Morten

Schultz

Født ca. 1650

Gift 1685 med Iverisse Iversdatter Munthe
a. Anna Katarina
b. Iverisse
c. Jacob  

 


Morten Schultz. (J.A. Schneider: Molde og Romsdalen)

Børge Eeg
Morten Schultz 
Anna Christine
Iverisse Schultz
Børge Eeg som blev Foged efter Morten Schultz og gift med hans Datter, var fra Danmark, og skal have været Lakei ved Hoffet. Han var født efter oppgaver i Kirkeboken ved hans død, i 1681, hvor vides ikke. Lakeiveien var den sikreste Vei til civile Embeder og han var vel derfor vis paa at faa Embedet i Romsdalen som Foged. Da Morten Schultz var en rig Mand og havde Døtre, var det naturlig, at han rettede sit Blik paa Gjermanes. Naar han kom, vides ikke; heller ikke kjendes med Sikkerhed Aaret for hans Giftermaal, da Kirkebøker fattes. Da Anna Christine, den ældste Datter, hvis Alder kjendes, maa de i hvert Fald være gift før 1713, og da Iverisse Schultz var født i 1687 er det sandsynlig, at han ikke var gift før efter 1707. Imellem disse her nævnte Aar maa Giftermaalet ligge. De var gift rimeligvis i 1708, da Enken kalder ham Svigersøn. De havde i sit Ægteskab 13 Børn hvoraf dog de fleste døde i ung alder.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

Romsdal Tingprt.  1 pg. 42 : 1689 18/10

Morten Schultz
Jacob Rafn
Anders Claugsen Melue
Ingeborre Mielue
Kjøstel Echrem
Anders Jelsett

 

Romsdal Tingprt.  1 pg. 42 : 1689 18/10 Ting paa Indreberg for Fanne Otting hvor "Fogden Sr. Morten Schultz havde ladet varsle Visitøren Jacob Rafn og Anders Claugsen Melue for resterende Skatter af deres sal. Moder Ingeborre Mielues Gods for efterskrefne Aaringer, som er af Mielfue 12 - 2 - 1; Uren 0 - 3 - 20; Skiersli  1 - 3 - 3; Er tilsammen 15-1-0.hvilke femten Rigsdaler 1 ort fougden tilspurgte bemlt. Jacob Rafn som for Retten comparerede om han Skatterne vilde betalle, og hendes efterladte Midler til sig annamme, hvortil hand for retten suarede, at han aldeles intet med det Ringe hun sig haver efterladt vilde befatte, eller udj nogen Arv tilegne paa hans Datters Vegne, men allene ønsket af Fogden maatte blifue fornøiet for de resterende Skatter, og begjerede han ville antage 12 mrkl. fiskes leje i Skiersli med Bøxel og 12 mrkl. fiskes leje med Bøxel udj Uren til nogen Betalning for de resterende Skatter hvorimod han sig ingen Del eller Rettighed Til samme Jordeparter tilegne vilde, ei heller hans Suoger Anders Clusen som udj lensmanden Kjøstel Echrem og Anders Jelsettis nærværelse det samme vedgich og begjærede - Efter saadan Beskaffenhed er afskediget at forbemelte 12 mrkl. fiskesleje med Bøxel i Skiersli  og 12 mrkl. fisk med Bøxel i Uren herefter følger Fogden Thil Odel og Eiendom.

Ennu hafde Fougden sal. Ingeborre Melfue at fordre af en øde Jordepart i Talset 4 Pund fiskesleye med Bøxel resterende Skatter Ledding Soldaters Kiolpenge, Odelsskatt og Rostjeneste Pro Ao 84.85.86, 87 og 88 - 15-3-12. hvorpaa Encken sal. Ingebor Mielue hafde betalt 1 Rdlr. og et Stuffuehus som stod paa Mielue som er vurderet og antagen for 8 Rigsdalenr, bliver den endellige Rest 6-3-12; hvilken Jordepart ingen af Arfuingerne formedelst deres store Fattigdomsskyld kunde tilsuare, heller de resterende resterende Skatter betalle.  Hvor Udoffuer Fougden formente at samme 4 Pund fiskes Leje med Bøxel udj Talset som nu ligger øde at tilkomme hans Kongl. Majst. - hvilket og herefter følger Hans Kongl. majst. til Odel og Eiendom.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 1b p. 23 : 1691 11/7

Morten Schultz
Anders Clausen Gaas

Romsdals Tingprt. 1b p. 23 : 1691 11/7 Ting for Volds Otting hvor paa Fogden Sr. Morten Schultzis Vegne og udj hans Forfald overværende Anders Clausen Gaas.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 113 : 1698 15/10

Michel Greve
Morten Schultz

Romsdal Tingprt. 2 p. 113 : 1698 15/10 Ting paa Boe i Måndalen i Volds Ott., hvor forkyndt Tolderen Sr. Michel Greves Obligation udgiven til Kongl. Majst. Foged Sr. Morten Schultz paa Capital  et hundrede og siufti Rdlr. en ort atten Skilling, hvorfor er pantsat den Gaard Waage, som skylder aarlig halvfemte vog fisk med Bøxel i Volds Otting, samt den Gaard Aas, som er fire voger fisk med Bøxel saa oc den Gaard Sæter, som er en vog fisk med Bøxel, begge i Vedsnæs Otting beliggende, samme Obl. dat 20/11 1697

