Henning

(Hansen?)

Smith

 
Folketelling 1701

Niels Christian Aboe
Henning Hansen Smidt

Folketelling 1701: Niels Christian Aboe. 23 år, i tjeneste hos fogden Henning Hansen Smidt på Sunnmøre

11/3 1707

Henning Smit
Henning Friman

Romsdals Pantebog 1 p. 4 : Under Dato Qvernæs 11/3 1707 har Henning Smit pantsat til Henning Friman. 

Kilde: Collin 

21/5 1707 

Henning Frimand
Amtmand Nobel
Henning Smit

21/5 1707 har Henning Frimand endel Gaarde i Waagø Otting til Amtmand Nobel. publ. 26/10 1711 Henning Frimand solgt Farstad Gaard i Waagø Otting til Henning Smit. Se Hustadgodset.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10

Henning Smit
Anders Hansen Stoerholm
Hans Jørgensen Carsten
Iver Bendixsøn Mahle
Johan Lef
Amtmand Nobel
Anders Rasmussen

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10 Ting paa Bue Fiskevær, hvortil Sr. Henning Smit havde ladet indkalde Sr. Anders Hansen Stoerholm til at gjive Forklaring om de 200 Rdlr. som blev nedsat af sahl. Hans Jørgensen Carstens hos Iver Bendixsøn Mahle, som skulde uddeles og betales til de af Borgerne som hafde tilgode for deres umage med det af Skipper Johan Lef af Kjøbenhavn førte og forulykkede Skib, hvilke Penge Sr. Anders Hansen |:efter Smithes Sigende:| skal have bemægtiget efter egen Behag at uddele, og Henning Smit ikkun den tilkommende halve Del ungrfahr, aflagt. Sr. Anders Hansen mødte og fremlagde rigtig forkynelse og Regnskab for de foranførte 200 Rdlr., som han annammede at uddele, saa blev og fremlagt Hr. Amtmand Nobels Resolution, som henviser dennem til sal. Hans Jørgensen Carstens Stevboe, at sal. Sorenskriver Anders Rasmussen paa Skiftet vilde gjøre Udlæg - thi kjendes for Ret og biligt at Sr. Smit tilligemed de ermelte 2de Mænd af Sunde de pretenderede 18 Rdlr. 3 ort 4 sk. udj Stervboet efter sal. Hans Jørgensen søger og om der intet for dennem kan være Tilstrækkelig, de efter Paakomst at nyde deres Dehl af de 200 Rdlr,, som Anders Hansen Storholm uddelet haver og da i saa maade pro quota skade at lide. - Omkostningerne ophæves paa alle Sider.

Sorenskriver Anders Rasmussen døde Slutten 1706 eller strax i 1707.

Kilde: Collin