Jacob 

Mortensen

Schultz

Født ca. 1693  i Vestnes.
Foreldre: Morten Schultz og Iverisse Iversdatter Munthe

Gift 1. gang med Hilleborg Thue 
a.  Risse Margrethe
Gift 2. gang 1722 med Hilleborg Tanche Høyer  
b.  Hillebor

Død ca. 1752 på Molde.

Opplysningene om Jacobs ekteskap synes motstridende og må sjekkes.

Jacob Schultz
Hilleborg Thue 
Risse Margrete
Hilleborg Høyer
Hilleborg
Peder Sverdrup
Georg Sverdrup
Jacob Livius Sverdrup
Johan Sverdrup
Ulrik Sverdrup
Børge Eeg
Nils Lossius
Anna Katarina 
Anna Kristine
Eeg
Om Jacob Schultz er at fortelle, at han var forretningsmand og Godseier og boede i den senere saakaldte "Schultzhagen". Han var visstnok som de øvrige af Slægten en formuende Mand og eiede en Del Jordegods. Han var gift 2 Gange. 1, med Hilleborg Thue, som døde i 1742. Ved skiftet etter hende udgjorde Boet 2670 Rdl. en betydelig Sum i de Dage. Med Denne sin første Kone havde han Datteren Risse Margrete. 2, med Hilleborg Høyer, med hvem han havde Datteren Hilleborg g. med Godseier Peder Sverdrup paa Langen i Namdalen. De havde blandt flere Børn  Georg Sverdrup, som blev Professor ved Univeritetet i Kristiania og var Medlem af Rigsforsamlingen paa Eidsvold, og Jacob Livius Sverdrup, som var Overlærer og Landbruksskolebestyrer i Jarlsberg, Fader til Johan og Ulrik Sverdrup, hun var saaledes de to sidst nævnte Mænds Bedstemor (ikke Grandtante som Schneider siger.) Jacob Schultz døde i 1752, han var Svoger af Fogden Børge Eeg og Morbroder til Kaptein Nils Lossius paa Vestad, som var gift med Anna Katarinas Datter Anna Kristine. (altså ikke svoger som Schneider siger.)

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

Molde Pantebog 2 p. 57 : Liater 7/9 1727

Iver Andersen Lem
Jacob Mortensen Schultz
Anders Lem
Morten Schultz

Molde Pantebog 2 p. 57 : Lister 7/9 1727 overdrager og afhænder Iver Andersen Lem  kgl. Majst. Sorenskriver ov Lister Lehn i Christiansan Stift fra mig, min Hustru og Arvinger til min æskelige Fætter Msr. Jacob Mortensen Schultz vohnhaftig paa Molde i Romsdalen 1 pd. fiskes leje i Gaarden Venaas i Grøtten Præstegjæld som mig efter min Fader forrige Proust og Pastor i Romsdalen sal. afg. Magr. Anders Lem med bøksel er tillagt - Da jeg denne liden Gaardpart med mere efter min fader ad - interim og efter mig gjorde Beretninger hafde antaget |: min tiltalle i andre Maader til andre ubehindret§ saasom gj ikke ved hvad vaagen kand naar mig engang Skiftebrevene efter mine foreldre kommer til ansiun hvilke gj hittil haver naat seet  Midlertid skal dog Morten Schultz for sig og sine af mig og mine arvinger være forvisset og følge velbr. Schultz.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 79 : Molde 22/12 1735

J. M. Schultz
Ulriche Antonette Eeg
Svend Pedersen Grubbe
Lars Lobes

Romsdal Pantebog 2 p. 79 : Molde 22/12 1735 sælger J. M. Schultz til velagte Mand Svend Grubbe og hans Arvinger en min Myndling Ulriche Antonette Eeg tilhørende Gaard Halse i Romsdal fogd. der er med Bøxel 2 vogr 1 pd. og Overbøxel desforuden til 2 pd., saa at hele Gaarden er 3 vog fiskes leie - for 350 Rdlr. : 1737 11/10 pantsætter Svend Pedersen Grubbe til Proprietair paa Lesse Jernværk Lars Lobes for laante 500 Rdlr. i sin paaboende Gaard Halse -Se Romsdal Ott.

Kilde: Collin

1742

Jacob Mortensen Schultz
Iver Iversen
Tesmand
Zander Pfeif
Johan Kipper

 

Jacob Mortensen Schultzis Søebod var "beliggende nedenfor Iver Iversens Huse" -  - kfr. J. M. Schultzes Hustru Skifte 1742 og Tesmand - Skjøde 10/12 1720. omhandlende denne Eiendom -"som strækker sig fra Zander Pfeifs Hus Nov og lige til Iver Jensøns Søbod som kaldes Johan Kippers gaarden."