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p. 4 : 1700 23/1

Lauritz Mortensen Lercke
Morten Schultz
Evert Mejer
Christen Jacobsen

Romsdal Tingbog 3 p. 4 : 1700 23/1 Ting paa Jorfald i Erisfjord Ott. hvor publiseret Lauritz Mortensen Lercke, vonhaftig paa Nervig i Børsens Thingl. i Strinden Fogderi hans udgifne Skjøde paa thoe pund fisk med Bøxel i den Gaard Neerland beliggende i Visdal Thingl. i Romsdalen, til foged Sr. Morten Schultz samme Skjøde er af hannem selv underskreven og forseglet, saa og til vitterlighed af Hr. Evert Mejer Pastor til Ørkedals præstegjeld oc Christen Jacobsen paa Hof til Vitterlighed underskreven, dat. Neervig, dj. 24 April 1698.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 88 : 1703 13/10

Michel Hanssøn Greve
Margreta Andersdatter
Morten Schultz

Romsdals Tingbok 3 p. 88 : 1703 13/10 Ting for Volds Ott. hvor publ. en af Sr. Michel Hanssøn Greve oc Kjereste Margreta Andersdatter underskreven Obligation til foged Morten Schultz. Dat. Waage 18/12 1701.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10

Michel Hanson Greve
Morten Schultz
Margrethe Andersdatter
Fredrich Mæssel
Ludvig Iverson

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10 Ting for Vaagø Ott. hvor publ. Sr. Michel Hanson Greves Obligation paa Capital 97 Rd. 2 ort 7 sk. afgiven til Foged Morten Schultz, for Capitalen er pantsat Waage og Øfre Waage i Volds Otting beliggende, sampt de Gaarder Aas og Setter i Vestnes Ott. - samme Obligation af hannem selv oc Kiereste Margrethe Andersdatter underskrevet oc forseglet, samt af Fredrich Mæssel og Ludvig Iverson til Vitterlighed underskriven. Dat. Waage dend 13/12 1701.

Kilde: Collin

1704 16/10

Morten Schultz
Mathias Raufn

1704 16/10 Skifte på Opdal hvor tilstede Fogden Morten Schultz tjener Mathias Raufn.

Kilde: Collin 

15/7 1705 

Peder Brandal
Niels Lem
Niels Christian Aboe
Rise Schultz
Morten Schultz

Sal. Hr. Peder Brandal havde til ..... Hr. Niels Lem udgivet Skjøde paa Gaarden Sye-Næss, skyld 4 1/2 Vog fiskes leye, beligg. paa Søndmøre Fogderi - dateret Rellingen 15/7 1705 - hvilket Skjøde var overdraget Sr, Niels Christian Aboe, som 1713 3/1 pantsetter det til Rise Sal. Morten Schultzes.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. I p. 89: Under dato Gjermundes 3/1 1713

Niels Christian Aboe
Mdm. Rise
Morten Schultz
Jacob Schultz
Niels Leem
Peder Brandal

Romsdal Panteb. I p. 89: Under dato Gjermundes 3/1 1713 er Niels Christian Aboe af Edle Mdm. Rise sal. Fogeden Morten Schultzis laanet og for..... af hendes Søns Monsr. Jacob Schultz tilfaldne Arvemidler Rede Penge 100 Rdlr - med efternævnte underpant som er et Skjøde af min kjære Morbroder Ærverdig Hr. Niels Leem til mig overdraget, og udstedt til ham af Hr. Peder Brandal paa den Gaard Sije-Næss, skyldende 4 og 1/2 vog fiskes leie beliggende udj Søndmørs fogderi, dateret 15/6 1705 - hvilket et hundrede Rdlr. med sine tilbørlige Renter - etc.

Kilde: Collin

Molde Pantebog 2 p. 57 : Liater 7/9 1727

Iver Andersen Lem
Jacob Mortensen Schultz
Anders Lem
Morten Schultz

Molde Pantebog 2 p. 57 : Liater 7/9 1727 overdrager og afhænder Iver Andersen Lem  kgl. Majst. Sorenskriver ov Lister Lehn i Christiansan Stift fra mig, min Hustru og Arvinger til min æskelige Fætter Msr. Jacob Mortensen Schultz vohnhaftig paa Molde i Romsdalen 1 pd. fiskes leje i Gaarden Venaas i Grøtten Præstegjæld som mig efter min Fader forrige Proust og Pastor i Romsdalen sal. afg. Magr. Anders Lem med bøksel er tillagt - Da jeg denne liden Gaardpart med mere efter min fader ad - interim og efter mig gjorde Beretninger hafde antaget |: min tiltalle i andre Maader til andre ubehindret§ saasom gj ikke ved hvad vaagen kand naar mig engang Skiftebrevene efter mine foreldre kommer til ansiun hvilke gj hittil haver naat seet  Midlertid skal dog Morten Schultz for sig og sine af mig og mine arvinger være forvisset og følge velbr. Schultz.

Kilde: Collin