Molde 3/1 1766

H. W. Paust
Hartvig Luytkis

Molde 3/1 1766 har H. W. Paust skjødet til sin Svoger Hartvig Luytkis en Gaard med Grund i Molde. Luytkis samme Dato givet 1. Prioritet i samme Gaard for 400 Rd. som Paust mig laant og forstrekt haver til at indkjøbe min nu boende Gaard med mere.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 572 : 1768 19/10

Tolder Aschenberg
Svendborg Wendel
Valborg Margrethe Bille
Hans Wabeck Paust
Christen Christensen
Peter Bille
Juel Torstensen

Molde Skifteprt. 1 p. 572 : 1768 19/10 Registrering og Vurdering udj velædle Tolder Aschenbergs Hus her i Byen efter hans afdøde Hustru Svendborg Wendel - til Skifte mellom Enkemanden Hr. Tolder Aschenberg og den afdødes med forrige Mand avlede ægte Datter Valborg Margrethe Bille, 18 Aar gl. : til formynder for hende blev udvalgt Sr. Hans Wabeck Paust.
Registreret Sølvtøi: til 68 Lod - 35 - 1 -16 : 1/2 udi Enkemandens iboende Vaanegaard med Søboe som her paa Molde er staaende og Stervboet tilhørende uden Eiendomsgrund - 140 Rd.
Dernest blev indleveret Registreringsforretning over hvad Stervboet var ejende i Fiskeværet Boe; - deriblandt Huse som her i fiskeværet ere opbygde bestaar af 1 nye og 1 gammelt Stue med bokføiede Fordørre og Kammere, 1 tømret Nøst, 1 Sjaa og 1 Liden Saltboe alt staaende paa Stervboets Eiendomsgrund samt 1 Engeslette Kaldet Bøplettet ved Christen Christensens saavel som den Grund bemeldte C. Christensens huse er opbygde paa tilligemed de saakallede Berger paa Næs det alt tilsammen vurderet for 160 Rdlr.
Boets Formue - 677 - 3 - 12 sk. - Gjelden Større.
Tolder Aschenberg fremlagde Spesification over den gjeld som ved min Sal. Hustrus dødelige Afgang den 8de Marts 1765 hæftede paa vores fælles Bo og nu bør med Boets Formue Liquiderer : min Sted Datter Walborg Margretha Billes tilfaldne  og hos mig indestaaende Arv efter hendes Fader afgangne Peter Bille som ifølge Skiftebrev af 21/8 1753 er - 253 Rd. 3 - 3 1/2 og videre afg. Peter Billes Panteobligation til afgl. Juel Torstensens Arvinger paa 40 - 2 - 4, derpaa seperer 3 Aars Renter  - 6  i ......... - 2 - 12 sk.

Kilde: Collin

1770

Peter Møller
Hans Wabek Paust
Aschenberg

I 1770 kom Peter Møller og Hans Wabek Paust til kort i en større tollsviksak det toller Aschenberg var motpart. Ofte var gammelt nag og uforlikthet om penger årsak til vold. Hans Wabek Paust overfalt toller Aschenberg, som hadde forspilt atskillig fortjeneste for ham år om annet, og slo han i ansiktet så det ene øyet ble skadd. Men Paust gikk til motsøksmål, og det var vitnefast at Paust også hadde vært blodig og ille medfaren etter basketaket. Begge fikk kraftig bot, litt ekstra fordi de hadde slåss på en søndag.  

Niels de Seve. Molde bys historie bd. 1

Molde Skifteprt. 1 p. 806 1771 4/5

Regine Thue
Poul Berentz
Anders Nielsen
Cornelius Lindal
Hans Wingaard Finne
Hans Wingaard
Petter Magnus Wingaard
Hans Wabek Paust
Ole Arnesen
Iver Sæmundsen
Sr B. Friis
Jacob Jonsen
Lasse Pedersen
Sr. Harboe
Ole Løche
Hans Tommesen
Mads Widerø
Fredr. Schieldrup

 

P.B.R.B. 1753
H. H. S. C.
F. O. S. M. A. J. D. W.
J. W. T. A. E. W.
O. F. E. S. M 1766
R. T.
J- E. G. M- M. T.
H- K- M. M. B.