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 95 : 1742 27/2

Jacob Mortensen Schultz
Petter Fyhn
Hans Nielsen 

Romsdal Skifteprt. 7 p. 95 : 1742 27/2 Skifte paa Molde Ladested efter Sr. Jacob Mortensen Schultzes Hustru hvor Sr. Petter Fyhn og Sr. Hans Nielsen Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 181 : Veblungsnesset 16/7 1742

Niels Lossius
Jacob Mortensen Schultz

Romsdals Pantebog 2 p. 181 : Veblungsnesset 16/7 1742 sælger Kgl. Maj. bestalter Capitaine ved 2det thjemske Regim. Niels Lossius til sim kjære Morbroder Sr. Jacob Mortensen Schultz sin Eiendomsgaard Hoestaclien i Fanne Ott. skyldende 1 pund fiskes leje med Bøxsel og Herlighed - for 60 Rdlr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1748 5/10

Captaine Ekklev
Niels Møller
Karen Fredrichsdatter Fabek
Jacob Andreas Eeg
Morten Jacob Schultz

Veø Kirkebog 1748 5/10 Trolovet paa Gjermenes Captain des Armes ved Hr. Captaine Ekklevs Compagnie Mons. Niels Møller med sin Fæstemøe Demoiselle Karen Fredrichsdatter Fabek: Sp. Mons. Jacob Andreas Eeg, Monsr. Morten Jacob Schultz.

Kilde: Collin

......... 3 p. 21: Molde 5/5 1749

J. M. Schultz
Gerhard  Kloppenberg 

......... 3 p. 21: Molde 5/5 1749 sælger J. M. Schultz til velagtbare og velfornemme Mand Sr. Gerhard  Kloppenberg et Stykke Grund som er beliggende udj Boe fiskevær kaldes Brenslen.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog Molde 22/11 1751

Jacob Morten Schultz
Ifer Berg
Ole Romold
Andreas Jonsøn
Peder Aagesen

Molde Skjøde og Pantebog Molde 22/11 1751 hos Byfogden efter afholdt offentlig Auktion i følge Sr. Jacob Morten Schultzes forlangende. Skjødet er nævnte Schultz paa Molde beliggende og ham tilhørende Grund, som for nærværende Tid beboes af Ifer Berg. - Grundens Strækning følgende: Lengden paa den Nordre side fra Husets Naar frem ad Gaden lige op igjennom Haven og det Skillerom som deler denne og Ole Romolds paaboende Grund fra hinanden, Planken af Haven er 18 alen, derfra udi Bredden øverst udi Haven lige ved Planken til Afdelingen mellem denne Grund og Andreas Jonsøns og denne Grund, er 11 5/8 alen. Siden fra samme Afdeling, der gaar skraas paa den nordre Side til et saakaldet Klaap mellem Andreas Jonsøns og denne Grund er 19 5/8 alen i Længden; i Bredden frem ad Gaden fra det Saakallede Klaap ved Andreas Jonsøns Grund ligeforbi Huset til Afdelingen ved Ole Romolds Grund er  12 1/4 al.  Som Høistbydende blev den Sr, Peder Aagesen tilslagen for 27 Rd. 2o.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog. Molde 28/12 1751

Peder Aagesen
Jacob Morten Schultz
Iver Berg
Ole Romold
Andreas Jonsen

Molde Skjøde og Pantebog. Molde 28/12 1751 har Byfogden skjødet til Peder Aagesen en Grund tilhørende Sr. Jacob Morten Schultz og for nærværende Tid beboes af Iver Berg. Ved Opmaaling er Grunden Længde følgende: Lengden paa den søndre Side fra Huset Naar frem ad Gaden lige op igjennem Haven og det skillerom der deler denne og Ole Romolds paaboende Grund fra hinanden til Planken er 18 Al., derfra udi Bredden øverst udi Haven ligeved Planken til Afdelingen mellem denne Grund og Andreas Jonsons paaboende Grund er 11 5/8 Al., siden fra samme Afdeling der gaar skraas på den nordre Side til et saakaldet Klaap imellem Andreas Jonsens og denne Grund er 19 5/8 i Lengden; i Bredden fremed Gaden fra det Saakaldede Klaap ved Andreas Jonsøns Grund ligeforbi Huset til Afdelingen ved Ole Romolds Grund - er 12 1/4 Al.  Høystbydende til denne Grund blev Sr. Peder Aagesen tilslagen for 27 rd. 2 or.

