Jacob 

Rafn

Født ca. 1648

g. 1. g. ca. 1670 m. nn Clausdatter Mjelve f. ca. 1645. Foreldre Claus Thomassen Kaasbøl og Ingeborg Mjelve.
Barn: a. Cathrine
g. 2. g. ca. 1675 m. Elisabeth Audensdatter Widerøe
b. Mathias Jacobsen
c. Jacob Jacobsen (ca. 1680 - 1740)
d. Dorthea Malena Jacobsdatter (1690 - 1767) 
e. Jonas (1691 -     )
f. Anna Elisabeth Jacobsdatter

Død før 12.08.1704 i Molde.

Det blir sagt at Jacobs far var Elias Ravn og hadde søsknene

  • Marit Eliasdatter Ravn (ca. 1630 -      )
  • Malene Eliasdatter Ravn
  • Christian Eliassen Ravn
Dersom det er riktig, er det merkelig at ingen barn etter Jacob blir kalt Elias. Det kan være fristende å anta at Jacobs far heter Mathias - et navn som går igjen i flere senere slektledd.


Barn i 1. ekteskap: 
1. Cathrine Jacobsdatter Ravn f. ca. 1670 g. ca. 1690 m. Peder Iversen Eikrem (ca. 1670 - 1740) og hadde sønnene Iver og Ole Pedersen Eikrem

Barn i 2. ekteskap
2. Mathias Jacobsen Ravn (1678 - 1753) - smed i Røvika
3. Jacob Jacobsen Ravn (ca. 1680 - 1740) - Skipper, Bud
4. Dorthea Malena Jakobsdatter Ravn (1690 - 1767) g. 1710 m. Niels Pedersen Lem
5. Jonas (1691 -     )


Yrke: Tollbetjent i Molde.
Tollbetjent i Romsdalen 29. mars 1669. Konf. 10. desember 1670.
Tollbetjent i Romsdalen 29. januar 1698.
Nevnt som tollbetjent i folketelling 1701.

Ravn, Christian. Toller i Romsdal (Molde) 23. jan. 1667, bekreftet 8. aug. 1670. Inskripsjon på lysekrone i Molde kirke: «Gitt av C. Ravn». Avskjed 29. april 1673.

Ravn, Jacob. Toller i Romsdalen (Molde) 29. mars 1669, bekreftet 10. des. 1670 og 29. jan. 1698. Var 53 år i 1701.

Ravn, Jens Christian, født 1745 i Norge. Underoffiser, 20 år i militæret. Tollbetjent i Filtvedt 23. mai 1787, Holmsbo 23. april 1794 til død, begravet 9. juli 1809.

Ravn, Jens Pedersen. 26 år «ved pennen». Adjungert overtollbetjent med suksesjonsrett i Bergen 23. feb. 1726, bekreftet 16. mai 1731. Efterfølger utnevnt 10. mai 1741.

Ravn, Peder Ottosen. Overtollbetjent og strandfoged utenfor Agdenes 8. mars 1663. Toller i Molde 1686.

Fra NST hjemmeside - må sjekkes.

Anders Clausen Mielwe
Ingeborre Mielwe
Claus Tommesen
Jacob Rafn
Anders Clausen Mielwe - Søn af Ingeborre Mielwe [og Claus Tommesen]? havde Svogeren Vicitøren Jacob Rafn paa Molde. Se Seddel Ingeborre Mielwe.

Kilde: Collin

Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested anno 1681

Jacob Raffn

Toldbetienten Jacob Raffn er selff 3die med sin tienieste-tøss og en liden dreng.

Kilde: Romsdal Sogelag Årsskrift for 1954 s. 3 - 13 - Herlof Grüner

1681 6/8

Peder Ifuersen Helt
Jacob Rafn

1681 6/8 Skifte efter Peder Ifuersen Helt, Boe hvor Jacob Rafn erholdt Udlæg af 5 Rdlr.