Molde Skifteprt.1 p. 806 : 1771 4/5 blev i Overværelse af Anders Nielsen og Cornelius Lindal holdt Registrering efter afg. Mad. Regine Thue afg. Tolder Poul Berentz Enke hvis Arvinger er hendes efterladte Sønnebørn.
1. Hans Wingaard Finne, 12 Aar - formynder Hr. Hans Wingaard, Sogneprest i Holmedal i Bergen Stift.
2. Poul Michael Finne, 11 Aar - formynder Petter Magnus Wingaard, do. til Borge - Agershus Stift. Paa formyndernes Vegne tilstede Sr. Hans Wabek Paust. 
Guld og Sølvtøi ing. J. M. B.; 1 Sølvskaal ing. P.B.R.B. 1753 ; 1 Sølvbæger ing. H. H. S. C.; 6 Skeer ing. F. O. S. M. A, J. D. W. ; 4 Skeer ing. J. W. T. A. E. W ; - 3 ing. O. F. E. S. M 1766 ; 3 Skeer ing. R. T. ; 2 do. ing, J- E. G. M- M- T; 2 Do ing. _H- K- M. M. B. Faste eiendomme: 1 Grund i Bjørnsund som beboes af Ole Arnesen og svarer med 1 RD. 1 ort 20 sk., 1 do i Bjørnsund, som beboes af Iver Sæmundsen og svarer med 6.00 ----- 25. (Begge grunder paa Bjrønsund kjøbtes ved Auktion 12/9 af Sr B. Friis for 51 Rd.) Yttre Horsgaard skyld 2 - 12, beboes af 2de Mend tilkjennes en Husmandsplass - 120 --- kjøbtes ved Auktion 12/9 af Opsidderne Jacob Jonsen og Lasse Pedersen for 200 Rd. Fiskeværet Wikene, der beboes af 10 opsiddere der svarer aarlig Grundleie tilsammen 17 Rdlr. 36 sk. 250 - kjøbtres ved Auktion1771 12/9 av Sr. Harboe for 423 Rd. Vaane - og Søhusene paa Molde med Grunden og tvende husmandspladser - 300 (Kjøbtes ved Auktion 9/6 af Sr. H. W. paust for 358 Rd 3 ort, men er 24/7 1771 Skjødet til Ole Løche.
Alt vurderet til 1758 Rd. 3 ort 22 sk.

Boets hele Indtægt 2370 Rd. 17 sk. Gjeld og Auktion; 232-3-17 sk. I Behold 2137 Rd. 1 ort. Hver Sønnesøn arver 1068 Rd. 2 ort 12 Sk. Hans Tommesen fordrer under Dato 1/8 1771 - ref. "Sal. Regina Thue afg. Paul Berentz, - .... - 
Fra den Tid at hun kvitterede Rechnes Hospitals Tjenest som var udj Aaret 63 til Aarets Udgang 70 og noget derefter gjør for Beregningerne 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, og 70 8 Aar for min umage med Skrivning udj hendes affaires med hendes Husmand udj Vigene her og for hendes Leilendinger etc. pretenderes udj det ringeste derfor er aarlig 3 rd. - er for 8 Aar - 24 - Dessuden strax efter hendes Mands dødelige Afgang maatte gj efter hendes Begjær antage mig at være hendes Lagverge, da var Reknæs Hospitals papirer udj en saa slet Tilstand, hvorfor gj førtst maatte forfatte en ny Concept til Regnskaberne og nu for Eftertiden er brugelig indrettet en ny Jordebog at annamme Hospitals Landskyld samt foruden udj 3 Aar forfattet Concept-regnskaber, med alle sine Bilage og holdt hendes Correspondance og Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers skrivning, item besvaret Mangelpostene,  hvorfor ei faaet ringeste skib, men afg, Mads Widerø og Fredr. Schieldrup fik alligevel 30 Rdlr., endskjøndt gj havde den allerstørsyte Umage derud inden kan derfor ei have ringere end - 12 Rdlr./Summa 36 Rdlr. For de efterfølgende Aaringer da Schjelderup kom til Christiansund, fik gj da først aarlig Løn 30  Rdlr.for at forestaa Regnskab og til den Tid at Mad. Behrens Bestyrede som hun siden fortrød og skede mod min Advarsel, thi alt mig var brugt udj fuldkomen Rigtighed, saa eftermanden havde det greit for sig og jg sparede ingen Umage for hende, men alt bringet udj fuldkomen rigtighed som mange paa Stedet er bekjendt og ........ at ingenderpaa til herudinden indløber at summerte 36 Rdlr. af Stervboets rede Midler bliver betalt som gj udi alle Maader vek har fortjent om ikke mere? -- hannem ble betalt.

Kilde: Collin

1772 3de Sepmbr. om Efterm. Kl. 8

Jens Worm
Madame Iversen
Katharina Eeg
Hans Wulff Paust
Peter Omsen
Peter Henrich Fasmer

An. 1772 3de Sepmbr. om Efterm. Kl. 8 blev Jens Worm født og den 10. døbt i Molde Kirke. Faddere var: Madame Iversen, Jomfru Katharina Eeg, Hans Wulff Paust, Peter Omsen, Postmester og Peter Henrich Fasmer.

Kilde: Collin (Etter Hans Thiis Møller)

1774 3/2

Ludvig Lem
Hans Wadbech Paust
Anna Cimber
Aage Pedersen

1774 3/2 var Ludvig Lem og Hans Wadbech Paust vurderingsmænd i Boet efter Anna Cimber sal. Aage Pedersen.

Kolde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 363 : Molde 23/12 1789

H. W. Paust
Hartvig Luytkis

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 363 : Molde 23/12 1789 skjøder H. W. Paust Sit Hus i Schultzhagen til Hr. Hartvig Luytkis.

Kilde: Collin