Kilde: Collin

1752

Byfoged Lange
Riise Margrethe Schultz
Jacob Mortensen Schultz

Byfoged i Christiansund Lange var gift med Riise Margrethe Schultz - dttr. af Jacob Mortensen Schultz - efter hvem Skifte paa Molde 1752.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 113 : 1752 17/7

Jacob Mortens. Schultz
Henrich Mechelborg

Molde Skifteprt. 1 p. 113 : 1752 17/7 Skifte paa Molde efter sal. Jacob Mortens. Schultz blandt Skyldnerne var Henrich Mechelborg 8-1-12.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 114 : 1752 14/11

Jacob Mortens. Schultz
Frue Etatsraad Hagerup

Molde Skifteprt. 1 p. 114 : 1752 14/11 Samling paa Molde i sal. Jacob Mortens. Schultzes Bo, hvor "Frue Etatsraad Hagerup har udj Aaret 1750 dj. 16 Novbr. - 20 Rdlr. hvorpaa dj. 6/7 1751 er bleven leveret 20 Tylter U....... Bord a 1 ort 20 sk. pr. Tylt der utgjør 9 Rd 16 sk. Resten tilkommerr Sterboet at svare med 10-3-8."

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 127 : 1752  20/11

Jac. Mortens. Scultz
Johan Løche

Molde Skifteprt. 1 p. 127 : 1752  20/11 Auktion paa Molde etter Jac. Mortens. Scultz hvor Johan Løche kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 129 : 1752 20/11

Jac. Mortens. Schultz
Lars Lindahl
Cornelius Lindahl

Molde Skifteprt. 1 p. 129 : 1752 20/11 Auktion udj Jac. Mortens. Schultzes Bo hvor Lars Lindahl kjøber; ligesaa Cornelius Lindahl.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. I p. 130 : 1752 20/11

J. M. Schultz
Ludvig Lem

Molde Skifteprt. I p. 130 : 1752 20/11 Auktion paa Molde i sal. J. M. Schultzes Bo, hvor Ludvig Lem kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 136 : 1752 20/11

Jacob Mortens. Schultz
kontrolør Ausig

Molde Skifteprt. 1 p. 136 : 1752 20/11 Auktion paa Molde efter sal. Jacob Mortens. Schultz, hvor kontrolør Ausig kjøber

Kilde: Collin

1752 20/11

Hans Lund
Jacob Mortens. Schultz

Hans Lund kjøbte ved Auction efter sal. Jacob Mortens. Schultz paa Molde 1752 20/11 Osens Sagbrug for 604 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt 1 p. 139 : 1752 20/11

Jacob Mortens. Schultz
Thomas Hammond

Molde Skifteprt 1 p. 139 : 1752 20/11 Auktion paa Molde efter sal. Jacob Mortens. Schultz, hvor Thomas Hammond kjøber 1 speielbaad med Seigl og andet tilhørende Redskab for 10 Rdlr. 2 ort.

Kilde: Collin

1752 29/11

Jacob Morten Schultz

1752 29/11 ? Kjøber ved Auktion efter Ms. Jacob Morten Schultz

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 143 : 1752

Jacob Mortensen Schultz
Madame Holch

Molde Skifteprt. 1 p. 143 : 1752 sluttet Skifte efter sal. Jacob Mortensen Schultz paa Molde hvor Madame Holch fordrer 3-1-8.

Kilde: Collin

1771 5/5

Regina Thue
Behrens
S. B. Harboe
Jacob Mortensen Schultz

Skiftet etter Regina Thue sal. Behrens begyndte paa Molde 1771 5/5. Boet eiede Vaane- og Søhuse paa Molde med Grunden og tre Husmandsplaser tax. for 300 Rdlr. solgtes for 351 Rdlr. 2 Grunder i i Bjørnsund, taxeret for 45 Rd. solgtes for 51 Rd. til Sgr. B. Friis, Yttre Horsgaard skyld 2 Vog 2 ? taxeret for 120 Rd. solgtes for 200 rdlr.. Fiskeværet Vichene der beboedes af 10 opsiddere, der svarede aarlig Grundleie tilsammen 17 Rd 36 sk., taxeret for 250 Rdlr., solgtes for 423 Rdlr. til S. B. Harboe. Boets formue udgjorde 2370 Rdlr. 17 sk. Gjeld og Omkostninger 232 Rd3 ort 17 sk.. I Behold 2137 Rdlr.1 ort; som deltes mellem hendes to Sønnesønner (Hans Wingaard Finne og Paul Michael Finne) med 1068 Rdlr. 2 ort 12 sk. til hver.
Hennes Lagverge Jacob Mortensen Schultz. Enken begjærede at nyde Odelsgaarden  Horsgaard til Udlæg paa sin Hovedlod.

Kilde: Collin