Kilde: Collin

1686 18/4

Malene Eliasdtr.
Jacob Rafn
Tommes Willemsen
Oden Odensen
Tommes Willemsen
Ouden Aagesen

I skifte 1686 18/4 efter Malene Eliasdtr. paa Reknæs fremkom Jacob Rafn og pretenderede Penge  til Tommes Willemsen at ville indløse de 2 voger fisk i Rechnæs Gaard som Oden Odensen til hannem havde pantsat (se seddel Ouden Aagesen)

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt.  1 pg. 42 : 1689 18/10

Morten Schultz
Jacob Rafn
Anders Claugsen Melue
Ingeborre Mielue
Kjøstel Echrem
Anders Jelsett

 

Romsdal Tingprt.  1 pg. 42 : 1689 18/10 Ting paa Indreberg for Fanne Otting hvor "Fogden Sr. Morten Schultz havde ladet varsle Visitøren Jacob Rafn og Anders Claugsen Melue for resterende Skatter af deres sal. Moder Ingeborre Mielues Gods for efterskrefne Aaringer, som er af Mielfue 12 - 2 - 1; Uren 0 - 3 - 20; Skiersli  1 - 3 - 3; Er tilsammen 15-1-0.hvilke femten Rigsdaler 1 ort fougden tilspurgte bemlt. Jacob Rafn som for Retten comparerede om han Skatterne vilde betalle, og hendes efterladte Midler til sig annamme, hvortil hand for retten suarede, at han aldeles intet med det Ringe hun sig haver efterladt vilde befatte, eller udj nogen Arv tilegne paa hans Datters Vegne, men allene ønsket af Fogden maatte blifue fornøiet for de resterende Skatter, og begjerede han ville antage 12 mrkl. fiskes leje i Skiersli med Bøxel og 12 mrkl. fiskes leje med Bøxel udj Uren til nogen Betalning for de resterende Skatter hvorimod han sig ingen Del eller Rettighed Til samme Jordeparter tilegne vilde, ei heller hans Suoger Anders Clusen som udj lensmanden Kjøstel Echrem og Anders Jelsettis nærværelse det samme vedgich og begjærede - Efter saadan Beskaffenhed er afskediget at forbemelte 12 mrkl. fiskesleje med Bøxel i Skiersli  og 12 mrkl. fisk med Bøxel i Uren herefter følger Fogden Thil Odel og Eiendom.

Ennu hafde Fougden sal. Ingeborre Melfue at fordre af en øde Jordepart i Talset 4 Pund fiskesleye med Bøxel resterende Skatter Ledding Soldaters Kiolpenge, Odelsskatt og Rostjeneste Pro Ao 84.85.86, 87 og 88 - 15-3-12. hvorpaa Encken sal. Ingebor Mielue hafde betalt 1 Rdlr. og et Stuffuehus som stod paa Mielue som er vurderet og antagen for 8 Rigsdalenr, bliver den endellige Rest 6-3-12; hvilken Jordepart ingen af Arfuingerne formedelst deres store Fattigdomsskyld kunde tilsuare, heller de resterende resterende Skatter betalle.  Hvor Udoffuer Fougden formente at samme 4 Pund fiskes Leje med Bøxel udj Talset som nu ligger øde at tilkomme hans Kongl. Majst. - hvilket og herefter følger Hans Kongl. majst. til Odel og Eiendom.

Kilde: Collin

1690 1/12

Capt. Beverlou
Amtmand Lilliensskjold
Jacob Raufn 
Hans Frederik Valbom
Dorthe Rasmusdttr

I skifte 1690 1/12 paa Moldegaard efter Capt. Beverlous Hustru var efter Amtmand Lilliensskjolds Befaling Viciteuren Jacob Raufn tilstede paa Hendes Son Hans Frederik Valbones Vegne - og i samme Skifte havde Jacob Raffn Ao 1671 1/5 efter egen Skrift og Haand bekommet af sal. Dorthe Rasmusdttr. - 10 Rdlr - og af Beverlou 9/1 1672 - 10 Rdlr. etc. (se Seddel Beverlou)

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 85 1693 5/10

Aage Audensen
Jens Widerøe
Jacob Ranfn
Iver von Ahnen

Gaard Ræchnes

Romsdals Tingbog 1b p. 85 1693 5/10 paa Molde Ladeplads hvor publs.  Aage Audensen, Jens Widerøe og Jacob Ranfns udjifne Skjøde paa egen og Brødres Vegne paa En Vog og  27 9/13 | 27 7?/13 vog Fisk med Bøxel i den Gaard Ræchnes given velsds, velbaarne Hr. Amptmand Iver von Ahnen, dat. Molde 24/8 1693.

Kilde: Collin

1695-96

Jacob Rafn
Lisbeth Odensdatter

1695-96 havde Jacob Rafn Stolesæde i Molde Kirke, ligesaa Lisbeth Odensdatter.

