Jort

Pedersen

 
Romsdals Tingbog 3 p. 126 : 1705 22/4

Niels Aboe
Niels Pederson Assens

Knud Kjøstelfsen Ekrem
Ingebrigt Olsen Yttre Aarø 
Jort Pederson
Simon Carsteinson
Samuel Macheland
Hans Monck

Postiljon

Romsdals Tingbog 3 p. 126 : 1705 22/4 Ting for Fanne Ott. hvortil Toldbetjenten ved Molde Ladested Sr. Niels Aboe med Lensmanden Knud Kjøstelsen Ekrem og Ingebrigt Olsen Yttre Aarø stefnet velagte Mand Niels Pedersen Assens til at gjøre forklaret hvorledes de af hannem i hans Hus ertappede i 6 Anker franskt Brendevin, 2 Anker Hamburger Dito oc 4 Anker fransk Viin, er der indkommen, og kand sammesteds dend 11 April negtede i Jort Pedersen og Simon Carsteinsons Overværelse haver funden, saa oc at svare hannem til sin prætentoner for den Hinder og Ophold kand hannem samme Tid flrste Gang skal have gjort; saa og havde stevnet Kjøbmanden paa Skiberommet Postiljon fra Bergen, Samuel Macheland oc Skipper Hans Monck fra hvilken bemeldte Varersiges skal være ført i Land. - Nils Assens, Kjøbmanden og Skipperen mødte ikke. Vidnerne Jort Pederson og Simen Carsteinson forklarede "at de den 11te April ....... efter Sr, Aboes begjering fulgte ham til Niels Pederson Assens Hus, hvorda Aboe begjerede, at Niels Pederson vilde aabne sin Søbod, mens han der paa Embets Vegne kunde gjøre sin inquisition, hvilket han negtede og sagde sine Huse at kunne aabne og lukke naar han behagede, derpaa gikk Aboe til sit Logement oc imidlertid forføiede Niels Peders. sig til sin Søbod, med sine 2de tjenestepiger oc som Aboe igjenkom, bad han dennem som vilde være i Stuen at følge med sig og derpaa gik ned til Søboden, oc de var samme Søbodder igjenslagen og Niels Pederson med sinde 2de tjenestepiger indenføre, derpaa bankede Aboe paa Døren med Begjering at Niels Pederson vilde lucke hannem ind, men fik intet Svar, siden derefter om en half Times forløb, luckte Niels Pederson som var indenfore Døren op, hvorpaa dj med Aboe ginge ind i Søboden og der Sammested af ovenmeldte Viin og Btendevins ...... finde fjorten Anchere, og paa Søbodsloftet elleve Ankere i en Kornbinge nedgravet, derpaa lod Aboe dj - 14 Anchere af Søboden udbere, og da det var gjort oc han vilde hente dj elleve paa Søbodsloftet, lukte Niels Pederson Døren igjen, oc ei igjen vilde oplucke og beroede det saa med dj 11 Anchere omtrent 3 Timers Tid, hvor dj da igjen fulgte Aboe til Niels Pedersons, hvor de samme 11 Anchere hannem ble følgagtig; efter denne forklaring satte Toldbetjenten udj Rette oc formente dj fundne Varer ikke alene bør være confiskeret, men Eiermanden pligtig dessem Told, Consumption oc Omskatning, at udlegge og betale, saa vel som at Niels Pederson for gjorte Hindring udj hans inquisition derfore at lide og undgjelde og derpaa begjerede en endelig Dom.

KIlde: Collin