Kilde: Collin

1695 18/1

Hans Glad
Jacob Rafn

1695 18/1 Ting for Fanne Otting, hvor Hans Glad indstefnet Toldbetjenten Jacob Rafn for 4 Rd. for hannem for en Told Contrabog pro Ao. 1688 ikke have betalt.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 35 : 1695 25/3

Michel Greve
Jacob Raufn

Romsdal Tingprt. 2 p. 35 : 1695 25/3 var en Ret satt paa Molde Ladested hvortil Tolderen og Visitøren ved Molde Toldsted Sr. Michel Greve og Jacob Raufn havde indstefnet Johan Joensen og Olle Oversen boende i Boe fiskevær. Se Blad Toldvesenet.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 9: 1702 24/7

Johan Robbertson Thou
Simen Carstensen Bager
Alexander Pfeif
Helena Constabel
Johan Johnston
Michel Greve
Jacob Raufn

Romsdals Skifteprt. 4 p. 9: 1702 24/7 med Johan Robbertson Thou og Simen Carstensen Bager forsamlet i afg. sal Alexander Pfeifs Hus paa Molde Ladested at forsegle og registrere hans Eiendele og blev de samme at være efterlevende Enke Helena Constabel og hendes antagne Laugværge og Svoger Johan Johnston og anvist mod Begjæring, som det ringe der findes dauglig  ag Enken behøves, saa og for Rotter og Utøy, det og skulde forderve, at alting derfra maatte registreres og vurderis ogsaa blive under Enkens Tilsiun saa erbød Laugværgen sig for alting at indestaa og svare og tegistreret Boets Eiendeler til 12 Rd 6 sk. og den Sal. Mand for iboevde Huuser med hvis ringe indredning fides, tilsammen vurderet 20 Rdlr.. Enken angav at Sr. Michel Greve skal være Stervboen skyldig for penge og Bord tilsammen - 19 Rdlr., hvorpaa tilkommet 1 Td. Byg og 2 Tdr. Hafre, herforuden tilkjendegav Enken at Jacob Raufn sig ogsaa noget lidet skal være skyldig men ingen Bevis derpaa hafde. Videre Formue sagde Enken ej at være tilhørende undtagen sin egen paaliggende Seng, herfra aftages som Enchen til Vederlag for sin sal. Mands  Begravelse tillegges - 20 Rd. - Saaledes forefundet og forrettet som forskrevet staar etc.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7 

Jacob Rafn
Johan Jonston 
Niels Aagesen
Aage Odenssen
Joen Jenssen 

Yttre Sirset (Ellingsgaarden)

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7 Ting for Fanne Ott. hvor publisert Jacob Rafns Skjøde given Johan Jonston og Niels Aagesen paa Molde boende paa den Gaard Yttre Sirset eller  Ellingsgaarden kaldet, skylder aarlig Een vog fisk med Bøxel, oc af Aage Odenssen oc Joen Jenssen til vitterlighed underskrevet - dat. Molde 5/3 1701.

Kilde: Collin

1704 17/8

Mathias Rafn
Jacob Rafn

1704 17/8 har Mathias Rafn betalt til Molde Kirke for hans sal. Faders Gravsted i Choret og Klokkerne - 1 Rd. 3 ort.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprot. No 2 p. 174: 1704 16/12

Jacob Rafn
Niels Hanssøn Cimber

Romsdal Skifteprot. No 2 p. 174: 1704 16/12 Skifte pa Molde Ladested efter Sal. Jacob Rafn hvor Niels Hanssøn Cimber fordrer 1 Rd, 12 sk.

Kilde: Collin

Kilde: Collin

1704 16/12

Jacob Raufn
Elisabeth Audunsdatter
Oden Odensen

1704 16/12 Skifte paa Molde Ladested efter sal. Jacob Raufn, som efterlod Enken Elisabeth Audunsdatter som havde til Lagværge Oden Odensen.

Kilde: Collin

1704 16/12

Jacob Raufn
Ingeborre Mielue
Claus Tommesen
Elisabeth Oudensdatter
Ouden Aagesen

Skifte efter Jacob Raufn holdtes paa Molde Ladested 1704 16/12, og kaldte ham da "forrige Toldbetjent her ved Molde Ladested.
Gift 2 Gange.
Gift 1/ ......... (Clausdatter ?). Datter af Ingeborre Mielue, som synes at have været gift med en Claus Tommesen - og boet i Fanne Otting  Raufn havde Svoger Anders Claussen. Se seddel Ingeborre Mielue 1689.
Gift 2/ Elisabeth Oudensdatter - som overlevede ham. (Datter af Eieren af Reknæs Ouden Aagesen og 1. Hustru..
I første Ægteskab 1 Barn; i andre 4 Barn.

Kilde: Collin